gOFSTEDEKEN HOFSTEDEKEN 'KOEIEN waarvan 1 bekalfde d'une MAISON HOFSTEDEKE WOONHUIS WOONHUIS 8 a. 34 c. Bouwgrond ,m. Osp'uyiöt-D'ecjsf cq Haaiidag rJCS December 1927 Instel met JPremie fttónsdag 28 December 1927 Instel met Premie Woep.sdag II Jtannarl 1128 Openbare Verkooping Le lardi 27 Déeembre 1927 1Teute JPuhlique öfVEstsE.ja.t» i ftomieHag 2S> lléfemfcer 1927 Op" Vrijdag .20 december 1927 Openbare Verkooping Te koop WOONHUIS Dinsdag 27 December 1927 Openbare Verkooping 35 a. 55 c. Zaailand Woensdag; 28 D^éiqbër S927 te LANGEMA1CI, St-JULIAAN frakken voor 1928 Groote. en kkisi® SKOECS ^anneïje «it de Mane ^fibeleire Dulle Griète située a'FLOË GSTEERT» BI ET Gemeente ZONNEBEKE I. - Stad M ENEN, Wahisstraat III. - Gemeente Passchendaele 50 a. 30 c. HOOILAND O V T. A m Groot, 26 !Ia. '32.^n, 38 ca. op Zantvoorde,' bij de Plaats bouwmaterialen £ant°°r van den Notaris Van Eecke te Poperinghe. BIJ ROUWKOOP o (4d Kerstdag) uur stipt nanoen, iij den Café de la pajx bij M. Camiel Varidepitte Lemahieu, droote Markt te POPERINGHE van een allerbeste ietschoone gebouwen, hun grond, weideen zaailand te 'WOü langs den kezel-- genaamd Omloopstraat met partij aailand langs den kezelweg genaamd «Zuyd- 5Chot.estraat of ..Steenstraat al nabij de herberg De Wyng(?ot.» samen groot 3 hec taren 50 aren 84 ca. Bewoond e.n gebruikt door M. Jerome Mahieu Van.Ex.em. Verdeeld inökoopen. Om seffens in genot te komen met den dag der betaling. - o.5o Instelpremie te winnen. Kantoren dér Notarissen Van E'acka te Poperinghe en O© te Langemarck. te 2 uur nanoen, terherbërg De Steenbakkerij bij M. Emiel Broeckaert, te JLA.NGE.MARCK, St-Juliaan ook dienstig voor allen handel ibij de .kerk, langs de Sebastopolstraat. 'hans bewoond en gebruikt door den ver koper M. Cyriel- Camiel Santy. - Verdeeld ::3kooui-n, te weten Koop i. De gebouwen met 27 aren 40 ca. «bouwden grond, hoving en weide. Óm in gebruik te komen met i5 Februari 1928. lopen 2' en 3. Eenè allerbeste partij zaailand groot 87 aren 60 ca. Om in genot te romen met- den dag-der betaling. Overslag Woensdag ir-J-muari 192S le2uur nanoen, ter herberg' De Steenbak- 'erijte Langemarck, St-Juliaan. II, '"Middellijk na den overslag van bovenbe- Schreven goed, op voormeld hofstedeken, ten koeke en behoeve van M. Santy voor- "oetnd, Yle inlichtingen te bekomen bij den Notaris ÈECKE voornoemd. I wg van 4 fr. en off. 75 Li. o fr. 75 §s'-'; 2 fr. 20 ^komen ten bureele dezer, 15, Boter- 44t> 15, YPER. Etude de Maitrè Pir*©sp©r Therry Notaire a Neuve Eglise. a 2 heures, au Prétoire de la Justice de Paix a Messines en une Séance avec 4 aires 15 ca. de fonds Dernièrement occupée par Aloïse Verbeke. Entrée en jouissance immediate. Studie van den Notaris A'llred ai'de8*t te Yper. om 2 Yi uur namiddag-, ter herberg De Drie Koningen Groote Markt te YPER, van - - Langs de Haringstraat Dicht den slèènweg van Yper naar Róesèlaere NIEUWGEBOUWD ■-tnr. met 3 Ha. 23 aren 89 ca. Zaailand, Weide en Meersch verdeeld in vier volgend.e koopen Koop j.De gebquwen en aanhoorigheden met i Ha. 74 aren 70 ca. zaailand. Ingesteld 40.000 fr. Koop 2. 53 aren 70 ca. Zaailand. Ingesteld 11.000 fr. Koöp'3: 49 aren <j5 ca. Zaailand. Ingesteld y.000 fr. Koop 4'. 45 aren 54 ca. Zaailand. Ingesteld '8.000 fr. Sléchts ingesteld in'massa 78.000 fr. Alles samen gebruikt door de "wed. Henri Samyn-Vandewiele tot 1 October ig3o, mits 12.00 fr. 's jaars boyen de lasten. Kantoor van den Notaris Vaar# ^ecke te Poperinghe. te 2 uur nanoen-, - te POPERINGHE,: ter hérberg A la Ville d'Ypres» bij M. Arthur Denut, Yperstraat met i are grond te POPERINGHE, wijk Zwynïand, langs den steenweg naar Abeele. Laatst bewoond door de eigenaarster wijlen Jw Louise Vande'rbëke. Thans ledig. met 59 ca. grond te POPERINGHE, langs den steenweg .naar Abeele, palende aan 't voorgaande. Laatst bewoond door J w Ida Vanderbekè. Thans ledig. Om seffens in genot te komen m.et den dag der'betaling. J' met erve, te YPER, Hondstraat, 39, ten diens! van mekanieke schoenmakerij Ingenottreding een maand na den verkoop. Inlichting-u 47, Boterstraat, Yper of bij den Notaris. VAN EECKE te Poperinghe. Studiën van de Notarissen £SSie8cï©B*e te Meenen en Degnyse te Becelaere. om 2 uur namiddag, te MEENEN, bij le statie, Wahisstraat. 218, ter herberg Edmond Pollie, met tmsohen-; komst van de H.H. Vrederechter en Greffier van het kanton M- enen in .een enkel n zitdag, van Dicht de Statie .met een.e bouwlijn van,9 meters. Verdeeld in 2 loten. Ingebruiktreding met betaling der koopsopi. II. - Stad Komen, bij de Krüis-Eecke Langs den' steenweg naar Wervick Gebruikt ingevolge de wét van g April 1921, tot j October ig?'4, door Emil'é Déleu; zagef ter Kruis-Eecke', aan 25o fr. per jsfré bóvert de grondlasten té beginnen met 1 Oct. 1928.' Vèrdeeld in 4 loten. Dicht de'Kpllstraat met Uitweg er op Gébruikt doof'Th. Verbeke, herbergier «In de Mispelaere» te Zonnebeke, aan 5o fr. per j are, boven de. lasten en zonder geschreven pachtvoor waarden. Studie -van den N.otards $5 S"ï -© S l" e, te Meenen. om- 2 V» uur stipt, (na aankomst van den trein uit Yper), te MEEN EN,.bij de Markt, in de Koningstraat, Nr 4, ter herberg In 't Wit Kruis EENER BESTGELEGEN Langs den graviernaar Hojlebepe. Gebruikt ingevolge de; wet van ,9 Afipl 19-21^. door Leon Declerck, met recht.,to-.:-eersten October 7g3i-..:v ...j... Ingesteld zoo volgt KoopS't en 2, groot 1 'ha. 83 a. 28 4'q.oodTr. 3 75-a.-.00 2J.ooó'fr. 4 2 ha. 07 a. èo' :- 37.5'öö 'fr. 5 86 a. 60 17.500 fr. 6 1 ha. 33 a. 23.okyo:fr;J 7 I ha. 38 a.23.0.00 fr. 8 2 ha. 23 a. 10 32.000 fr. 9 5g a. 5o 9.000 fr. 10 'f .ha. 43 ,a'. 20.Ji-ö-oo-fr. 11 3 7 a90 g ..oo.o fr 13-14-15 7 ha. 88 a. 3ó ^i'g.ooo fr. 5 ha. 57 a. 3o 107.000 Ir'. Totaal 26 ha,,-3.2 a. ,3.8 ca. 568,.030 fr. ■Sfeèn képjpeH] ar'üïfajerteèirt. Marrnterwerk Kolen Dickebusch steenweg, YPSP (bij de Statte) 'VAN EEN VAN V" fr VAN - ii i 1 M .1 liii -■* -,1,,-.. - f 12

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13