HOFSTEDE beestialem WOONHUIZEN hofstede Quatre MAISONS OUVRIÈRES FERMETTE Nieuw WOONHUIS Eenen Meersch 2 Hectaren 41 aren Land Vruchten te velde ZAAILAND 'openbare Toewijzing Openbare Verkooping ADJUDICATION de Terre A Labour Goede VELO te koop Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping OverslagDONDERDAG 28 JULI 1927 Openbare Verkooping ctudiën van de Notarissen np/EVEL te Veurne j[. V V A N H E E te Zqnnebeke. en Maandag 1& Juli 1921 VP 1 om 3 ure 's namiddags, hbelle, ter herberg Het Gemeente- te °!'^beWOond door M. Honoré Gheeraert, vAn gene welgelegen en nieuwgebouwde ^erckem, aan de Knocke t6 Groot 3 Ha. 72 aren 50 ca. iktdoor M. Achille Lemahieu, zonder fchreven pacht tot I October 1928. &es Ingesteld 160.0CO fr. ^^TvatTde Notarissen A. VERDIEVEL te Veurne en A. VANHEE te Zonnebeke. Merkweerdige ter hofstede van M. HENRI RU1AEYE- DECROOS, te Alveringjfraesm, van en Landbouwgereedschappen op Donderdag 21 Juli 1927 om 2 uur stipt 's namiddags. En van ongeveer 8 Hectaren 50 aren op Vrijdag 22 Juli 1927, om 3 uur stipt 's namiddags. Kantoor van den Notaris A. VANHEE te Zonnebeke. Toeslag Dinsdag 26 Juli 1927 om 3 uur 's namiddags, ter herberg bewoond door vrouw we Lammens- Bouckaert, Statiestraat te ZONNEBEKE, van Drie gerieflijke nieuwgebouwde te Zonnebeke op de Dorpplaats, nabij den steenweg naar Rousselare. Heteerste, op 304 vkm. medegaande grond en erve, bewoond en gebruikt door vrouw we Kesteloot-Deleye, tot i5 Oct. 1927, zonder geschreven pacht. Ingesteld 7000 fr. Het tweêde, op 254 vkm. medegaande grond en erve, bewoond en gebruikt door vrouw we Gruwez-Buyse, tot t Dec. 1927, zonder geschreven pacht. Ing. 3000 fr. Het derde, op 273 vkm. medegaande grond erve, bewoond en gebruikt door vrouw we ballewaert Robaeys tot i5 Oct. ig27, zonder geschreven pacht. Ingesteld 3000 fr. Kantoor van den Notaris WYFFELS te Rousselare. Instel DINSDAG 26 JULI 1927 |e^ herberg Au Saumon te ROUSSE- HE, Groote Markt, en "verslag: DINSDAG 9 OOGST 1927 »k««as,hof De Sterre te ROUSSE- RE, Groote Markt, telkens om 2 ure "amiddag, van Gemeente iCemmel Eene allerbeste ®et nieuwe gebouwen vj Ha. 01 aren SO ca. Gi\ **Wi» io koopen. ^ctohpU'kt ^oor Ju-les Vandamme tot i sewin van 1/2 instelpenning en recht Hn invoeging. Studiën van de Notarissen LIBBRECHT te Gent en THEVELIN te Meessen. De Notaris THEVELIN, zal, met tusschen- komst van zijnen ambtgenoot Notaris LIB BRECHT, openbaar verkoopen Gemeenten Ploegsteert Waasten WELGELEGENE Groot Ha. 23-03-25 ca. ten deele op Ploegsteert en ten deele op Waasten, langs den steenweg van West- Nieuwkerke naar Waasten. Verdeeld in acht koopen en ingesteld als volgtLot 1 200.000 fr- 2 20 000 fr. 3 70,000 fr. 4 12.000 fr. 5 2.000 fr. 6 35.000 fr. 7 40.000 fr. 8 5o.ooo fr. Samen 429.000 fr. In gebruik bij M. Ernest De Bailleul, land bouwer te Ploegsteert, tot 3o Sept. ig3o. Zie plakbrieven. Woensdag 20 Juli 1927 om 2 1/2 uur namiddag, in het Gemeentehuis te MEESSEN. Etude du Notaire Pierre De Simpel a Warnêton. Ie Mardi 26 Jullie 5 1927 a 2 heures précises, au prétoire et sous la présidence de M. Ie Juge de Paix de et a MESSIN ES, de Commune de Warnêton Hameau St-Ivon Lot la 5. PETITE avec ses batiments nouvellement construits et 1 Ha. 96 ares 70 ca. de fonds bati, pature et terre a labour. Occupée par Mad. veuve Hessel-Catelin et enfants, sans droit de bail, ni d'occupation. Mise-a prix seulement a 60.000 fr. Gravier de Messines a Frelinghien Lots 6 a 9 avec fonds bati et jardin respectivement de' 4 ares i6 ca. 3 ares 84 ca. 3 ares 70 ca.' et 4 ares 44 ca. Lot 10. 13 ares 94 ca. Lots 6 a 10 occupés par divers sans droit de bail. Lots 6 a 10 Mis-a-prix 31.000 fr. Commune de Ploegsteert Lots 11 a 15 avec batiments nouvellement construits et 2 Ha. 84 ares 70 ca. sous fonds bati, patures et terres a labour, le long du chemin du Petit Pont et Stommestraatje. Occupée par Mad. veuve Cousin-Desplan- que avec droit de bail jusqu'au 1 Oct. 1929. Lots 11 a 15 Mis-a-prix 76.000 fr. bij Vandenburie, de Haernestraat, 42, Yper Kantoor van den Notaris D E TAV ERNIER te Langemarck. I. Dinsdag 20 Juli 1927 om 3 uur stipt namiddag, te BIXSCHOTE, in de herberg «De Kroon», bij M.. Raymond Soenen in eenen zitdag, van een met groote poort en gerieven, dienstig voor allen handel, met 3 aren 65 ca. medegaande grond, staande en gelegen te BIXSCHOTE, plaats langs de kassijde naar Langemarck. Bewoond door den verkooper M. Jules Coppenolle. Handslag met de geldtelling. II. van 61 aren 35 ca. goed voordezen Weide gelegen tedPoelcapelle, langs de Wul- vestraat. Verpacht aan M. weduwe Petrus Versaevel, te Poelcapelle, tweede gebruikster sedert den oorlog, zonder geschreven pacht. Zitdagen e INSTEL Woensdag 27 Juli 1927 Overslag Woensdag 10 Oogst daarna telkens om 3 uur stipt namiddag, te Poelca pelle, in den Treurniet. y« p. h. Instelpenning te winnen. III. VAN Eene goede nieuwgebouwde Groot 10 Ha. 69 aren 64 ca. gelegen te LangemarcK Merchem Wijk Pottestraat op den hoek van twee wegen in macadam ge legd. Gebruikt zonder geschreven pacht, door M. Arthur Viaene. van 71 aren 50 ca. gelegen te Zarren, bij de statie op weinigen afstand der kassijde naar Wercken Gebruikt zonder geschreven pacht, door M. Cyrille Degrave. om 3 uur stipt namiddag, te POELCAPELLE, plaats, ter herberg van M. Isidore Verstraete. IV. Zaterdag 30 Juli 1927 om 5 uur stipt namiddag, té SINT-JAN bij Yper, in het Gemeentehuis, ten verzoeke van de Commissie van Openba ren Onderstand van Sint-Jan in eenen zitdag, van n W e i d e gelegen in eenen blok te ZILLEBEKE Wijk. Passchendaeleveld. Verpacht aan M. Camille Bauden, voor 9 jaren, ingegaan den 1 October ig25, mits 375 fr. 's jaars boven de lasten,pachtprijs herzien- baar alle drie jaren. Ingesteld 25.000 ir

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13