Lemons de Coupe et Confection De Graaf van Monte Christo JEANNE VANDEN HOVEN CINEMA OMNIA DE ELLBNDIQEN De Koers der Bolleden Stad Yper Bericht BUITENLAND. De Burgemeester van Wahl (Groot Her togdom Luxemburg; heeft zich opgehangen. Te Gera (Reuss-Duitschland) is een trein ontspoord. Er zijn 14 gekwetsten en een doode. Te Ahlen (Westfalen) werden een aantal spoorarbeiders door een sneltrein verrast. Er zijn vier dooden. Te Louvroil (Fransch-Noorden) heeft een 42 jarige landbouwer zich opgehangen. De man werd onlangs veroordeeld om te weinig melk in zijn water gemengd te hebben. Te Bron, bij Lyon, is een 20 jarige vlie ger verongelukt. Te Boulogne/a/Zee (Frankrijk) heefteen 27 jarige dronken matroos een 47 jarige oor logsweduwe doodgestampt. De dader werd ingerekend. Te Lamargue (Hautes Pyrénées) hebben twee bandieten een boschwachter het hoofd afgesneden. De moordenaars werden aange houden. De cholera woedt in Bengalen (Engelsch Indië). Er zijn reeds i5.ooo slachtoffers. Te Vigneaux (Hooge Alpen) had een 60 jarige landbouwer 9 huizen, waaronder het zijne, in brand gestoken. De verwoede bevol king heeft nu den brandstichter met knuppels en rieken afgemaakt. Te St Denis (eiland Réunion) is een oude vuurberg ontwaakt. Er zijn twee dooden en verscheidene gekwetsten. De schade is aanzienlijk. Te Loches (Indre-et-Loire) heeft een 35 jarige zieke landbouwer zich met zijn twee kinderen, 2 en 3 jaar oud, in de Indre ver dronken. Te Avignon werd een gansche familie, bestaande uit 6 personen, door een razenden hond gebeten. De slachtoffers werden naar het Institut Pasteur van Marseille overge bracht. Op het kerkhof van Conty (Somme) heeft een 17 jarige vrouw zich een kogel door de borst gejaagd. De toestand van het slachtoffer is zeer bedenkelijk. De wanhopige beweert dat haar goeden naam in opspraak werd ge bracht door de kwaadsprekerij van haar schoonmoeder. Bij Karoinsky (Rusland) is een stoomer in den Dnieper gezonken. Twintig personen verdronken. Te Parijs heeft een gewezen leeraar een huisbewaarder gedood die zijn familie mis handelde. Te Valenciennes (Fransch-Noorden) werd een 18 jarige man tusschen twee wagons doodgepletterd. Boven de baai van Chesapeake (Virginia) werden vier vliegers doodgebliksemd. Te Steinbeck (Thuringen) werd een vrouw door de minnares van haar echtgenoot afgrijselijk verminkt en dan met klompslagen afgemaakt. Beide plichtigen werden ingere kend. Te Mittersheim (Moselle) heeft een 75 jarige man zijn schoondochter met messteken afgemaakt. De moordenaar werd aangehouden. Te Rombas (Moselle) werd een 40 jarige spoorwegman door een locomotief in stukken gereden. In de koolmijn van Everettstown (West- Virginia) werden y5 werklieden ten gevolge eener ontploffing onder een instorting bedol ven. 2 mijnwerkers werden gedood en i5 erg gekwetst. Een ontploffing ontstond aan boord van het stoomschip Manouba komende van Algiers. 12 leden der bemanning werden ge kwetst waaronder eerige zeer erg. Ze worden te Marseille in een kliniek verpleegd. In de mijnen van Anzin is een distilleer kolf ontploft. Een 19 jarige scheikundige werd gedood. Te Esnes (Meuse) werd een 22 jarige landbouwer door de ontploffing van een houwitser gedood. De watersnood, in de Ver. St. v. Noord Amerika, is een ramp zonder voorgaande ge worden. Men schat het aantal dooden op 5oo. Er zijn 58 kampen met 140.000 vluchtelingen. Het getal dakloozen wordt geraamd op 25o,.ooo. De oppervlakte grond die onder water staat overtreft de uitgestrektheid van ons land. Bij Algiers is een watervliegtuig omge slagen. De loods is verdronken. Te Buzancy (Fransche Ardennen) is een auto omgekanteld. De geleider werd op den slag gedood. De fransche milliardbezitter baron Edmond de Rothschild heeft dertig millioen geschonken aan de Academie der Weten schappen van Parijs. Te Roselle (Moselle) werd een 3g jarige poolsche mijnwerker onder een instorting doodgepletterd. Het slachtoffer laat een we duwe en zes kinderen. Te Johannesburg (Transvaal) werden aardschokken gevoeld. In een mijn werden verscheidene werklieden onder neerploffende rotsblokken gedood. Een aantal andere wer den zeer erg gekwetst. In Engeland zijn twee militaire vlieg tuigen neergeploft. Drie vliegers werden ge dood. Te Villepreux (Frankrijk) werd een 34 jarige man aan een overweg door een trein verrast en in stukken gereden. Te Levallois-Perret (Frankrijk) is een kindje van 8 maand in de armen zijner slapen de moeder verstikt. Een onderzoek werd in gesteld. Te Wiesbaden (Duitschland) reden drie Engelsche soldaten op een motocycle. Het voertuig stuikte een werkman omver die op den slag werd gedood. Ook een onderwijzeres werd zeer erg gekwetst. Te Thionville werd een 24 jarige man door een goederentrein in stukken gereden. Het Deensch schip Johanen is heel waarschijnlijk met man en muis vergaan. Het was den 29 Maart 1.1. met een lading kolen en 16 man uit Cardiff naar Tunis vertrokken. Sedert dien heeft men er niets meer van ver nomen. Te Pola (Istrië) is een watervliegtuig neergeploft. Er zijn twee dooden. Een Duitsche firma zal weldra een film uitgeven die 3o millioen frank heeft gekost. Die film, metropolis genaamd, werd ver wezenlijkt door Fritz Lang, die reeds de Nibelungen en hun vervolg heeft gegeven. Het onderwerp werd ontleend aan een roman van Mevrouw Fritz Lang, verschenen in het geïllustreerd tijdschrift Die Woche 3o millioen frank voor een film. Echt kolossal De grootste man der wereld, Lu Yu Chung, meet 2 m. 40. Hij werd geboren te Ourga, in Mongolië, en is 44 jaar oud. Keulen wordt het bijzonderste centrum voor het Duitsche handelsvliegwezen. Terwijl Berlijn dagelijks 34 aankomsten en afvaarten telt zal Keulen er weldra 40 tellen, tegen 26 in 1926. De Bijbel is het boek dat het meest ge lezen wordt. Verleden jaar werden daarvan ongeveer 3o.ooo 000 exemplaren verkocht of uitgedeeld. Uitgeversfirma's verkoopen eik jaar 7 mil lioen 5oo duizend exemplaren van den Bijbel die in 700 talen en tongvallen' werd vertaald. Er zijn bijzondere uitgaven, in Brailleschrift, voor de blinden. Rue de Lille, 14 - YPRES Cours complets se composant de cinq demoiselles par cours. Ap^ès quatre leqons les élèves peuvent déja se confectionner une robe. Cours de 3 a 5 h. ou de 5 1/4 a 7 1/2 h. Demandez prix et conditions. Sportliefhebbers Houdt uwen namiddag van Zondag 15, Mei vrij om de belangrijke footballmatch bij te wonen tusschen C. S. YPER en U. S. HAZEBROUCK voor den Beker VannesÜe (2e jaar) Amateurs de Sport Arrangez-vous pour être libre l'après-midi du Dimanche 15 Mai pour assister au match de football trés intéressant qui mettra en présence les équipes de C. S. YPROIS et U. S. HAZEBROUCK pour l'attribution de la Coupe Vanneste (2e année) Société de Travaux Somerville SOCIÉTÉ ANONYME Roe Cimetière St Jacques, YPRES L'Assemblée Générale ordinaire qui devait se tenir le 4 Mai est prorogée. La nouvelle assemblée se tiendra le Mercredi 25 Mai, a 14 h. 30, au Siège Social, avec le même erdre du jour. ORDRE DU JOUR 1) Rapports du Conseil d'Administratiom et du Collége des Commissaires. 2) Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes de l'exercice 1926. 3) Décharge a donner aux administrateurs et commissaires. Pour assister a cette Assemblée, les action- naires devront, cenformément a l'article 26 des statuts déposer leurs titres cinq jours avant la date de l'assemblée générale, soit au Siège Social, soit a la Banque de Courtrai, a Ypres. Le Conseil d'Administration. Grand'Place - YPER - Groote iarht Qroote Gala week Zaterdag 7, Zondag 8, Maandag 9 Dinsdag 10 Hei om 8 u. Zondag Namiddagvertooning om 3 u. Ci-es Itüisérablcs) Groot volksdrama, meesterstuk van Victor Hugo, vertolkt door Gabriel Gabrio, Sandra Milawanojf en ander beroemde artis'en. Cyclone Jack, de sterkste sportman, in Prachtig sportief blijspel in 5 deelen Donderdag 12 Mei, om 8 uur. (Le Comte de iVionte Christo) Groot drama in twee weken R JTOMOSlLc RCCOR JÉOM, komiek in 2 d. Prix des Places Prijzen der Plaatsen 1,65 - 2 - 2,50 3,00 fr. Toutes taxes comprises Alle taksen inbegrepen. En fonts admis Kinderen toegelaten Eene plaats van leeraar in notenleer is open in de stedelijke muziekschool. De kandidaten moeten hunne aanvraag in dienen aan den heer A. Van Nieuwenhove,. Voorzitter van den Bestuurraad der Muziek school, Rijselstraat, 47, Yper, vóór 20" deser'i maand. Degene die geen diploma van leeraar bezitten zullen een examen moeten onder gaan voorgezeten door den heer Opziener van s Rijks muziekscholen. De voorwaarden van dit examen zullen ter kennis der aanvragers gebracht worden. Jaarwedde 1100 fr., na een jaar proeftijd aan 1000 fr. Yper, den 5 Mei 1927. De Burgemeester R. Colaert. NIEUWE UITVOERING

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6