Jaar, N° 28 - 22 October 1927 8« Année, N° 28 - 22 Octobre 1927 lij de Blijde Sebeorle van ons Prinsesje Gemeenteraad van Yper QvggMm Weekblad - roor het Arrondissement Yper Voreemging der Geteisterderv. perse he {Clubs, enz. Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organe de l'Associatiom des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Scheer Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Abonnement 15 Sr. 03 per jaar Buitenland 22 Ir. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamloost artikels geweigera RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypre* Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 Ir. On prat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 et, le numéro - Les articles non signés sont refusés (A. - IN AFWACHTING) I. De zonne lacht in blijden glans (i) En doet de roode daken blaken. Wat meldt ons dan de hemeltrans, En doet alom 't verkwijnen staken De bloemen, die ter tuinen staan Herfrisschen schoon heur kelken Zij doen als ons een nieuws verstaan, En stelkn uit het droef' verwelken. De wind bezielt weêr 't hoog geboomt, Dat vroo als van herleving droomt, En voert de blijheid allerwegen. Een zoet gesuis, in stede en veld, Ontroert het hart, dat zoet ontsteld, In hope juicht van heil en zegen II. Wat gaat er zoo van mond tot mond, En doet de vreugd alom ontwaken Wat nieuws vliegt zoo den Lande rond, Als zou een grootsche stond genaken Een liefdelach en zoet en zacht Verkondt een,« maar vol zaligheden Wat wordt er /dus alom verwacht Onthul het zicht der heimlikheden Waarom de zon zoo glanzend straalt Waarom 't gebloemte juicht en praalt Waarom het windje suist ter boomen Kom, Engel van de zoete min, En maak ons blij van hart en zin Wat ziet gij in de verten komen III. Aftrek in geest ter zoete reis, En laat het hart van blijheid branden ^'e ginds rond 't Vorstelik Paleis, Het heimlik lommer der waranden Ken zoet inysteiie u omhult 'j t zacht geritsel van het loover, En vyat met blijheid ons vervult, U een stem vol heil getoover st°or de zachte stilte niet, n al de pracht, die gij daar ziet, 00 diep verrukt vol zaligheden ^et is vandaar, dat alles komt qÜ rï°ür'de steên en velden bromt ■i zijt bij 't wonder van het Eden 1 u le eens bij den rozengaard Dien 'S ^r'ns ^er fiere Belgen, voor onheil heeft bewaard, uitschers kwamen ons verdelgen Het Z^n zD^e 't is Astrid, C °0nste kind van 'c gansche Zweden da» er"ete niet wat prachtig wÈder wij hadden D vóór de gebeurtenis. En die met Hem te droomen zit In zoete liefde en 't heil der vreden. Zij zien de rozen, die daar staan, En kunnen er als niet van daan... De rozen zijn der Liefde bloemen... Zij zijn verrukt in liefdeiust En zie de prins heeft Haar gekust Hoe zullen zij hun bloeme noemen V. Zij gaan nu zitten op een bank... En staamlen samen hemel woorden... Hoelang zal 't duren O niet lang... Men wacht het nieuws ter Zenneboorden O Vader Moeder zeggen zij Die namen suizen do.or het loover En Leopold, aan Astrids zij, Herhaalt nu zulks in zielgetoover Zij 't een prinses.o: wel een prins, 't Is wel, wat God wil, alleszins, Herhalen zij in heilgebaren. Ons Kindje douwen is op aard, Het zoetste zoet, dat 't leven baart, En zij als ver ter toekomst staren (B. BIJ DE GEBOORTE) VI. Hoezee het dondert door het Land Een kindje is in 't Paleis geboren. De vaandels slaan in vreugdebrand, De Maar komt blij den mist doorboren 't Is een Prinsesje lief en schoon, Als neergedaald uit d'englenkoren, Het spreidt een heilglans op onz' Troon Een lief prinsje is ons geboren De jonge Vader staat nu daar, En diep verrukt, in vreugdgebaar, In eene blijheid zonder palen Ziedaar Uw Kleinood vrucht der min, Zegt Z wed ens vroede Koningin, En ziet de toekomst rond haar stralen VII. In 't vorstlik wiegje ligt nu 't wicht, In 't geurend lachen van de bloemen... Het is omstraald door helder licht Maar hoe zal 't men ter toekomst noemen De zoetste namen die men vindt, Zal 't edel kindje bij ons dragen Wij zullen 't minnen, fier gezind, Vol liefde, trouw en welbehagen God zegen ons Prinsesje zoet, Dat thans gansch België nu begroet Bij diepe wenschen en gebeden. Hij zegen 't kindje zoet en schoon, Bij 't glanzen van onz' heldentroon, Vol levenslust en zaligheden Komen, October 1921. P. P. DENYS Ridder der Kroor.-Orde. Verslag der Zitting van 17 October 1927 Te 18 u. 10 verklaart de heer Voorzitter de zitting geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, d.d. burgemeester Declercq en Lemahieu, sche penen D'Huvettere, Van Nieuwenhove, Capoen, Laton, Missiaen, Bonnet, Bossaert, Soete en Delahaye, raadsleden Versailles, secretaris. I. Processen-verbaal der zittingen van 19 en 23 September l()2p Deze worden zonder opmerkingen goedge keurd. II. Wegenis Aankoop van grond. a) Er worden drie voorstellen gedaan van aankoop, aan 9 fr. de v.m., van grond gelegen tusschen den Vlamertinghe- en den Veurne- steenweg. M. Missiaen. Ik heb het inzicht niet mij hiertegen te verzetten, maar ik zou willen weten waarvoor die grond moet diepen, daar ik deze inlichting in het dossier niet heb gevonden. M. Sobry. Deze gronden moeten aange kocht worden ingevolge een beslissing vroeger genomen door den Gemeenteraad waarbij den weg, langs de vaart gelegen, dient verbreed te worden. Deze drie voorstellen worden hierop bij afzonderlijke stemming eenparig goedgekeurd. b) Een ander voorstel behelst den aankoop, aan 10 fr. de v.m., van grond gelegen op het Minneplein, dit voor het verbreeden op 20 meters, der baan tusschen de Steenen Brug en de fabriek van M. Seys. Al de raadsleden stemmen ja. c) Een vijfde voorstel wordt gedaan voor grond gelegen in de Tegelstraat aan den prijs van 20 fr. de v.m. Algemeen goedgekeurd. d) Volgen nog twee voorstellen voor gron den gelegen In de Arsenaalstraat aan den prijs van 10 fr. de v.m. Beide voorstellen worden eveneens eenpa rig aangenomen. e) En eindelijk een achtste voorstel voor gronden gelegen in de Kaaistraat. M. Declercq, persoonlijk in deze zaak be trokken, verlaat voor enkele oogenblikken de vergaderzaal. Zooals de vorige wordt dit voorstel pok met algemeene stemmen goedgekeurd. III. Stedelijk kerkhof - Grondv er gunningen. Er zijn acht vragen toegekomen, voor een eeuwige vergunning en een voor een vergun ning van 20 jaar. De heer Voorzitter stelt voor deze, mits de gewone voorwaarden, goed te keuren. M. Missiaen.— ik zal mij tegen deze grond- vergunningen niet verzetten daar zij in elke vorige gemeenteraadszitting zonder opmer kingen werden goedgekeurd. Nu echter dat wij aan den vooravond zijn van het opmaken der begrooting 1928, zou ik wenscben inlich tingen te bekomen over de berekening der verschuldigde sommen en over den prijs van den grond op het kerkhof. M. Sobry. Ik ben gelukkig over uwe SCHE LA REGION D'YP y b IV-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1