L'interrègne HET YPERSCHE ,eafsctiaftin;w Maar wij hebben hier niet ^■^n'iuist zooals gij vroeger geweigerd over mijn voorstel. De Jus- |,ebtte sn0g niet afgeschaft en wij hebben jajr®1 Uit inschikkelijkheid stel ik zaak te verdagen en eerst met de •0or ^eze jgn dag te komen voor het degelijk i!üs v'°n°jer lokalen. ^Mfssiaen. - Dat is een verstandige taal. h 'Lr heeft mij reeds gevraagd wat er 'e werd, doch ik heb hem gezegd dat esl"ten -• nje\ behoort het initiatief te nemen etaaI(nen te komen en een oplossing te 'f^iaridan. Gij zoudt toch uw invloed gebruiken en aandringen opdat de '°e[setner zoo spoedig mogelijk zou komen. 'f Missiaen. - Eerst moeten de vier par- samenkomen. Ah, gij wenscht mijn hulp 'te roepen om iets tegen mijn gedacht door .drijven- ieUridan. - Zoo, gij zijt er met voor jde fransche school afgeschaft worde 1 V Ussiaen. Voor mij is er geen kwestie au taal. Vandamme. M. de Voorzitter, wan- er nogmaals naar Brussel moet, zult gij eldoen een snelschrijver mede te nemen. M Glorie. Het is nog wel dat wij er bij raren. j{. leuridan. Of is men verlegen dat de (inister kome Glorie. Wij zijn meer verlegen om een voorzitter Hierop wordt dit punt uitgesteld. XVII. - Mededeelivgen 1) Ter gelegenheid der gelukkige geboorte an prinses Jozefina Charlotta heeft de stad en telegram van gelukwenschen gestuurd an den Hertog en Hertogin van Brabant. In utivoord hierop ontving de stad een telegram welgemeende dankbetuigingen. 2) M. Sobry stelt voor een brief te zenden an den Beer Minister Houtart betrekkelijk le afschaffing onzer rechtbank van Oorlogs pade. De Heer Hoofdstaatscommissaris iad bevel ontvangen met 3l December aan staande gansch zijn personeel terug te zenden, sedert hebben wij vernomen dat er enkel spraak is van zekere vermindering van perso neel, maar ook dat alleen is nog te veel. M. Missiaen. Het spijt mij niet te kunnen instemmen met de verzending van dezen brief. De Rechtbank kan niet blijven duren. Zij zul- lenlachen in Brussel om uwen brief. Het per soneel werd niet afgedankt maar enkel ver wittigd. M. Sobry. Wij mogen toch den brief ge boven dien de heer Minister aan den Hoofd staatscommissaris heeft geschreven. M. Missiaen. Gij moogt den brief verzen en maar ik zal den Minister verwittigen dat er niet mede instem. M. Sobry. Gezien de instemming niet gemeen is, zullen wij over dit voorstel stem- men. Stemmen ja de heeren Declercq, Lema- ■ie'o, D Huvettere, Capoen, Laton, Leuridan, 0etei Delahaye en Sobry neen de heeren aa Nieuwenhove, Glorie, Missiaen, Bonnet saert de heer Vandamme onthoudt ach. f) M. Declercq heeft een schoon verslag j0f 0ver 'net aankoopen van electromo tive L°°r ponipstatie te Dickebusch en y f Plaatsen van watermeters. Tot op „eBetl "j-'staan er ongeveer 2600 aansluitin- vate^ waternet, er zouden dus evenveel Djt :™eters dienen aangekocht te worden. Za 'n een latere zitting besproken worden. rijVtG'^UVettere' ^aar dit verslag belang- der3a't ifS devat ware het wenschelijk aan al in ,1 s'eden een afschrift ervan te bezorgen "«tweetalen. ia^j- et Comité Mixte Anglo-Beige heeft slagijj VerSadering van 14 dezer een beraad den £en0rnen waarbij het zijn rouwbetui- 16d,: aan familie van den betreur stadzii6r r&emeester Colaert en aan de 5) Jne ware genegenheid betuigt, van ggp^dönaail Verbond der herbergiers ^sch^1'" vraa§t aan den gemeenteraad een a^schaffiUlt te Grukkën ten voordeele van de alcohol^er wet °P het verbruik van ^■Sobrv \t Nestig 0 -Naar mijn meemng is dit een V-an a^emeen belang. ^devJJSiaen' Wij zullen onze tijd er eoiezen. M. Sobry. Er wordt dus enkelijk akte genomen van dit schrijven. De Radio Belgique-Congo doet een oproep voor het inzamelen van fondsen voor den vliegtocht Medaets-Verhaegen. Geeft die wil. 7) M. Sobry. Op ln November is het de gewoonte hulde te bieden aan onze Dooden. Ik zou willen weten of de gemeenteraad thans zou t'akkoord gaan om jaarlijks een zielmis te doen opdragen in St-Niklaaskerk met vader- landsch sermoen, en daarna in stoet hulde te brengen aan het Ypersch gedenkteeken, de Britsche zegepoort en aan de graven onzer Helden en Bondgenooten op het kerkhof. M. Bonnet. Er zijn hier in Yper niet alleen kristenen, maar ook andersdenkenden, o.m. evangelisten. Bij hen zou er ook moeten aangedrongen worden om op dien dag een dienst in te richten voor hun dooden. M. Sobry. Dit geloof is niet volksgemeen bij de Yperlingen M. Missiaen. Waarom nu niet meer gedaan gelijk vroeger jaren Is het om twee dracht te zaaien M. Sobry. Wij hadden toen nog geen gedenkteeken. M. Leuridan. Ik voel niets voor het tweede deel van het voorstel daar ik vrees dat dit gelegenheid kan geven om misbruik te maken van gedachten die mij niet aangenaam zijn. Het eerste gedeelte is zeer loffelijk, doch voor het tweede maak ik zeker voorbehoud. M. Glorie. Het verwondert mij dat de heer Leuridan een onderscheid maakt. Wan neer er een plechtigheid gedaan wordt, zelfs in de kerk, die den heer Leuridan en zijn vrienden niet behaagt, dan gaat hij niet, zooals voor het Te Deum. Volgens mij moet men die plechtigheid inrichten zoodanig dat iedereen er kan tegenwoordig zijn. M. Declercq. Met Tuyndag wordt er jaarlijks voor onze gesneuvelden een zielmis opgedragen. Ik stel voor met in November enkel een stoet in te richten, die langs de Dixmudestraat zou kunnen vertrekken om eerst hulde te brengen aan de Iersche gesneu velden bij hun monument achter St Maartens kerk, en vandaar voorts gaan tot bij het gedenkteeken der Ypersche Helden, het Engelsch monument aan de Meenenpoort om te eindigen op het kerkhof. Hierop worden geen opmerkingen meer gemaakt. 8) M. Glorie. Comme il s'agit de rendre hommage a nos morts, et que notre regretté bourgmestre n'est pas oublié même par des étrangers, laissez moi exprimer le vceu, de voir sa mémoire se perpétuer. Qu'on donne son nom a la rue, oü il a habité toujours. Ainsi nos enfants pourront se rappeler de celui qui fut un de nos grands bourgmestres et qui a su donner l'exemple que pour bien administrer il ne faut pas rester confiné dans les limites d'une étroite politique. M. Declercq. In het schepenencollege is er daarover reeds spraak geweest. Doch de familie, die wij geraadpleegd hebben, zou liever een andere plaats verkiezen, daar de heer Burgemeester er zelf altijd veel aan ge houden heeft de oude namen der straten te behouden. Wij hebben dan gedacht de Statie plaats den naam te geven van Colaertplaats. M. Glorie. Je pense que la ville ne trou- vera aucun inconvénient a débaptiser la rue St Jacques. Le Saint ne s'en portera pas plus mal et l'église St Jacques, on- la remarque de loin. Tout le monde saura bien qu'on pourra y arriver par la rue René Colaert. 1 andis qu'on ne pourrait sans inconvénients donner un autre nom a la rue de Menin oü il a habité en dernier lieu. M. Sobry. Wij zouden kunnen voorstel len de plaats gelegen voor St Jacobskerk de Colaertplaats te noemen, maar dit punt is op de dagorde van vandaag niet. M. Glorie. Veuillez remarquer que c'est un simple voeu que j'émets. 9) M. Missiaen. In een der laatste zittin gen heb ik den wensch geopperd bij den Staat aan te dringen om de barrieren aan de Cité Ligy weg te nemen en om de straten aldaar door de Stad te doen overnemen. M. Sobry. De Stad is niet van zin die straten over te nemen. Die werken werden daar gedaan tegen haar wil en dank. M. Missiaen. Maar gij zult eene nieuwe straat maken voor den Boerenbond. 10) M. Missiaen. Wij hebben vernomen dat de Commissie van Openbaren Onderstand de barakken van het gewezen moederhuis uit ter hand verkocht heeft aan een vreemdeling, niettegenstaande alle verkooping openbaar moet geschieden en wij uit goede bron weten dat zekere Yperlingen gaarne deze barakken hadden aangekocht voor een gröoteren prijs dan zij nu verkocht werden. Ik vraag wat het schepenencollege rekent te doen om in de toekomst de belangen der Yperlingen te ver dedigen. M. Sobry. 't Is de Commissie van Open baren Onderstand die aangevallen wordt, wij zullen haar vragen zich te verdedigen. M. Bonnet. Dit is geen aanval, gij moet niet steeds de vragen omkeeren. Er wordt u enkel gevraagd wat het schepenencollege zal doen om zulks in de toekomst te beletten. n) MVandamme. In 't begin van 't jaar heb ik gevraagd opdat er een begangbare voetweg met borduren zou gemaakt worden op den Vlamertinghesteenweg. Dezen Winter zal de weg aldaar van aan den overweg tot aan het krankzinnigengesticht nogmaals in een modderpoel herschapen en ongangbaar zijn. M. Leuridan. Dan zal er niemand naar 't zothuis gaan. M. Delahaye. De kantonniers zijn bezig met den weg aldaar wat te herstellen. MBonnet. De wegenis laat over het algemeen veel te wenschen over. M. Missiaen. En de goede wegen die wij bezitten mogen wij niet gebruiken, zooals die der Cité Ligy Hierop wordt de openbare zitting om 9,20 ure geheven verklaard. Depuis quelque temps déja, on se defnandait quand done sera désigné le successeur de M. Colaert, qui devra présider aux destinées de la ville L'interrègne de M. Sobry, signalé par un gachis tel que notre Conseil commu nal est devenu la risée de tout le monde, n'a que trop duré. Vox populi, Vox Dei, on citait plus d'un nom de personnes en dehors même des notables de l'hótel de ville qui se sont par trop fait noter qui auraient été capables d'amener un peu plus de calme et de dignité dans la discussion des intéréts de tous. Hélas! qu'importe l'intérêt général, nous sommes encore si éloignés des élections, et nos nota bles, il faut croire que le gachis les amuse, ont préféré faire durer l'interrègne de M. Sobry. Par huit voix, lors de la dernière reu nion du Conseil communal, une majorité dis parate a, par une élection secrète dont le secret était déja trahi bien avant qu'elle n'eut lieu porte ses préférences sur M. Sobry, pour le proposer comme premier candidat a la place de bourgmestre. Celui-ci n'a pas pu recueiliir l'unanimité des voix de ceux qui ont été élus avee lui, sur la même liste. Par contre, les anti-Beiges, qui ne prêtent plus le serment de conseiller com munal que contraints et forcés et du bout des lèvres, lui ont accordé généreusement et sans défection leur appui. M. Sobry leur a suffi- samment donné de gages de soumission. L'interrègne de M. Sobry se trouve done consolidé, a moins que, par suite de la dés- approbation marquée par les mieux inspirés de ses.amis et Tempressement par trop inté ressé de ses adversaires, il ne se rende compte, que, pour le plus grand bien de ses amis, de la ville et de lui-même, il ferait mieux de ne pas accepter une place oü il doit et devra par trop encaisser. Vox populi, Vox Dei. On ne saurait la défier impunément, la voix du peuple aussi, en dehors de tout esprit politique, nous crions nóus avons vu assez de gachis. M. Sobry, malgré tout son désintéressement et ses meil- leures intentions, n'étant pas l'homme pour amener la paix bien au contraire nous l'engageons a nepas accepter une candidature, dans les singulières conditions oü elle lui est offerte et, si, le dévouement a la chose publique ou Tam bition doivent Tégarer au point qu'il reste sourd a notre voix, puisse- t-elle trouver écho en haut lieu. C'est absolu- ment nécessaire, pour M. Sobry lui-même, et surtout pour le bien général de la ville. LEEST VERSPREIDT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5