Yprois, fêtez Ie 21 Juillet No 14 - 16 Juli 1927 8e Année, N° 14-16 Juillet 1927 Yperlingen, viert 21 juli Dhnanche 24 Juillet 1927 Os Handel- en Kijvarheidskamar van Yper Engelsch Gedenkteeken Monument Britannique Weekblad - j root bet Arrondissement Yper dor Vereeniging der Geteisterden. dw Ypersche (Clubs, enz. Beheer Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 15 it. 00 per jaar Buitenland 22 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organe de ('Association des Sinistrés* des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de posle Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non stgnés sont refusès Op 21 Juli zal Yper getuigen dat zij Belg is en Belg blijven zal. Laat aan ieder huisgevel onze lieve driekleur wapperen Leve de Nationale Eendracht Leve België STAD YPER INHULDIGING aan de MEENENPOORT op Zondag 24 Juli 11)27 Het College van Burgemeester en Schepe nen heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat de plechtigheid der inhuldiging van het Engelsch Gedenkteeken aan de Meenenpoort zal beginnen om lo.3o ure. Zijne Majesteit de Koning der Belgen zal ten stadhuize aankomen om io.iouur alwaar Zijne Majesteit zal ontvangen worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Zullen insgelijks aankomen Zijne Excellentie de Gezant van Z. M. den Koning der Britten Maarschalk Lord PLU MER De Right honourable Sir LA MING WORT- HINGTON-EVANS BARTBritsche Minis ter van Oorlog, Voorzitter der Imperial War Graves Commission. Deofficieele stoet zal het stadhuis verlaten °m io. 15 u. en zal zich te voet begeven naar het Gedenkteeken langs de Meenenstraat. Gedurende de plechtigheid, die zal voor- Bezeten zijn door Maarschalk Lord Plumer, Za' ^et woord gevoerd worden door Sir Laming Worthington-Evans Bart Veld-Maarschalk Lord Pluvier M. oen Koning der Belgen. Na de plechtigheid, die zal eindigen om P-3o u. zal de officieele stoet het Gedenk- eecen °ogenschouw nemen. De officieele stoet zal zich daarna terug YXE.LE D Y I? EZ INAUGURATION a la PORTE DE MENIN V6n naar stac^Kuis waar de u tgenoo- va* fT a^sc^e'G zullen nemen van het College urgemeester en Schepenen. De H. SOBRY. VERS.\ILLES. Le Collége des Bourgmestre et Echevins a l'honneur de porter a la connaissance du public que la cérémonie de l'inauguration du Monument Britannique a la Porte de Menin commencera a io.3o h. Sa Majesté le Roi des Beiges arrivera a l'hótel de Ville a io.ro h. oü S. M. sera reque par le Collége des Bourgmestre et Echevins. Arriveront également Son Excellence l'Ambassadeur de sa Majesté Britannique Monsieur le Maréchal Lord PLUMER et le Right honourable Sir LAMING WORT- HINGTON-EVANS BART, Ministre de la Guerre Britannique, Président de la Commis sion Impériale des Sépultures Militaires Britanniques. Le cortège officiel quittera 1'Hotel de ville a io.i5 h. et se rendra a pied au Monument par la Rue de Menin. Au cours de la cérémonie, qu' sera présidée par le Maréchal Lord Pri mer, Sir Laming Worthington Evans Bart, Field-Marshal Lord Plumer et S. M. le Roi des Beiges prononceront des discours. Après la cérémonie, qui sera terminée a n.3o h., le cortège ofticiel fera 1'inspection du Monument. Le cortège officiel retournera ensuite a l'Hotel de Ville, oü les invités prendront congé du Collége des Bourgmestre et Eche vins. H. SOBRY. G. VERSAILLES. Ypres, ie 21 Juillet prochain, attestera qu'elle est et veut rester Beige. Qu'a chaque fagade de nos maisons flotte notre cher drapeau national Vive l'Union Nationale Vive la Belgique tellende 25o leden, in algemeene vergadering, van g Juli 19 27, na kennis genomen te hebben van het verslag der Gemeenteraadszitting van p Juli 1) Besluit protest aau te teekenen tegen-de houding van zekere gemeenteraadsleden, die, vreemd aan de stad, de gevoelens van gene genheid welke de Ypersche bevolking steeds gehad heelt voor hare Britsche vrienden, niet kennen en nog minder vertegenwoordigen. 2) Herinnert, als echte Yperlingen, de -on- vergeetbare ontvangst der eerste Britsche Troepen op i3 October 1914, alsook de goede betrekkingen, gesmeed in lijden en strijden die sedertdien steeds bestaan hebben tusschen onze Britsche vrienden en wij. 3) Brengt eene bewogen hulde aan al die dappere jongens, welke hier hun leven gaven voor onze vrijheid en onafhankelijkheid, brengt ook hulde aan de edele gevoelens welke de Britsche Natiën bezielden bij het oprichten van een gedenkle;ken aan dezen wien de voorvallen van den oorlog beletten een gekend en vereerd graf te geven 4) Verzekert de Britsche Natiën en de Brit sche vrienden uit Yper, in het bijzonder, dat de bevolking van Yper de eer begrijpt en ook de plichten beseft die voortspruiten uit de hoedanigheid van eigenaarster en bewaard- ster van een gedenkteeken aan zooveel hel denmoed en zelfopoffering. En besluit het protest, bij middel van plak brieven, aan de bevolking en aan de Britsche vrienden btkpnd temaken. La Chambre de Commerce d'lndustrie d'Ypres en assemblee générale du 9 Juillet 1927, après avoir pris connaissance du procés-verbal de la séance du Con eil_ Communal du p Juillet 1) Decide, au nom de ses 25o membres, de protester contre l'attitude de certains cop-, seillers communaux qui, étrangers a la Ville, ne connaissent guère les sentiments de sym pathie que la population Yproise a toujours eus pour nos amis Britanniques et ne la représentent done guère. 2) Rappelle, en véritables Yprois, l'inou- bliable ré'ception des premières Troupes Bri- VPERSCHE Naamlocze artikels geweigerd LA D'YPRES VAN HET' DU Het College van Burgemeester en Schepenen, Ue Secretaris, Le Collége des Bourgmestre et Echevins, Le Secrétaire,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1