"was vertegenwoordigd door generaal- ridder de Callatay. Het muziek van Linieregiment, onder bevel van luite- h6t t Hendrickx, was eveneens aanwezig. na" het middaguur waren alle overheden „pIH rond het monument dat op een vërza j -i Luvel aan den boord van den weg is geplaatst als opschrift draagt In memoriam 20 ♦h Light Division "Majoor-Generaal sir Douglas Smith sprak zijn bewondering en erkentelijkheid uit voor de moedige gesneuvelden én bracht hun een roet uit het vaderland. Bij het einde van zijn -ede legde hij een prachtigen krans aan den -oet van het monument, waar reeds vele bloemen lagen door andere Engelsche regi menten gezonden. Genei aal-Majoor de Callatay hield dan een aanspraak en had ontroerde woorden van dank en hulde voor hen die op Belgischen 2rond zijn gevallen in den grooten oorlog. Na hoorngeschal noodigde M. Bainy, de aalmoezenier van de afdeeling, de omstaan- ders uit tot ingetogenhei d en stilte. Hoornen schalden opnieuw. Het muziek van het 4e Linieregiment speelde het God save the King en de Brabanponne Ten slotte had er nog een optocht plaats voor het gedenkteeken, aan welks voet tal rijke bloemenruikers neergelegd werden. j&iïerfcancle Nieuws BINNENLAND Yper.Bevolking. Op 3i December 1926 telde onze stad 14851 inwoners. Hoog bezoek. - Onze stad werd ver- eerd met het bezoek van een groot aantal afgevaardigden der International Rotary die te Oostende haar Convention houdt. Onnoodig te zeggen dat onze hotelhouders, handelaars en winkeliers goê zaken maakten. Zooveel te beter Nog bezoekers. Eenige leden van het Internationaal Kongres voor Volksge zondheid, dat te Gent zijn zittingen hield, iverden op ons stadhuis door den heer Schepene H. Sobry ontvangen. De V.T.B. Yper kreeg ook het bezoek ven een aantal leden van den Ylaam- schen Toeristenbond. Muziek aan 't hoofd verden ze Zondag morgen op het Stadhuis ontvangen. Daarna werden onze merkwaar digheden bewonderd. Een goede propaganda voor Yper. Hoe meer volk, hoe meer nering De autocars van den T.C.B. Van den 25 Juni tót einde September zal de Touring Club de Belgique elke week zijn zesdaagsche rondreis door België inrichten. Zijn prachtige autocars zullen te Yper eiken Woensdag aankomen dus, voor de eerste maal, den 29 Juni e.k. Nuttig werk. Sedert enkele dagen bezitten we een nette waterplaats op de Neer- markt, in het puin onzer Hallen. Brand. Woensdag avond om 5 uren !s er begin van brand ontstaan in de werk huizen van het Waar Sayette Wijveken l71 Groote Markt. Door het blaften van den hond werd de eigenaar verwittigd en kon zoo ®et eenige emmers water de vlammen uit doven. De schade is gering. Zonnebeke. Brand. Door onbe kende oorzaak ontstond er 's morgens brand °P de hoeve van den landbouwer Elie Delva. Het dak der groote stalling werd vernield e^enals een koffer kleed eren en een rijwiel toebehoorendeaan den stalknecht. Hetoverige ^?n het gebouw en het vee konden gered ^°rden dank aan den moed en de offervaar- -8 eid van de pompiers en de geburen. e schade is door verzekering gedekt. 1 Brussel werd een 26 jarige handels- e jende door lichtgas verstikt. e La Sauvenière bij Hoei, werd ^vrouw tijdens een auto ongeluk gedood, e Hautmont werd een 12 jarige knaap r een auto doodgereden. Te Flémalle- Haute is een 20 jarige werk man verongelukt. Ie Hautmont heeft een 21 jarige vrouw zich in de Samber verdronken. Te Vorst werd een 5 jarig jongetje, dat de koeien wachtte, door een der dieren aan den leiband meegerukt en vreeselijk verminkt. Te Wynghene werd een handelaar door een auto doodgereden. Op 3i December 1926 telde België 7.784.601 inwoners, waarvan 3.892.703 man nen en3.891.898 vrouwen,'! zij, in 't geheel,een vermeerdering, sedert 1925, van 62.725 zielen. Brabant telt 783.o58 inwoners, Henegouw 634.403, de provincie Antwerpen 556.481, Oostvlaanderen 555.g57, de provincie Luik 472.776,Westvlaanderen 428 286, de provincie Limburg 175.771, de provincie Namen 174.222 en de Provincie Luxemburg nx.749. De stad Antwerpen heeft 300.175 inwoners, Brussel (zonder de voorsteden) heeft er 212.789 en Zoetenaey 39. Te Brugge reed een auto in de vaart. Een 62 jarige diamanthandelaar van Antwer pen verdronk. Zijn zoon verkeert in hopeloo- zen toestand. Drie andere personen werden gered. Te Gulleghem, bij Kortrijk, is een 17 jarige motocyclist verongelukt. Te Oostende hadden heel de week grootsche feestelijkheden plaats ter gelegen heid van het Convention van de Interna tional Rotary waaraan honderden leden deel namen. Onze Koning, die tweemaal lid is der Rotary (te San Francisco en te Brussel) heeft de openingsplechtigheid van het Con vention voorgezeten. Zooals te verwachten, werd aan zijne Majesteit, namens al de verte gen.woordigde landen een roerende, onvergetelijke en welverdiende hulde ge bracht. Te Seveneecken (Oost-Vlaanderen) werd een vrouw door een auto doodgereden. De autovoerder en een andere vrouw werden zeer erg gewond. Te Duinbergen botste een side-car tegen een auto. Een man werd gedood en een vrouw zwaar gekwetst. Te Gentbrugge werd een 48 jarige land bouwer doodgestoken. De moordenaar werd aangehouden. Het slachtoffer laat een weduwe en zes kinderen. Te.Luik schoot een 20 jarige Grieksche student zich een kogel door het hoofd. De wanhopige bezweek in het gasthuis. BUITENLAND. Te Moulins (Frankrijk) is een sneltrein ontspoord. Er zijn g dooden en een aantal gekwetsten. -Te Cazeaux (Frankrijk) schoot een vlieg tuig in brand Een geneesheer werd gedood. De loods werd erg gewond. Te Villacoublay (Frankrijk) is een vlieg tuig neergeploft. De twee inzittenden werden verkoold. De beroemde vlieger Charlie Lindbergh keerde langs den luchtweg van Londen naar Parijs terug. Van daar vloog hij naar Cher bourg waar hij inscheepte voor Amerika. Te Samannoud (Egypte) is een boot vol bedevaarders gezonken. Zestien personen ver dronken. Een Engelsche matroos der Prinses Elisabeth heeft zich tijdens den.overtocht Oostende-Dover in de Noordzee verdronken. Het geweldig onweder van verleden week heeft in Nederland en in Duitschland ontzaglijke schade aangericht. In Gelderland en Overysel (Nederland) zijn er acht dooden en talrijke gewonden. In Westfalen (Duitschland) telt men drie dooden en een dertigtal gekwetsten. Te Avesnes (Fransch-Noorden) werd een 44 jarige landbouwer door zijn eigen gespan doodgereden. Te Distroff (Moselle) werd een 27 jarige Oostenrijker door een trein in stukken ge reden. Te Sarreburg (Moselle) werd een jongetje door een wagen doodgepletterd. Te Saxeten (Zwitserland) werd een 5o jarige Engelsche toeriste door een vallenden rotsblok gedood. Te Marignac (Gironde Frankrijk) is een vliegtuig neergeploft. De twee inzittenden werden verkoold. Een vliegtuig, uit Sourabaya (Java) ver trokken, is in zee gevallen en gezonken. Er waren twee onderofficieren aan boord. Te Saint-Victor-Thizy (Rhone Frankrijk) liet een vrouw een brandende petrollamp vallen. Haar kleederen vatten vuur en het slachtoffer bezweek in de vreeselijkste pijnen. Te Charbonnier-les- Mines, bij, Clermont- Ferrand (Fr.) is een 5 jarig jongetje levend verbrand. Het kind lag te slapen op een bussel stroo toen zijn makkertjes het ongeluk kig gedacht kregen een vuurtjeaan te leggen... Het onvermijdelijke gebeurde. De Belgische ingenieur Rossion geluk te zijn reis per motocyclet doorheen de Sahara- De Belgische luitenant Fabry, die een dergelijke reis door Belgisch Congo onder neemt, heeft reeds het Victoria meer bereikt. Nu gaat hij over Kampala naar het Tanga- nika-meer. De Belgische zendeling E. P. Emiel Wins, van Bergen, zestien jaar geleden uit Scheut vertrokken, is in China (district Kal- gan) aan typhus bezweken. Bij Praag (Tjeko-Slowakije) zijn twee vliegtuigen op - elkander gebotst. De vier inzittenden werden gedood. Men meldt uit den Haag (Nederland) dat een watervliegtuig vermist wordt. Er waren twee officieren aan booid. Te Orléans (Frankrijk) werd een 24 jarige werktuigkundige door electriciteit dood- gebliksemd. Te New-York (V.S.N.A.J werden, in de vijf laatste jaren, 3o,ooo kinderen van min dan i3 jaar door automobielen gedood. In hetzelfde tijdperk werden meer dan 3 000.ooo menschen, wegens automobiel ongelukken, in gasthuizen en klinieken verpleegd. In vijfjaar werden meer dan 100.000 personen door automobielen gedood. Een treurig rekord 1 Te Buda-Pest (Hongarië) is het stikkend heet. Meer dan 160 personen waren het slachtoffer van de onverdragelijke warmte. De gekende Fransche kluchtzanger Polin is overleden. Zijn ongeëvenaard talent stelde hij steeds heel onbaatzuchtig ten dien ste van liefdadige werken, Te Forbach (Moselle) viel een 40 jarige metser van i5 meter hoogte. De ongelukkige bezweek aan zijn verwondingen. Te Thill, bij Longwy (Frankrijk) werd een 2 jarige knaap door een autokamion doodgepletterd. Te Brantford (Ontario) werd een auto door een sneltrein aangereden. Vier personen werden op den slag gedood. Twee kinderen verkeeren in stervensnood. Te Bruay (Fransch-Noorden) werden twee mijnwerkers door een ontploffing ge dood. De ploegbaas werd zeer erg gewond. Te La Gorgue (Fransch-Noorden) viel een auto in de Leie. Een handelsreiziger ver dronk -Te Nizza(Frankrijk) heeft een landmeter van Fréjus den minnaar zijner vrouw dood geschoten. Ie Saint-Denis, bij Parijs, had een man een geweldige woordenwisseling met zijn echtge- noote. Hun zoon, die tusschenbeide kwam om zijn moeder te beschermen, greep opeens een revolver en schoot zijn vader neer. De dood was oogenblikkelijk. De politie heeft den moordenaar aangehouden. Ver. St. van Noord-Amerika, Engeland, Italië, Dene marken, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Chili, San Salvator, Guatemala, China, Japan, Brazilië, Finland, Portugal, Tjeko-Slovakije, Hongarië, 'Panama, Nieuw - Zeeland, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5