HOFSTEDEKEN BOUWGRONDEN Een gerieflijk Woonhuis Maisons Ouvrières Twee GEBOUWEN Populieren Beemei UN GARAGE !?,aisons Ouvrières I Ha. I are 65 ca. Zaailand Ha. 1-2-30 ca. Zaailand Openbare Venditie ^°°r fla«dag 31 October 1027 kb,si,ag jUDfdtD Qrond, weida bo ZtkilHud Veil te JPublique IARDI 8 NOVEMBRE 1927 Kille d'Ypres - Rue des Ghiens v®ndre de Sa main a Ia main Licitatie Verkooping op Vrijdag 4 November 1927 90 a. 60 ca. Zaailand INSTEL, van Dp Dinsdag 8 November 1927 Woensdag 9 November 1927 Uit ter hand te koop Openbare Verkooping Donderdag 10 November 1927 A vendre de gré a gré Eene werkmanswoning en 7 perceelen bouwland INSTEL Maandag 14 November 1927 Gemeerwt© ilerckem Openbare LicitatieverKooping Gemeente Wytschaete Vrijwillige Openbare VerKooping Op Donderdag 24 November 1927 van den Notaris Van Eecke te Poperinghe te 2 u. stipt nanoen, r:fA de la Paix Groote Markt, ecn sUlctbcst met schoone nieuwe gebouwen en 3 ha. 50. a. 84 ca. te WoesSen jen kezelweg genaamd Ommeloop- Jt nabij de herberg De Wyngoot gewoond en gebruikt door den verkooper I Jerome Mahieu-Van Exem. Verdeeld in nm seffens in genot te komen met den dag ;er betaling. Ingesteld 160.000 fr. Étude du Notaire iLpRBD REVNAERT a Ypres. en une séance, fixée au a 2 1/2 heures de relevée, «Hotel du Sultan Grand'Place a ÏPRES, de QUATRE BELLES dont deux avec grand jardin, et letoutd'un bloc, divisé comme suit Premier lot. - Une maison de maitre »ec grand jardin et dépendances, sise a Ypres, rue des Chiens, 27, d'une superficie de 9a. 66 ca. 16 ma. Libre d'occupation. Deuxième lot. -• Une Maison avec grand itelier, sise a Ypres, rue des Chiens, 29, d'une superficie de I are 24 ca. 66 ma. Louée iCésar Van Marcke, jusqu'au 3l Déc. 1927. Troisième lot. Une Maison avec cour, asea Ypres, rue des Chiens, 31d'une super sede 1 are 73 ca. 17 ma. Libre d'oc- tapation. Quatrième lot. Un Garage avec atelier, eau et cour,, sis a Ypres, rue des Chiens, "ffle superficie de 5 ares 36 ca 50 ma. Gnquième lot. Une Maison avec jardin, ®e a Ypres, rue des Chiens, 33, d'une super- '^edeSurgsSX ca. 75 ma. Occupéepar Depoorter. ,^es maisons ont des caves a provision et a Hgaz, électricité, eau de ville et citerne. lY-i). Pour la visite des lots 1, 3 et 4 de- l*''?er les c^efs en l'étude du NotairePour 2 et 5 les Mardi et Jeudi de 2 d 4 heures. Droit d'accumulation. Plan et Ves. 4lf rt ~"rense*§nementsenrótudedu Notaire e REYNAERT, rue Courte du Marais Deux rangées de huit ,rue de Gemeene et 8 ch. de Wervicq, !öt°talité «sou S'adr, e et par lot de 2 ou 3 ou encore d'une avec un terrain ou leur terrain. 6Sser au Notaire LANNOY. Studie van den Notaris Victor Pieters te Reninghe. in één enkel zitdag om 2 1/2 uur stipt namiddag, onder het Voorzitterschap van den heer Vre derechter van het tweede kanton Yper, enter zijner gehoorzaal, Voetvolkkazern, van kadaster wijk D, Nrs 690, 691, 692 en 693 en palende van Zuiden aan de Potterstraat. kadaster wijk D, Nrs 696 en 697, palende van Westen aan vorigen koop en van Zuiden aan den volgenden koop. kadaster wijk D, Nrs 6g5 en 741, palende van Noorden koop twee, West koop één en van Zuiden en Oosten aan heer Baron de Coninck de Merckem. Alles gebruikt, zonder geschreven pacht, door Arthur Vanlerberghe, mits io5o fr. 's jaars boven de lasten. Kantoor van den Notaris Lahousse te Yper, Boterstraat, 45. Ie YPER A. Veemarkt Minneplein Ko:p i 322 vkm. Koop 2 313 vkm. B. Kaaistraat Koop 3 261 vierkante meters. om 3 uur STIPT, ter herberg Sint- Sebastiaan te YPER, Statiestraat. Kantoor van Mr BerïOOÏ Vermast Notaris te Wulveringhem. om io Va uur voormiddag, in de gewone gehoorzaal van 't Vredegerecht te VEURNE in ééne enkele zitting, van Gemeente Vïnckem Aan de splitsing der steenwegen naar Isenberghe en Houthem met schuur en stallingen, benevens 74 aren 70 ca. erve onder bebouwden grond en land. Aanslag met de geldtelling. Laatst bewoond en gebruikt door Emiel Lecleire. Kantoor van den Notaris L &UWERS te Yper, Cartonstraat, i5. STAD YPER 1) Twee schoone HANDELSHUIZEN, begin der Rijsselstraat. 2) Drie gerievige RENTENIERSHUI ZEN met hoving, in de A. B. C. straat. Inlichtingen en toelating van bezoek te ver krijgen bij voormelden Notaris Lauwers. Studie van den Notaris T Si e V e I te Meessen. op één zitdag, gesteld op om i 1/2 uur namiddag, in het Hotel Delobel bij M. H. Descamps- Vasseur te KEMMEL, van Koop 1. - Perceel BOUWGROND, gelegen langs de Oude Poperinghestraat, en hoek der Wulverghemstraat, groot 4 aren. Ongebruikt. Koop 2. Recht op vergoeding voor oorlogsschade voor een huis met afhanke lijkheden gestaan hebbende op voorgaanden koop, geschat waarde 1914 8050 fr. Eigendom van de familie Descamps-Leterme. Bede voorzien te zijn van trouwboekje of uittreksel uit geboorteakt. Belle rangée de dix a étage avec jardin situées en plein centre du Rizet-Ploegsteert, en bloc ou séparément. S'adresser au Notaire THEVELIN a Messines. Studie van Meester Lanrtoy te Komen. Om uit onverdeeldheid te scheiden en door oorzaak van vertrek o van Gemeente Komen Gekucht Kruis-Eecke waarvan een met verdiep en werkwinkel dienende voor herb erg winkel en alle nijver heid, alsook bijzonderlijk wel geschikt voor hennekweekeriionmiddellijke ingenottreding. gelegen tusschen de twee gebouwen, alles eenen blok uitmakende, hebbende eene opper vlakte in grond en erve volgens kadaster van 19 aren 70 ca. en volgens meting 34 a. 40 c. ZITDAGEN te KOMEN, Kruis-Eecke, ter herberg De Kruisstraat eigendom hierboven beschre ven, bewoond door Mevr. weduwe Jules Van- biervliet-Robbe, belanghebbende: Overslag Maandag 28 November daarna telkens om 4 uur stipt. Voor inlichtingen gelieve men zich te wen den ter studie van voornoemden Meester LANNOY te Komen. Kantoor van den Notaris SjfOem te Loo om i uur te LOO, in 't Stadhuis van 60 Koopen wassende langs de steenwegen naar Reninghe en naar de Rabbelaere. .Twee maanden tijd van betaling. n uaio ofe^ohe MAISONS bi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13