FERMETTE HOFSTEDE Ben teniershuis Renteniershuizen Alaam en Vruchten Goede Vette Weide 58 aren Maaigras Een blok Zaailand Ha. 2=50=35 ca. Zaailand Zaailand en Weide Openbare Verkooping Openbare Verkooping Go@de Zaailanden TO ca. de Terrain a Batir JaNin de 18 a. 80 ca. *ardin de 10 a. 80 ca. reiat°mma£es de Guerre Openbare Verkooping Openbare Verkooping Het Recht tot Vergoedingen Op Donderdag 4 Oogst 1027 Instel met Premie Ha. 1-48-40 ca. ZRRILRND ter gemeenten Langemarck en MercVem ZAAILAND en WEIDE Openbare Verkooping Uit ter baad te verkoopen Gemeente Houthem - bij - Veurne beste Zaailanden en Vette Weiden Op Maandag 1 Oogst 1927 Gemeente W A T O U - ABEELE Mise-a-Prix avec Prime JEM)/28 JUILL 1H2J Donderdag 2$ Juli 1927 Overslag Woensdag 27 Juli 1927 Gemeente Noordschote, Poesel Maandag lu Oogst 1927 e ra Weid© te Dickebusch, aan het Hallebast te Langemarck, Wijk St=Juliaan te Reninghe te Dickebusch Woensdag 2b Oogst 1927 te YPER, Sint-Jacobsstraat, Nr 32 '^er Notarissen SIMPELAERE 2» te De Panne i/AN CAYZEELE te Poperinghe. en rtirlSdag 26 Juli 1927 in ééne zitting ure (zomeruur) stipt namiddag, ter ■0® t jjgt Handelshuis bij M. Tahon, ^OUTHEM-hij-VEURNE vax Eene wel betimmerde met 12 Ha- 88 aren 50 ca. •gij plakbrieven verdeeld in 4 koopen. Boomprijs 2.000 fr. Gebruikt door M. Cvr. Deburchgraeve- Cossey tot 1 October 1929 aan 3.100 fr. 'sjaars boven de contribution en waterings- jasten. Studie van den Notaris Van Casueel® te Poperinghe. in ééne zitting om 2 uur namiddag, ter estaminet Den Vlaamschen Leeuw bij Mijnheer J. Devos, ■Groote Markt, te POPERINGHE vax I Ha. 80 aren 52 ca. aitmakende een blok, bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen, bekend bij kadaster sectie C, Nrsg5o, g5i, g52, g53 en g55a. Gebruikt tot i October 1931 door Jwen Eugenie en Georgine Hennon, aan 25o fr., M. Ach. Sohier, aan 3io fr. en M. Engel Boeraeve aan 3io fr., al bij de jare en boven ■de lasten. Étude du Notaire Pierre De Simpel a Warnêton. a 3 heures précises, aWARNET ON, au café «A latVille d' Ypres», ienuPar M. Clarebout, de Commune de Bas-Warnêton avec 18 ares 07 ca. e fonds, jardin et verger, cad. section A, auméros 4rgb et 421b.Occupée par M. Jules uJardin-Baclet, sans bail. Commune de Wytschaete Clen fonijs de maison et jardin, cad. section Iiu®éros 29 et 3oc. cadastre section A, numéro 44a. cadastre section A, numéro 45a. dépend?aUx constructions d'une maison et r0s "nces ayant existé sur le fonds numé- cOOo #Lt °0C section A et évalués a Airu]' ValeUr I9I4- ke g lcation Jeudi n A out 1927, au café 0 ei^ "j chez M. Samuël Lernould. Studiën van de Notarissen Victor PIETERS te Reninghe en Arthur BAERT teDixmude. om één uur stipt namiddag, te Noordschote, ten hove bewoond door de We Camille Geldof-Top ZOOALS 1 Hectare 75 aren TARWE 1 Hectare 97 aren HAVER 87 aren 59 cent. BOONEN 87 aren 59 cent. ROGGE Verdeeld in koopen t'elkens gerieve. Landbouwalaam Scharre Mélotte, ju- melle Mélotte, vierschar, ijzeren eegde drie deelen, 2 houten eegden, kuischer met paard, drie gareelen met toebehoorten, windmolen, enz., enz. Gewone voorwaarden. Kosten i5 2 maanden tijd van betaling mits borg. Het keernalaam, menagiegoederen en de beestialen zullen op eenen later na te bepalen dag verkocht worden. Studie van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. om 3 uur nanoen, in den «Katholieken Kring», bij M. Laconte te Poperinghe, van groot bij kadaster sectie B, Nr 447, 1 Ha. 68 aren 50 ca. Ingesteld 50.000 fr. gekadastreerd sectie B, Nr 448. Ingesteld IO OOO fr. Beide gelegen nabij de hofplaats van heer Theoph. Vanderjeught, en door dezen ge bruikt tot 1 Oct. 1928, mits 700 fr. 'sjaars. Kantoren der Notarissen Van E e C k e te Poperinghe en RietePS te Reninghe. om 3 uur nanoen, te YPER, in het Vredegerecht, Kazern, ten overstaan van den heer Vrederechter van het T kanton Yper, voor de 4 eerste koopen vax I. groot bij kadaster 1 Ha. 43 aren 42 ca. palende aan den steenweg-van Yper naar Belle en aan den kezelweg naar den Ouderdom. Gebruikt door Remi Verkruysse, zonder ge schreven pacht. Verdeeld in 4 koopen. li. voor OORLOGSSCHADE zoo van herstel als voor herbeleg wegens ver nieling eener tweewoonst met stalling, schuur, wagenkot en hoppekeet te Dickebusch, wijk Hallebast. Deze vergoedingen zijn vastgesteld bij von nis der Rechtbank van oorlogsschade, vergoe ding van herbeleg inbegrepen, op de gezamen lijke som van 36.255 fr., waarop rèeds ontvangen is de som van 25.700 fr., die ook aan dep kooper zal toekomen. Studiën van de Notarissen E. DE COCK t' Yper, J. DU PONT te Brussel en A. BOSSAERT te Kortrijk. te 3 ure zeer stipt namiddag, te YPER, in het hotel Skindies Statie plaats van E. Gebruikt door de weduwe Cyriel Ghyselen, mits I75o fr. 's jaars boven alle lasten, vallende op i October. Verdeeld in drie koopen. II. Gebruikt door Arthur Viaene mits 3oo fr. 's jaars, boven alle lasten, tot I October ig3o. III. Eene schoone nieuwgebouwde inhoudende Ha. 10-49 50 ca. Gebruikt door Alidor Vandevelde, mits .20G0 fr. 's jaars, boven alle lasten, tot den I October ig32, met wederzijdsch vermogen den pacht te doen eindigen op I October 1929 mits voorgaande bericht van 6 maanden. Verdeeld in drie koopen. IV. - Ha. 4 92-85 ca. bij de herberg De Kruisstraat Gebruikt door Maurice Brutsaert, mits 2.011,75 fr. 's jaars, boven alle lasten, tot den 1 October ig3o. Verdeeld in vier koopen. (Zie plakbrieven met plan.) Overslag Donderdag 18 Oogst 1927 Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. om 3 uur zeer stipt namiddag, te YPER, Groote Markt, in het Gasthof Het Zweerd in éénen zitdag, van met groote poort en bijzonderen ingang Groot i are 46 centiaren. Gebruikt mits 200 franks per trimester. Deze eigendom is bijzonder wel geschikt voor garage of werkhuis. Na te zien den Vrijdag mits schriftelijke toelating van den Notaris. Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Drie schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. HOFSTEDE VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15