EEN WOONHUIS ZAAILAND EENEN PRACHTI6EN EIGENDOM li. - 4 Ha. 94 aren 10 ca. BOSCH Zaailand en Weide Zaailand Meersch l Ha. 98 a. 31 ca. de Palure I Ha, 85 8.70 oa, de Pature WOONHUIS WOONHUIS Gemeente PASSCHENDAELE Op Maandag 13 Juni 1927 Op Wneosdag 22 Juni 1927 pj¥e:r,sl a© SI a. S3 ca. Weide ADJUDICATION Terrain Emphytéotiqué Op Donderdag 22 Juni 19^ OVERSLAG van WOONHUIS OJP DINSDA.G- 28 JUNI 1927* I. Eene nieuwgebouwde- III." Eene nieuwgebouwde van Gemeenten VoormezeeleWytschaete 83 aren 70 ca. Zaailand Le Éereredi 22 Juin/1927 1 Hat. de Palure Labour Pré 82 a. 99 ca de Labour instel met Premie van s 25 Ha. 59 aren 30 ca. 20 Ha. 30 aren SI ca. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper om 2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel de France Statie plaats, bij M. Cornette STAD Hondstraat met afhankelijkheden, cour en hoving, gelegen ter Oostzijde der Hondstraat. Nr 9, dicht de Groote Maikt, bekend bij kadaster sectie H, Nr 3góa, voor eene grootte van 200 vkm. VRIJ VAN GEBRUIK. N. B. Voor het bezoeken zich wenden bij d'heer Antoine De Cooman, L- Vrouwstraat, 5, t'Yper. Ingesteld 25.000 tr. Kantoor van den Notaris L.i&UW!iSiS t'Yper, Cartonstraat, i5. om 2 Vt uur stipt nanoen, te YPER, in het Hólel Skindies Statie plaats Gemeente Voormezeele Koop i. I Ha. 62 aren 69 ca. langs den steenweg van Yper naar Rijssel. Verpacht aan de wed. Jean Warlop (eige naarster van het gebouw) tot I October ig3o. Ingesteld 33.000 fr. Koopen 2, 3, 4, 5. 6 Ha. 23 aren 18 ca. langs de Bruggestraat. Verpacht koopen 2 en 4 aan Jules Nuyttens, tot 1 October i< 3t en koopen 3 en 5. aan de hinders Hiele tot 1 October 1929.. Afzonderlijk igesteld 47 000 fr. Gemeente Wytschaete Koop 6 langs den steenweg Yper-Meessen. Ingesteld 15.000 fr. Koop 7 langs de Oude Hollebekestraat. Ingesteld 13.000 fr. Koopen 8 en g. 2 Ha. .46 aren 70 ca. langs de Oude Hollebekestraat. Afzonderlijk ingesteld 64.600 fr. Dit al, verpacht aan Jules Vanderhaeghe tot I October ig3o. s BUÊME VENTË a 2 h. 3o de relevée, a YPRES, en 1' Hotel ^kindles Place dé la Gare Commune de Floegsteert (La Hutte) Lot io. 9 ares 20 ca. de le long de la chaussée de Messines vers Ar- mentières. Occupé par Mile Basset. Mis-a-prix 3100 fr! Lot ii attenante au lot précédent. Occupé ci devant par Henri Basset, actuel- lement libre d'occupation. Mis a-prix 10.000 fr. Lot 12 !e long du chetnin du Crampon. Loués a Dés. Denudt jusqu'au I Oct. ig3t. Mis-a prix 15.000 fr. Commune de Warnêton (Laüutte) Lot i3 le long du chemin du Crampon. Loués a Victor Cardinael jusqu'au i Oc.to- bre 1.931. Mis a prix 10.000 fr. Commune de Floegsteert (Chaussée de Messines vers Armentières) Lots 14, i5, 16. 1 Ha. 02 a. 76 ca. de Loués a Camille Laperse jusqu'au r Octo- bre iq32. Mis-a-prix séparément 15 100 fr. Lots ij a 21 Occupés sar,s bail écrit par J. B Heughe- baert, Ch. Reubrecht et Théod. Deuudr. Mis a-prix séparément 8SG0 fr. Zie plakbrieven met plan. Voir affiches avec plan. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yn per om 2 1/2 uur stipt naboen, te YPER, ter herberg Hotel de France» Statie plaats bij YV. Cornette STAD YPER Aalmoezenier= tsn K oosestratg,, Koop één. Een nieuwgebouwd met afhankelijkheden en 92 vkm. 3t vdni. erf Westzijde der Aalmo.ezenierstraat, Nr 4. Gebruikt door Me We Rootaer mits 70 fr. per maand zonder pacht. Ingesteld 10.000 fr. Koop twee. Een nieuwgebouwd met afhankelijkheden en J04 vkm. 47 vdm.erl nevens voorgaande geteekend Nr 2. Gebruikt door M. Edmond Chrictiaen mits 70 fr. per maand zonder pacht. Ingesteld 10.000 fr. Koop drie. Een nieuwgebouwd met afhankelijkheden en g3 vkm. 64 vdm. eif, Zuidzijde der Roozestraat, Nr 20. Gebruikt door M. Eugène De Hollander mits 7o lr. per maand zonder pacht. Ingesteld 10.000 fr. Deze huizen zijn voorzien van stadswater en electrische verlichting. N. B. ^De huizen zullen mogen bezichtigd worden op eiken Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur 's namiddags. Kantoor van den Notaris L. A U W IE R S t'Yper, Cartonstraat, 15. ten 2 y2 uur nanoen, t& Yper, ïn Het Hotel Skin dies Statieplaats Langs den steenweg van Passchcndaele naar Westroosebeke BESTAANDE UIT INHOUDENDE Schriftelijk verpacht aan Victor Vandeputte-Lammerant tot 1 November 1927, mits de waarde van 400 kilos tarwe per hectare, boven de lasten. Verdeeld in 11 koopen. gelegen bachten voorgaande hofstede. In regie, buiten ongeveer 70 aren begrepen in den pacht van sieur Vandeputte voornoemd. INHOUDENDE Schriftelijk verpacht aan Alois Cools-Maes tot 1 November 1927, mits de waarde van 400 kilos tarwe per hectare, boven de lasten. Verdeeld in 13 koopen. (Zie plakbrieven met plan). Overslag DINSDAG 12 JULI 1927. van YPER DE SCHOONE HOFSTEDE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 12