Le Royal Rmer N° 29 - 29 October 1927 8e Année, N° 29 - 29 Octobre 1927 Handels- Nijverheidskamer - Weekblad 1 Voor het Arrondissement Yper Qtf&sm 6*r Vereeniging der Geteisterde^, dar Yperse he Clubs, enz. fiheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 15 it. 00 per jaar Buitenland 22 Ir. Men ian Inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamloozt artikels geweigera Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organs de ('Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. Rédactlon, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Yprea Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 it. On pent s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signès sont rejusés CoHogsherinneringen Allerzielen 'jj En wete niet, o Vaderken, waar gij begraven ligt, nu met doode oogen en met droef bleek gezicht. Ook Moeke lief, mijn Vaderken, zij ook en weet het niet wij weten dat voor België gij Moeke en mij verliet. Wij kregen nog, klein Vaderken, uw laatste briefje zoet mijn Moeke was zoo blijde, gij gaaft ons beiden moed. Waar heeft men toch, mijn Vaderken, u vreeselijk dood gedaan Er zijn zoovele putten, waarop nu kruisen staan. En steekt gij ook, o Vaderken, in zoo een put, in de aard Ik had toch al mijn kussen voor Moeke en u bewaard. Het is nu, lieve vaderken, een droeve klokkendag ze weenen Allerzielen, voor ieder zielke een slag. 't Is buiten nu, o Vaderken, zoo nat, zoo kil, zoo grauw En zijt ge 's nachts niet bange in t graf, voor Bietebauw Ik zou zoo gaarne, Vaderken, een kransken op uw graf en al mijn kussen leggen, die 'k u dit jaar niet gaf. Het is zoo droef, mijn Vaderken, thans zonder u te huis |Er zijn zoovele kruisen °i waar toch steekt uw kruis Ih strooi nu zacht, o Vaderken, 'nijn bloemkens op den grond, waar vroeger, bij de tafel, ,Uw stoel, naast miji en, stond November ig r5 Joh. De Maegt. °ninklijke Hof bouwmaatschappij van Yper uit6^ec^en ^er Maatschappij worden dringend jj^n°°digd deel te nemen aan de V'ader- yCle Plechtigheid op i" November K)2*j ^ering in het lokaal Hotel Conti- a om io 1/2 uur. Het Bestuur. BERICHT De d.d. Burgemeester der stad Yper heeft de eer aan zijne medeburgers kenbaar te maken dat er op Allerheiligen aanstaande eene vaderlandsche plechtigheid zal plaats hebben ter nagedachtenis der Belgische solda ten en deze der Bondgenooten gesneuveld op het Eereveld. Dinsdag in November om 10.45 uur zal er op de Groote Markt een stoet gevormd worden, waaraan de scholen en maatschappijen zullen deel nemen. Wegwijzer van den stoet Groote Markt (noordkant), Dixmuaestraat, Janseniusstraat, Vandenpee- reboomplaats Neermarkt, Groote Markt (zuidkant), Meenenstraat Meenenpoort, Maarschalk French Laan, Zonnebekesteen- weg. Op den doortocht zullen rouwkronen neergelegd worden aan de Iersche en Yper- sche Gedenkteekens, coder de Britsche Zege poort en op 't'stedelijk kerkhof, op de graven der Belgische en Fransche gesneuvelden, alsook op deze der slachtoffers van de ramp van Wytschaete. De d.d. Burgemeester, H. SOBRY. N. S. De maatschappijen die bij verge telheid geene uitnoodiging zouden ontvangen hebben, worden verzocht zich bij den stoet te willen aansluiten. De d.d. Burgemeester van Yper laat weten dat het stadskerkhof zal gesloten zijn op Maandag 3r October, in den namiddag. Koninklijke Maatschappij van Ouderlingen Bijstand De Oud-Leerlingen der Stadsschool - YPER - De leden worden beleefd verzocht op Dinsdag 1" November a.s. de Vaderlandsche Plechtigheid bij te wonen ter dierbare nage dachtenis van de Belgische, Britsche en Fransche Helden. Vergadering te 10 u. 45 op de Groote Markt (Noordkant) bij de Vlag der Koninklijke Maatschappij. Een bloemengarve zal aan het Gedenktee- ken der Ypersche Gesneuvelden gelegd wor den. Bericht Het kantoor der Accijnzen, Bruggesteenweg, nr 56, zal gesloten zijn (uit reden van zitdagen op den buiten voor tabak) al de Dinsdagen en Vrijdagen der maand November a.s. a loujours été et reste le rsieilleur» des APERITIFS l VAN YPER ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdag 29 October 1927om 8 uren stipt, in de Sultan Groote Markt. DAGORDE 1. Lezing der verslagen en briefwisse lingen. 2. Benoeming der inrichtingscommissie vóór de Handelsroor van 1928. 3. Voorstel van deelneming aan de betooging te Brussel, op 8 November 1927. 4. Voordracht door M. Blom, over de moderne inrichting van het werk. Oe Spiegel des* WaanhelcS (naar Flortan) Ten derden male, 't zij beleden, 'k Herdicht den Waarheidsspiegel heden Ik volg daarbij den vroeden man, Die name draagt van Florian. Welnu, bij de aanvang van de tijden, Waar blijheid heerschte zonder lijden, Waar vrede rustte op 't gansch heelal In stede en dorp, op berg, in dal, Men zag verrukt de schoone Waarheid Ter wereld reizen met heur Klaarheid Eenieder liep er blij naartoe En zag verheugd hoe trouw en vroê Al wat in 's harten grond der menschen Te zien nu was ofwel te wenschen... Dan nog, was ieder recht en goed Zoowel van geest of van gemoed, Men mocht in ieder harte turen Maar dat en zou niet eêuwig duren!... De mensch werd boos, en slecht en loos, En vond den spie1 nutteloos De Waarheid in heur doel bedrogen Vloog moedloos heen ten hoogen, En wierp van spijt den spiegel neêr In duizend stukken en nog meer En op der menschen .baan nu zonk ei- Een waarheid van een aaklig donker... Op aarde daalde haat en kwaad De vreè was uit, in woon en staat 1... In rampspoed, eeuwen zoo verzwonden, Tot soms een Wijze werd gevonden, Die naar des Spiegels scherven zocht, En iets ervan toch vinden mocht, Dat aan de Waarheid nog liet denken. De Wijze zelf, die zocht in 't rond, En, lijk gezegd, er iets van vond Om andren in het licht te mennen, Kon nooit erin zijn zeiven kennen K..., 18-10-27. P. P. D. VPERSCHE LA REGION D'VPRES g'J.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1