]y[. Lemahieu. Te Dickebusch is het de Zuidkant, en niet de Westkant, die moet her ald worden. Dit werk is allernoodzakelijkst daar de dam allicht zal doorspoelen en er zoo 0ote schade zou veroorzaakt worden aan je landen. Dit voorstel wordt eenparig aangenomen pe heeren Delahaye en Lemahieu oordee- Jen nochtans dat een krediet van 10.000 fr. niet zal voldoende zijn voor Dickebusch. M. Lemahieu. Ik zou nog willen een som jnges'hreven zien voor het maken van velo- banen langs de kasseiwegen van den buiten en die aan de stad toebehooren. Dit zou een uitgave vergen van 55.ooo fr maar er zouden 40.000 fr. mogen ingeschreven worden als ontvangsten daar de Provincie hierin voor een „root deel der kosten tusschenkomt. Algemeene instemming. De Bestuurster der Stadsmeisjesschool der Rijselstraat vraagt een toelage van 200 fr, voor den aankoop van boeken voor de biblio theek dier school. Goedgekeurd. M. Glorie. - Ik denk dat het thans het oogenblik is, zoo komen wij aan artikel 200, een som te voorzien voor den aankoop van den grond toebehoorende aan de Commissie van Openbaren Onderstand en gelegen achter de stadsmeisjesschool der Rijselstraat. Die school zal aldus een tweeden ingang hebben in de Ste- Elisabethstraat. Ik geloof dat er daar over reeds een studie gedaan werd door het schepenencollege. M. Van Nieuwen hove. Je pense qu'on pourrait acquérir ce terrain pour i5 frs. Ie m2. M. Sobry. Ik denk dat, in afwachting van de beslissing der hoogere overheid, dit punt moet voorbehouden worden. Zoo de huishoudschool moet overgebracht worden naar de St Jansstraat, dan zijn de gebouwen der Rijselstraat groot genoeg. En wanneer de hoogere overheid onze beslissing verwerpt dan hebben wij nog tijd genoeg om dien grond te koopen. Dit voorstel is dus voor barig. M. Glorie Het is mij alreeds een troost te hooren dat gij er u aan verwacht dat de hoogere oveiheid uwe dommigheid niet zal goedkeuren. Maar ik stel mij nog buiten dat punt. De school der Rijselstraat heeft slechts ééningang, en nu hebt gij het gemak die school een tweeden ingang te v erschaffen in de Sinte Elisabethstraat, die voor de kinderen meer zekerheid biedt daar het verkeer er niet zoo druk is als in de Rijselstraat. M. Lemahieu. Ik kan in zekere mate het voorstel van den heer Glorie steunen. Een tweede ingang is noodig voor die school en 't gedeelte van den grond dat niet zou noodig zijn stel ik voor te houden als speelplaats der kinderen uit de bewaarschool. M. Leuridan. De zakelijke kant van het voorstel van den heer Glorie draagt ook mijn goedkeuring weg, doch zonder in het minst den heer Glorie in zijn verdere inzichten te volgen. Het voorstel van den heer Lemahieu om van het overige van den grond een speel plaats te maken is ook zeer goed. M. Vandamme. Die kostelooze stads school is een openbare instelling die vooral '60 goede komt aan de armen. Zou er van den Openbaren Onderstand niet kunnen be komen worden dien grond kosteloos aan de stad at te staan Enkele raadsleden oordeelen dat zulks niet oegelaten is, maar dat de Commissie van Penbaren Onderstand dien grond aan zeer ^oordeelige voorwaarden zou kunnen afstaan, gozien hij voor haar toch van geen nut is. M. Van Nieuwenkove. Je propose d'ins 8fire une somme de 8000 fr. Dit voorstel wordt aangenomen. Alleen de eer Sobry stemt neen. M. Missiaen. Ik weet niet of de ^eerderheid van den gemeenteraad veranderd j. ln zake de Justiceschool. In alle geval ben J verwonderd dat men schijnt die zaak het oog te verliezen, 't Is nochtans nood- verbetering te brengen aan onze 2akelijk wijsinstellingen, en ik zie dat er hier- r geen som is voorzien. I'S. Sobry. 000 Er- gestemd onder artikel 186. Wij hebben daar zooeven Missi schol, M. aen. Er is thans spraak van en en niet van de huishoudschool. uaar Sobry. De gebouwen zijn allen nog Jan r nieuw gemaakt. Ik denk dat wij het geld I j^.nut"''aSer werken kunnen besteden. I 'v^euyidan. De heer Missiaen spreekt I iets a<1 ScEciiiwen, maar van *n scholen P 'e richten dat nog ontbreekt.. M. Delahaye. Deze week vergadert de Commissie van Openbare Werken. M. Leuridan. Ik stel dan voor dat zij bijeengeroepen worde met twee punten op haar dagorde, namelijk het voorstel van den heer schepene van openbare werken betrek kelijk de uitgaaf van 800.000 fr. en ten tweede het inrichten van stortbaden. M. Sobry. En ook nog als derde punt het evenwicht der begrooting. M. Bonnet. Dat is uw werk. M. Vandamme. Hoe lang zult gij nog kijven Een toelage van 3oo fr. wordt gevraagd voor de boekerij van den Meenensteenweg (St Jozefsschool). M. Delahaye. Dit is een zeer verdienste lijke boekerij die vooral boeken uitleent aan de weikersgezinnen van de Cité Ligy en de Kalfvaart. Verleden jaar heeft zij meer dan looo boeken uitgeleend en dit jaar zal dat cijfer de i5oo te boven gaan. M. Leuridan. Rekening houdend met het toegebrachte nut moet die toelage verleend worden. De heeren Missiaen en Glorie verzetten er zich tegen omdat de stadsbibliotheek niet druk genoeg bezocht wordt. M. Vandamme. (tot den heer Glorie). Gij hebt ook uwe wijsheid geput in de boeken. Stemmen neen de heeren Van Nieuwen- hove, Glorie, Missiaen, Bonnet en Bossaert. Al de overige raadsleden stemmen ja. M. Sobry. Er is nog een andere vraag om een toelage van 5oo fr.ingekomen vanwege den plaatselijken bc nd der burgerlijke oor logsslachtoffers. M. Vandamme. Vreest gij niet een voor gaande daar te stellen Niet dat ik iets heb tegen het verleenen eener toelage aan de bur gerlijke slachtoffers, maar alle bonden zullen u om dergelijke toelage komen vragen. M. Bonnet. Ik ben het eens met de stel lers van de vraag, te meer dat voor de leden alle rechterlijke tusschenkomst gedeeltelijk bekostigd wordt door den bond. Het geldt hier niet een maatschappij van vogelpik maar van slachtoffers van den oorlog. WL. Sobry. De stad Yper kan niet alles helpen, zij ook is een slachtoffer van den oorlog. Spreken nog ten voordeele der toelage de heeren Bonnet, Glorie en Delahaye en einde lijk geraakt men 't akkoord voor het verleenen eener toelage van 5oo fr. voor de inrichtings kosten van den bond, en dit slechts voor een jaar. De heer Voorzitter leest nog het voor stel van den heer Declercq nopens de water taks. Deze werd als volgt vastgesteld door de aangestelde commissie voor 1 kraan bene den 27 fr. per jaar voor twee kranen 23 fr. meer voor 3 kranen en meer i5 fr. meer per kraan. Voor kranen op de verdiepingen 20 fr. meer per kraan en voor de lansen 5o fr. ieder. Voor de huizen reeds voorzien van een watermeter is het tarief bepaald op 1 fr.de m3 en op 60 centiemen de m3 voor de nijverheids instellingen. Zoo worden, volgens het verslag en zich steunende op het ihans bestaande getal kra nen, omtrent de onkosten van den waterdienst gedekt. M. Van Nieuwenkove. Je crois que la commission qui a mis sur pied ce tarif la s'est basée sur un non-sens. Elle a taxé suivant le nombre de robinets croyant qu'une maison, qui dispose de plusieurs robinets, emploie davantage d'eau. Cela n'est pas vrai. Uest d'après la consommation qu'il faut taxer. M. Leuridan. In den schoot der commis sie heb ik zelfde argument aangehaald. Doch het is ook waar dat de personen die zich de weelde veroorlooven een meerder getal kranen te bezitten heviger mogen getroffen worden dan een huisgezin dat maar over een kraan beschikt. M. Vandamme. Ik ben niet t'akkoord met het voorstel daar ik bestatig dat de ec rste kraan toch verhoogd werd. Ik stel voor al de kranen met 24 fr. te belasten in afwachting dat de watermeters geplaatst worden. M. Missiaen. Het is heel natuurlijk dat hetgeen door de commissie, waarvan de heer Vandamme geen lid was, besloten werd door hem niet kan goedgekeurd worden. Door mij ook niet. Dit voorstel draagt niemands goed keuring weg. Ik was van gedacht de eerste kraan kosteloos te maken. Het is, voor ons, een noodzakelijkheid terug te komen tot den toestand van vóór den oorlog. Dan was het water ook kosteloos gegeven. Doch gezien deze dienst groote kosten vergt en het de ge bruikers zijn die in de mate van hun middelen hierin moeten tusschenkomen, zullen wij dit voorloopig voorstel stemmen. Volgens ons kunnen er ook groote besparingen gedaan worden in den waterdienst zelf. Wij hebben besloten die taks op 27 fr. te brengen opdat zij in driemaal zou ku: nen ontvangen worden in plaats van in tweemaal. M. Glorie. Je ne m'étonne pas que les quatre membres de la commission aient été d'un avis différent et je ne comprends pas comment ils ont pu se rallier a la proposition qui est faite. La tarification du luxe d'avoir un second ou plusieurs autres robinets n'est pas en rapport avec l'usage qui en est fait. Pour la facilité, en construisant les noir velles maisons, il a été mis des robinets a l'étage ou a la cave. Mais provoquent ils une grande consommation d'eau II est de ces robinets dont il n'est presque fait aucun usage et on ne les laisse pas ouverts pour le plaisir de laisser couler l'eau et on peut aisément les supprimer. II n'est qu'un principe qui soit équitable c'est de faire payer suivant la con sommation. Et dés lors je ne voterai le projet de taxation qui est proposé. M. Delahaye. De commissie heeft nu geen vermindering voorzien voor de talrijke families omdat zij van oordeel is dat deze fa milies nü reeds bevoordeeligd zijn, daar zij met een kraan meer water bezigen dan een minder talrijk huisgezin dat over meer kranen beschikt. M. Van Nieuwenkove Une bonne propo sition serait de fournir un compteur a ceux qui veulent en faire l'acquisition. Ainsi l'on payerait l'eau au m3. De heer Vandamme dringt aan, doch zon der groot succes, opdat de prioriteit zou gegeven worden aan zijn voorstel van alle kranen te belasten met 24 fr. Hierop wordt het voorstel der commissie ter stemming gelegd. Stemmen Ja de heeren Lemahieu, Capoen, Laton, Missiaen, Bonnet, Bossaert, Leuridan, Soete, Delahaye en So bry neen de heeren Van Nieuwen hove en Glorie. De heer Vandamme zegtIk stem niet. De heer Voorzitter vraagt nog of de raads leden van gedacht zijn voorts te zetelen in geheime zitting voor het afhandelen der uit gestelde punten, doch gezien het gevorderd uur, reeds 22 u. i5, vinden allen dat het reeds voldoende is voor vandaag. Daarop wordt de zitting geheven. Zitting van Maandag 19 December 1927, om 19 ore DAGORDE 1. Processen-verbaal der zittingen van 5 en 12 December 1927. 2. Stads kerkhof Grondvergunningen. 3. Wegenis Aankoop van grond. 4. Groenselmarkt Standplaatsen Verpachting Voorwaarden. 5. Openbare Onderstand Ruiling en verkooping van grond. 6. Openbare Onderstand Herziening van pacht. 7. Kerkfabriek van St-Pieters B'e- grooting voor het jaar 1926. 8. Stads Muziekschool Begrooting voor het jaar 1928. g. Slachtrechten Herziening. 10. Taks op de terrassen Herziening. 11. Leening van i.5oo.ooo fr. bij 't Gemeentekrediet van België. 12. Stadsbegrooting voor 1928. Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper Verslag der Algemeene Vergadering van Zondag 20 November 1927. Te 14 V, u. opent de heer Herreman, d.d. Voorzitter, de vergadering. De schrijver geeft lezing van het verslag der voorgaande zitting, verslag dat goedgekeurd wordt. De heer Florent Braem, staatsvoordracht- gever te Adinkerke, geeft een zeer leerzame voordracht over den kweek van de Dahlia. Die nuttige les wordt door al de aanwezigen met gespannen aandacht gevolgd. De gevierde spreker wordt dan ook herhaaldelijk en luid ruchtig toegejuicht. De heer Herreman dankt den heer Braem namens de gansche vergadering. Daarna is het de beurt aan den heer Vander Borght, staatsvoordrachtgever te Kortrijk, die ons vergast op een schoone en zeer leer-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5