ZAAILAND BOOMEN SCHOONE BOOMEN 117 BOOMEM R. Asaert-Salomé GOEDEREN JACHT en VISCHVANGST De Gaisse Commercials de Rouiers Dinsdag 20 December 1027 Openbare Verknoping Openbare Onderstam der stad Poperinghe Vrijdag 30 December 1927 Openbare Verkooping Openbare Verpachting I. -11 aren 90 ca. Meersch Weide, Zaailand Hoving Op Maandag 20 December 1927 Openbare Verkooping Openbare Verkooping Voor uwe Portretten Boterstraat YPER Openbare Verkooping Gemeente Zlllebeke Gemeente Boesioghe Stad Yper Gemeente Doesinghe Dp Maandag 9 Januari f928 Openbare Verpachting gelegen te WESTVLETEREN staande te POPERINGHE Maandag 9 Januari 1928 Openbare Onderstand - Yper Op Vrijdag d Januari 1927 Studie van den Notaris OasSÏeR*S te Poperinghe. om 2 uur zeer stipt namiddag, te POPERINGH E, op de Groote Markt, in het «Hotel de la Messagerie gehouden door M. Hilaire Huyghe en Bossche n bestaande in Koop i. 2 Ha. 16 aren 60 ca. Zaai land, gelegen te Westvleteren, langs de Kraeyestraat, bekend bij kadaster sectie E, Nrs i63, 164 en 576. Gebruikt door M. Marcel Wijffels met recht van pacht tot I Oc- -tober ig3o mits 180 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 2. 34 aren Boschgelegen te Westvleteren, in den Compernollehoek, sectie E, Nr575, palende aan koop 1 hiervoren. In regie. Taillie en plantsoenprijs 450fr. Koop 3. 82 aren 80 ca. Bosch, gele gen te Westvleteren, in den Compernollehoek, sectie E, Nr 5o3. In regie. Taillie en plantsoenprijs 4Q00 fr. om 2 uren zeer stipt namiddag, te POPERINGHE, op de Groote Markt, in eene der zalen van het stadhuis, ten verzoeke der Commissie van Openbaren Onderstand der stad Poperinghe, zal de Notaris Casslers ter verblijfplaats van Pope ringhe, overgaan tot houden van van 73 koopen Iepen, •EikenAbealen, Populieren en Esschen op de weiden gebruikt door MM. Achille Vercruysse - Bouw en Arthur Vercruysse, langs den steenweg naar Woesten, op de weide gebruikt door MM. René Denys- Forceville en Arthur Quaghebeur bij d'her- berg Den Boonaert Boeschepesteenweg, op de weide gebruikt door M. Fideel Boidin, hij de statie van Abeele, op de weide en bilck gebruikt door M. Remi Beddeleem, langs den steenweg naar Abeele. De liefhebbers zijn verzocht de te koopen hoornen vooraf te gaan bezichtigen Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar Onmiddellijk daarna -te POPERINGHE, bekend bij kadaster Sectie C, N° 71, voor dezen gebruikt door Maurice Loncke. En 2. 1 Ha. 62 aren 34 ca. gelegen te POPERINGHE, dicht bij den steenweg naar Proven, bekend bij kadaster Sectie A, N° 562b, 563a, 567b, 568a, 568c, 568d, 56gb en 570a. Termijn I jaar ingegaan r October laatst. Onkosten gereed betaalbaar. Plakbrieven te bekomen ter studie van genoem den Notaris CASS1ERS. Studie van den Notaris Cassisr°s te Poperinghe. (Tweede Kerstdag) te WESTOUTRE, ten verzoeke der familie Vandromme, zal de Notaris CASSIERS, ter verblijfplaats van Poperinghe, op nagemelde uren en plaatsen, overgaan tot houden van van allerhande EERST om 10 1/2 uur zeer stipt 's mor gens te Westoutre, in 't bosch bij De Nedergraaf (Vergadering in 't bosch) 11 koopen eiken en abeelen van lm 10 tot 2m20 dik. TWEEDS om 1 uur zeer stipt namiddag te Westoutre I. Aan den Zwarten Berg in de weide gebruikt door M. Henri Lejeune.(Vergadering in de weide) 11 koopen iepen, abeelen, esschen, eiken en linde van 1 m. tot 2m30 dik. II. Op de vlooge gebruikt door zelfden M. Henri Lejeune 3 koopen populieren van lm50 tot 2m50 dik. III. Op de weide gebruikt door M. Abel Heyman 5 koopen populieren van lm90 tot 2m45 dik. IV. Op de meersch gebruikt door M. Romain Fonteyne 23 koopen eiken, populieren, esschen, en wilg van lmlO tot 2m50 dik. V. Op de weide gebruikt door zelfden M. Romain Fonteyne 8 koopen abeelen van lm40 tot lm90 dik. Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar. Studiën van de Notarissen sifons Vanhee te Zor.nebeke en M. de Grave te Ghyverinchove. om één uur 's namiddags, ter herberg Het Gemeentehuis te Hoog- staede, bewoond door M. Jules Dearie OPS TA M 55 Olmen, 12 Klemmers, 4 Hollanders 15 Eiken, 2 Abeelen 6 Wilgen, 22 Populieren en 1 Esch staande te Alveringhem, SintRicquiers en te Hoogstaede. Gewone voorwaarden en met gereed geld. De boomen zullen op voorhand moeten be zichtigd worden. Nadere inlichtingenen plakbrieven te beko men ter studiën van voormelde Notarissen. Specialiteit voor kinderportretten, huwelijker en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd werk. om 3 uur namiddag, zal er overgegaan worden in de zittingSzaal der Commissie, in 't Belle Godshuis, RijSej straat, 38, tot de in ééne zitting, der volgende Koop i. Een perceelken hoving, groot 3 aren 42 ca., gelegen op het «Zwarte Leen» sectie C, deel van 475c.—Zal vrij van gebruik zijn met 1 Februari aanstaande. Instelprijs iyI0 fr_ Koop 2. Eene partij zaailand, groot 93, aren 38 ca., gelegen op het Zwarte Leen» sectie C, Nr 475b en deel van 475c. - Gebruikt door wed. Dervaux, mits 600 fr. 's jaars tot ig36. Instelprijs 34.000fr.. De gebouwen staande op koop 2 behooren toe aan de pachters in halfstaande halfliggende weerde. Koop 3. Eene partij weiland, inhouden de 20 aren 70 ca., sectie C, Nrs 522a en 523b. Gebruikt door V. Goemaere tot 1 October ig3i mits 40 fr. 's jaars. Instelprijs 5ooo jr.. Koop 4. Een perceel bouwland, inhou dende 5o aren 90 ca., sectie A, Nrg66a. - In pacht gehouden door Leo Bostoen tot 1 October 1927. Instelprijs i3.ioo fr Koop 5. Een perceel bouwgrondr Vlamertinghesteenweg, sectie E, deel van Nr 176, groot 2 aren 60 ca. Thans vrij van gebruik. Instelprijs 3goo fr. Koop 6. Een perceel zaailand, groot 73 aren, bij de Wanebeek, sectie A, Nr 3j. Gebruikt door Henri Vervisch tot 1 Oct. 1928,. mits i3i fr. 's jaars. Instelprijs ig.5oo fr.. Door het ambt van Meester D® Cockr Notaris te Yper. De koopers zijn verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje of een uittreksel uit hunne geboorteakte. Kantoor van den Notaris Delaïiay© te Woumen. om 2 ure stipt, bij Julien Verstraete-Baes te WCSUMEN» «De Vrede der wateren behoorende de Watering ^an Woumen. In loten t'elks gerieve. Voorheen G. DELAERE C Naaml. Venn, vergoedt de volgende intreden Veertiendaagsclie rekening A,t- (tijdperk van 12 tot 26 December) 1/2 A °l» Rekeningen met i5 dagen opzeg Spaarkas (vrij van belasting) Termijnrekeningen Intresten vrij van be Geldplaatsingen aan drager Uitvoering van beursorders Betaling van koepons. VAN VAN VAN wendt U tot het welgekend Huis Men trekt in aile weder, alsoo o; Zon- en Feestdagen Open alle dagen van at 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond» VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 14