WOONHUIZEN BOTERPAPIER 17 Olmen Boomen BANK FORREST L, Zaailanden Meerschen Grazen van Schapen floofdagentschap van het Gemeentekrediet van België Openbare Verkooping Openbare Verpachting Donderdag 3 November S9»>* Openbare Verkooping Gemeente LangemarcK-St Juliaan Gemeente Staden Gemeente ZonnebeMe Viaamsche Leesboeken Maandag 31 October 1927 Registratie Domeinen - yper Steenafvag YPER - Groot© Markft, - Tel. 304 Kantoren van de Notarissen Paul Degpyse te Becelaere en AS'ïrtecü Coppin te Avelghem. gestaan en gelegen te Langemarck, Staden Zonnebeke Verdeeld volgens plakbrieven in i5 koopen I. Vijf nieuwgebouwene en aaneen- houdende Werkmanswoonsten, inhou dend samen onder bebouwde grond en mede- gaande lochtingen 62 aren 44 ca., bekend ten kadaster sectie F, Nrs 3gd, 3ge, 3gf, 3gL, 3gm en 3gn. Thans bewoond en gebruikt door Lucie Vandevenne, Arthur Vandevenne, Sta nislas Dejonghe, Petrus Van Hollebeke en Jules Maes, mits de gezamenlijke pachtprij zen van i5oo fr. 's jaars, op valdag van I Oct. zonder pachtbrief. II.Eene schoone partij Zaailand, inhoudende in 't geheele volgens gedane me ting 1 Ha. 38 a70 ca., bekend ten plaatse lijken kadaster sectie C, Nr 65 r. Verdeeld in 3 koopen. Thans gebruikt door Theophile Grootaert mits 23o fr. 's jaars op valdag van I October, zonder pachtbrief. III. Een perceel Weide met daarop staande Hoornen, gelegen langs de Brouck- straat, groot 32 aren, bekend ten kadaster sectie G, Nr 8io. Gebruikt door voornoemden Theophile Grootaert mits 6o fr. 's jaars op valdag van I Oct., zonder pachtbrief. Boomprijs 3oo fr. IV. Eene partij Hooiland, groot 36 aren 10 ca., bekend ten kadaster sectie B, Nr 1419. Gebruikt door Jules Tanghe mits 70 fr. 's jaars, op valdag van 1 October en zonder pachtbrief. V. Een perceel Zaailand, gelegen ter plaats gezeid Westhoek langs de Water straat, inhoudende 49 aren 84 ca bekend ten kadaster sectie D, Nrs 3g5, 3g3, 389a, 394c en deel van Nrs 392b en 3gib. Gebruikt door Isidore Lemahieu mits 125 fr. 's jaars, op valdag van I October, zonder pachtbrief. VI. Eene nieuwgebouwene Twee woonst met twee daaraanpalende goede par tijen Zaailand, inhoudende in 't geheele volgens gedtane meting 97 a. 20 ca., gestaan en gelegen a'svoren, ter plaats gezeid «West hoek aldaar bekend ten kadaster sectie D, Nrs 210a, 210b en 21:0c. Verdeeld volgens plakbrieven in 4 kooper. Thans bewoond en gebruikt door Jules Boddin en Isidore Lemahieu, mits de geza menlijke pachtprijzen van 75o fr. 's jaars, op valdag van 1 Oct. en zonder pachtbrieven. Zitdagen INSTEL: Donderdag 10 Nov. 1927 Overslag Donderdag 24 November daarna telkensom 2 u. (3 u. geheel stipt) namiddag, ter herberg IN DE ZWAAN gehouden door M. Victor Noliet te LANGEMARCK, Dorpplaats. Vt °jo Instelpennirg.en te winnen. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen Degryse Coppin. Ten bureele dezer Groote keus van BEHEER DER DOMEINEN o - Kantoor Meenen o De Ontvanger der Domeinen te Meenen, zal overgaan op om 3 uur 's namiddags, ter herberg «Le Cygne te WEVELGHEM, plaats, tot de voor drie, zes of negen jaren, ingaande met I November 1927, van het recht tot op het landingsplein van den Aerodroom van Wevelghem. Lastenkohier ter inzage der liefhebbersten kantore, Ontvoogdingstraat, 54, te Meenen. r kwaliteit - aan 5,5Q frank cfie kilo ten bureele dezer, 15, Boterstraat, 15. De Ontvanger der Registratie en Do™ - te Yper, zal overgaan op llle,ï om 3 uur namiddag, in het Gasthof Aux Trois Suisses r Markt te YPER, tot de waarvan 14 langs de baan Elsendamme-Y op grondgebied Woesten en Oostvleterer. 3 langs de baan Yper-Rousbrugge op gron^ gebied Vlamertinghe. Ongeveer 45 m3 steenbrokken in porfier klein graniet, enz., op den hoek der Post' hoornstraat en van den Dickebuschsteenwe* Gewone voorwaarden Gereed geld, kosten i5 per honderd. Voor allo inlichtingen wende men zich ten kantore der Registratie en Domeinen, Riissel- straat, ]5, Yper. Voor alle Geldplaatsingen, Bankbewerkingen en Inlichtingen wendt U in volle vertrouwen bij VERHURING VAN ESRANDKOFFERS Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December i860 MET HOOGE WELGEWAARBORGDE PLAATSINGEN Loopende rekening op zicht Loopende rekening met 14 dagen voor opzeg Kasbons aan 3 maanden 4.00 p Kasbons aan 6 maanden 4.25 Kasbons aan 1 jaar 4.50 De Kasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van 5oo, 1000 en 5ooo fr. Zij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. Al deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers BIOHUIZEN INTERESTEN 3.00 p. h. 4.00 h. netto 4.80 p. h. brute- 5.10 5.40 Poperinghe Bertenplaats, 10 Tel. 89 Moeskroen Statiestraat, 1 Tel. n5 Westnieuwkerke Plaats AGENTS Aelbeke E. Ganseman, Gemeente-Sekretaris. Alveringhem G. Vandeweghe, Gem.-Sekr. Bixschote R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. Boesinghe Th. Van Eecke, Gem -Ontv. Boitshoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. Brielen J. David, Gemeente Sekretaris. Bulscamp Butaye E., Gemeente-Sekretaris. Coxyde A. Vandamme, Gemeente Sekr. Crombeke Decae C., Gemeente-Ontv. Dadizeele P. Hoet, Gem.-Sekr. Elverdivghe J. Bultheel, gezw. landmeter. Gkeluvelt Bevis A., Germ ente- Sekr. Gheluwe J. Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. Herseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. Hollebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. Houthem (Veurne): Verdoolaeghe, gem.-Ont. Houthem (Yper) H. Six, Gem.-Sekr. Isenberghe Baes HL, Gem. Sekr. Langemarck Ch. Vandenhaute, Gem.-Ontv. Leysele H. Hoevenaeghel, Gem -Ontv. Locre L. Dousy, Gem.-Sekr. Lombaertzyde Ureel J., Gemeente-Ontv. Loo Camerlynck V., Gem.-Ontv. Luingne H. Vanhoutte, 72, Plaats. Mannekensvere L. Verhelst, Gem.-Ontv. Meessen L. Lemaire, West-Nieuwkerke Moeres Melis, Gem.-Sekr. Moorslede A. Denecker, Gem.-Sekr. Komen Plaats, 7 Tel. 58 Wervik Steenackerplaats, 3 Tel. ïf> Wytschaete bij weduwe J. Tournier C H A P P E N NeerWaesten J. Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote M. Butaye. Oostvleteren R. Smis, Gemeente-Sekretaris. Passchendaele Debrock Latrez G., Not.-kl. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. PloegsteertL. Lemaire, West Nieuwkerke. Pollivchove H. Anseeuw, Gemeente-Beü. Proven Forrest L., Zondag voormiddag. Ramscapelle A. Duron, Gem -Sekr. Rfckem J. Meulemans, Gem.-Sekr. Reninghe Wullepit A., Gem.-Ontv. Revinghelst Camerlynck Fl.Gem.-Sek. Rolleghem-Cappelle A. Vandeputte Gem.-S- Stavele Franchoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Vinckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertinghe Dehaeck J., Ontv. d. Go s Waasten Paul Parmentier. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvanger- Wtrvick De Mazière G., Steenacker, i8- Westouter Declercq A., Plaats. Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woesten L. Vanhoutte, Gem.-Sek. Wulverghem Heughebaert, Gem.-Sekr- Wulveringkem Ceulenaere J-, Gem-'k^1 Zantvoorde P. Vandermarliere, Gem- Zillebcke. Frimout H-, Gem.-Sekr. Zuydschote II. Costenoble, Germ-Sekt- VAN N*rootA. VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 14