Een Woonhuis WOONHUIZEN Zeven Woonhuizen HANDELSHUIS AU ROYAL LRMD WEIDË H. 3-32-20 Zaailand FERME Maisons Ouvrières Openbare Verkooping Woensdag 27 Juli 1927 FaHif Zaailand Openbare Verkooping Toeslag: Dinsdag 19 Juli 1927 Donderdag 21 Juli 1927 Op Dinsdag 26 Juli 1927 TOESLAG van ZAAI- en WEILANDEN en Bouwgronden Zaterdag 23 Juli 1927 avec TERRES et PRAIRIES Beaux Terrains d Bdlir Samedi 23 J ui liet 1927 A vendee de la main a la Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper. De openbare verkooping van ZAAL en WEILAND te Wytschaete, vastgesteld voor den instel op Dinsdag 19 Juli en voor den overslag op Dinsdag 2 Oogst 1927, ter her berg Het Zuiden Rijsselstraat, te Yper en waarvan de aankondiging op vorig blad reeds gedrukt staat, ZAL GEEN PLAATS HESBEN. Studie van Meester Jsseph Oiiponl Notaris te Gheluwe. Instel Maandag 18 Juli 1927 Overslag Maandag 25 Juli daarna telkens om 5 uur namiddag, ter herberg Au Tivoli Statieplaats te WERVICK, van STAD WERVICK Eenige koop met afhankelijkheden en i are 68 ca. grond, dicht de statie, tegen de Ommegangstra. t, in dereke van de gewezen herberg «A la Drève». Bewoond door Jules Vermeersch mits 35 fr. per maand zonder pacht. IL Instel Dinsdag 19 juli 1927 Overslag Dinsdag 26 Juli daarna telkens om 4 V» uur, ter herberg In de Vier Winden te Gheluive, Wervickstraat, van Gemeente GHELUWE, Busba ks ut Vijf schoone met stagie en hovenierland. Bewoond door Noe Vankeirsbilck. Prosper Jacques, Cyriel Nuytten, Auguste Vandamme en Henri Overbergh, mitselk 6ofr. per maand zonder pacht. Verdeeld in 8 koopen (zie de plakbrieven). UI. van Gemeent© Becelaere Zwaanhoek, Retilelhoek en op den Berg en L s& n Bewoond door Thomas Durnez, Arthur Bekaert, Gerard Bekaert, Valère Soetaert, Cam. Cardoen, Odiel Degraeve en Syphorin Leyn, zonder pacht. Verdeeld in 10 koopen, zie de plakbrieven met plan. Sterfhuis Bekaert-Derudder. Eenige Zitting om 4 uur namiddag, ter herberg In 't Gouden Hoofd te GHELUWE, plaats. SV. Overslag: Donderdag 28 Juli 1927 om 3 uur namiddag, ter herberg Au Due de Brabant bij Désiré Notredame te KOMEN, statie, van Gemeenten Wytschaete&Houthem Wijk De Caleute Eenige koop Eene schoone Groot 94 aren 60 centiaren bekend bij kadaster sectie C, Nr 7 en sectie B, Nr 8o5. Gebruikt door Cyr. Vermeulen, landbouwer te Wytschaete, gehucht De Ca leute», mits 200 fr. tot 1 October 1930. Met tusschenkomst van Meester VICTOR PIERRET, Notaris te Wambr^chies, Studie van den Notaris A M E Y E te Rousselare. Pt GROOT EXTRA WELGELEGEN groot 4 aren 59 ca. 55 ma. met allerschoonste etalagevitrienen in 't centrum der stad lOWil EL M* Xt E Hoek der Ooststraat Jan Mahieustraat. Vrij van gebruik 1 September 1927. Verdeeld in 4 koopen. Zie plakbrieven met plan. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen 239.300 fr. om 3 7s uur namiddag, in het Hötel de Bourgogne», Statieplein, te Rousselare. Kantoren van de Notarissen Bénoni VERMAST te Wulveringhem en Arthur DEPUYDT te Dudzsele. om 3 uur namiddag, te VEURNE, in 't Hótel de Commerce», Klaverstraat, van Gemeente Wulveringhem (Zwaantje) 7 Ha. 89 aren 40 ca- kad. sectie A, Nrs x38, 171, 175, 176, 177, 178 en 2i7bis. - Verdeeld in 5 loten. Recht van samenvoeging. Gebruikt door J. Hendryckx te Bulscamp mits 2400 fr. 's jaars tot 1 October ig3o. Lot 1 Ingesteld 10.200 fr. 2 25 000 fr. 3 25.000 fr. 4 - 25.000 fr. 5 - 10.200 fr. Studie van den Notaris VERDIEVEL te Veurne. om 2 uren namiddag, in het Hótel van Commerce Klaverstraat te VEURNE I. St-Ricquiers, Pollinchove, Hoogstaede Lampernisse Gyverinchove Groot 26 Ha. 65 a. 20 ca. In 18 koopen en verscheidene koopen af zonderlijk ingesteld, samen 672.800 fr. Vrij gebruik met i October 1928. II. Ramscappelle bij Nieupoort Vrij gebruik met 1 October 1930. (Zie plakbrieven). Ingesteld 58.000 fr. Studiën der Notarissen GHEKIERE te Meenen en NÈVE te Genf De notarissen GHEKIERE te Meenen NÈVE te Gent, zullen openbaar verkoopej!1 Gemeente MarcKe bij Kortrijh Eene schoone en welgelegene met allerbeste voordeelig gelegen langs den steenweg vat Toerkoenje naar Kortrijk, dit alles uitma. kende eenen blok van 40 Ha. 20 aren 33 ca. Verdeeld in 44 koopen. N. B. Volgens onlangsche delvingen bevat'een groot gedeelte der landen, op ge. ringe diepte, KLEIAARDE, geschikt voor pannen- en steenbakkerijen. De verslagen diensaangaande zijn ter beschikking der lief. hebbers ter studiën van genoemde Notarissen. In gebruik bij M. Victor Van de Woestyne tot I October 1928. Zie plakbrieven. Samen afzonderlijk gebracht ter som van fr. 1.263.100 Beslissende Toewijsing: om 2 ure namiddag, ter herberg In de Neerbeek te BI5SE- GHEM Études des Notaires GHEKIERE a Menin et NÈVE a Gand. Les Notaires GHEKIERE a Menin et NÈVE a Gand, vendront publiquement Commune de MarcKe lez Courtrai UIVE MAGNIPIQUE située a Marcke Ste-Anae, aux partes de Courtrai aitisi que de situés le long de la chaussée de Tourcoinga Courtrai. Le tout formant un seul bloc d'une conté- nance totale de 40 Ha. 20 aces 33 ca. divisé en 44 lots. N. B. D'après des creusements récents une bonne partie de ces terres contient, aune profondeur minime, de la TERRE GLAISE convenant trés bien pour tuileries et brique- teries. Les rapports a ce sujet se trouvent 2 la disposition des amateurs dans les études des Notaires susnommés. Occupée par M. Victor Van de Woestynei jusqu'au 1 Octobre 1928. Voir affiches. Portés par lots a la somme de fr. 1.263.100 Adjudication definitive a 2 heures après-midi, en l'estaminet In de Neerbeek a BISSE' GHEM. Deux rangées de huit dont 8 rue de Gemeene et 8 ch. de WerviO en totalité et par lot de 2 ou3 ouencore du116 maison, avec un terrain ou leur terrain- S'adresser au Notaiie LANNOY. VAN HET ff HOFSTEDE HOFSTEDE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 12