FAILLITE van BurgerlijKe Oorlogsinvalieden plechtigheid, waarvan de datum nog niet vast gesteld is. Het halssnoer is bestemd voor het Rubensmuseum. In afwachting zal het ten toon gesteld worden in het Plantyn-Moretus- museum. Te Gheel werd een 49 jarige fabriekwer ker, vader van 10 kinderen, door een auto doodgereden. De autogeleider, een winkelier van Herenthals, zou in staat van dronken schap verkeerd hebben. Hij is dan ook aan gehouden. Te Bazel (Oost-Vlaanderen) was een 25 jarige vrouw met haar kinderen aan 't spelen, toen zij eensklaps door een hartaderbreuk ge troffen werd en dood ten gronde viel. In den koolput Ste-Barbara der mijnen van Ressaix werd een 5o jarige koolkapper onder eene instorting bedolven. De man werd spoedig verlost, doch was zeer erg gekwetst. Men droeg hem naar het gasthuis, waar hij overleden is. BUITENLAND. Langs de baan van Boznan naar Wronka, in Polen, is een erg ongeluk gebeurd. Twee Belgen, M. Maurice Demaret en M. Thomas, eigenaars van eene firma te Dantzig, reden per auto langs deze baan, toen het voertuig opeens omkantelde. M. Demaret bleef op den slag dood, M. Thomas werd erg gekwetst. In eene buskruitfabriek in de nabijheid van Warschau heeft eene geweldige ontplof fing plaats gehad. Twee personen werden ge dood en zes zeer erg gekwetst. De stoffelijke schade is aanzienlijk. Te Reichenhall, in Beieren, is overleden de Duitsche generaal Hoffmann, die onder den oorlog een legerkorps aanvoerde op het Rus sisch front en die de Russen wist te bewegen tot het verraad van Brest-Litowsk, waar een afzonderlijke vrede geteekend werd. Generaal Hoffmann was 58 jaar oud. In eene openbare veiling van schilderijen, te Londen, is éen Rembrandt, het portret van admiraal Tromp, bij opbod, voor de kleinig heid van 3i.5oo pond sterling of 5 miljoen 5i2 duizend 5oo fr. verkocht Een andere schilderij Zicht van Venetië van Turner, ging 3o.ooo pond sterling De veiling bracht, op enkele uren tijd, 200.000 pond-sterling op. Uit Cleveland wordt gemeld, dat zich bij meer dan twintig vooraanstaande Duitsch- Amerikanen, die aan een banket ter eere van den aldaar aangestelden kon sul aanzaten, ver giftigingsverschijnselen hebben voorgedaan, welke nog niet zijn opgehelderd. De politie vermoedt, dat de oorzaak is gelegen in een der genuttigde gerechten. Mevrouw wed. Jacotin, wonende te Sau- ville, in de Fransche Ardennen, is dezer da gen 101 jaar oud geworden. De eerbiedwaar dige ouderlinge beschikt nog over al hare geestesvermogens en heeft een bijzonder goed geheugen. Te Auteuil (Frankrijk) heeft men uit de Seine het lijk opgehaald van eene onbekende vrouw van rond de 40 jaar, en van haar kindje van vier maanden oud, dat met eene koord aan de vrouw vastgebonden was. In de klee deren vond men geen enkel eenzelvigheids- bewijs. Een auto waarin drie personen zaten, komend uit Nizza (Frankrijk), is nabij Castel lens in een ravijn van 5o meters diepte gestort. Een dame werd op den slag gedood een ko lonel is den schedel gekloven en een derde persoon bekwam kneuzingen. In de statie van Wittlich, in de Duitsche Eiffelstreek, stond een celwagen gegareerd op een spoor. De wagon werd aangereden door een lokomotief en omgebeukt. De veertien gevangenen werden gekwetst. Tijdens de laatste onweders werden in Frankrijk zes menschen doodgebliksemd. Te Napels zijn twintig personen erg ziek geworden na het eten van roomijs. Het onder zoek leidde tot de vaststelling dat het roomijs bereid was in een koperen ketel waar op den bodem kopergroen was. Tijdens de vreeselijke wolkbreuk over het Harzgebied, gepaard met ijselijke blik sems, gebeurde een erg ongeluk. De bliksem sloeg tusschen eene kudde schapen en vee en doodde 18 stuks ook de herder werd door het hemelvuur getroffen en op den slag ge dood. Een automobiel, waarin vier kinderen zaten te spelen, terwijl hunne ouders aan 't visschen waren in de Niagararivier, bij Buf falo, in Noord-Amerika, is aan 't rollen ge gaan en in de rivier omgekanteld. De vier kinderen zijn versmoord. In een dorp in de buurt van Posen, in Polen, brak brand uit in eene hoeve. Het vuur liep bliksemsnel voort «n al de gebouwen wer den in puin gelegd. Vijf personen, die door de vlammen verrast waren, vonden een ijselij- ken dood. Uit Milo, Hawaïeilanden, wordt gemeld dat de Kilauesvuurberg, de grootste vulkaan van de wereld, in uitbarsting is gekomen. Prachtige lichtfonteinen schenen uit den kra ter op te wellen, terwijl onderaardsche ont ploffingen werden gehoord en stroomen iava van de berghelling rolden. In de laatste dagen is er over verschei dene streken van Duitschland een echte zond vloed neergeplast, welke een ergen water snood heeft veroorzaakt. Deze was zoo gewel dig dat in vele gemeenten van Pirnadistiikt (Saksen)huizen en loodsen omgebeukt werden. Heele uitgestrektheden oogstvelden werden verwoest, banen uitgespoeld, telefoon- en telegraaflijnen vernield. De schade is ontzag lijk, doch het ergste is dat meer dan honderd vijftig personen den dood zouden gevonden hebben. Er zouden daarbij nog i5oo gekwet sten zijn. Zondag namiddag heeft te Rijsel een grootsche katholieke betooging plaats gehad. De Duitsche admiraal Koch is bij het baden in de Baltische zee verdronken. Admi raal Koch had in den laatsten oorlog deel ge nomen aan de zeegevechten, onder ander aan den slag van Skager-Bank. SPORTKRONIEK Zondag over 8 dagen was het den eere- uitstap van de Ypersche Wielrijdersclub, om 2 ure werd het sein tot vertrek gegeven, enhoplade beenenmotor stuurde ze vooruit aan 10 km. per uur. 't Was overtrok ken weder maar de schitterende strepen op al die petten ('k geloof dat al de leden deel maken van 't bestuur) dwong de zomer zon door te breken en een begin te maken der warme dagen 't is de aantrekkings kracht dier beide lichamen, welke de schuld is dat we nu verder zullen zweeten en braden. 't Programma was vastgesteld als volgt 1) Bezoek aan de leden herbergiers (35). 2) Opkoopen van versleten hoefijzers en autobanden. 3) Diefte van gewichten voor evengewichtoefeningen aan de Meenenpoort. 4) Acrobatie aan het Engelsch Monument door het lid Achiel (fel bewonderd geweest door de talrijke menigte). 5) Achterbinden van hooi voor 't paard en pot voor t' drinken. 6) Toepassing voor het vermaken van ge sprongen ketens zonder uwe handen vuil te maken. 7) Op het Zaalhof snelheidkoers tusschen een oud coureur en jonge sprinter (gewonnen door deze laatste met eene lengte kalsijdsteenen. 8) Goocheltoeren velo doen verdwijnen en vervangen van een fiets met half stuur of guidon. 9) Duikeltoeren uitge voerd door vriend Pol. 10) Opera «Paillasse» te zingen door voornoemd lid Achiel (acro- baatsprinterzanger). 11) Drinken om ter eerst dronken. Het heeft een waar succes geweest en het bestuur haalt eere van zijn werk. Doch de kroon (die nog te vlechten is) komt ten goede aan Achiel. 't Is de vertegenwoordiger van een schoon ras welke bij de eerste olympische spelen onze kleuren zal weten hoog te houden. De ondervoorzitter raad ik aan naar muziekschool te gaan om er de lessen te vof gen, want hij kan 't instrumentje op de m niet blazen (blazen wel). De voorzitter do zulks veel vlugger (om thuis te zijn). Buiten het springen van luchtbanden het oploopen van blauwe vlekken, het zeer do 1 der lachspieren en de latere maagkrampeil mag men de eerste uitstap aanzien als welge lukt zijnde. Wat onheils voorspelt ons de tweede Nog eene opmerking voor het toekomende- zorgen voor eene infirmière of ziekenbezorg' sters, eene hulpkas voor geval van nood, eene smis met het noodig alaam en vermakings noodigheden. Elk nen goeie dag. Stekvogel. Uitslag der baankoersen in het omliggende van Yper Verscheidene koersen wierden betwist waarin onze rijders zich met eer uit den slag trokken. Fonten behaalde een klinkende zege- in een 100 km. koers te Moeskroen na cham., pavie gespeeld te hebben in den 5 toer en met 8 minuten voorsprong te eindigen op een peloton mannen waarvan dat Viantje den baas was. Decroix was 5de. Fonten won daarbij nog 2 premiën. Boertje trok Zopdag op naar Bulscamp en was er 2e (2 premiën). Dinsdag was hij 5ete St Juliaan. Notredame was 2e te M een en (1 premie) en 2e te St Juliaan. In Wytschaete was Coppens óe en behaalde dezelfde plaats te De Panne. Plaetevoet deed een val te Meenen en was genoodzaakt op te geven. Woensdag was Notredame 1' en Boertje: 2e in eenen stratenkoers te St juliaan (wijk Sebastopol). Ypersche Wielrijdersclub. Verbond Provinciaal Komiteit van West=Vlaanderen SECTIE YPER Zondag toekomende, 17 Juli, in het Hotel du Nord bij heer H. Vermeulen, Statiestraat, t'Yper, te 9 uur, groote algemtm vergadering voor al de aangesloten leden van de afdeeling Yper en omliggende. Het bestuur rekent op de aanwezigheid van al de léden, want zeer gewichtige punten staan op de dagorde de zoo achtbare en ieverige werker, de heer Leys, uit Iseghem, die voor allen geen onbekende is, zal die uit een zetten. Elkeen trachte dus een tot nu toe niet aange- sloten vriend of vriendin mede te brengen. Dus, allen op uwen post, 't is voor W eigen belang. Het Bestuur. Par jugement rendu le x3 Juillet 1927,!e Tribunal de Première Instance d'Ypres, sit' geant consulairement, a déclaré en étatde faillite De Pessemier Arthur et Hector tous deux entrepreneurs, le premier, derneU' rant a Warnêton et le second, demeurant Wervicq déterminé au 9 Juillet 1927, TéP°' que a laquelle ils ont cessé leurs paiement-5 nommé juge-commissaire, Monsieur JoseiH Matton désigné comma curateur, W3ltr' Amand Lommez, avocat-avoué, domicilie eI demeurant a Ypres, Boulevard Malou, h ordonné aux créanciers du failli, de faire Greffe de ce Tribunal, la declaration de k'1» créances avant le 2 Aoüt 1927 fixé au Mef' credi 7 Septembre 1927, a trois heures relevée.en l'auditoire du dit Tribunal, Caseftf d Infanterie, a Ypres, pour procéder alaxer fïcation des créances, et au Mercredi 21 Sef tembre 1927, a dix heures du matin, au mè® lieu, pour les débats sur les contestation5 naitre de cette ve rification. Pour Extra-it Le Curateur, Am LoW1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6