-HET ypersche- LA GION D'YPREI Zonda*rnst - Repos dominical ëïzê: Bijvoegsel Supplément Wekelijksch Overzicht Belangrijk Bericht Heer Joseph OSSIEUR indusKflcss Question voor Voerlieden en Landbouwers f ZIELMISSEN 8- Jaargang, N' 4 - 7 Mei 1927 8,: -nnée, tic 4 7 Mas 1ÜR7 Luchtvaart. De Amerikaansche vliege niers die den Atlantischen Oceaan in een rit willen oversteken zijn gereed om hunne vlucht aan te gaan. Het zijn de heeren Bertrand en Chamberlain die met hun vliegtuig Miss Columbia dezen tocht willen aangaan. Deze stoutmoedige ondernemers hebben een een dekker gekozen vervaardigd door den Italiaan- schen ingenieur Bellanca het tuig heeft slechts een motor van 400 paardenkracht. In hunne laatste proefnemingen hebben zij berekend dat zij eene gestadige snelheid van 177 km. per uur kunnen houden. Gedurende deze reis zullen de twee helden 3ooo km. boven de zee moeten afleggen en 3000 km. boven de kust Van de verschillige vliegeniers die zich in gereedheid brachten om deze reis te wagen werd M. Byrd reeds belet door een ongeval dat hem lichtjes heeft gekwetst M. Davis wierd gedurende zijn toebereidingsoefeningen gedood terwijl men in Frankrijk de heeren Nungesser en Coli bezig vindt om de vlucht insgelijks in de eerste dagen aan te gaan. Het vliegtuig van Nungesser vatte deze week vuur, maar kon gelukkiglijk nog gered worden. Amerika. •- De overstroomingen in Ame rika nemen nog gedurig uitbreiding. Nog wor den verschillige steden met den vloed be dreigd Concordia met 14.000 inwoners Rapids met 44.000 inwoners Lasalle 9.000 Avoyelles 34.000 Catahoula 10.000. Reeds staan i5.ooo vkrn. onder water en zijn er 5oo.ooo menschen zonder dak. Eene inschrijving 1^n voordeele der geteis- terden heeft reeds 6 miilioen dollars opge bracht. Marokko. De Spaansche troepen schij nen de bovenhand te behouden over de op standelingen hunne vliegtuigen hebben ver schillende dorpen gebombardeerd, waarop de troepen een uitval deden en een der opper hoofden van den opstand gevangen namen. Zooals men ziet is de strijd nog gedurig hevig en de verbittering wordt door sommige heeischzuchtige inboorlingen gedurig aange vuurd. China. De toestand in China schijnt eenigszins kalmer geworden en de vreemde lingen worden geruster gelaten. Men voorziet voor 't oogenblik geene nieuwe krijgsverrichtingen. Er zijn zelfs steden waar duizendtallen soldaten samen huizen zonder vijandelijkheden te betoogen alhoewel zij tot tegenovergestelde partijen behooren. De vreemde mogendheden zijn nog altijd niet akkoord om eene gezamenlijke beslissing te nem.-n voor de plundeiingen begaan te Hankeoe. Serbiëen Italië. Nog geene oplossing aan het geschil tuss.chen beide landen. De zaken schijnen zelfs nog te verergeren. Eener- zijds meldt men botsingen aan de grens tus schen soldaten en anderzijds zou Serbië zeer geërgerd zijn door het feit dat Italië de Rus sische vruchten aanlokt naar Venetië en aldus den Serbischen handel zeer benadeeligt. Engeland. Wij hebben vroeger aange naaid dat er in Engeland, sedert het uitbreken v der machtige werkstaking in de mijnnijver- heid, een wetsvoorstel werd neergelegd om de macht der syndicaten volstrekt te belem meren. Thans komt dit wetsvoorstel ter bespreking. Men kan wel denken met welke hevigheid de vertegenwoordigers der Trade-Unions dit ontwerp bekampen. De strijd is hevig en 't is n'et gezegd dat de regeering haar voorstel zal dooi halen. RIK. Onz© ftfifverfricjs;--ra I erwijl de talrijke bezoekers van onze zoo belangwekkende Handelsfoor de schoone ge- weefsels van onze Ypersche Weverij aan het bewonderen waren, gaf een der voornaamste groote winkels van Londen, hei huis Bar kers in zijn tentoonstelling en reklaam met Paschen, een bijzondere plaats aan de voort brengsehn van merkwaardige hoedanigheid der eerste fabriek opgericht in de rampzalige stad Yper. Deze bijval strekt tot eer aan de stichters en de beheerders van onze Weverij alsook aan de Ypersche werklieden die deze geweefsels vervaardigen. Tandis que les nombreüx visiteuis de notre si intéressante foire commercial admiraient les beaux tissus exposés par le Textile Yprois un des prirtcipaux magasins de Londres, la maison Barkers faisait dans ses étalages et ses réclames une place spéciale aux produits de mervei-Üetise qualité de la pre mière usine reconstruite dans la tragiqne cité d' Ypres. Ce succès fait honneur aux fondateurs et aux administrateurs de notre 'tissage, ainsi qu'aux ouvriers Yprois producteur's de ces belles marchandises. L'on nous avait annoncé que la voiture- salon du train partant^d' Ypres a 10 h. 5q a destination de Bruxelles" était supprimée. II nous revient cependant que cette voiture a été attelée au dit train, le samedi 16 avril, et qu'elle a été occupée par un de nos plus sympathiques coneitovens. Cette mesure dérive-t-elle d'une faveur spéciale Nous serions,bien curi.eux de l'apprendre. Doortocht te Yper van de Ronde van Vlaanderen Voor Onafhankelijken Morgen, Zondag 8 Mei, trekt hier de Ronde van Vlaanderen voor onafhankelijken voorbij. De renners komen af langs den Poperinghe- steenweg, draaien op langs de Maréchal Fochlaan tot recht vóór de statie en trekken dan langs de Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, Groote Markt, Meenenstraat en Maréchal Frenchlaan debaan opnaar Meenen. In de Statiestraat zijn er twee premiën te betwisten 20 fr. aan den eersten 10 fr. aan den laatsten. De doortocht zal vermoedelijk te Yper geschieden rond 4 3/4 uur. WEGEN DER VOERTUIGEN Laatst© WeapscSïMwSng De Burgemeester der Stad Yper maakt bekend dat, ingevolge het Koninklijk Besluit van 29 December 1926, alle voertuigen (vrachtautos of wagens) die, vracht inbegre pen, niet min dan 3500kil. wegen, moeten gewogen worden. Degene die zulke voertuigen in gebruik hebben, nog niet voorzien van de wegings plaat, worden verzocht zoodtra mogelijk naam, voornaam, adres en getal voertuigen op te geven in het Gemeentesecretariaat, waar zij een inlichtingsblad zullen ontvangen waarop zij zullen kunnen zién welke pleeg vormen zij te vervullen hebben. Vóór 1 Juni 1927 moet ieder zwaar voertuig voorzien zijn van de>wegingsplaat, zooniet zal de eigenaar zich blootstellen aan moeilijk heden. De Burgemeester R. COLAERT. Jeudi prochain, 12 courant, a 11 1/2 heupes, sera célébré en l'Eglise St Michel a Gand, le mariage de M<Ue Marie Louise de Brouwlr avec Mr Paul Struye, hls de M1' Félix Strove, ancien Sénateur et de Mmc, née baronne -de Bieberstein. La bénédiction nuptiale leur sera dor,»< e par le Révérend Père Dom Etienne de Brouwer, Moine de l'Abbaye de Maredsöus. Nous présentons nos meilleurs voeux -de bonheur aux futurs époux et nos bien cn- cères félicitations a Monsieur et Madame Struye. St&rfval Mevrouw Joseph Ossieur, geboren Augus tine Theiry en haar dochtertje Mariette Heer Guillaume Ossieur, melden met droefheid het afsterven van hun nen teerbeminden echtgenoot, vader en zoon Oorlogsinvalied geboren te Yper, den 23 Maart i8g5, -en. aldaar godvruchtig overleden den 5 Mei 1927. De personen die, bij vergetelheid, niet uitgenoodigd werden tot den LijKDiENST,-d.ie zal plaats hebben in de parochiale kerk van St Pieters, op Maas? dag 9 Mei a. s., cm 8 1/2 ure, worden verzocht dit bericht «Is dusdanig te aanzien. Bijeenkomst ten sterfhuize, Hondstr.nat. 70, om 8 1/4 ure. Op Dinsdag 10 Mei, om 10 ure, wordt in St Maartenskerk een PLECHTIGE LIJK DIENST gezongen voor den hoog verdienste lijken en zeer Eerw. Heer Kanunnik Mgr. DB BROUWER gewezen deken van Yper en, onder den. oorlog, apostolischen prefekt voor het onbe zette deel van België. Un SERVICE SOLENNEL pour le repos de l'ame de Mgr. DE BROUWER ancien doyen d'V'pres,-sera celébré en notre Cathédrale provisoire, mardiprochain a io h. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 8 M-zi, 0111 8 ure, in "t Belle Godshuis, tot zielelafenis van Wwe BOLLAERT- VANDAMME Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag S Mei, om 71/2 u„ in St Jacobskerk; tot zielelafenis van AipSiores© KorrinckK Gewezen Kester ran St Jacobs. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 8 Met om 8 1/2 u., in St jacobskerk, tot' zielelafenis van Jufvrouw Marie-Louise PROOT Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 15 Mei, om 8 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Achilla öjjg>icsc:k©r» geboren Marie Laumonier De Apotheek van j La Pharmacie de Mr VAM WALLEGHgM Statiestraat o— Rue de la Station is ALLEEN OPEN op Zondag 8 Mei reste settle ouveite ie Dimauche 3 Mai *J2£~*Êï--- *-- 1 WKBiHrgatrvjsifc^^-T^xsgaa^-re.':

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9