Bestgelegene HOFSTEDE ZMiLINDEN Renteniershuizeii Maison de Sommaree WOONHUIS Woeosdag 28 öi*eesiiber 1927 Weiden Meersch Uil ter hand Ie verknopen Le Mardi 20 Décembre 1927 Une Maison Ouvrière Une Maison Ouvrière Une Maison Ouvrière Instel met Premie STEEN KAPPERIJ ¥iaene HeSiosJ®1*® Op JVT&andag- IQ December 102*7 0¥EiSLI@ wsirs s GEMEENTE DICKEBUSCM met prachtige gebouwen, landen en weiden GROOT 29 HA. 76 AREN 74 OA. O? EB SL J3L C* G e m e e n te Hollebe k e Gemeente Houthëm (Wervick) Ge meent e Voormezéele Gemeen te Dranoutre AD J CT30.1! GATt 0||> VILLE D'YPRES Woensdag 4 Januari 1928 YPER Kantoor van den INotarïs LAUWBl-iS t'Vper, Cartor straat, 15 om 2 uur stipt nanoen, te Y P E R, in het HOTEL SKINDLES, Statieplaats Dicht bij de Dorpplaats Langs de Papestraat Verpacht aan de echtgenooten Henri Lamerant - Delanote tot 1 Ociober 1931. Verdeeld in 3 koopen. (Zie plakbrieven met plan). Afzonderlijk slechts ingesteld 629.000 fr. Kantoor van den Notaris L.au wers t'Yper, Cartonstraat, i5. om 2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Hotel Skindles Statie plaats BOSSCHEN waarvan de beschrijving volgt Koopen i en 2. i Hectare 65 aren 90 ca. Zaailand en Weide, langs de Palingstraat. Verpacht aan Maurice Leroy-Houpe tot 1 Oct. ig3o (gebruikers wed. Pieter Beirnaert en andere). Afzonderlijk ingesteld 20.000 fr. Koop 3. 3o aren Zaailand, langs de Houthemstraat. Verpacht aan Henri Decoene tot 1 Oct. xg3o, mits 55 fr. 's jaars. Ingesteld 6300 fr. Koop4. 68 aren 10 ca. Weide, langs de Houthemstraat. Verpacht aan Jules Allevveireld tot i Oct. ig3o, mits 100 fr. 's jaars. Ingesteld 10.000 fr. Gemeen te Wijtsell aete Koop 5. 2 Ha. 04 aren 3o ca. Zaailand en Meersch, wijk de Wambeke, in de nabij heid van den steenweg Yper-Waasten. Verpacht aan Henri Lelebvre-Sixtpt i Oct. ig3o, mits 3oo fr. 's jaars. Ingesteld 20.000 fr. Koop 6. 1 Ha. 92 aren 10 ca. Zaailand, tegen de Duivelskasteelstraat. Verpacht aan August Alleweireld mits 25o fr. 's jaars. Ingesteld 15.000 fr. Koop 7. 1 Ha. 91 aren 3o ca. Zaailand en Weide, dicht bij de Waterstraat. Verpacht aan de wed. Engel Gouwy tot i Oct. 1930, mits 25o fr. 's jaars. Ingesteld 8000 fr. Koop 8. 1 Ha. 53 aren 3o ca. Bosch, dicht eenen weg van Meessen naar Hollebeke, met al de boomen en houtgewassen er op staande. In regie. Ingesteld 11.000 fr. Koop g. 77 aren 70 ca. Weide, wijk Kortewilde. Verpacht aan Henri Bruneel tot I October ig3o, mits 120 fr. 's jaars. Ingesteld 14.100 fr. Koop io- 38 aren 4 ca. Zaailand, wijk Couckuvthoek, aan de kruising van 2 straten. Verpacht aan Benoit.Schier tot 1 Oct.ig3o, mits den geventileerden pachtprijs van 43.5o fr. 's jaars. Ingesteld 6500 fr. Koop 11. 92 aren 70 ca. Zaailand en Bosch, langs eenen weg naar Kemmel, met al de houtgewassen er op staande. In regie. Ingesteld 7000 fr. Gemeente Zillebeke Koop 12. 6 Ha. 55 aren 80 ca. Bosch, genaamd de Keerselaerbosch, met al de hout gewassen er op staande. - In regie. Ingesteld 351000 fr. Koop i3. 1 Ha. 89 aren 20 ca. Zaailand en Weide, langs dtn weg van de Basseville op Zantvoorde naar ',t Cantientje en Zonne beke. Verpacht aan Henri Carlier Vaye tot 1 Oct. ig3o, mits 200 fr 's jaars. Ingesteld 25.000 fr. Koop 14. 2 Ha. 46 aren 20 ca. Zaailand en Weide, langs de Wolvestraat. Verpacht aan Emile Temperman tot 1 Oct. ig3i, mits 246 fr. 's jaars. Ingesteld 23.500 fr. Gemeente Zantvoorde (Wervick) Koop i5. 94 aren 40 ca. Zaailand en Weide, langs genoemden weg van de Basse ville. Verpacht aan Leon Devisscher tot 1 Oct. ig3o, mits joo fr. 's jaars. Ingesteld 8000 fr. Koopen 16 tot en met 20. r3 Ha. 44 aren 40 ca. Zaailand en Weide, uitmakende voor dezen den Hoogbosch», langs gemelden weg van de Basseville, en den weg van Yper naar Zantvoorde. Verpacht gedeeltelijk aan Isidore Igodt, Ch.-L. Vaye, Emile en Louis Temperman tot X Oct. ig3o, en gedeeltelijk aan Hector Ro- baeys, wed. Désiré Horrent, Emeric Grimon- prez en Henri Cardoen, voor 3, 6, 9 jaren ingegaan den 1 Oct. 1925, mits den gezamen- lijken pachtprijs van 1.528 fr. 5o 's jaars. Afzonderlijk ingesteld 133.100 fr. (Zie plakbrieven met plan). Studie van den Notaris DE COCK t Yper. Twee schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. Étude du Notaire Alïséric rue Carton, i5, Ypres. a 2 Vt heures de relevée, a YPRES, en 1' HOTEL DE FRANQg, Place de la Gare I - UNE BELLE avec ses dépendances cour et jardin, entrée particulière et porte cochère, sise rue de Lille, Nu 44, au coin de la rue de FA. B. C contenant 269 m. c. 82 d.m c. Louée a MM. Opsomer Nuytens, agents de change Cette maison est pourvue d'électricité et d'eau courarte a tous les étages, et en outre d'une citerne et de gaz. Mise prix 50 009 fr, IL avec jardinet, sise rue de l'A. B. C, N°6. Occupée par Louise Lusart et Cyr. Pauwels- Parein. III. avec jardinet, attenante a la précédente, étant le N° 5 de la rue de l'A. B. C. Occupée par M. Charles De Block. IV. avec jardinet, attenante a la précédente, étant le N° 4 de la rue de l'A. B. C. Occupée par Mademoiselle Alice Flour. Les lots 2, 3 et 4 mis prix en masse 30.500 fr. L'accumulation des 4 lots a été mise a prix 86.000 fr. Les maisons peuvent être visitées les Lundi et Mercredi de chaque semaine de 2 d 4 heures de l'après-midi. Kantoor van den Notaris L, a M waters t'Yper, Cartonstraat, i5. om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, in de afspanning De Bascule», Meenenpoort Stad Yper Bascule ter Oostzijde van den steenweg naar Meenen EEN WELGELEGEN met afhankelijkheden, groote cour en inrij poort, ten dienste van Herberg en Wittkel, inhoudende 335 vierkante meters. Laatst bewoond door Henri Bauwen-Car reyn thans vrij van gebruik. N. B. Voor het bezoeken, zich wenden bij d'heer Victor Carreyn, rechtover wonende- Basculestraat (bij Diamantfabriek) Grafzerken Steenen voor geboutven Zullen Watersteen en Zeer genadige prijzen. Verzorgd ver' VAN DE VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 10