De Bedevaart naar den Yzer N° 20 - 27 Oogst 1927 8e Année, N° 20 - 27 Aoftt 1927 - Weekblad - - voor bet Arrondissement Yper Qrg&W Vereeoiging der Geteistetrden. der Ypereche Clubs, enz. Bilteer r( Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Journal hebdornadaire de ['Arrondissement d Ypres Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Abonnement15 fr. 00 per jaar Buitenland 22 fr. Men hart insckrljven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamloose artikels geweigerd Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non stgnés sont refusès Coöperatief voor Oorlogsschade van Bixschote Op Zondag laatst, 21 dezer, kwam de Coö peratief voor Oorlogsschade 't Herlevende Bixschote in bijzondere algemeene verga dering bijeen met als dagorde: Voorstel van Ontbinding der Vennootschap en benoeming van een vereffenaar. Gelijkvormig art. 52 der standregelen werd de Ontbinding met algemeene stemmen be slist en M. De Queker werd als vereffenaar aangesteld. Als gevolg dezer beslissing worden alle leden der coöperatief uitgenoodigd, persoon lijk of tij volmacht, bij den vereffenaar hun lidmaatschap af te teekenen en hun vennoots aandeel terug te trekken. Ouder domspensioenen Volgens artikels 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, i3, 14 en 23 van het Koninklijk Besluit van 23 Juli 1927, genomen ter uitvoering der Wet van 20 Juli 1927, die, meestal het toegekend ouderdomspensioen verdubbelt, wierd M. Odent, bediende bij den Burgerstand t'Yper, aangesteld, om, van 29 Oogst tot 3o Septem- ter 1927, op het stadhuis, alle weekdagen van Htot 18 uren, de aanvragen te ontvangen, ingediend door de gerechtigde Yperlingen om een aanvullend ouderdomspensioen te beko- men, en een gedagteekend ontvangstbewijs er van te geven. Ds pensioen aanvrager moet persoonlijk Z1]ne aanvraag indienen. Hij mag enkel in ?eval van onmogelijkheid door ziekte 01" ge kigheid, bewezen door een geneeskundig §etuigschritt, door eenen lasthebber worden Afvangen. De lasthebber moet Belg en meerderjarig zijn, en voorzien van eene vol macht. De aanvraag moet gedaan worden op ene tormule van officieel model, ter beschik 'fg der aanvragers tjaar 1927 't aanvullend ouder- Om voor '^pensioen toegekend te zijn, moet de invr "dienen scho nVra"er zyne aanvraag voor I October ƒ927 zoo niet wordt het onderzoek ver- vraue Ven tot I928Bij het indienen zijner aan- s moet de aanvrager zijn pensioenboekje ontvangstbewijs van ouderdomspen- aanvraag voorleggen, zoo niet mag de niet in ontvangst genomen worden. een of 't and^ r jsioi aanvra 7" 0 1 iwaheDDer mOCt °°k 'C thrift a'Sook een geneeskundig getuig de a .inlicht ag zij °P alle Qe^ e"' voormelde volmacht. anvrager moet, uit eigene beweging, al bedrag ln^en aangaande den aard en het déze 0 ZlJner bestaanmiddelen aangeven, en S'no a"e aanvraag volledigen. De beslis- M WorJt '"ister aan eiken aanvrager door den Slaakt Van ^bverbeid en Arbeid bekend Wat de 65 jarige Yperlingen betreft die, na 3i Augustus 1927, om het ouderdomspensioen zullen vragen, wordt de aanvraag om het aanvullend pensioen terzelfdertijd als de pen sioenaanvraag door den ontvanger der belas tingen te Yper, Cartonstraat, Nr 3rin ont vangst genomen. De dienstdoende Burgemeester (get.) H. SOBRY. en de meening van den grooten Vlaamschen leider HUGO VERRIEST De kerkelijke overheid in West Vlaande ren heeft het noodig geacht ter gelegenheid der prijsdeelingen in de bisschoppelijke col leges de leerlingen te verbieden de vergade ringen bij te wonen van Thielt en Leuven. Die zelfde overheid maant de ouders aan, hunne kinders te gebieden dit bevel te eerbie digen, daar men in voormelde vergaderingen zou betrachten de geesten op te winden ten bate der scheuring van ons Vaderland. Wij, de oudere, wij ook in onze jonge jaren waren studenten in 't bisschoppelijk college van Yper. Ik spreek van over veertig jaren. Toen ook hadden wij reeds in ons col lege onze Vlaamsche Gilde op onze borst prijkte de Vlaamsche leeuw en in de vacantiedagen trokken wij talrijk op, naar de vergaderingen van Brugge, van Rousselaere, van Thielt en elders door de hoogstudenten ingericht. Weest er van overtuigd, met even veel klank als nu, weergalmde er de Vlaam sche Leeuw en dezelfde begeestering van heden bezielde de jonge studenten als zij de Vlaamsche liederen zongen van Vliegt de Blauwvoet enz. door ieder jonge student ten dien tijde reeds bekend. En nochtans, nooit kwam voor ons en voor onzen Vlaamschen strijd het minste verbod opdagen van wegens de kerkelijke overheid. Waarom dit verschil Wij hadden in het bisschoppelijk college van Yper, in die jaren, het geluk als principaal aan 't hoofd te zien, de. Vlaamsche pastoor van te lande, Hugo Verriest. Wij denken niet dat een der tegenwoordige leiders van de Vlaamsche beweging het aandurven zou den minsten twijfel te doen ontstaan tegen over de rechtzinnigheid van Hugo Verriest, tegen zijn vernuft, zijne bekwaamheid, zijr.e zuivere liefde voor Vlaanderen, voor 't Vlaam sche volk en voor de Vlaamsche tale. Hugo Verriest was niet alleen principaal van 't college, maar ook voor de vier hoogste latijnsche klassen professor voor catechismus. Hoe snakten de leerlingen van dien tijd naar de uur waarop Verriest zijne les moest geven, 't Was immers altijd 't zelfde. Pas was de les aangevangen, of een woord, eene wenking, het minste gedacht was voldoende en onze pro fessor Hugo Verriest was weg en sprak als in verrukking van zijn Vlaanderen, van zijn Vlaamsche volk, wiens toestand wettelijk, zedelijk en maatschappelijk tcch zoo laag stond gevallen en behoefde opgebeurd te worden. Met welke aandoening kwam hij onze harten treffen, toen hij sprak van zijnen geliefden leermeester Guido Gezelle, van zijn ongecvenaarden leerling Rodenbach. Ja, hij had de kunst in onze harten een echte liefde te doen branden voor geliefde Vlaanderen. Maar die liefde voor Vlaanderen verkleinde in geener mate zijnen eerbied voor België, voor zijne instellingen, voor zijn Koning. Voor Vlaanderen 't was de liefde als deze van een kind tegenover zijne moeder, voor 't vaderland 't was de eerbied, de kloeke steun die alle echte zoon het vaderland is verschuldigd, en - Nu Men preekt de liefde nog voor Vlaanderen, heel goed, maar de houding tegenover 't vaderland, heel anders Ik bleef als oude leerling mijn ouden princi paal getrouw en menigmaal bezocht ik hem opvolgens in zijne nederige pastorijen van Wacken en van Ingoighem waar ik telkenmale met hem den dag doorbracht, den avond ook en bleef vernachten. De oude pastoor van te lande was altijd dezelfde gebleven in zijne liefde voor Vlaanderen en in zijn trouwe voor 't vaderland. Mijn laatste bezoek was kort na den grooten oorlog. Wij zaten onder ons beiden in gesprek van 's avonds 6 tot 10 uren. Hij vertelde mij over zijne lotgevallen binst den oorlog en onder ander 't volgende met betrekking op Den Slag aan den Yzer De zege was bevochten en onze dappere soldaten waren er in gelukt de vijandelijke legerbenden tegen te houden. Te Ingoighem, op zekeren dag, kwa..:-. i Duitsche troepen. Zij waren uitgeput en voor eenigen tijd ter rus: uiigezonden. Zes Duitsche officieren n linen bun intrek m ïr.ync pastorij. Ik. behan delde die beleefd, maar Geef in den beginne van hen afgezonderd. Op de tafels hunner slaapkamers had ik werken doen neerleggen, niet alleen in Duitsche taal, maar ook in Vlaamsche, in En gel sche en in Fransche. Den derden avond van hun Verblijf vroegen zij mij toelating de boeken te raadplegen in mijne bibliotheek bevat, ik stemde hierin heel gewillig toe. Twee dagen later vroegen zij mij de.kimer te bezoeken die als museum was ingericht en de talrijke geschenken bevatte van allen aard die mij door vrienden en ken nissen uit alle oorden van bet Vlaamsche land vroeger waren toegezonden geweest. De' tweede week was onze toenadering iï Tül II I iif ll HJ II yPERSCHE 1 LA REGION D'VPRES 1V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1