handelshuis OFSTEDEN MAALDERIJ WOONHUIS met HOF WOONHUIS !lNel in Kruidenierswaren Vrijdag 28 Oelober 1»27 Openbare Verkooping a/O O N M U I S Openbare Verkooping elegen te POPERINGHE lp Vrijdag 18 November 1927 Effens over te nemen Op Vrijdag 28 October 1027 H Woonhuizen Uit ter hand te koop Uit ter hand te koop Gemesnte VLAMERTIH 7HE. Hellestraat WOONHUIS Openbare Verkooping Openbare Verkooping Instel met Premis: Woersdag 2 Nov. 1927 Een perceel hovenierland van den Notaris Boucquey te Popei inghe. in ééne zitting uUr nanoen, ter herberg «De Katholieke 0" bewoond door M. Camille Laconte, laats te POPERINGHE eftenp'aa van Gemeente Dranoutse J GROOT QERIEVIQ MET VERDIEP Hingen, remisen en hangaard, ten dienste herberg en handel, met 5 aren 65 ca. „der bebouwde grond en hof. Overnemingsprijs van fruitboomen 200 fr. Bewoond door M. Pierre Huyghe. H - SCHOON NIEUWGEBOUWD et inrijdende poort, magazijn en verdere hankelijkheden en 5 a. 67 ca. 63 ma. onder «bouwden grond en hof. Onbewoond. - Handslag met de geldtelling. jlodie van den Notaris Boucquey te Poperinghe. van twee allerbeste ere Zaailanden steenwegen Proven en Elverdinghe om 2 uren namiddag, ter herberg 't Vlaamsch Huis bewoond ioor M. Willy Devos, Groote Markt te POPERINGHE, openbare verkooping van Koopen i tot en met 4Werkmanswoonst iet 4 aren 50 ca. hof en behuisde Hofstede poot onder weide en zaailanden 8 Ha. 81 iren 60 ca. steenweg naar Proven. In ®eht gehouden door M. Joseph Vasseur- -obeautot x October ig28. De hoppekeet met aanhoudend stal en het telsel van donderschermen behooren toe aan k» pachter. Koopen 5, 6 en 7. 1 Ha. 84 aren 10 ca. eiland, palende aan MM. Lahaye, Kestier 31 Massiet du Biest. In pacht gehouden °°r M. Firmin Coevoet tot I October 1931. Koopen 8 tot en met i5. Hofstede, steen es naar Elverdinghe, groot onder weide en onland 12 Ha. 25 aren 30 ca. In pacht gouden door M. Jules Persoone- Maddelein 1929. ot 1 October Phkbrieveu met grondplan te bekomen ter levan den Notaris Boucquey voornoemd. Uit oorzaak van vertrek >n ,blok of afzonderlijk bestaande in 7 ®et hof, magazijn, camionnette 2 ton Hui S.» voiture Chevrolet gedeposeerd *are Mondiale meubels, koop- Zich'6112" te VSameir"®Sr,,gshe.. D^den bij den eigenaar M. Cyrtlle r01 ten kantore van den Notaris °noitte te Vlamertinghe. Studie van den Notaris Camerlynck te Passchendaele. Om uit gemeenzaamheid te scheiden en bij Ja; mg te 2 ure stipt namiddag, ter herberg Den Anker bij M. Jules Calmeyn, te PASSCHENDAELE, Plaats, zal Notaris Camerlynck voornoemd, daartoe aangesteld bij vonnis uitgesproken door de Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper, den 9 Februari 1926, en ten overstaan der Heeren Vrederechter en Griffier des Kantons Pas schendaele, openbaarlijk verkoopen Gemeente Moorslede» Slypsstraat Koop 1 Nieuwgebouwde bestaande uit afhankelijkheden, koer en hof, .Groot 25 aren 29 centiaren Met deze koop worden medeverkocht zon der op te leggen prijzij, de onroerende goede ren bij bestemming Moteur au gaz pauvre 30 HP., drie koppels maalsteenen havercylinders, 2 basculen, meelbuil, kuischerij, assen en riemen. Koop 2 Partij Zaailand, 21 aren 35 ca. id. 3 id. id. 17 aren 10 ca. id. 4 id. id. 18 aren 10 ca. id. 5 id. id. 19 aren 10 ca. id. 6 id. id. 26 aren 20 ca. id. 7 id. id. 26 aren 10 ca. id. 8 id. id. 46 aren 85 ca. Koopen 1 (behalve het klein huis), 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn bewoond en gebruikt door MM. Michel Loncke, Octavie Loncke en de echtgenooten Vermeiren-Loncke, tot 3 maan den na den toeslag- Het klein huis is bewoond door M. Gustaaf Sieuw, zonder schriftelijke pachtvoorwaarden mits 35 fr. per maand. Koop 9 De rechten tot vergoeding voor oorlogsschade en herbeleg aangaande een woonhuis eertijds gelegen op koop 8 en bepaald op eene som van 23.850 fr. bij vonnis van I Maart 1922. RECHT VAN OPBOD Ingevolge art. 565 van het Handelswetboek, zal alle persoon binnen de i5 dagen na de toewijzing het recht hebben op te bieden. Het gebod zal onder het tiende van den voorna men prijs der toewijzing niet mogen wezen. Het zal gedaan worden bij bevelschrift van deurwaarder aan den aangestelden notaris, aan den kooper en aan M. Henri Du Biez, Advokaat te Doornijk. Quai des Salines, N° 4, Curator der Faling van M. Alois Joseph Loncke. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen ter studie van den verkoophoudenden Notaris. SCHOON GERIEFVOL groot 2SO vkm. te YPER, Lange Thouroutstraat. Voorwaarden bij Notaris Camerlynck te Passchendaele,. RENTENIERSHUIS te YperCapron- straat, Nr 42. Voorwaarden ten kantore van dtn Notaris DE COCK te Yper. Studie van den Notaris Vsmtcfe LainoitSe te Vlamertinghe. Om uit gerrleenzaamheid te scheiden Openbare Vrijwillige VerKooping op Vrijdag 28 October 1927 om 2 V» uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht, Oude Voetvolkkazern t'YPER, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2e kanton Yper, van Eerste koop. Een kloek nieuwgebouwen metstagie, stal en verdere afhankelijkheden, groot onder bebouwde grond en hof, 4 aren, sectie G, deel van nummer 75f. Laatsr bewoond door den medeverkooper M. Aloïse Debruyne-Van Elslande, thans ledig. Handslag met de geldtelling. Tweede koop. West daaraan Groot 3 aren 30 centiaren sectie G, Nr 75l en deel van Nr 75f. Ge bruikt door denzelven. Handslag met de betaling. Kantoor van den Notaris Des Tavernlap te Langemarck. van eene nieuwgebouwde Groot 19 Ha. 13 aren 31 ca. staande en gelegen te Langemarcli Wijk Roobaartmolen Langs goede macadamwegen. Verdeeld in 11 koopen. Gebruikt door M. Théophile Vanlerberghe tot i October 1931. Z it dl a g e ri INSTEL MET PREMIE Donderdag 3 November 1927, om 2 uren en half stipt namiddag, te LANGEMARCK, Statie straat, bij M. Richard Langsweirdt OVERSLAG Donderdag 17 November 1927, om 2 uren en half stipt namiddag, te LANGEMARCK, Marktplaats, in De Zwaan Affichen met plan te bekomen bij voornoemden Notaris. Kantoor van den Notaris D© Tavernler te Langemarck. van een schoon, kioek, nieuwgebouwd ten dienste van allen handel, met vitrien, groote poort, mansardekap, vele'gerieven, en 5. aren 40 ca. erf, staande en gelegen te LangemarcK, Nieuwplaats. Bewoond door M. Paul Goderis tot i5 De cember 1927. Zitdagen OverslagWoensdag g November daarna telkens om 2 uren en half stipt namiddag, te LANGEMARCK, Markt, in De Zwaan :nidie o EIGENDOM o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 11