Onroerende Goederen WOONHUIS HOFSTEDEKE WOONHUIS HOFSTEDE Huizen met erf Partij Maaigras o w m s L m, c* 12 beste bekalfde Melkkoeien 12 Jaarlingen 16 Kalvers 1 Ha. Aardappelen 1 Ha. Koeibeeten Woensdag 7 September S927 Openbare Verkooping 01» Vrijdag September 1927 Openbare Verkooping Zaterdag 17 September 1927 Instel met Premie te YPER, Vanden Peereboomphats, 35. Uit ter hand te koop Woensdag 7 September 1927 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Woensdag 21 September S927 Openbare Verkooping Di»s'l»S 6 September 1027 jy\erkweerdige Venditie Eindeïijke Toewijzing Studiën der Notarissen pieters te Reninghe te ,voon( /iCtor IhUi* te Dixmude. en ft - om één uur stipt namiddag, uOO^DSCHOTE, ten hove be- door M- Honoré GELDOF-TOP Hfrootner Penoons, groot model, keern Victoria, kuip- en keernalaam, standen en -eulen, fournoois, zwijnbakken, koeiketens, kortewagen, vleeregge, beetmolen, balans, bascule met gewichten, enz., enz. De beestialen zullen om 3 uur verkocht worden. Tijd van betaling- Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris PIETERS te Reninghe. om 2 uur stipt namiddag, te RENINGHE, ter herberg Den Hemel bewoond door M. Cyrille Demoor-Breyne van de volgende gestaan en gelegen I. Een gerieflijk renteniershuis, met koer en medegaande stallingen, gestaan op de plaats, groot 2 aren 80 ca., bekend bij ka daster wijk B, Nr 3go, en verdei s nog de hoe veelheid van 11 aren 97 ca. 57 m. hoving, kadaster wijk B, deel van Nr 358a en palende van Noorden de straat. Overnemingsprijs voor fruitboomen 120 jr. Ingesteld 35.000 fr. H- Eene schuur met de hoeveelheid van 18 aren 16 ca. 37 ma., kadaster wijk B, deel van Nr 358a. Overnemngsprijs van fruitboomen 125 fr. Ingesteld 15.200 fr. Dl. De hoeveelheid van 26 a. 54 ca 22 ma. zaailand, gelegen op het Kerkhof- leld, kadaster wijk D, deel van Nr 85, palende West aan koop 4 hierna. Overneming,prijs voor boom en 20 fr. Ingesteld 9.500 fr. 7n^' hoeveelheid van 26 a 56 ca. n,a zaailand, gelegen op het Kerkhof- J.e,d' kad. wijk D, deel van Nr 85, palende ost aan koop 3 hiervoren. Overnetnivgsprijs van hoornen 20 fr. Ingesteld 10.000 fr. trene zeer goede weide, genaamd Kouterweide «root volgens kadaster 'b E, Nr 353a, 2 Ha. 35 aren 40 ca., ende van Noorden aan de Boesinghe- en van Westen aan den steenweg Pacht Reninghe naa-- Loo. ietnetningsprijs voor hoornen, stal en siakitiingen 2g5o fr. y Ingesteld 103 000 fr. 74 Eene gcede partij zaailand, groot C- CO., gelegen niet ver van de n 0ek, kadaster wijk D, Nr 192. I Ingesteld 36.500 fr. Hede ef6 goederen zijn gebruikt door de Tahoner °°Pei s de heeren Leon en Gaston i Oct Weten koopen 1, 2, 3, 4 en 6 tot !927 en koop 5 tot 11 Nov. 1927. Studiën der Notarissen Victor' Pieters te Reninghe en Wilfrid Van Eecke te Poperinghe in één zitdag om 2 uur stipt namiddag, te WOESTEN, ter herberg De Zon be woond door M. Gerard Catteeu, van Gemeente Woester» dienstig voor KUIPERIJ met 10 aren 10 ca. medegaande grond en erve, palende van Oosten dén steenweg van Yper naar Veurne, Zuid de Omloopstraat. Onmiddellijke ingenottreding. Deze verkooping geschiedt bij gedwongene onteigening, krachtens de wet van i5 Augusti 1854, en in uitvoering van een vonnis der Bur gerlijke Rechtbank te Yper in datum van 23 April en 4 Oogst 1.1. Kantoren der Notarissen Van Eecises te Poperinghe en te Reninghe. Gp Vrijdag 23 September 1927 om 3 uur nanoen, te YPER, in het Vredegerecht, Kazern, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2e kanton Yper te Oostvleteren nabij de herberg De Wippe langs den steenweg van Woesten naar Poperinghe, groot bij kadaster 1 Ha. 68 aren 80 ca. Gebruikt door M. Theophiel Ooghe Ampen tot I October 1929, mits 325 fr. 's jaars,boven de lasten en verzekeringspremie. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot Meester VAN EECKE voornoemd. Kantoren van de Notarissen VAN EECKE te Poperinghe en DE COCK te Yper. te 3 uur stipt nanoen, in het gasthof «Aux Pays-Bas», Elverdinghe- straat te YPER van een schoon nieuwgebouwd met g5 centiaren bebouwden grond en erf ONBEWOOND. Om seffens in genot te komen. Alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris VAN EECKE voornoemd. Sleutel berust Boterstraat, 47, te Yper. Overslag op l" October IQ27, te 3 u. nanoen. Studie tvan den Notaris VAN EECKE ie Poperinghe. I. Allerbeste Vette Weide van 2 Ha. 42 aren, gelegen te Pollinchove, palende den Reepdijk en de heeren Jules Soete, Julien en Leo Pattyn, Pieter Leuridan en Hector Gesquière. Gebruikt door de eigenaars We en Kinders Jos Debeir- Bartier zonder behoud van pacht- recht. II. Woonhuis met stagie en hof te Boe- singhe, dorpplaats, nevens de schoenmakerij Meesdom. Onbewoond. De sleutel bij den gebuur M. Vandewoude. Studie van Meester Jl. Simpelaere Notaris te De Panne. om 3 ure stipt namiddag, te VEURNE, in de Café de la Bourse» van goede en welgelegene groot 16 Ha. 65 a. 65 ca- te AD1NKERKE Dorpplaats In gebruike van M. Emile Ryckeboer tol I October 1929. Bij samenvoeging ingesteld 460.000 fr. Kantoren van de Notarissen j. m at G S te Merckem en A„ De TavepnifiP te Langemarck. van twee nieuwgebouwde MET ERF staande en gelegen te Houthulst Plaats, bij de Rots van Ga'éta. Het eene onbewoond, en het andere gebruikt door Achille De Kijver, zonder pacht. ZITDAGEN InstelWoensdag 7 September 1927 Overslag Woensdag 14 September daarna telkens om 3 uur stipt nanoen, te HOUTHULST, ter herberg Rots van Gaeta Kantoren van de Notarissen De Taverrtïer te Langemarck en Var* Issacker te Hooglede. van vijl nieuwgebouwde waaronder een Koophandelshuis met stagie en poort staande en gelegen te BOESINGHE PlaatsKasxijde naar Lizerne. Gebruikt door M. M. Gerard Sennesael, we Vandendriesscbe, Lacour Silvie en Celine, Georges Charles en Hilaire Gezelle. Overslag Donderdag 22 September daarna telkens om 3 uur stipt nanoen, te BOESINGHE, plaats, bij M. Bruno Petillion. Kantoor van den Notaris De Tavepniei* te Langemarck. om 3 uur stipt nanoen, te NOÓRDSCHOTE, Drie Grachten, bij M. Cailliau in eenen zitdag, van eene Groot 83 aren 60 ca. gelegen te> Merckem in hel Noordeinde niet ver der hooi- en Zwarlestraat. Gebruikt geweest door M. Omer Gheeraert. Onmiddellijke aankomst. VAN V - p VAN EEN Z I T I) A O R N a IM5IEL Donderdag 8 September 1927

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 11