Groote Draf koersen gf AD Y P E R Hippodroom Yper-Hoekje ZONDAO 31 JULI 1927 om 3 uur stipt namiddag, ingericht met de welwillende ondersteuning van het Stadsbestuur en opgeluisterd door de. Harmonie Ypriana &00O Frank PRIJZEN 8000 Frank Allerhande Nieuws BINNENLAND. Yper. - Concert. Zondag 17" dezer, an 17 tot 18 u., op de kiosk bij St Pieters kerk Concert door het Orchestre Erquin- hemniois (35 artisten-uitvoerders) onder het bestuur van den heer Fr. Vandenbrouck, officier d'Academie Ongeveer duizend leden van het Syndicat du Personnel Muni cipal d'Armentières et environs zullen de Fanfare vergezellen en alhier te 16 u. i5 met dentram van Kemmel aankomen. Voor het programma zie vot ige bladzijde. - Prijsuitdeeling. - Zondag 17 Juli, te ïou,, in de school der Mondstraat, prijsuit deeling aan de leerlingen der Middelbare Staatsschool. De oud leerlingen worden tot de plechtig heid uitgenoodigd - Nog Fransche bezoekers. Een vijf tigtal leden der vereeniging Les Amis de Ronchin (bij Rijsel) zullen Zondag 17 dezer onze stad bezoeken. - Nos visiteurs Francais. Dimanche l/c'notre ville recevra la visite d'une cin- qiiantaine de membres des Amis de Ron chin (commune du Nord, a 5 kil. de Lille). - De Bioemenstoet. De bloemenstoet, Zondag 1.1. ter gelegenheid der Guldensporen- feesten door de Katholieke Vlamingen van Yper en omliggende alhier ingericht, was lalleszins merkwaardig en bekwam veel bijval. Op kunstgebied nochtans heeft de praalwa gen van den Kristen Middenstandsbond zeker wel al het andere overtroffen. -Gevecht. Zondag morgen waren twee vreemdelingen geweldig aan 't boksen in een koffiehuis der Dixmudestraat. Ze werden aan ie deur gezet en konden, nu op straat, zich aan hun geliefkoosd vermaak overleveren. Weldra zag het voorland rood van bloed. Een voorbijgaande juffer viel in onmacht. Eindelijk werden de belhamels van elkander gerukt. Ze zagen er deerlijk gehavend uit. - Voor Iedereen lil Een Kleedje of een mantel koopen, dat is GOED, maar dit kiezen in Het Waar Sayette Wyveken '-1, Groote Markt te YPER, dat is beter. Elk zegge het Voort Erge val. Vrijdag 1.1. kwam de ge damde Bussche, beenhouwer te Poelcapelle, ®et paard en kar alhier aangereden, op weg naar huis, toen hij, bij het afsteken voor een aansnorrende auto> °P een wagen botste. ^oor het geweld van den slag werd Bussche zijn kar op den gravier geslingerd, v bewusteloos werd opgenomen en ter P egitg naar het gasthuis werd gebracht. ®R£elsche Muzieken. Men meldt keiiz^6 V0^enr^e Britsche Militaire Muzie- en aanwezig zijn bij de plechtige ont- C "I®'°P 24 Juli e. k., van de Engelsche York°°^ aan ^eenenPoort BuI]S an^ lancaster Regiment, c b e[s °k khe Somerset Regiment, Guards Pipers. krijgen"116'' **ezoek- Zondag 17" dezer leden ,WlJ bezoek van ongeveer duizend cipal d'^n R Syndicat du Personnel Muni- Var*het nilenti®res et environs vergezeld Orchestre Erquinghemmois dat hier van 12 u. i5 tot i3 u. op de Marktplaats een prachtig Concert zal geven. Onze bezoekers zullen te 11 u. 3o door den heer Burgemeester, bij de aankomst van den tram uit Steenwerck, ontvangen worden en met hem naar het fransch kerkhof gaan waar bloemen zulleti neergelegd worden. Na het Concert-apéritif zullen onze goede fransche vrienden tusschen i3 u. en 14 u. hun ontbijt nempn op den Kemmelberg, daarna zullen zij het prachtig eigendom van den heer Burge meester bezichtigen en vervolgens met den tram van i5 u. i5 naar Yper vertrekken. Poperinghe. Grafschennis. - 's Nachts werd op het kerkhof een onteerende diefstal gepleegd. Van het grafmonument van wijlen burgemeester Felix Van Merris werden de bronzen staven en rosacen afgeslagen en gestolen. De daders werden door de politie aangehouden en opgesloten. Stavele. Vreeselijk gekwetst. Het 3 jarig knaapje, René Butaye was onop gemerkt zijn vader gevolgd in den paardenstal. Het kind kreeg een hoefslag op het hoofd en bekwam zulke erge wonde dat zijn leven in gevaar is. Passchendaele. Brand. Rond 9 ure voormiddag is er brand uitgebroken in de vlasschuur van M. Odiel Deceuninck, Kavel hoek. De zwingelmolen, al het alaam, vlas, klodden en vele hennen zijn in de vlammen omgekomen. Bij de poging tot blusschen, heeft M. Deceuninck nog tamelijk erge brand wonden opgeloopen.Gelukkig dat de pompiers op tijd bijkwamen en alle uitbreiding konden verhinderen. West-Roosebeke. Doodgevallen. Vrouw Jer Castelein was in den nacht moeten opstaan terwijl haar man bij de twee kinderen bleef. Hij hoorde opeens een doffen slag en vond ziin vrouw dood met een diepe wonde in den slaap, waarschijnlijk door een val op een scherp voorwerp veroorzaakt. Wervik. Diefstallen. Hier hebben de dieven een groote bedrijvigheid aan den dag gelegd. Eerst plunderden zij bij den juwe lier M. Marcel Desmet, dan drongen ze bin nen in- de herberg Het Belgisch Paviljoen waar ze boter, vleesch en linnen stolen, ver volgens pikten ze vijf hennen bij den heer Valèie Hèze en ten slotte poogden ze binnen te dringen in het hotel La Macöte waar ze door de thuiskomst van een logistgast in hun werk werden gestoord. Zondag heeft onze koningin te Bergen de schoone vaderlandsche plechtigheden bij gewoond ter dierbare nagedachtenis van Char les Simonet, een nederig daglooner die den 6n November igi5 door de Duitschers werd gefusiljeerd. Hare Majesteit bracht ook een bezoek aan het gedenkteeken der gesneuvelden en aan de tentoonstelling der krijgsgedenkenissen door de oorlogsverminkten ingericht. Men heeftZondag te Roeulx het monument Aan Leon Mabille, burgemeester plechtig ingehuldigd. Het is een hulde geweest de nagedachtenis waardig van den vurigen christen, den krani- gen katholiek, den noesten socialen werker en den grooten geleerde die Leon Mabille tijdens zijn voorbeeldig leven is geweest. De Z. E. H. Kanunnik Lamal, de eeuwe- lingpriester van Mechelen, algemeen gekend als pastoorken Lamal is Maandag morgen, te 11 u. in zijn woning, te Mechelen, zachtjes in den Heer ontslapen. Z. K. H. Prins Karei heeft Zondag een officieel bezoek gebracht te Charleroi, waar hij een vlag aan den Invaliedenbond heeft overhandigd. Er werd hem een grootsche ovatie gebracht. Zondag herdacht de stad Leuven haar Martelaars van einde Augustus 1914 en de Helden van den Grooten Oorlog, zoowel Bel gische als Bondgenooten, te Leuven begra ven. De stad was in rouw. Te Antwerpen werd een Letlander door een manoeuvreerende wagon in stukken gere den. Te Rumpst (prov. Antwerpen) is een 27 jarige motocyclist verongelukt. Te Merxplas werd een kindje, 9 maan den oud, in zijn wiegje verhangen gevonden. De arme kleine had zich rechtgezet en het ket- tingje dat het aan den hals droeg was aan een der stijgers van de wieg verward geraakt. De droefheid der ouders is onbeschrijfelijk. Te Lovendegem (prov. Oost-Vlaanderen) is een motocyclist in botsing gekomen met een auto en werd zoo erg gekwetst, dat er voor hem een noodlottige afloop is te vreezen. Zondag had te Roeselare de plechtige inhuldiging plaats van de Vlag der Burgerlijke Oorlogsinvaliden, afdeeling Roeselare en omliggende. Ie Paturages (Henegouw) is een 19 jarige mijnwerker uiteen ophaalbak gevallen. De arme jongeling stierf weldra. Te Ressaix (Henegouw) werd een 5o jarige mijnwerker ondereen instorting gedood. Te Loochristy (Oost-Vlaanderen) botste een auto op een arduinen paal nevens de wie lerbaan geplaatst. De auto sloeg om in de gracht. Een der inzittenden, een Nederlander werd op den slag gedood. Te Hoei is een groote papierfabriek ge deeltelijk afgebrand. De schade bedraagt ver scheidene miljoenen. Men verwacht binnen kort de verloving van prinses Marie-José van België met prins Amedeo Humberto, hertog der Pouilles, oudste zoon van den hertog en de hertogin van Aoste, en neef van den Koning van Italië. De hertog is 29 jaar oud. Aan het Koninklijk Hof te Brussel, wordt dit bericht noch beves tigd, noch tegengesproken. Men zou het ge schikt oogenblik voor de officieele aankondi ging afwachten. Te Arendonck ontstond een geweldige ontploffing in de kardoezenmakerij der dyna- mietfabriek. Zes personen werden gedood, waaronder twee meisjes die op het punt ston den in het huwelijk te treden. Geheel Arendonck en omgeving zijn onder den indruk van dit verschrikkelijk voorval. In de Gothische Zaal van het stadhuis te Brugge werd een zeer merkwaardige tentoon stelling van miniaturen en boekbanden ge houden. Te Gent werd het borstbeeld van Albert Mechelynck, in leven staatsminister, van zijn voetstuk gerukt er werd zwarte verf gegoten op den gevel der bureelen van La Flandre Libérale en op den gevel van de school der Hooge Studiën Op den gevel van gezegde bureelen was ook geschreven Amnestie of revolutie Een streng onderzoek is aan den gang. Te Pamel heeft een 65 jarige vrouw haar man doodgeschoten. Het parket van Brussel ging ter plaats. M. Roger Helman de Grimberghe heeft het inzicht te kennen gegeven de stad Antwer pen een onschatbaar geschenk te bieden ter gelegenheid van de 35oe verjaring van P. P. Rubens' geboorte, namelijk het gouden hals snoer, dat Rubens in 1620 uit de handen van. Koning Christian IV van Denemark ontving. De overhandiging van dit geschenk aan het magistraat van de Scheldestad zou geschieden door M. de Grimberghe zelf, in eene intieme-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5