Herberg-Boerderij Een Woon Een Woonhuis Gemeente PASSCHENDAELE EENEN PRA5HTIGEN EIGENDOM WELGELEGENE HOFSTEDE ii. - 4 Ha. 94 aren 10 ca. BOSCH Openbare Verkooping Op Dinsdag 20 Juli 1027 Instel met Premie Uit ter hand te koop Te koop Ressorts OJP DINSDA.G- 26 JULI 1927 I. Eene nieuwgebouwde 35 Ha. 59 aren 30 ca. III. Eene nieuwgebouwde Instel met Premie OVERSLAG vost s 3O Ha. 30 aren SI ca. Kantoor van den Notaris LAUWER8 te Yper, Cartonstraat, i5. Op Dinsdag 10 Juli 1027 om i uur stipt nanoen (zomeruur), te Vlamertinghe ten hove van sieur Joannes INGELBEEN te Vlamertinghe (Brandhoek), van 3 Ha. Tarwe 3 Haver 1 C»eirste Afgemaaid €»ras Verdeeld in koopen. Alaam Groote wagen, vierscharre, ressoorteegde, jumelle, ploeg, aalpomp, aal- karteel, zaaieegde, hoezelaar, strobbeleegde, zwinkels, harnassuring, enz. Een Ruinpeerd, 4 jaar oud. i5 p. h. verhoog en komptant geld. Kantoor van den Notaris LAUWERS t'Yper om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel de France Statie plaats, bij W. Cornette Stad Yper Steenweg van Yper naar Rijssel met welgekiante winkel en inrijdende poort, geteekend Nr 47, inhou dende onder bebouwden grond en medegaan- de zaailand 44 aren 51 ca. Gebruikt de gebouwen en 10 aren o5 ca. door M. Alfred Coene Verhamme, en 34 aren 46 ca. zaailand door den eigenaar heer Cyrille Struyve. Deze eigendom is bijzonder geschikt voor kiekenkweekerij en voor allen handel, en is vrij van gebruik met 1 October aanstaande. palende aan voorgaande, geteekend Nr 49, inhoudende onder bebouwden grond eu erve 197 m2. Gebruikt zonder pacht door Jules Leire. palende aan voorgaande, geteekend Nr 5l, inhoudende onder bebouwden grond en erve 252 m2. Gebruikt zonder pacht door Jér. Elslander. Zie plakbrieven met plan. Kantoor van den Notaris L %UWERS te Yper, Cartonstraat, i5. STAD YPER 1) Een schoon RENTENIERSHUIS met hoving, Cartonstraat, 37. Vrij van gebruik. 2) Twee schoone HANDELSHUIZEN, begin der Rjjsselstraat. 3) Drie gerievige RENTENIERSHUI ZEN met hoving, in de A. B. C. straat. Inlichtingen en toelating van bezoek te ver krijgen bij voormelden Notaris Lauwers. voor camions 5 tot 10 ton, gewicht 60 kgr. de koppel tegen 2 fr. 5o de kilo. Adres bureel van 't blad. Kantoor van den Notaris L AU W E R S t'Yper, Cartonstraat 15. ten 3 uur nanoen, te Yper, in het Hotel Skincïles Stat!epiaa^s Langs den steenweg van Passchendaele naar Westroosebeke BESTAANDE UIT INHOUDENDE Schriftelijk verpacht aan Victor Vandeputte-Lammerant tot 1 November 1927, mits de waarde van 400 kilos tarwe per hectare, boven de lasten. Verdeeld in 11 koopen, afzonderlijk ingesteld 631.200 fr, gelegen bachten voorgaande hofstede. In regie, buiten ongeveer 70 aren begrepen in den pacht van sieur Vandeputte Ingesteld 41.000 fr. voornoemd. INHOUDENDE Schriftelijk verpacht aan Alois Cools-Maes tot 1 November 1927, mits de waarde van 400 kilos tarwe per hectare, boven de lasten. Verdeeld in 13 koopen, afzonderlijk ingesteld 569.800 fr. (Zie plakbrieven met plan). Kantoor van den Notaris Lauw©!* t'Yper, Cartonstraat, i5. Woensdag 17 Oogst 1027 om 2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel SKINDLES, Statie plaats Gemeenten TioilebeHe r& Wytsrhaete Koopen i tot 6. 2 Ha. 68 aren 74 ca. bestgelegen Zaailand, tegen Hollebeke- plaats, langs de Kasteelstraat. Verpacht koop i aan Achille Aernoudt, koop 2 aan Henri Gryson, koopen 3, 4 en 5 aan Hemi Leleu, wederzijdiglijk tot 1 Octo ber ig3o en koop 6 aan Jos. Vandenbussche tot 1 October 1 g3 r Gemeente HollefeeKe Koopen 7, 8, 9. 1 Ha. 33 aren 26 ca. bestgelegen Zaailand, gelegen deel tegen de plaats, en deel dicht bij de Yperstraat. Verpacht aan Cam. Vermès deel tot 1 Oct. 1929 en deel tot 1 Oct. ig3o. Koopen 10, 11, 12. - 4 Ha. 64 a. 49 ca. Zaailand, en klein deel Weersch, in een blok, gelegen tegen het Zomerbosch Verpacht aan Jules Spinnewijn en Victor Ha'lotict 1 Oct. ig3o. Koop i3. Een driehoekig perceel Zaai land, groot 37 aren 40 ca., gelegen langs den gravier en tegen de vaart Yper-Komen. Koop 14. 60 aren 50 ca. welgelegen Zaailand, langs de Houthemstraat. Deze twee koopen verpacht aan de wed. Dehem-Forrest, deel tot 1 Oct. 1929 en deel tot 1 Oct. ig3o, en deel aan René Bossaert tot 1 Oct. ig32. Koopen i5 en 16. Twee perceelen Zaai landdicht bij de Houthemstraat. samen groot 84 aren 08 ca. Verpacht aan Emile Bau tot 1 Oct. ig3o. Gemeenten IfollebeKe Wytschaete Koopen 17 tot 21. 3 Ha. 72 a. 30 ca- Zaailand Weide, gelegen tegen den gr2' vier van Neer-Waasten naar Hollebeke. Verpacht aan René Goudezeune voor 3,6r 9 jaren ingegaan den 1 Oct. 1921. Gemeente Wytschaete (De SterKte) Koopen 22 tot 28.-4 Ha. 22 a. 43 cal welgelegen Zaailanden Weiden, langs de straat van de Sterkte naar Hollebeke. Verpacht koopen 22 tot 27 aan J. Tierssen tot 1 Oct. ig3o en koop 28 aan R. Lottegk' tot 1 October ig3i. OVERSLAG 31 Oogst 1927. - IZie plakbrieven met plan)- VAN GOEDE HOFSTEDE VAN 0

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 14