Handelskamer van Yper Dokter D. PEENE De Vierde Handelsfoor Yper gedurende de Handelsfoor Zaterdag 7 Mei, te 8 uur, in het Hötel du Sultan Algemeene Vergadering. DAGORDE Voordracht met zichten door den Heer Dierickx van Geeraardsbergen, over De Congo. Verslag der Algemeene Vergadering van 2 April 1927 Aan het bureel de heeren Ernest Seys (d. d. Voorzitter^. Maurice Bagein, J.-H. Blom, Léon Vandevoorde, Florimond Van- devoorde, schatbewaarder, Edouard Tous- saert, secretaris, Robert Gits van Iseghem, voordrachtgever. De leden zijn talrijk opge komen. Na lezing door den schrijver van de versla gen en briefwisseling verleent de heer Ernest Seys het woord aan den heer Gits. Deze verontschuldigt zich geen «redenaar» te zijn. Daar hij zich midden handelaars, dus vrienden, bevindt, hoopt hij dat de toehoor ders hem met welwillendheid zullen aan- hooren. Na den oorlog dachten veel menschen dat een nieuwe tijd ging aanbreken. Er waren per sonen die trachtten allerhande theoriën toe te passen die inbreuk maakten met 't geen in 't verleden gebeurde. Op handelsgebied zag men de voorstaanders der staatsmonopolen de overhand nemen, wat overeenstemt met de handelaars door een hoop ambtenaars te willen vervangen. Maar het duurde niet lang of de toepassing dezer theoriën leed schipbreuk, tot groot nadeel der staatskas, en men kwam terug tot de gezonde rede. Men kreeg aldus het klaar bewijs dat de handel een onmisbare schakel is tusschen voortbrenger en verbruiker, tot groot spijt der utopisten en van deze die, uit nijd, de handelaars met den naam van woe keraars betitelen Spreker zet vervolgens uiteen wat men onder voortbrengers en verbruikers moet verstaan. Hij toont aan dat, hoe meer de beschaving toeneemt, hoe meer noodwen digheden er ontstaan hoe het verbruik ver meerdert en ook hoe meer de voortbrengst moet leveren. Het is de handel die deze betrek kingen regelt. Onder de primitieve volkeren leefde ieder huisgezin op zijn eigen naar mate de ontwikkeling der beschaving toenam kwamen de lokale nijverheden tot stand, dan de handel tusschen aanpalende gemeenten, dan streken, dan landen. Vandaar de markten en de karavanen die van markt tot markt gingen. Naarmate de vervoermiddelen veran derden en de menschelijke kennissen zich uitbreidden ontwikkelden de nijverheid en de handel zich tot grootnijverheid en groot handel. Wij moeten ons hier beperken, zegt spreker, met den middel matigen handel zooals hij hier en in onze streek bestaat. Hij schetst dan welke hoedanigheden een handelaar moet bezitten hij moet eerlijk zijn, werkzaam en regelmatig in zijn zaken, hij moet zich in zijn vak trachten te ontwikkelen, hij moet steeds zijn koelbloedigheid bewaren, beleefd zijn met de personen waarmede hij in betrekking komt, hij moet orde hebben, tot voorbeeld strekken aan zijn onderhoorigen en zich met liefde aan zijn vak toewijden. De handelaar moet zijn bedrijf kunnen uitoefenen zonder geest van speculatie hij moet zich verge noegen met een behoorlijk gewin. De handelaar, die goed zijn zaken oppast, heelt geen gemakkelijk leven. Hij moet overal de eerste en ook de laatste zijn, hij moet door zlJn handelwijze vertrouwen inboezemen,zoo wel voor wat betreft de hoedanigheid dei- behandelde waren als op het oogpunt van krediet, hij moet beschikken over een zeker lortuin en, iets waarvan niemand meester is, bij moet geluk hebben in zijn zaken. Er liggen veel struikelsteenen op zijn weg de gevaarlijkste zijn te veel en te onvoor zichtig krediet geven, zich niet kunnen beper ken en verder springen dan zijn middelen het em toelaten, speculeeren, te veel zaken aan gaan in eens, enz. enz. Daarom raadt spreker aan zich te beperken ot één enkel vak en dit vak grondig... en met befde aan te leeren. Vervolgens toont hij aan wat handel kan evorderen markten, fooren, tentoonstel lingen, alles wat gelegenheid geeft om kooper en verkooper met elkaar in aanraking te ^rengen. Ook het bankkrediet helpt den han- e i maar dit moet op een moderne wijze begrepen en ingericht worden. Spreker haalt aan wat op dit gebied in zekere landen wordt gedaan. Het vakonderwijs kan ook een heilzamen invloed uitoefenen, maar hier bestaat het aanleeren der handelswetenschap pen niet. De handel is nochtans een vak dat grondig moet aangeleerd worden. Inlichtings- bureelen kunnen voor den handel veel nut opleveren en de handelskamers kunnen hierin een voorname rol spelen. Hij toont verder de belangrijkheid van den handel in de tegenwoordige samenleving door het verspreiden der produkten er het regelen der prijzen. De handel is een der groote noodzakelijkheden van het moderne leven en kan door niets vervangen, worden. Alle pogingen tot vervanging hebben ramp zalige gevolgen gehad. Verder handelt spreker over de organisatie van een handelszaak en hij onderscheidt daarin drie deelen het uiterlijke, het innerlijke en de technische inrichting. Het uiterlijke bestaat in het bureelwerk betreffende de fakturen, wissels, vrachtbrie ven, checks, tarieven, enz. Het innerlijke bestaat in het boekhouden. Dit speelt steeds een groote rol in de zaken van den handelaar. Het dringt zich meer en meer op, tot zelfs in den kleinhandel. Vooral in deze tijden van zware belastingen, is het noodzakelijk zijn bilan te kunnen maken. Spreker toont de voordeelen van een behoor lijk bilan en de belangrijkheid van het houden der boeken, door de wet opgelegd. De technische inrichting bestaat in koopen en verkoopen de beste waar aan den besten prijs koopen en aan den kooper voordeelig en tot zijn voldoening leveren. Daartoe is een goede vakkennis noodzakelijk, zijn prijzen goed kunnen berekenen en zijne klienteel met zorg bedienen. Wel koopen is moeilijk en wel verkoopen is ook een kunst. Om te eindigen drukt spreker op de rol die de handelskamers in de samenleving moeten vervullen en op al het nut dat zij aan de han delaars opleveren. Terugkeerende op de in richting van een inlichtingsbureel toont hij aan wat op dit gebied door hem te Iseghem werd gesticht en welke uitslagen er reeds bekomen werden. De Heer Ernest Seys dankt den Heer Gits om zijn wel doordachte en gedocumen teerde voordracht. De leden der Handels kamer van Yper zullen ongetwijfeld veel nut trekken uit alles wat de geëerde spreker met zooveel kennis en zooveel kunde heeft ver openbaard Daarna wordt de vergadering geheven. De Schrijver, Ed. TOUSSAERT. De vierde Handelsfoor is voorbij Wie ze bezocht heeft is met de overtuiging terugge keerd dat ze een weergaloos succes is ge weest. Het is een verbazende uiting geweest van de wilskracht welke tentoonstellers en inrichters bezielde om ze te doen gelukken. Het is een bewijs dat Yper springlevend is en dat wij de toekomst met vertrouwen mogen inblikken het is een feit, dat, eendracht met arbeid gepaard, grootsche zaken kunnen tot stand brengen. Het is een spoorslag voor allen, van de laagste tot de hoogste maat schappelijke standen, om hun plicht te doen, niets dan hun plicht, zonder afbrekerij of bijbelang, om onze geliefde stad te doen her leven en haar tot welvaart en bloei te brengen. En zoo de werking van het Komiteit voor gevolg moest hebben aan het ontstaan eener nieuwe nijverheid te hebben medegeholpen dan ware zijn streven ruimschoots beloond. JULIEN TAHON. Een koortsige bedrijvigheid had gedurende de enkele dagen de tentoonstelling vooraf gaande geheerscht. Iedereen was in de weer om zijne deuren, vensters en uitstallingen te wasschen en te poetsen, zelfs waar er niets te reinigen viel. Daags voor de Foor wierden alle vitrienen met papier of doeken behangen opdat oninge- wijden het geheimzinnige niet zouden bemer ken wat binnen voorviel. Donderdag morgen overtrokken lucht en fijne regen kondigden ons een slecht begin aan voor de tentoonstelling. Niettegenstaande dezen tegenslag openden de winkels op gestelde uur en wierd de Foor plechtig inge huldigd in tegenwoordigheid van vele officiéele personen, tentoonstellers, bestuurleden, dag bladschrijvers en leden van de Handels kamer. Door het slecht weder was het onmogelijk de winkels der stad een bezoek te brengen, maar toen tegen den avond de regen ophield wierden de straten weer levendig en tot laat in den avond bewonderde het publiek de 'uit gestalde voorwerpen en het opsmukken der vitrienen. In de zalen der tentoonstelling was er eene niet verwachte bedrijvigheid, en er wierden ruimschoots zooveel inkomkaarten afgeleverd als verleden jaar. De Vrijdag was het weder veel beter ge worden en talrijke onderwijzers met hunne scholieren hebben de uitnoodiging van het Komiteit beantwoord en de Tentoonstelling bezocht. Tal van vreemdelingen zijn ook de Foor komen bewonderen en de statistiek der in- gangskaarten is zeer voldoende geweest, Den Zaterdag morgend begroette ons eene lieve lentezon en alles deed een grooten toe loop bezoekers voorzien. Inderdaad, de meeste buitenlieden hebben de tentoonstelling een bezoek gebracht en voor velen was het een verrassing zooveel verscheidenheden te mogen bewonderen; aan zulken billijken prijs. Op dezen dag is dan ook het getal verkochte ingangskaarten,zeer groot geweest. Den Zondag, Paschen morgen, wa3 het. een prachtig weder. De vlaggen wapperden aan de gevels en gaven de stad een feestelijk uitzicht. Van vroeg in den morgen kwamen talrijke toeristen en bezoekers naar de istad afgezakt en weldra zagen de straten zjwart van volk. De concerten, uitgevoerd door de Socia listische Harmonie» en door de Muzn kma; t schappij Ypriana bekwamen machtig veel bijval en werden op daverend applaus be groet. Na den middag was het een gejoel en ge drang zonder weerga om in de zalen der ten toonstelling te geraken nimmer zag men zulk een toeloop van volk. Om een gedacht te geven der menschenmassa die zich in de lokalen verdrong, weze het gezegd dat er op dien dag vier duizend ingangskaarten werden afgeleverd I 8 Maandagmorgen, 2e Paaschdag, was -liet weder nog prachtiger, zoodat men moet be kennen dat wij hier te Yper veel voorspraak hebben gehad. Van 's morgens heerschte er eene onge hoorde drukte in de stad en talrijke bezoekers kwamen de Tentoonstelling bewonderen. 's Namiddags gaven de muziekmaatschap pijen van Oosivleteren en Komen prachtige concerten die zeer in den smaak vielen der talrijke menigte en dan ookluidiuchtig werden toegejuicht. Den ganschen namiddag heeischte een groote beweging in de Tentoonstelling en het getal bezoekers bereikte de drie duizend. Tot het laatste uur kwamen immer nieuws gierigen de foor bezoeken en, toen de kon- trool werd gesloten, was het aantal verkochte ingangskaarten van verleden jaar met een paar duizend overtroffen Een prachtige uitslag is dus bereikt, welke gansch de stad zal ten goede komen. Aan de Yperlingen op den afgebakenden weg voort te gaan en op hunne lauweren niet te slapen Julien TAHO'N. Statiestraat, 18 YPER Specialiteit voor FvSortss- era T^ndlzsektera1 Gebitten en Misgroeide Tanden. X» 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 3