raar, N° 36 - 17 December 1927 8« Année, N° 36- 17 Décembre 1927 - Weekblad - voor het Arrondissement Yper fp» dmr Vereeniging der Geteisterden. Aeer Ypersche Clubs, en?. Journal hebdomadaire de ['Arrondissement d Ypres Drgano de I'Association des Sinistréa, des Clubs Yproïs, etc. pt Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 15 fr. 00 per jaar Buitenland 22 ir. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Niamlooze artikels geweigerd Rèdaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 22 tr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refuses BERICHT AVIS Het Postbeheer is deze dagen begonnen jet het aanbieden der kwijtschriften voor lonnement op Het Ypersche voor 1928. jiize abonnenten zullen ervoor zorgen dat dit jijtschrift, dat slechts éénmaal ten huize lordt aangeboden, bij het eerste aanbod be- jald worde, zooniet worden zij beleefd ver licht, alsmede deze aan wie geen kwijtschrift 911 aangeboden worden, de som van i5 fr. te (talen op de post zelf of aan hunnen gewo- brievenbesteller, of op onze postcheck- tkening 46.173, en dit vóór Kerstdag, willen ij voorts regelmatig Het Ypersche» ont- angen. L'administration des postes présente ces ours les quittances pour l'abonnement a La légion d'Ypres en 1928 et le facteur ne les lésente qu'une fois. Les personnes a qui la pittance n'aurait pas été présentée sont priées epayer a la poste ou au facteur avant la oël, ou de verser i5 fr. a notre compte- ièque 46.173, sinon elles s'exposent a voir iterrompre le service du journal. Federatie der Geteisterden fan het Arrondissement Yper Vergadering van 11 December 1927 v BEKNOPT VERSLAG De vergadering wordt te 14. u. 3o geopend. Aan het bureel de heeren Advokaat Miur Butaye, Voorzitter der Federatie T Brutsaert, Volksvertegenwoordiger en Geuten, Bestuurder der S.V. voor oorlogs pade Het Leiedal te YVervik. 1 De Vergoedingen aan Nijveraars en Handelaars. De heer Voorzitter geeft verslag over het Jderhoud dat op 28 November 1. 1. in bet "Lteiie van Financiën plaats greep in Wvoordigbeid van den heer Vt rhaeghe, Jfemeen Bestuurder, (in vervanging van den |ter Minister Houtart, door ambtsbezigheden en drie algemeene opzieners van het Peer van Geldwezen. eafvaardiging der geteisterden was samen hield uit de heeren Arthur Butaye, Voor- jj|er der Federatie Geuten en Delbecque erv'lr) d'Enr.etières (Komen) Vuylsteke eW>e) en Jules Soete (Yper). e afvaaardiging vroeg dat de nijveraars. 1 "^'aars en winkeliers, zoowel als al de geteisterden, voor de vergoedingen ,f(,^Weert)elegging onderworpen, voortaan Greeks in baar geld zouden betaald wor- ln plaats van de tusschenkomst der Bank jMela l!)dere V Krediet ^n.Twe v°°iuitgestel 1 het klein getal millioenen aan de Nijverheid te moeten wee beweegredenen werden daar dat nog daarvoor dient uitgegeven (nog geen 5 millioen voor het arrondissement Yper en het overgroot verlies dat de tusschenkomst van voormelde Bank genoodzaakt (van 12 tot i5 ten honderd). Daar de totale vereffening, in baar geld, der uitgesproken vonnissen nu reeds aan de nijveraars niet toelaat zich te herstellen als voor den oorlog omdat de toe gekende coëfficiënten maar het derde verte genwoordigen van wat er feitelijk noodig is, zou het dus maar redelijk zijn die uitbetalingen ten minste in baargeld te doen. Op die vraag heeft de Regeering maar één enkel antwoord en de heer Algemeen Be stuurder moest het wel herhalen Er is geld te kort Dit antwoord is onvoldoende. Het ministerie zal nochtans, voor zooveel het mogelijk is, in 't bijzonder ieder geval onderzoeken dat hem zal onderworpen wor den en het zal de uitbetalingen in baar geld doen ieder maal dat het noodig blijkt eene zaak te redden. Voor de afvaardiging was het bepaald onmogelijk iets meer te bekomen. 2° De kwestie der interesten. Een tweede punt waarover onderhandeld werd is dat der betaalde interesten waarvan het Beheer van Geldwezen de teruggave eischt. De afvaardiging vroeg dat de Staat aan dien eisch, die onwettig schijnt en heel zeker onrechtvaardig is,zou verzaken. Op het oogen- blik dat die interesten werden betaald waren ze wettelijk verschuldigd. De Staat heeft ze ter goeder trouw verleend, de geteisterde heeft ze ook ter goeder trouw ontvangen en 999 maal op duizend heeft hij ze in zijn weer- belegging uitgegeven ter zelfder tijd als het toegestane kapitaal. Met in die voorwaarden de teruggave dier interesten te eischen zou de Staat volstrekt dezelfde onrechtvaar digheid begaan alsof hij aan de geteisterden de teruggave zou vragen der vergoedingen die hun werden betaald en waarvan zij het bedrag hebben gebruikt om zich een nieuwe woning op te richten of om zich nieuwe meubelen aan te schaffen, 't Is juist hetzelfde. De heer Algemeen Bestuurder heeft dien aangaande veiklaard dat binnen kort een wetsontwerp zou neergelegd worden om die zaak op te lossen. Hij heeft aan de afvaardi ging verzekerd dat dit wetsontwerp vooraf gaandelijk aan de Federatie zou onderworpen worden opdat ze dit wetsvoorstel zou kunnen onderzoeken. (We zullen ons das voor geen Voldongen feit bevinden). Gezegd wetsont werp is naar het schijnt zoodanig opgesteld dat de misbruiken alléén voorzien en belet worden. 3° De Commissie van Toezicht. De afvaardiging heeft vervolgens geklaagd over zekere handelwijzen der Commissie van Toezicht Die Commissie kan nuttig zijn, maar de geteisterden klagen dat de agenten van dit toezicht veel te dikwijls al te ijverig zijn. De aanklachten die bij gezegde Commissie door naamlooze brieven overge maakt worden zijn heel dikwijls verraders werk, bijna altijd zijn die aanklachten onge grond en de onderzoeken, desbetreffend ingesteld, zijn een reden voor rechtmatige mistevredenheid. De heer Algemeen Bestuurder heeft beloofd de aandacht dier Commissie op dit onderwerp te vestigen, zoodanig dat de geteisterden op. dit punt voldoening zullen bekomen. 4° De ontoereikendheid der Coëfficiënten. Een laatste kwestie werd ten slotte onder zocht. Het gebeurt dat geteisterden die sinds lang hun vonnissen bekwamen, betrekkelijk het heropbouwen van hun goederen, zich in niet te verhelpen gevallen in de volstrekte onmo gelijkheid bevonden de ontworpen werken te doen uitvoeren, namelijk door vertraging in het vaststellen der lijnrichtingen, door in uit voering zijnde onteigeningendoor verhooging of verlaging van het peil der banen, enz. Daar de meesten onder hen nu eindelijk het werk kunnen doen aanvangen stellen ze vast dat de coëfficiënten (4 1/2 tot 5 1/2) klaarblij kelijk ontoereikend zijn. De heer Algemeen Bestuurder is van ge voelen dat de belanghebbenden, in dit geval, terug naar de Rechtbank mogen gaan om er een verhooging van het coëfficiënt te bekomen. De heer Verhaeghe heeft beloofd onderrich tingen in dien zin aan de Staatscornmissarissen te geven. Die belofte heeft hij stand gehouden. (Toejuichingen). De heer volksvertegenwoordiger Dr H. Brutsaert is de tolk der vergadering om den heer Voorzitter en de leden der afvaardiging voor die schoone overwinning hartelijk geluk te wenschen. (Herhaalde toejuichingen). 5° Mededeelsngen. De heer Voorzitter geeft lezing van een schrijvend, d. 8n december 1927 waaruit blijkt dat de uitbetaalde vergoedingen in baar geld voor de maand November 1927 in het arron dissement Yper tot de som beloopen van 3 932.419 fr. 70. In het Ministerie van Geldwezen vereffent men nu de vonnissen en weerbeleggings- attesten van Mei 1926. Wie dus nog vonnissen of weerbeleggings- attesten van vóór dien datum zou bezitten moet bij zijn coöperatieve onmiddellijk de noodige stappen aanwenden om zonder verder verwijl voldoening te bekomen. De heer Louis Geuten doet terecht opmer ken dat men op het weerbeleggings-attest den datum nemen moet die vermeld staat nevens de woorden Herbeleg gedaan den l'PERSCHE LA REGION D'YPRES 'in

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1