SlET YPERSCHE LARÉOION D'YPRES MUZIEKFEEST FÊTE MUSIGALE Zoadagrast - Repos dominical Bijvoegsel Supplément ^elijksch Overzicht Ypriana Symphonic t ZIELMISSEN j. ja- argang, N' 28 22 October 1927 8e Armée, N° 28 - 22 Octobre 1927 lafld- Noviet Republiek van ®US vjert thans haar tienjarig bestaan. inderdaad tien jaren geleden dat Lenine 10 tand verwekte tegen de socialistische Jen ops^ aangevoer(j door Kerensky, om het regeer'ieste en dolste regeeringstelsel in te °r,Z'en "dat de wereld ooit gekend heeft. Men VOere"at gedurende het laatste tijdperk van ^wereldoorlog 1914 18 eene omwenteling tond aangevuurd door Duitschland °D\ rpo-eering van den Tsar deed vallen en die de re& 8 1 j 1 u en gansche natie den knie deed buigen voor eenige tyrannen. Het huidige bolsjevistisch etelser is enkel eene voortzetting van den communistischen geest der eerste omwen- telaars, toen zij gezien hebben dat het arme, verstompte russische volk zich liet slaan lijk lammeren, Als men nagaat in welke omstan digheden Kerensky er toe kwam alles over hoop te werpen, is het niet te verwonderen dat zijn staatsgreep gelukt is; maar het gaat bijna 0Ds bagrip te boven dat de wantoestand, de onbegrijpelijke storm naar den afgrond een tienjarig bestaan kan vieren. Alleen als men inziet hoe verachterd het bekrompen russische volk - in massa genomen in werkelijkheid is, als m m overdenkt hoe het door den oorlog afgemdt en verellendigd geworden is, kan men begrijpen dat er tot hiertoe geen tegen stand ontstond. Duitschland 1. Vóór de Commissie van den Reichstag die belast is met de belan gen van 't bezette gebied heeft de staatsse cretaris M. Schmidt de volgende ophelderin gen gegeven Vanaf 25 October zullen 5oo man van 't btlgisch leger teruggetrokken worden uit Gelsenkirclien en Lindern. De engelsche be zetting zal volledig teruggetrokken worden uit Idstein en eene companie zal Kcenigstein ver laten 't zij samen io5o man. Frankrijk be werkt eene vermindering van 65oo man en de daartoe hoorende bureelen. Zoo komt het bezettingsleger op 60.000 man. 2. - Na Engeland is de beurt aan Duitsch land om eene algemeene werkstaking te ken nen in de mijnnijverheid. Dadelijk bij 't uit breken der staking waren er reeds 80.000 stakers. Dit getal heeft reeds merkelijk toege nomen en vermeerdert nog gedurig, daar alle tusschenkomstzoowel bizondere als van Staatswege, vruchteloos gebleven is. 3- Volgens inlichtingen uit goede bron voorziet men in het Reich nieuwe kredieten welke zouden toegestaan worden aan Rusland. Men spreekt van 25o millioen mark nieuwe toelagen. China. Men bericht uit Hankeou, dat conferentie der aanleiders uit Nankin en Hankeou, zou beslist hebben dat de com- ®umsten moesten uitgesloten blijven uit- üe nationalistische partij. Men zou dit besluit gnomen hebben om met meer eensgezindheid strijd op te vatten tegen de nordisten. Frankrijk. Wij hebben erop gewezen ,at Wasland er niet wilde toe besluiten zijn er«chten gezant M. Rakowski uit Parijs /ug te roepen. Thans meldt men oat M. akowski in 't geheim Frankrijk zou verlaten Jpn zonder aan iemand van zijn vertrek nnis te geven en per auto naar Duitschland v u vertrokken zijn. Zijn plaatsvervanger is de°r ®°P'g M. Piatakof die ook een der me- bri°f rCeekenaaT s 's van Hen ProPagan(^a" e die de soldaten aanwakkerde tot opstand nrev°lutie. RIK. Visite Princière a Ypres ces® Plance Impérial Ri du Japon, la Prin- dredi eur suite SOnt arrivés a Ypres, Ven- etivjr 21 ^ct°bre, pour visiter la ville et les ïV°jS' ^s°nt déjeuné a 1' «Hotel Sk-indles», aCe la Gare. VAN 26 October 1927 met de welwillende medehulp van DU 26 Octobre 1927 avec le bienveillant et gracieux concours de Mf"e Jeanne BRAET van Brugge de Bruges Prijs van bekwaamheid aan het Conservatorium van Brugge. Prix de capacité au Conservatoire de Bruges. Ml""' Anna VERHELLE Kunstzangeres van Brugge Cantatrice de Bruges Laureaat van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Laureate du Conservatoire Royal de Bruxelles. FEESTWIJZER PROGRAMME Eerste Deel Première Partie X. Marche Turque L. von Beethoven (des ruines d'Athènes) 2. Fragments de la 1rc Symphonie L. von Beethoven a) Adagio motto Allegro con brio, b) Andante cantabile, c) Allegro molto vivace. 3. Concerto en la majeur Mozart a) Allegro aperto, b) Adagio, c) Tempo di minuetto. par M'1U Jeanne Braet. 4. a) Samson Dalila Saint Saëns b) 'k En lioore u nog niet Jos. Rylandt c) Berceuse René Baton par Mllle Anna Verhelle. Tweede Deel Deux.ème Partie 1. La poupée de porcelaine, Paul Lincke Intermezzo 2. a) Romance Wieniamski b) Cavatine Raff par M'U; Jeanne Braet. 3. a) Herbergsprinces J. Blockx b) Soiree de Septembre Aug. de Boeck par McU' Anna Verhelle. 4. Les Sirènes, valse E. Waldteufel Keuringen en Omschrijvingsprijskampen voor Hengsten van het Belgisch Trekras gehouden te YPER den Donderdag 2O October 1927 A. Keuring en Prijskamp voor Hengsten die op hun 3e jaar gaan (4 aanvaard en 2 verwezen) ie Premie van 400 fr. met zilveren eereme taal aan Remmery Emile te Staden voor Pal- mier de Deynze, vos. 2e Premie van 3oo fr. met bronzen eerem. aan Vandamme Francies te Westroosebeke 'voor Fleuron, rouaan. B. txeuring en Prijskamp voor Hengsten van 4 jaar en ouder ([4 aanvaard en 8 verwezen) ie Premie van 55o fr. met zilveren eerem. aan Van de Candelaere Ernest te Wervick voor Torréador, baai, 5 jaar. 2e Premie van 400 fr. met bronzen eerem. aan Remmery Emile te Staden voor Dragon de Neuve Cour, vos, 5 jaai C. Bewaringspremjën of jaargedeelten van bewaringsprefki'én ie van 1200 fr., 3e annuïteit, aan Remmery Emile te Staden, vóór Pompée, rouaan. 2' van 700 fr. aan Remmen' Em. te Staden, voor Dragon de Stalhille, 9 jaar, vos. 3e van 700 fr. aan Van de Candelaere Ern. te Wervick, voor Goliath, 6 jaar, vos. 4e van 700 fr. aan Van de Candelaere Ern. te Wervick, voor Directeur. i6 jaar, baai. 5e van*6oo fr. aan Van de Candelaere Ern. te Wervick, voor Porthos, 11 jaar, rouaan. Onze toekomstige Nijverheid Wij vernemen met veel genoegen dat de verkooping van 2 Ha. 16 a. 60 ca. grond te Yper, het gewezen krijgsarsenaal uitmakende, door den Staat bepaald goedgekeurd werd. Deze schoone blok nijverheidsgrond werd, op 4 October 1.1., toegeslegen mits i5i.7ooir. en de kosten. Het is voor niemand een geheim meer dat deze grond aangekocht werd met het inzicht er een spinnerij op te richten. Mocht men thans weldra hand aan 't werk slaan om, zoo mogelijk, er toekomende jaar reeds enkele getouwen aan het werk te zien. Les amis et connaissances sont priés de voulojr bien assister a la Messe Anniversaire qui sera célêbrée en l'Église St Pierre, le Dimanche 23 Octobre, a 8 1/2 heures, pour le repos de l'ame de Monsieur Dësïré Doom Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden cp Zondag 23 October, om 8 1/2 uur, in Sint-Jacobskerk, tot zu-lelafenis van Sifons Kerrinckx gewezen koster van de parochie Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 30 October, om 8 1 /2 u., in S* Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw E. Rflollez Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Woensdag 2 November, om 8 ure, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelatenis van de Familie Latour MARKTEN MARCHÉS MIDDELPRIjZEN PRIX MOYENS Tarwe de 100 kilogr. Froment les 100 kilos Rogge Seigle Haver Avoine id. id. id. id. Aardappelen, 100 kil. Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren de 25 CEufs les 25 Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos 172 g O to 5 o Rflarktems van Anderlec.hf 18 October Varkensmarkt te koop gesteld gedurende de week 2995 stuks, 7,40 8,40 fr. de kilo op voet. ig October Veemarkt te koop gesteld 762 ossen aan 4,45- 6,70 fr., IÓ2 stieren aan 4.30 5,90 fr., 1187 koeien aan 4,10 - 5,90 fr. Totaal 2101 stuks. 20 October Kalvermarkt te koop gesteld 1486 stuks aan 7,25 g,5o fr. de kilo. In de afgeloopen week zijn 1724 stuks toegekomen. De Apotheek van La Pharmacie de Mr V A isSl ROB AEVS Boterstraat o— Rue au Beurre is ALLEEN OPEN op Zondag 23 Oct. reste seule ouverte le Dimanche 23 Oct. .iiiiiiaiiiMiu:imaaM»awMB»MBMWM»w«"»<|»'w™'1'"'''" O) •O O V O 168 152 65 28,00 32,00 00 <L> =5" S o O x r- 167 163 153 65 29,00 31,75 00 O) X5 O C/3 O OO 190 175 165 62 25,50 31,25 00 X> O 155 00 159 63 26,00 33,00 00 0> Q) O. O d. CM 200 180 150 58 26,50 34,50 600

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9