3Sf° 23-1 7 September 1927 8e Aniiée,N0 23-17 Septembre 1927 Gemeenteraad van Yper - Weekblad - - voor bet Arrondissement Yper dor Vereeniging der Geteisterden. der Yperse he Clubs, enz. if Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement15 fsr. 00 per jaar Buitenland 22 fr. Men ton tnichrf/vcn in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Organe de ['Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signês sont refusés istribution d'Eau Alimentaire tous venons de recevoir, en communica- n trois bulletins d'analyse d'échantillons ■au de l'étang de Dickebusch prélevés le ier K l'étang, le 2e et le 3e a la sortie du fibre dont nos lecteurs trouveront ci-dessous pie HENNE IC UN INE Gand, 7-9-1927 jboratoire d'Hydrologie appliquée a l'Hygiène N°i. - Bulletin d'Analyse d'un échan- lon d'eau prélevé d l'étang de Dickebusch le laoüt 1927, a i5 h. 5o. i)Caractères chimiques (Milligr. par litre) nmoniaque libre 0,40 atières organiques i56 cide nitreux 0,10 lide nitrique o B) Caractères Bactériologiques iumération des microbes aérobies 680 colonies et 2100 moisissures par centimètre cube: liquéfaction compléte au 4e jour. Recherche et numération du colibacille résence de 1000 colibacilles par litre. jrédatim Eau impropre a la consomma- lion. N"2. Bulletin d'Analyse d'un échan- d'eau de l'étang de Dickebusch filtrée frélevé d la sortie dn filtre (non recouvert de her) le 3o aout 1927, a i5,3o heures. Caractères Chimiques (Milligr. par litre) '°niaque libre 0,10 dières organiques 112 (Kmn. 04 x 5) he nitreux o ;^e nitrique o Caractères Bactériologiques iumération des microbes aérobies 8 Monies par centimètre cube dont 4 colo- nies liquéfiantes au 7e jour. Recherche et numération du colibacille sence de colibacille dans 20 cent, cubes. ka.bl^0n J^au Parfa'te'nent épurée et 1 Bulletin d'Analyse d'un échan- pr'.] eau de l'étang de Dickebusch filtrée ®vee'a la sortie du filtre (recouvert de r e do aoüt 1927 a i5,2Ó heures. d) Caractères Chimiques niaque fibre fee de nitreux nitrique Caractères Bactériologiques t.Cesrati°n '^eS m'cr°des aérobie rWfiantePan ^entimètre cube u 7 jour. ^sence°qe et.numération du colibacille 'hér; 6 co''bacille dans 20 cent, cubes. "Nation - Ds 0rganiques N 6 aucune kt. Regrettons seulement que la question de l'épuration des eaux de Zillebeke reste toujours en suspens et espérons que lors de sa prochaine visite a Ypres, Monsieur le Ministre Baels sera mis au courant de lasitua- tion deplorable résultant du système de mé lange de l'eau des deux étangs et de l'absolue nécessité d'établir le filtre de Zillebeke. Nous profitons de cette occasion pour renouveler toutes nos félicitations a Monsieur Sandron qui a vu parfaitement juste et s'est acquis l'incontestable mérite d'avoir été le premier a: réaliser en Flandre, l'épuration parfaite de nos eaux de surface, et a démon- trer ainsi qu'il n'y a pas lieu d'engager des dépenses extraordinaires pour l'amenée des eaux lointaines et cela précisément au moment oü les qualités alimentaires des eaux distribuées dans les grandes villes des Flan- dres sont fortement suspectées. Ajoutons qu'une nouvelle experience tentée par Monsieur Sandron vient de permettre de simplifier encore-fortement, si pas réduire a rien l'entretien du filtre. Ce nouveau système consiste a empècher le colmatage de la surfa ce de la masse filtrante en recouvrant c lle-ci d'une couche de gravier fin de 5 cm. d'épais- scur. Ce système fonctionne depuis six mois pour une cuve a sable du filtre de Dickebusch et absolument rien n'mdique encore la moindre trace de colmatage, alors que la filtration s'opère parfaitement comme l'indi- que d'ailleurs le bulletin N° 3 ci dessus (filtre recouvert de gravier). D'un autre cóté, cette nouvelle disposition permettant de relever les ajutages de distri bution, sans craindre le déplacement des éléments supérieurs de la masse filtrante, par les jets d'eau, provoquera une aération parfai te de l'eau préfiltrée, aération qui est un des facteurs essentiels d'une bonne épuration. Een Striep-Steisei Eau parfaitement épurée et (signë) HEN NE KIN NE. «O** coniirment pleinernent les sei'viCe ats coristalés lors de la niise Nlcment 6S 'nstaBations et il n'y a done °r's Parfa;?'US aucun doute possible, nous ement l'eau potable a Ypres. Vóór den oorlog vond men streken in België waar men een striep of een half en half commandeerde en waar de baas ot de bazin eene mengeling van verscheidene bieren bracht. Dit gebruik is, gelooven wij, met den oorlog verdwenen. Gehecht aan de voorqorlogsche gewoonten, schijnen zekere diensten van het Ministerie van (Economische Zaken dit gebruik in Yper te willen invoeren en behouden om alzoo aan onze stad eenen vooroorlogschen stempel te geven. Zoo zien wij thans sedert maanden de stad bevoorraad met een striep water, half en half van Dickebusch en Zillebeke, half en half rein en vuil water, half en half gezond en gevaarlijk water. En de goedzakkige Yper- sche kinderen zien uit hunne kranen' eene soort bouillon loopen. die allesbehalve aan trekkelijk en gebruikbaar is, uitgenomen voor de microben. Men klaagt en procesteert, men laat kuipen na kuipen, emmers na. emmers water verloren loopen zonder verbetering te bekomen, de vreemde bezoekers weigeren dien jus de cadavre te bezigen voor hun toilet en de deskundigen die de filters van Dickebusch bezoeken en dan te Yper bestati- ven. welk zop t» men aan de inwoners bestelt maken zonderlinge opmerkingen over de begrippen van gezondheid en logiek van die zekere diénsten van het Ministerie van (Economische Zaken. Maar... hoelang zal die belachelijke en voor de openbare gezondheid gevaarlijke toestand blijven duren Komaan Heeren bestuurders, wanneer krijgen wij het gezond besluit dat ons waterstelsel zal op de hoogte stellen met de hedendaagsche begrippen van hygiène en urbanisme Yper verdient toch meer dan een striepwater. niet alleenlijk als voorname toeristenstad, niet alleenlijk om de nijverheid aan te moedigen, niet alleenlijk voor de open bare gezondheid, maar ook als martelares van den oorlog, maar ook, en vooral, voor de 'opofferingen welke het Yper van voor den oorlog zich oplegde om het beste waterstelsel van België te bezitten Hot was in de maand September 1877 dat het Stadsbestuur van Yper besloot het eeuwenoud waterstelsel te moderniseeren. Er zijn thans juisr vijfiig jaren voorbij. De pogingen en opofferingen van het voorgaande geslacht zouden verdienen met luister in eer gebracht te worden. Maar met het zop dat men thans onder oen naam van water aan de Yperlingen geeft en met den kleingeestigen en bekrompen hutsepot van het stadhuis is dat onmogelijk. Wij moeten daarvoor naar andere tijden wachten. Een Ypersch Kind. Verslag der Zitting van 12 September 't Is voor een bomvolle zaal dat de Heer voorzitter korts na 6 u. de zitting geopend verklaart. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, d.d. voorzitter en Lemahieu, schepenen D'Huvettere, Van Nieuwenhove, Glorie, Van- damme, Capoen, Laton, Missiaen, Bossaert en Leuridan, raadsleden Versailles, secre taris. I. Afsterven van een gemeenteraadslid Onderzoek der geloofsbrieven van het wettelijk plaatsvervangend raadslid van lijst Nr 1 Eedaflegging en II. Ontslag van een gemeenteraadslid Aanvaarding Onderzoek der geloofsbrieven- van het wettelijk plaatsvervangend lid der lijst Nr 2 Eedaflegging. De heer Sobry geeft verslag volgens het welk de eerste wettelijke plaatsvervangende raadsleden van de hee-en Colaert, afgestorven Burgemeester en Vandergfiote, ontslaggevend raadslid, wederzijds zijn de heeren Gustave Delahaye en Marcel Soete. In zijn brief van ontslag zegt de heer Vanderghote dat zijn besluit genomen werd om gezondheidsredenen en verzekert hij den raad dat hij steeds de goede betrekking, die hij met zijn collega's had, zal indachtig zijn. Daar de heeren Delahaye en Soete zich beiden in de vereischte voorwaarden bevin den om gekozen te worden en er geene opmer kingen gemaakt worden tegen hunne aanstel ling, laat de beer secretaris beiden in de ver gaderzaal binnenkomen, ten einde den ge- bruikelijken eed at te leggen. De heeren Delahaye en Soete leggen dan den eed af in 't Vlaamsch, de woorden her halende hun door den heer voorzitter voor gezegd, doch de heer Soete doet het enkel na gevraagd te hebben of het wel volstrekt noodzakelijk is. M. Bossaert. Gij zijt tegen uwe princie- HET IBKKSI PERSCHE LA REGION D'VPRES Pharmacien-Ejcpert-Chimiste Ihelde travaux S l'CJniuersité ilitut d'Hygiène de Bactériologie) 0,10 1 iq o o 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1