i1 u i\ GROOTE FOOTBALL MATCH C. S. Yprois ék S. K. Roeselaere ,e Jaar, N° 6-21 Mei 1927 8e Année, N° 6 - 21 Mai 1927 éT\ Oüthuilino van M Engeisch Praalgebouw Voor YPER's Herstel mtnmmmtmmstsi V"""A f~*»! Sl M A - Weekblad - voor bet Arrondissement Yper der Vereeniging der Geteisterden. der Ypersche Clubs, enz. 9 Journal hebdornadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de l'Association des Sinistréa, des Clubs Yproii» etc. S(heer opstel en Aankondigingen 15, BoterStraat, 15, Ypar Abonnement 15 fr. 03 per jaar Buitenland 22 fit. Men kan inschrijven in alle. Belgtsche postkantoren 25 cl. het nummer Naamlooze artikels geweigerd RéaactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypre:- bonEement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refuses Qüj'est-ca sgwe c'est Nous avons pu lire, mardi dernier, dans tous les journaux de la capitale, qu'au dernier conseil des ministres (nous citons le texte du communiqué qui a l'allure d'etre officiel) II a été décidé de soumettre au Roi un pro- jet de loi apportant' quelques modifications et des dispositions additionnelles aux lois sur la réparation des dommages de guerre. II s'agit de permettre d'attribuer a un seul tribunal de première instance et a un seul tribunal d'appel toutes les affaires de tout le pays. Aujourd'hui il doit y en avoir un par ressort de cour d'appel. II s'agit de diminuer les frais Nous comptons bien que eet exposé, forcé- ment trop sommaire, est incomplètement pré senté. II ne sau rait être question de forcer ici quelques milliers de sinisti és encore, a faire des voyages a Bruxelles pour être jugés quant aumontant de leurs dommages de guerre. En général, il ne reste plus que de petites affaires,quoique trésnombreuses encore,etqui intéressent particulièrement les petites gens. Pour nous tous un voyage a Bruxelles représente une dépense de cent francs au minimum, en prenant des voitures et des res taurants de 3e classe, et tout une fatigante journée entière de déplacement et de perte de travail. II y a certainement dans cette information officielle une erreur provenant du laconisme du communiqué. Quoiqu'il en soit, cela ne peut pas être Nous faisons un appel urgent a nos députés. Qu'ils veillent au grain EngeSsoH bezoak Zaterdag 18 Juni a. s. krijgt onze stad het bezoek van het muziek en van een afvaardi ging der First Rifle London Brigade die s anderdaags te Floegsteert de inhuldiging zullen bijwonen van het gedenkteeken opge- zicht ter nagedachtenis der gesneuvelden van die Britsche legerafdeeling. Het muziek der F. R. L. B. zal den Zaterdagavond een Concert geven op onze Groote Markt. Men heeft ons stellig verzekerd dat de ont hulling van-het Engelsch Praalgebouw aan de Meenenpoort op Zondag 24 Juli a.s. zal Plaats hebben. ^ie grootsehe plechtigheid zou vereerd gorden met de tegenwoordigheid van Koning e°rge, van Engeland, en van Koning Albert, Van België. Yper. - C®Ü©ÖST Ter gelegenheid van O. EI. Hemelvaart (26 Mei aanstaande) geeit de Harmonie Ypriana te 6 u. 's avonds een prachtig Muziekfeest op de kiosk der Groote Markt. PROGRAMMA 1) Sign or Walter All0 Militaire J. E. Strauwen. 2) Lakmé, Fantaisie Delibes. 3) A la Russe, Intermède Prévost. 4) Gavotte Leclair. 5) Esquisses Provencales, suite Popy., a) Féte Champêtre. b) A u bord du ruissean c) Rêverie aux étoiles. d) Faraudole. YPER, zwijg, en houd uw mond, Spreek nooit meer van wat bestond Duitschland heeft u plat geschoten, Blijf in 't graf, stom en verstooten YPER's vijand, die zoo spreekt, En van haat of afgunst breekt, YPER kan en zal niet zwijgen, Maar zal trachten weer te krijgen Al wat het ontnomen wierd. - Duitschland's woede, bot gevierd Op ons Land en Bondgenooten, Heeft het vier jaar lang beschoten YPER had geen kwaad gedaan, Maar 't kwam langs den weg te staan Langs waar Duitschland zeewaarts wilde, En, daar England d'optockt stilde, Wierd het vier jaar lang bezet, Platgeschoten en verplet Door de Duitsche legerbenden Die de stad als vijand kenden. Als met al het kwaad helaan, Kwam g'heel Duitschland er op slaan, En het leed de dood voor allen, Toegebracht door duizendtallen Duitschland, YPER vraagt u geld Schadeloos moet het gesteld, Daar g'het schade hebt doen lijden 't Is het recht sinds alle tijden 't Is zooveel te meer uw plicht, Daar, na d'oorlog gij verplicht Wierdt, en beloofd hebt te betalen Om de vrede te behalen Geef ons geld voor Vaart en Hal, En voor 't geen gij bracht ten val Leelijk is 't van uit te stt llen Y'PER schadeloos te stellen. Groot Brittanje, Wereldrijk, Gij, die machtig zijt en tijk, Gij, die YPER hebt verdedigd, Er uw kas hebt voor geledigd, Volk op volk gezonden hebt, En hier roem gevonden hebt, Zult gij niets doen om t'herstellen Wat de vijand neer deed vellen, Omdat GIJ in YPER waart, En uw macht er hield bewaard 't Is om zich op U te wreken, En uw meesterschap te breken Dat de STAD belegerd wierd, Uitgebrand, verdemolierd I Dooden moeten eerst verrijzen Om GODS macht te kunnen prijzen, Want de dooden spreken niet, Uit hun rnond komt lof nog lied YPER ook moet eerst verrijzen Om zijns redders macht te prijzen, YPER looft Brittanje niet Als 't zijn STAD niet wederziet. En Gij. BELGIË, dat bleeft leven Door de zege aan U gegeven, Door uw taaie tegenstand, En de hulp van Engeland, Door Dixmud' en YPER t'houden, Die daarom vernield zijn zouden, Zult gij YPER aan zijn lot Overlaten na 'c geschot YPER hadd' ook kunnen vragen Van den strijd op zee te wagen Om zijn ondergang 't ongaan Maar het heeft voor 't Land weerstaan, En 's LANDS helpers wel ontvangen, 't Heeft gezorgd voor 's LANDS belangen Moedig het beleg doorstaan, En zijn doodstrijd ondergaan. Nu moet het toch mogen spreken, En op België mogen reken, Want het heelt het LAND gered, 's LANDS bestaan voor 't zijn gezet. België mag ook niet vergeten. Dat de Kamers lieten weten Dat wie oorlogsschade leed Zou vergoed zijn 't Was 's LANDS eed Op het zicht van «'oorlogsschade Waarmee d'oorlog ons belaadde, En waarin elk medeleed En herstellingsplannen smeed. 't YPER blijft nog veel t' herstellen, Plicht is 't niets mi er uit te stellen 1 Zondag 22 Mei, om 4 uur TUSSCHEiU ile Afdeeling Bevordering J LA -jaw-K 11 "iif i t|i.i«nnri'i oawinfw*1.'iKit-.JuJSNMt V PERS C li E D'YP

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1