HËT VPERSCHE - LA RÉGION D'YPRES Zondagrust - Repos dominical Bijvoegsel Supplément ^elijksch Overzicht flu Poilu francais inconnu 6' laa[gan - t ZIELMISSEN Burgerlijke Stand van Yper Nr -14-'- 16 Juli 1927 8e ^nnée, Nü 14 16 J u i I let 1927 ië Eenigen tijd geleden deed de fe Broquevilte, in de Kamers, ophefma- heer klaringen nopens de krijgsmacht van 't nieuw gevaar dat daarin Deze verklaringen wer en kende vert nuitschland r ons gelegen waS dien tijd duchtig besproken en beschra- ^en'n behalve in Duitschland, waar men ven"" zweeg. Thans komt de heer de Broque- erJVerdezeltde verklaring te herhalen in 't t Hij zegt namelijk dat de toekomst Sena<:h niet geruststellend is en dat men zich gaI1 moet laten verblinden door den schijn dat Duitschland ontwapend is en geene leger- acht meer bezit. Hij wijst erop dat het Reich aanwervingen doet voor de Reichswehr, die volgens de verdragen voor een termijn van 12 ■aar moeten zijn. Doch zoodra deze vrijwilli gers, die voor 12 jaar geteekend hebben, vol doende onderwezen zijn, worden zij afgedankt en door andere vervangen. Zoodoende komt er in korten tijd een zeer talrijk leger tot stand. En Duitschland dat vroeger zweeg alsof er niets gezegd wierd, is nu al met eens verbolgen opgesprongen en doet te Brussel uitleg vragen over deze gezegden. Het zou beter passen aan België om ie Berlijn uitleg te vragen over de geschriften die de schuld van den oorlog ten onze laste leggen Ofwel dat men de zaak laat onderzoeken door den Natiënbond om te weten of de heer de Broqueville waarheid heeft gesproken. Marokko. Volgens de gezegden van generaal Primo de Rivera zouden de krijgs- bewerkingen der Spaanschelegers in Marokko geëindigd zijn. Het Spaansch protectoraat is volledig bezet en tot vrede gebracht al de muitende afdeelingen zijn onderworpen en hunne opperhoofden zijn gëvangen of tot overgave gebracht. De Spaansche legerbenden die strijd voer den in Marokko zullen terug ingescheept en overgebracht worden. Duitschland. De vliegenier Koenigel zal deze week nog op 't vliegplein te Tempel hof (Berlijn) overgaan tot het in orde brengen van een machtig vliegtuig om in een rit van Berlijn naar New York te vliegen. Het vliegtuig bezit drie motoren twee van Amerikaansch maaksel van 240 paardenkracht, en een van Duitsch maaksel van_5oo paarden kracht. Indien de uitslagen thans bevredigend z'jn, zou hij op 't einde dezer maand reeds de reis aangaan. Engeland. Men beweert dat Sir Austen hamberlain binnen kort naar Berlijn zou £aan. Het voornaamste doel van dit bezoek ZOü een onderhoud betreffen met de voornaam ste staatslieden van het Reich om de kwestie e espreken van 't ontruimen der Rhijnoevers. China. De beroering in China duurt nog mmer voort en vertoont nog altijd evenveel ^wisseling. Thans zijn het weer de R llu"ers d'e de bovenhand houden en nne tegenstrevers gevoelige slagen bn aan toe- engen. zanr h1580^611 tre^t beruchte Borodine, ge zak d 6r sche bolsjevikken met pak en voor h ^'enS Weer over en verklaart dat er }s J ec Communisme in China niets te doen dpPm ar ,et ^an<i arm is en er niet veel te ver invalt. RIK. ^°LE DE MUSIQU Année Scolaire 1926 27 C°ncoups Publics g m 16 Juillet, a 19 h. clarinette, - x°phone. flu.te, -"puune. Mardj a r/2 violon. Merc a 18 1/2 h. cuivres. degré20 Juillet' k 18 1/2 h' 5 e superieur. piano Le corps du Poilu Inconnu a étéexhumé, mercedi après midi, du cimetière militaire frangais de St Charles prés d'Ypres. Cela s'est fait en présence de quelques offi ciers et de quelques civils, sans cérémonie, sans paroles. II y avait la le colonel intendant Vincensini, représentant le ministre des pen sions de France le lieutenant Perrin, du ser vice des tombes de Lille le major Pieters, de l'ceuvre Nos Tombes M. Lemahieu, éche- vin d'Ypres, et M. Vandenbraambussche, commissaire de police. La bière ouverte, les ossements ont été examinés par les témoins, qui ont constaté l'absence absolue d'indice permettant une pos- sibilité d'identihcation. La bière a été refer- mée et déposée dans une botte de zinc, qui fut ensuite elle-mème placée dans un cercueil de chène, sur un lit de sciure de bois. Sur une plaque de cuivre a été gravée cette inscrip tion Ce cercueil contient le corps d'un soldat frangais inconnu, tué en Belgique, région de l'Yser, au cours de la guerre de 1914 1918, sous le règne du roi Albert. Hommage beige al'Armée frangaisë. Le couvercle du cercueil porte en moulure unecroix. Quand il eut été fixé avec de gros clous dorés, des ouvriers fossoyeurs emportè rent le cercueil, couvert des couleurs frangai- ses, dans un petit baraquement. Le service anglais des cimetières a tendu l'intérieur de cette cabane de draperies noires et de franges d'argent. Sur une crédence brü lent des cierges. Le soldat de France a regu l'hommage de plusieurs délégations les Amitiés irangaises d'Ypres qui déposèrent sur le cercueil une palme en fer forgé, les Invalides de guerre et la fédération Nationale des Combattants. Le corps du Poilu inconnu est resté exposé dans la cabane jusque Vendredi après-midi a 3 heures. A ce moment un corbillard automo bile est venu le prendre, après que M. Anatole Moulard, docteur ès-lettres, professeur a la faculté d'Angers, ancien aumónier militaire, de passage a Ypres, eut dit le De Profundis» en présence du Colonel Eisen et du Major Pieters, représentant l'armée beige du Pré sident du Comité du Soldat Inconnu, de Bruxelles d'un officier frangais de MM. Sobry, Versailles, Becquaert, Vandenbraam bussche d'une délégation des Amitiés Fran- gaises, des Anciens Combattants, des Inva lides de Bruxelles et de M. le Commandant Petit accompagné d'une douzaine de gendar mes. Au moment oü nous mettons sous presse l'auto corbillard amène le corps du Héros Frangais a Laeken, sa destination définitive, oü il recevra une sépulture digne de son sacrifice. Ypersch Kerkelijk Nieuws MUZIEKSCHOOL Schooljaar 1926-27 Openbare Wedstrijder» Zaterdag 16 Juli, te 19 u. klarinet, fluit, saxophone. Maandag 18 Juli, te 18 1/2 u. viool. Dinsdag 19 Juli, te 18 I 2 u. koperen speel tuigen. Woensdag 20 Juli, te 18 1/2 u. klavier, hoogere graad. De meisjes van het Patronaat noodigen alle Yperlingen uit naar het feestje dat ze zullen geven, op Zondag 17 Juli te 5 uur en Maandag te 7 uur, in 't Kristen Volks huis. Ingangskaarten van 4 en 2 fr. worden aan de deur verkocht. Paterskerk (Mondstraat) Zondag 17 dezer, Plechtigheid van O. L. Vrouw van Karmelus in de St Josephskerk der Paters Karmelieten. Aflaat van Portiuncula. Te 9 uur plechtige Hoogmis. Te 17 uur Plechtig lof, Processie en Sermoen door onzen stadgenoot E. Pater Joos. Eglise des R. P. Carmes Déchaussés Dimanche 17 Juillet solennité de la Fète de N. D. du Mont Carmel. - Indulgence de la Portiuncule. A 7 1/2 h. Sermon frangais par ie R. P. Joos, enfant d'Ypres Patronaat der Christen Meisjes Zondag 17, te 17 uur en Maandag 18, te 19 uur in het Katholiek Volkshuis, zal een prach tig avondfeest gegeven worden ter gelegen heid van den naamdag van Z. E. Heer Kanun nik, Camille De Laere, Deken der stad Yper. Genootschap van St Vincentius d Paulo Zondag, 17 dezer, zal in al de mis sen de jaarlijksche omhaling gedaan worden voor het verdienstelijk werk der armen be zocht door de heeren van St Vincentius. Conférence de St Vincent de Paul Dimanche 17 courant, se fera a toutes les messes, la quête annuelle au profit des ména ges pauvres (pauvres honteux)secourus par l'oeuvre de St Vincent de Paul, a Ypres. Vrienden en kennissen worden beleefd uitgenoodigd de ZIELMIS te willen bijwo nen welke zal gezongen worden op Zondag 17 Juli 1927, om f> 1/2 u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer «Jules Goethals, en dochter SVÏ«sï»»bi3. Vrienden en kennissen worden beleefd uit genoodigd tot deZIELMIS die zal gezongen worden in St Pieterskerk, op Zondag 17 Juli 1927, um 8 1/2 uur tot lafenis der ziel van Christina-Armandina Vernist Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 17 Juli, om 11 1/2 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van «Jules Devos van wagens de Beenhouwers Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Juli, om 8 1/2 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Jean NEYSENS Marie VLAEMYNCK De Apotheek van La Pharmacie de M1' WECKESSER Dixmudestraat o— Rue de Dixmude is ALLEEN OPEN I reste seule ouverte ie op Zondag 17 Juli Dimanche 17 Juiil. en die van et celle de Mr S N O E «5 K Groote Markt o— Grand'Place op Donderdag 21 Juli le Jeadi 21 Juillet Verklaringen van den 8 tot den 14 Juli TQ27 Geboorten Bogaert Solange, Schuttelaerestraat. Quist- houdt Adela, St Jacobstraat. Debruyne Godelieve, St Jacobstraat, 73. Demunter Antoinette, Zonnebekesteen- weg, 227. Vanhee Agnès, Maloulaan. -- Arfeuille Gaston, Meenensteenweg, 111Wenes Ghislain, Lange Meersch- straat, 10. Huwelijken Desmui Jules, letterzétter en De Bever Ivonua, z. b., beiden te Yper. Dejaeger Leon, loodgieter te St Baefsvijfve en Wouts Alicia, z. b. te Yper. Ovbrlijoens-Defrancq Paulina, 59 j.,landbouwster, wed. Lefebvre Pierre, Lange Thouroutstraat (van Langemarck) Knockaert Frederic, 88 j., z. b., wed. Liefooghe Lucié, M. Frenchtaan. Doolaeghe Ceiina, 29 j., huishoudster, echtg. Croës Henri, Pannenhuisstr. Dombrecht Camille, 47 j., paardengeleider, echtgenoot Ronte Ceiina, Tegelstraat. Velghe Norbert, 5 m., Blinde Liededstraat. Demeyer Martin, 21 d. Blinde Liedenstraat:Lauwers Alice, 15 j. Kalfvaart.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9