Gemeenteraad van Yper Goedkoop© Woningen ProwirsoSale Bcuwpremie m E R I C H T De personen die verlangen met de p ovin- ciepremie voor het bouwen van goedkoope woningen begunstigd te worden, dienen hunne aanvraag bij aangeteekenden brief te zenden naar den heer Gouverneur van West Vlaande ren, Dienst van Goedkoope woningen te Brugge. In deze aanvraag dient de belang hebbende zijn juist adres op te geven alsmede de plaats waar hij zal bouwen. In vooi komend geval dient hij ook te bewijzen dat hij recht heeft of zal hebben op gezegde plaats eene woning te bouwen. De personen die reeds eene aanvraag in regel inzonden of tusschen i5 Maart 1926 en 3 October 1927 een vraag inzonden bij het Ministerie van Nijverheid en Arbevl tot het verkrijgen der Rijkspremie mogen er zich van onthouden een nieuwe vraag in te sturen tot het bekomen der Provinciale bouwpremie. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden tot het Beschermingscomiteit der werkmans woningen van het district. Het adres van den zaakgelastigde van hetzelve is te verkrijgen bij het Gemeentebestuur. Verslag der Zitting van 5 Dec. 1927 (Vervolg en Slot) BUITENGEWONE UITGAVEN Deze uitgaven zijn verdeeld in twee reeksen waarvan de eerste, die 28 verschillende arti kels bevat, uitsluitend handelt over bijge voegde kredieten door den gemeenteraad ge stemd in den loop van 1927 en die de geza menlijke som bedragen van 3o5.o34 fr. 37 die zullen moeten betaald worden op het dienst jaar 1928. Hierbij moet zelfs nog, volgens de heer voorzitter deed opmerken, namelijk bij artikel i63, aanvullend krediet voor de beta lende lagere meisjesschool, eene som van 10.733 fr. gevoegd worden. De artikelen i65, aankoop van materiaal voor de vischmarkt, en 166, omzetting in titels d r openoare schuld en uitbetaling van het bedrag der oorlogsschadevergoeding, worden eenparig gestemd. Art. 167 Teruggaaf der voorloopige rekening saldo der bons van 5oo fr. M. Sobry. Daar ik denk dat wij zullen geld te kort komen zou ik voorstellen die uitgave te verminderen. Die kasbons werden uitgegeven in 19:2 om ons toe te laten de Hallen te herstellen. Meest allen werden reeds terugbetaald, doch er kan nog hier en daar een gevonden worden die niet ter terugbetaling aangeboden werd, daarom werd een som van 10.000 fr. in de begrooting voor zien Gezien wij niet met zekerheid weten of wij zullen verplicht zijn een enkele terugbeta ling te doen, stel ik voor enkel 1 frank in te schrijven als memorie. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. De artikelen 168, uitpaling van stads- eigendommen 169, onteigeningen met het voorschot van den Staat, en 170, geneeskun dig schoolopzicht aankoop van materiaal, worden algemeen goedgekeurd. Art. 171,: Ruchtbaarheid voor de stad (3ooo fr.) M. Missiaen. Hoe komt dit hier in de buitengewone uitgaven M. Sobry. Dit werd vroeger zoo gedaan voor eenmaal, maar dit artikel komt elk jaar terug, en wij zouden goed doen dit bij de gewone vrijstaande uitgaven te voegen. Al de raadsleden keuren dit voorstel goed. Art. 172 Interest der kasbewerking. Dit wordt van 60.000 fr. verminderd tot op 5o-ooo fr. Eenparig aangenomen. Worden eenparig goedgekeurd de arti kelen 173 Terugbetaling aan de Bank van Kortrijk van het kapitaal der kasbewerking van 5oo.ooo fr. te boven gaande op 3i-X2-'28; 174, onvoorziene uitgaven (x5.ooo fr.) 175, aandeel der stad in de ouderdomspensioenen der jaren 1921-22-2324 176, licht en vuur Nijverheidsschool 177, uitbreiding der waterleiding (hiervoor wordt i5.ooo fr. voor gesteld in plaats van 10.000 fr.) 178, uit breiding van 't electriek net 179, voorschot der onderhoudskosten der Rechtbank voor Oorlogsschade, en 180, achterstallige reke ningen inrichting 4" graad. Art. 181 Vlaamsche leergangen te Leuven (5oo fr.) M. Missiaen. - Ware het niet beter de artikelen 181 en 182 bij de vrijstaande uitga ven te plaatsen, of zijt gij van gedacht dit maar eenmaal te geven M. Sobry. Dit is slechts de eerste maal dat zulks gegeven wordt. Hierop geeft de heer Sobry lezing van den brief. M Van Nieuwenhove. C'est créer un précédent. De heer Van Nieuwenhove onthoudt zich en de heer Glorie stemt neen. Al dè andere raadsleden stemmen ja. Art. 182 Toelage van 5oo fr. aan de maatschappij De Vrienden der Arbeiders opvoeding M. Leuridan. Ik zou aan de socialisten nog een vraag willen stellen vermits die vraag van hen uitgaat. Ik zou willen weten of er hier te Yper jongens zijn die nut trekken uit die school. Men had mij zelfde vraag kunnen stellen voor de Vlaamsche leergangen te Leuven, doch hierop had ik bevestigend kun nen antwoorden daar tal van Yperlingen hunne studiën voltrekken aan de Alma Mater. Indien ik de bevestiging krijg dat dit niet dient tot rechtstreeksche propaganda voor hen, zal ik de gevraagde toelage, stemmen. M. Missiaev. Dit is als een arbeiders- hoogeschool te Brussel die hier te Yper reeds sedert drie jaar een afdeeling bezit, waarvan alle Yperlingen kunnen genieten. De gegeven cursussen zijn wettelijk erkend en volgens de statuten mag er hoegenaamd niet aan politiek gedaan worden. M. Sobry. Wij zullen allicht niet anders moeten doen dan allerhande scholen onder steunen. M. Glorie. Ik heb het reeds gezegd dat er veel dommerikken zijn, er zijn dus veel scholen noodig. M. Leuridan. Uit wederkeerigheid, om dat de socialisten de toelage gestemd hebben voor een zuiver katholieke hoogeschool, zal ik voor dit jaar ook de door hen gevraagde subsidie stemmen. Stemmen ja de heeren Van Nieuwenhove, Glorie, Vandamme, Capoen, Laton, Missiaen, Bonnet, Bossaert, Leuridan, Soete én Sobry; neen de heeren Lemahieu en Delahaye. Art. i83, gebruik der leening van i.5oo.ooo fr. bij het Gemeentekrediet waarvan 800.000 fr. moeten dienen voor den aankoop van watermeters en machienen van den waterdienst, en 700.000 fr. voor wege'nis- werken en andere, wordt uitgesteld. Art. 184 Tweewoonst voor de bedien den der pomptoestellen (72.000 fr.) Eenparig gestemd. Art. i85 Weg te maken voor 't magazijn van den Boerenbond. Volgens de beslissing, overlaatst genomen door den gemeenteraad, moet het voorziene krediet van i5.ioo fr. gebracht worden op 20.000 fr. Aangenomen. AMeen de heeren Van Nieuwenhove en Glorie onthouden zich. Worden achtereenvolgens en zonder opmerkingen goedgekeurd volgende artikelen 186, verbeteringswerkt n der huishoudsschool (i5.ooo fr.) 87, draineerweiken van het stadskerkhof (2e krediet) 188, aankoop van meubels voor de openbare diensten 189, voltooiing van stadsgebouweu, en 190, aan koop en planten van boomen. Art igi Wateringplaatsen (10.000 fr.). MDelahaye. Ik zou vragen dat de reeds gemaakte waterplaatsen eerst en vooral zou den opgedaan worden. In deze bij St Ni- klaaskerk is er 's avonds geen licht en zij is in een toestand die niet toegankelijk is voor iedereen. M. Sobry. Wij zullen zorgen dat dit werk opgedaan worde. M. Vandamme. Is dit krediet bestemd voor nog nieuwe waterplaatsen te maken M. Sobry. Ja, onder meer bij St Jacobs- en bij St Pieterskerk. Hierop wordt dit artikel eenparig gestemd. Art. 192 Terugbetaling aan den Staat van voorschotten. De voorziene som moet met 20.000 fr. verhoogd worden, wat dus het krediet brengt op 494.300 fr. Worden ook nog met algemeene stem men goedgekeurd de twee laatste artikelen voorzien in de begrooting, namelijk art. ig3, verwarming en verlichting der stadsjongens- school (bijgevoegd krediet van 8000 fr.) en art. 194, aanleggen van nieuwe voorlanden (3o.ooo fr.) M. Sobry. De heer schepene var openbare werken heeft ons een omstandig verslag overgemaakt waarin hij vraagt eer krediet van 896.000 fr. te schrijven in de buitengewone uitgaven voor kasseiwerken er andere. M. Delahaye. Daar het onderzoek hier- van veel tijd zal vergen, vind ik dat het beter ware dit eerst te verzenden naar de Commis- sie van Openbare Werken. M. Sobry. Heel goed, zulke belangrijke som vergt een ernstig onderzoek. Maar wij zullen alzoo met de begrooting niet gereed zijn op 10 December. Het ware ook nuttig te weten met welk geld wij die werken zullen uitvoeren. MLemahieu. Ik stel voor dit punt voor te behouden tot Maandag aanstaande. De Commissie van Openbare Werken zou in den loop van deze week kunnen bijeenkomen. M. Sobry. Wij hebben ook nog een brief ontvangen van de Commissie van het Museum waarbij zij een gewoon krediet van 6000 fr. en een buitengewoon krediet van 25.000 fr. vraagt. Door tusschenkomst van den heer Lambin te Brussel hebben wij van wege de familie Dehem een som van 10.000 fr. ontvangen. Ware het niet voldoende voor een begin van oprichting van ons museum een som van 10.000 fr. te stemmen in plaats van 3i.ooo fr. Zoo het blijkt dat dit krediet ontoereikend is, kan er altijd in den loop van het jaar een bijgevoegd krediet gestemd worden. M. Missiaen. Ik geloof dat het noodza kelijk is dat wij voldoening geven aan den brief. Willen wij het museum heropenen dan is het volstrekt noodig dat glazen wtrienen aangekocht worden om de kleine kunstvoor werpen er in te sluiten en zoo te beletten dat ze maar al te ge makkelijk zouden ontvreemd worden. Ook zal er alleen het gel 1 verbruikt worden dat volstiekt noodig is. De buiten gewone uitgaaf van 25,000 fr. komt op reke ning der oorlogsschade. M. Delahaye. Voor zooveel ik de familie Dehem ken, vind ik dat haar gift van 10.000 fr. niet zou mogen gebruikt worden voor het ii.richtt n van het museum, maar zou moeten dienen voor het inrichten eer.er zaal waar de schilderijen van Ceriez en Dehem naar waarde kunnen tentoongesteld worden. M. Sobry. Mijn inzicht was die schilde rijen te plaatsen en wel te doen uitkomen in een der zalen van het museum gezien zij tot heden onze schoonste verzameling uitmaken. Al onze andere kunstvoorwerpen zijn ons min of meer gebroken uit Brussel teruggekomen. En zoo wij willen het museum openen tegen aanstaanden Tuindag, moeten wij toch zien er iets te kunnen tentoonstellen. M. Missiaen. Wat nu gevraagd wordt is enkel een klein deel van de som die zal noodig zijn voor de herinrichting van gansch het mu seum. Dit jaar stellen wij ons tevreden met de allereerste en allernoodzakelijkste aankoopen te doen. M. Sobry. Hiervoor zijn nogmaals geen ontvangsten. Ik stel voor de som van 25.000 fr. te stemmen met de gift van 10.000 fr. er in begrepen. M. Missiaen. Ik dring aan opdat er zoo haast mogelijk een inventaris der verdwenen voorwerpen zou opgemaakt en daarvoor een aanvraag om schadevergoeding bij de Recht bank voor oorlogsschade zou ingediend wor den. Naar het schijnt werd zulks nog niet ge daan en dit verwondeit me. Zoo zoudt gij ook 25.000 fr. als buitengewone ontvangsten kun nen inschrijven vermits wij wel verhopen deze oorlogsschadevergoeding te ontvangen. M. Sobry. Wij zullen dus 25.000 fr- inschrijven als buitengewone ontvangsten en 25.000 fr.als buitengewone uitgaven, alhoewel wij niet zeker zijn die som te ontvangen maar wel zeker zijn ze uit te geven. Dit voorstel wordt hierop eenparig ge stemd. M. Sobry. Ik vind 6000 fr. nogal veel voor een gewoon krediet. M- Missiaen. Maar de Commissie van het museum zal zorgen ook ontvangsten te hebben. Dus zoudt gij nogmaals een gelijke som als ontvangsten mogen inschrijven. Algemeene instemming. M. Sobry. De heer Declercq heeft ook nog voorgesteld een andere uitgaat te doen voor de versterking van den dam der vijvers van Dickebusch en Zillebeke. Na eerst 25.000 tr. gevraagd te hebben voor Dickebusch, denkt de heer schepene van Openbare Wer ken dat het zal gaan met 10 000 fr. voor Dickebusch en i5.ooo fr. voor Zillebeke.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 4