(PRES PENDANT LA GUERRE - NsvcaibrR 1914 i iai 1915 [l-12-27 Het Ypersohe - 2e Bijvoegsel - Héffion N° 36 Zitting van 14 November Donderdag, 12 November 's avonds, in de brouwerij poone» ziJn W Thooris en Ch. Demey, door een bom dood :slegen Er zijn ook verscheidene gekwetsten. Op i3 November, om 7 1/2 ure 's avonds, een bom allen op St Aloysiusschool, doodt We Coutrez en 3 kinders, 1 werkman Vereecke, het kindje Degryse en het neefje van jlaurice Didier. Zijn nog ingestort ten gevolge van bommen Het huis van den drukker Tyberghein het huis Nr i3 jriI)e Meisjesstraat huizen Gekiere en Braem, Rijsselstraat jet huis W' Flore Lecomte het huis We Ridez het huis Pierre Logie, Goudepoortestraat, Nr 4. Zes zwijns zijn aangeslagen 5 toebehoorende aan Amand Cornette en een aan onbe- eDde. Zij zullen aan de eigenaars betaald zijn aan den prijs van tfr. per kilo, geslegen vleesch (gewicht zal door den heer onder zie comm. Van den tiende opgenomen worden) en uitver kocht door de beenhouwers op de Halle ten beste en ten piadigste mogelijk. Twee Koeibeesten in de Weldadigheidsschool doodgesle- eI)) zullen aan dezelfde voorwaarden ter Halle verkocht worden. Later verneemt men dat de beste stukken van de beesten jeeds afgesneden zijn en dat het overige onbruikbaar is. De beenhouwer Philips zegt over koeibeesten te beschikken ai belooft dagelijks op de vleeschhalle vleesch te koop te stellen. Schuppen en piochen door Engelsche soldaten in het klooster der H. Familie achtergelaten zullen benuttigd worden de straten te ruimen en aan soldaten en burgers vrijen doorgang te laten. De zusters Coffyn, gekwetst en zonder dak, zullen door bsschenkomst van den E. H. Delaere, pastoor van St Pieters, het gesticht van de H. Godelieve overgebracht worden. De Schrijver, De Voorzitter, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Zitting van Zondag 15 November De W' Martin biedt zich aan om brood te bakken voor stad. Zij ontvangt 4 zakken bloem. Men stelt vast geene tweede levering van bloem te doen au de bakkers, vooraleer de rekening van de ie levering vereffend is. Deze die voor rekening van stad werken, moeten hunnen naam opgeven aan den heer Ingenieur Van der Ghote, en zullen vóór de aankoopers van brood bediend worden. De Schrijver, De Voorzitter, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Zitting van Maandag 16 November Daar sommige verbruiksmiddelen ontbreken en de voor raad van bloem weldra zal uitgeput zijn, beslist de raad een ftgram om hulp te zenden aan het Belgisch Bestuur te Le Havre zetelende Gouvernement Beige, Le Havre Prière d'envoyér d'urgence pétrole, savon, charbon, tevure sèche, farine Pour le Comité d'administ-ation de la ville d'Ypres Le Président Stoffel Volgende brief wordt aan M. Colaert, Burgemeester van W, te Poperinghe verblijvende, gestuurd Monsieur le Bourgmestre, Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que nous avons envoyé ce jour un télégramme d'Etat au Gouvernement Beige siégeant au Havre, pour le prier d'en- voyer d'urgence du pétrole, du savon, du charbon, et de la farine, dont la provision regue sera épuisée en huit jours. Nous vous prions de bien vouloir appuyer de votre 'haute influence la susdite requète. Veuillez. Le Secrétaire, Le Président, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Op heden worden nog 4 zakken bloem aan Breyne en 4 !5hkejr aan Gheeraerdt afgeleverd, altijd aan dezelfde voor- «arden, 't is te zeggen 160 brooden per zak te leveren aan :i cent. Er wordt aan de bakkers herinnerd dat het gewicht hunner- •'Qoden streng zal worden nagezien en dat aan dezen die °cd leveren dat te kort weegt, bloem zal geweigerd worden. M. M. Gorrissen belast zich met het bestellen van het staats telegram te Poperinghe en het overhandigen van den brief aan M. Colaert. M. Delahaye en Tanghe zullen voor rekening van de stad in de Brouwerijen te Poperinghe trachten versche gist te vinden. De Schrijver, De Voorzitter, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Zitting van 17 November De raad regelt de rekening van den bakker Goemaere. Hij heeft ontvangen 5 zakken van 125 kgr. - 625 kgr. Men trekt af i5 kg. bloem die onbruikbaar zijn, blijft 610 kg. Rekening houdende van zijne bewering en die van andere ambtgenooten, dat het onmogelijk is 160 brooden van 1 kilo te leveren van 100 kg. bloem, stelt men het cijfer vast van 120 brooden per 100 kg. 610 kil. bloem aan 120 brooden per 100 kg. 732. 732 brooden aan 32 cent. 234.20 frs. Hij is schuldig 5 zakken aan 38.5o 192.5o frs. Min i5 kg. 4.60 frs. 234.20 187.90 46.30 frs. Deze som wordt hem betaald en de 168 brooden (900 732) zullen hem met de naaste rekening betaald worden. Een stande gist geleverd door de brouwerij Het Zwijm land Poperinghe, is ter beschikking der bakkers voor de stad gesteld. De prijs daar de leveraars geen rekening hebben medegegeven zal later vastgesteld worden. Men beslist een officieele tijd aan te nemen. Men stuurt den volgenden brief aan den heer Postoversfe van Poperinghe waar de brieven ter bestemming van Yperlingen blijven rusten. Monsieur le Percepteur des Postes, 5) J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Comité d'administration de la ville d'Ypres veut se charger de la distribution des lettres, a destination de la population Yproise, que vous voudrez bien confier au porteur de la présente. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir remettre a Tanghe Jules, le courrier destiné a notre ville. Veuillez Door den heer Ingenieur Van der Ghote verneemt men dat een antwoord op onzen brief van 9 november aan den stafoverste der verbondene legers, te Poperinghe, aldaar berust. Men belast Tanghe J. dien brief te gaan halen. De heer Colaert laat weten dat hij onze aanvraag aan het staatsbestuur zal bekrachtigen, dat hij aan den heer Minister van Rechtswezen gevraagd heeft zich met het verhuizen der twee gestichten voor krankzinnigen te bemoeien, dat hij over geld beschikt om de aanslagen gedaan door en ten voordeele van het Engelsch leger te betalen, eindelijk, dat hij zich bezig houdt met het vormen van een comiteit dat de schade door eige naars en verhuurders door het bombardement der stad onder gaan, te schatten. De Schrijver, De Voorzitter, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Zitting van 18 November M. Lapierre geeft rekening van de ontvangsten van 16 November, 167 fr., en 17 November 3i6.5o 483.5o fr. Twee nieuwe bakkers, Martin en Vandevyver, ontvangen elk twee zakken. De Burgerlijke Godshuizen ontvangen er vier. Men zal voor deze levering aan de Burgerlijke Godshuizen geen geld ontvangen, het bewijs het handteeken dragende van den heer secretaris Van Aerde zal tot latere vereffening weggelegd zijn. Op heden blijven enkel 41 zakken bloem over. Binst de vergadering komen verscheidene obussen rond de Halle en St-Maartenskerk neergeploft. 3 vallen op St-Maartens Klooster, op het dak, en 1 valt op een der torentjes van het klooster binst de vergadering neer. Een 5dc valt op de rechtbank aan de voorzijde, ie venster, van het gebouw. De vergadering wordt om 3 uren gesloten. De Schrijver, De Voorzitter, Dr Brutsaert. A. Stoffel. Wordt voortgezet.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 17