WOONHUIS-VILLA iHr JRH CS- HSf 15 Trois MAISONS Hu Is stasia t o m s 2u&m Op Donderdag SG JiirJ 1027 WOON MUSS Op Donderdag SB Juni 1027 INSTEL van: en 2656 vkm. beplante Hoving te ARBOYF, bij bet Dorp Openbare Verkooping Hóandag YX Juni 1827 Maandag 18 #Ismi 3827 Openbare Verkooping Maandag 13 ëml III-'7 Instel met Premie Openbare Verkooping Te koop Ressorts Ven te JPublique Parcelle de Jar din Parcelle de Jardin 47 a. 80 ca. de Labour 93 a. 70 ca.'de Labour 80 a. 60 ca. de Labour 39 ares de Labour 28 a. 80 ca. de Labour Openbare Verkooping op Dinsdag 28 Juni 11)27 St*Ü£ van den Notaris- Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Études des Notaires THEVELIN a Messines et DE SIMPEL a Warnêton. Studie van den Notaris VANDE LANOITTE te Vlamertinghe Uit oorzaak van vertrek óm 4 uur en half zeer stipt, ter herberg De Trompet bij Ach. Strass Bruggestraat, BOESINGHE Gemeente B O E SIIN Q Hg Dorpplaats, Zuidkant der Bruggestraat Zeer schoon en gerievig, onlangs nieuw- gebouwen opgedaan in de beste voorwaarden, dienstig voor rentenier en koophandel, met erf en hof groot 3 aren y3 centiaren. Gebruikt door den verkooper M. Julien Dèsmedt met recht tot r5 Juli aanstaande. Altijd zichtbaar. Vt p. h. Instelpremie. Kantoor van den Notaris D U F» O IN T te Ardoye. om 5 ure stipt namiddag, te ARDOYE, Au Café des Alliés van Een nieuwgebouwd voornaam met Autogarage en Magazijn langs den steenweg naar Rousselare Vrij i5 dagen na de betaling. Slechts ingesteld 75 500 fr. Kantoren der Notarissen VAN DER M E E RSC H te Yper en VAN CAYZEELE te Poperinghe. STAD YPER Koop één. Een perceel bouwgrond, groot 375 vkm., gelegen te Yper, ter West zijde der Lange Thouroutstraat, waarop eer tijds stond een woonhuis, geteekend Nr 21 en drie achterhuizekensal bekend bij ka daster sectie G, Nrs 223b, 223c, 223d, 224a. Koop twee. Alle rechten op oorlogschade vergoeding hoofdens voormelde gebouwen. Gemeente Reninghelst Koop drie. Eene werkmanswoonst, beschadigd door oorlogsfeiten, met 4 aren 72 ca. grond en hof, staande en gelegen te Re- ainghelst,tegen de dorpplaats.langs den steen weg naar Westoutre, kadaster sectie E, Nrs 586a en 585a. Bt-woond en gebruikt door Nestor Oreel. Alle rechten op oorlogschadevergoeding worden medeverkocht. Koop vier. Eene werkmanswoonst, beschadigd door oorlogsfeiten maar gedeelte lijk hersteld door den pachter, met i3 aren 10'ca. grond en erve, staande en gelegen te Reninghelst, wijk Het Heet kad. sectie D, Nrs 154a, 154b en 154c. Bewoond en gebruikt door Maurice Delestrez, aan dewelke de stalling toebehoort. Alle rechten op oorlogschadevergoeding worden medeverkocht. Benige Zitdag Op Vrijdag 17 Juni 1Q27 om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Voet- volkkazern te YPER. ons- 3 uur (zomeruur) zeer stipt namiddag, irr herberg Cóte 60 bij H. Pieters te ZILLEBEKE, Zwarte Leen imtei en Overslag in êéne zifting van Gemeente Zai5@fc»©!c© Eerste koop 4S «3». 3© cs«s. Larica te Zillebeke. Tweede koop Eene vergoeding voor oorlogsschade ten bedrage van 8716,05 fr wagens vernieling van een huis te .Zillebeke. Y» Instelpremie. Behoud van samen- voting. Studie van den Notaris Pü u D E G R Y S E te Becelaere. om 3 uur stipt namiddag, onotet" het voorzitterschap van dén heer Vre derechter van het eeistekantön YPER en ter zijner gehoorzaal, Voetvolk.-kazern van 38 aren 46 ca te BECELAERE lang.s de kalsijde naar Zonnebeke, kad sectie E, N.r 86°, afhangende der faling Dricot. Ctfigebi uikt. foïêcht van opbod gedurende de t5 dagen volgende den toeslag. Kantoren der Notarissen PA.TTYN te BeverenenDEVOS te Wervick. om ,2 ure. namiddag, te BEVEREN ter herberg De Boerenbond bij de weduwe Oscar Vandaele van eène beste te Beveren-bij-Roussel&ere Gföot 4 Ma. 26 a. 28 ca. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door den eigenaar Pieter Vergote- Lïesvens. Vrij met i" Oktober aanstaande. Beheer der Domeinen De Ontvanger der Domeinen te Yper, zal overgaan op Dinsdag 14 Juni 1927, om 3 uur. namiddag, ter greffte der rechtbank van eersten aanleg te Yper, tot de LOT I. 2500 stuk afval van kassei en.- kantsteenen, gelegen langs de vaart van deLeie naar de Yperlee, op den trek weg van de-vaart bij den dam onder de baan Yper- Kehtwiel op grondgebied Yper. LOT II. Aangeslegen voorwerpen, als- hamers, messen, enz berustende ter grarfïie der rechtbank van in aanleg aldaar. Gewone voorwaarden. Onkosten i5 p. h. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot liet kantoor der Domeinen, Rijsselstraat, 75, Yper. voer camions 5 tot 10 ton, gewicht 60 kgr. de koppel tegen 2 fr. 5o de kilo. Adres bureel van 't blad. fixée en une séance au I¥lareS!i «Juira 1927 a 1 heure de relevée,. sous la présidence de M. Ie Juge de Paix du canton de Mess*«es, au iprétoire de la Justice de Paix en l'Hóte* de Vil!e a Messines, de Commune de Wytschaete Lots 1, II III ATTEN; ANTES situées dans la rue des Tierres (Messines), contenant re specti vereent 5 ares 6.8 ca., 3 ares 08 ca. et 3 ares 08 ca. Iroccupées. Lot IV section D, n° 179b, contenant 14 ares 70 ca, Lot V section D, n° 175c. contenant 14 ares 60 ca. Lots IV et V occupés sacs droit de bail par Cyrille Baelde, moyennant 45 fr. l'an outre les contributions. Lot VI Occupé par le méme Baelde moyennant i5o fr. l'an outre les contributions jusqu'au 1 Oc tobre ig2g. Lot VII contre la Wambeke, prés du gravier de Wyt- s'chaete a Hollebeke. Lot VIII prés du gravier de «0e Sterkte» a Hollebeke. Ihoccupé. Lot IX prés de la chaussée d'Ypres a Warnêton. Les lots VM et IX sort occupés par Achille Cappoen sans droit de bail moyennant igt,5o fr. l'an, outre les contributions. Lot X le long du Watefstraatje. Inoccupé. Les indemnités sde dommagis de guerre afférentes encore a ces propriétés sont cédées aux acquéreurs. Droit d'accumulation. Propriétés de Louis Becquaert-Vandenberghe. Prière de se munir de son livret de mariage ou d'un extrait d'acte de naissance. Studie van den Notari-; THEVELIN te Meessen. ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Meessen., gesteld in ééne zitting om i Vt uur namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, in het Stadhuis te Meessen, van Gemeente Wytschaete, dicht bij Meessen Een nieuwgebouwd met afhankelijkheden, grond en zaailand, groot samen 26 a. 70 ca., gelegen langs den steenweg van Meessen naar de Vier Koningen. Gebruikt tot i October 1927 door de kin- ders Leclercq. Eigendom van wijlen Giistave Leclercq. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 10