Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Vergadeiing van 10 Juli 1927 BEKNOPT VERSLAG De zitting wordt te 14 u. 40 geopend onder het voorzitterschap van den Heer Arthur Butaye, advokaat. Aan het bureel nemen plaats MM. Dr H. Brutsaert. volksvertegen woordiger, en L. Geuten, bestuurder er Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogs schade Het Leiedal I. Overzicht van den toestand De Heer Voorzitter geeft een korte schets van den toestand en bestatigt dat de betalin gen nog altijd, even traag geschieden en het op die manier nog lang dufen zal eer gansch den achterstel- ingehaald zal zijn. Alleen de titels voor schade niet aan herbeleg onder worpen worden thans regelmatig aan de geteisterden afgeleverd. II. De betalingen aan handelaars en nijveraars Af. Butaye, Tegenwoordig betaalt men opnieuw aan de handelaars en nijveraars, hun toestand is dus merkelijk verbeterd. Af. Geuten. Gevolg op het bezoek, dat de Heer Verhaeghe, algemeen bestuurder bij het ministerie van Financiën, hier bracht op 3l Mei 1.1. aan negen nijverheidsinstelli.ngen in de verwoeste streekben ik Woensdag nog naar het ministerie gegaan om er te handelen over de uitbetaling der vergoedingen ver schuldigd aan de handelaars en.nijveraars. Gisteren is mij een expressbi ief toegekomen waarbij de Heer Minister mij bericht dat er voor de bezochte fabrieken ren som van meer dan twee millioen is toegestaan, en.die aan de belanghebbenden zal uitbetaald worden bij middel van maandelijksche afkortingen. Verders doet de Heer Verhaeghe al wat mogelijk is om toekomende jaar over nog aanzienlijker sommen te beschikken voor het uitbetalen der oorlogsschade. De Heer Minis ter Houtart is eveneens met den besten wil bezield jegens de geteisterden en heeft beloofd niets te zullen verwaarloozenomde betalingen zoo spoedig mogelijk te kunnen vereffenen. Ik zal ook nog alles te werk stellen om zoo mogelijk den Heer Jansen ertoe te bewegen eens de frontstreek te bezoeken, opdat hij aldus zich persoonlijk "zou kunnen overtuigen van den neteligen toestand waarin onze han delaars en nijveraars verkeeren door de schuld van den Staat die aan zijne verplich tingen te kort komt. Af. Dr Brutsaert. De Heer Minister Houtart heeft beloofd voor het einde van dit jaar de titels voor oorlogsschade 5 van 1925 op de Beursrte brengen, waar zij zullen verhandeld worden aan ongeveer 80 0. Er is ongelukkiglijk, 't meest nog ten nadeele der kleine geteisterden, veel oneerlijke speculatie gebeurd op die titels door menschen die, nun zou het toch zoo meenen, op de hoogte waren van 's ministers inzichten. Tegenwoordig ontvangen de handelaars en nijveraars dus 5o der hun verschuldigde vergoedingen in speciën en 5o in titels die, tenzij in bijzondere gevallen, kunnen uitge wisseld worden' in de Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, doch met een verlies van 23 Af. Butaye. Voor wat de intresten be treft, de Staat eischt déze niet meer terug aan de geteisterden maar doet thans de noodige afhoudingen óp de openstaande rekeningen. Hierop zouden wij 'de aandacht der Regeering moeten trekken. Een protestbrief zou haar kunnen gezonden worden, want die manier van handelen is onrechtvaardig. M. D' Brutsaert. Inderdaad, dit is twee maten en twee gewichten. III. De kwestie der pioniers M.. Butaye. De verschillige lijsten der pioniers, die tot op heden hun vergoedingen- voor landvereffening niet bekwamen, zijn door den H. Vermeulen Benoni aan den bevoegden dienst overgemaakt, waar ieder geval met de meeste welwillendheid zal onderzocht worden. Deze die voor het vereffenen van hun land een contract gesloten hebben, moeten thans hun vonnis afwachten, en de pioniers, wier eigenaars van Fransche nationaliteit zijn, zullen persoonlijk de toegestane vergoedingen ontvangen om misbruiken, die reeds dikwijls gebeurden, te vermijden. Na besloten te hebben aanstaande maand, om feden der Tuindagfeesten, geen vergade ring te houden, verklaart de heer Voorzitter de zitting geheven om 3 u. 45. KEMMEL - YPRES CONCERTS Dimanche 17 courant nous recevrons la visite d'environ un millier de membres du Syndicat du Personnel Municipal d'Armen- tières et environs lis seront accompagnés par 1' Orehestre Erquinghemmoisune des meilleures fan fares de la région. Les Maires d'Armentières, d'Erquinghem- Lys et de la Chapelle d'Armentières assiste- ront a cette excursion dont le programme comporte notamment Arrêt au Kemmel de 11 h. 3o a i5 h. 3o A leur arrivée au Kemmel, les excursionnis- tes seront requs par M. Bruneel, Bourgmestre et les Membres du Conseil Communal et se rendront en leur compagnie a l'Ossuaire Franqais pour y déposer une gerbe de fleurs. De 12 h. i5 a l3 h., sur la Place de Kem mel, Concert-Apéritif par 1' Orehestre Erquinghemmois De i3 h. a 14 h., Déjeuner champêtre au Mont Kemmel. De 14 h. a i5 h. 3o, Visite de la superbe propriété du Bourgmestre et du Kemmel. A i5 h. 45, départ du Kemmel pour Ypres par le Vicinal. A 16 h. 15arrivée a Ypres. Comme au Kemmel, les excursionnistes seront requs a l'arrivée du tram par le Syn dicat d'Initiative d'Ypres et se rendront en leur compagnie au Monument aux Morts de la grande guerre pour y déposer une gerbe de fleurs. De 17 h. a 18 h., au kiosque du Parvis St Pierre, Concert par 1' Orehestre Erquin ghemmois 35 artistes musicians Chef d'orcliestre Af. Francois Var.d enbrourk, Offic. d'Académie. PROGRAMME 1. Figaro,marche espagnole Allier 2. Gouttes d'eau, fantaisie A. S. Petit 3. Ypriana, valse Fr.Vandenbrouck 4. Rachel, fantaisie-mazurka pour basse E. Marsal 5. Parfum d'éven tail, valse lente Allier. o De 18 h. it 20 h., visite de la ville et de ses monuments en compagnie des membres du Syndicat d'Initiative A- 20 h. i5, départ d'Ypres par le tram vicinal pour le Seau o Les Montagnards et les Yprois seront heureux de témoigner leurs sentiments de vive sympathie aux membres du personnel municipal de la région d'Armentières. lis assisteront trés nombreux aux Concerts de 1' Orehestre Erquinghemmois pour applaudir, comme il convient, cette belle phalange musicalequi,nous n'en doutons pas, laissera ici un souvenir inoubliable de son trop bref séjour. Koninklijke Hof bouw maatschap en Werk van den Akker, ypC(. 1 Verslag der Algemeene Vergadeïj van 19 Juni 1927 M. Herreman opent de vergadering te 15 en de schrijver geeft lezing van het versh der algemeene vergadering van i5 Mei 1 verslag dat goedgekeurd wordt. M. Lagast, staatsvoordrachtgever te K0r( rijk, geeft een schoone, klare en leerrijk voordracht over de bloementeelt in het a]gc meen en over het zaaien en kwee ken de| tweejarige bloemen in het bijzonder. De talrijke toehoorders volgen de les aet de grootste aandacht en beantwoorden dec gevierden spreker met algemeen handgeklap De Heer Herreman bedankt den heö voordrachtgever namens al de toehoorders De H. Herreman verontschuldigt vervol gens den achtbaren voorzitter, heer Nicolas Van Winsen die nog niet in staat is de vergadering bij te wonen. De Heer de Gottal behaalt één punt voor zijne aanbrengst, eene schoone roos der variëteit Madame Butterfly als nieuwig. heid aangebracht. De jury was samengesteld uit de heeres Casier Hector, Lepercq Firmin en Casier Ju'es. Worden als nieuwe leden aanvaard 1. Vanderhelst Alphonse, voorgesteld door Vandenbraambussche Pierre. 2. Dupon Henri, voorgesteld door Vervaeckt Oscar. Een schoone tombola, bestaande uit sie raad- en bloemenplanten en geleverd door het huis Hector Casier, wordt onder de aan wezige leden uitgeloot en de vergadering sluit om 17 uur. Zondag 17 Juli 1927, om i5 uur, in het Hotel Continental Statieplaats, alge meene vergadering. DAGORDE 1) Lezing van't verslag der vorige verga dering'. 2) Voordracht (Bloementeelt, Anjelieren) door den Heer staatsvoordrachtgever Lagast te Kortrijk. 3) Voordracht door den Heer Hectot Casier, staatsvoordrachtgever, over de sei zoenwerkzaamheden, de appelboom, ziekten en insecten. 4) Mededeelingen. 5) Beoordeeling der aanbrengsten. 6) Aanvaarding van nieuwe leden. 7) Tombola. Namens het Bestuur De Schrijver, De d.d. Voorciütr, Ferd. DethoorTh. Herreman S aciété Anonyme Horticole Yproise AV l s Messieurs les Actionnaires sont invités a assister a l'Assemblée Générale qui aura lieu le 23 Juillet 1927, a 11 heures dumatm a la Caisse Commerciale de Roulers, rue des Chiens, a Ypres. ORDRE DU JOUR x) Approbation de la cession des dommagö de guerre. 2) Approbation de l'acquisition d'immeublö érigés sur le terrain par les services de l'En-f Aide. 3) Vente projetée du terrain suivant parcellaire dressé par M. le Géomètre d» Cadastre. 4) Mesures a prendre en vue de la dissol11 tion de la Société et nomination de deux co® missaires a eet efiet. 5) Communications diverses. Pour être admis a l'Assemblée Generat ies propriétaires d'actions devront, conf'0^ ment a l'art. 27 des statuts, déposer IeU litres cinq jours francs avant la réunion,3 Caisse Commercialede Roulers(anciennes G. Delaere Cle), rue des Chiens, a YpreS' Polka pour cornet soliste M. Joseph Baussart. Soliste M. Paul Platteau.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 4