Dokter D. PEENE om 2 u.C.S.Y. - II - THOUROUT a 2 h.C.S.Y. - II - THOUROUT Ypersche Voetbalkroniek Rowing Club Yprois UITTREKSEL, zame les over den kweek der latuw (salade). De heer Vander Borght is voor 't meerendeel der leden geen onbekende meer. Vroegere jaren heeft hij ons met zijn puike voordrachten reeds weten te boeien en het is altijd met uiterst veel genoegen dat onze leden hem aan- hooren en toejuichen. De heer Herreman dankt den spreker in korte maar wel gepaste woorden. De heer Herreman deelt vervolgens aan de leden mede dat de heer Hector Casier, Onder voorzitter onzer maatschappij, bij den Pro vincialen Bond te Brugge als Voorzitter ge kozen werd. (Luidruchtige toejuichingen). Er wordt aan de leden ook ter kennis gebracht dat er in bestuurraad besloten werd de jaarlijk- sche bijdrage van een frank te verhoogen en alzoo te brengen op 8 frank voor de werkende leden en op i5 fr. voor de Eere-Le len. Met de aanstaande vergadering van 18 December zal men de jaarlijksc'ne bijdragen ontvangen. Om geen tijd te verliezen zal de heer Schatbewaarder aan 't bureel zijn vanaf 14 uur om iedereen de gelegenheid te laten zijn bijdrage te storten en zijn kaart af t~ halen. De heer Herreman verontschuldigt ten slotte onzen achtbaren Voorzitter M. Nicolas Van Winsen, die door onpasselijkheid belet is de vergadering bij te wonen. Worden als nieuwe leden voorgesteld en aanvaard 1) Vandevyver Arthur en 2) Vandevyver Jean, voorgesteld door Remi Bouquet. 3) Van der Meersch André, voorgesteld door Vandevoorde L. 4) Luyten Achille, voorgesteld door De thoor F. 5) Lauwers Jacques, voorgesteld door Lauwers M. 6)Craeye Arth., voorgesteld door Versaevel. 7) Louwagie Henri, voorgesteld door Vandevoorde. 8) Vandenabeele Albert, voorgesteld door Dethoor Ferd. 9) Dehaene Romain, voorgesteld door Dehaene Is. 10) Lemay Henri, voorgesteld door Lemay Auguste. Een prachtige tombola geleverd door het huis Jules Casier en bestaande uit fruitboo- men, planten en kegeldragende bloemen, wordt onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergadering sluit te 17 1/2 uur. 't Hoekje. De Bergh J. Huyghebaert Od. Mus Ach., Mm; Delodder G. Moto Club. Denoyette S., Delobel R., Jans- 68 punten 65 punten 64 punten 63 punten 62 punten 61 punten sens Is. 60 punten Knockaert P. 5g punten Depuydt L.. Mme Dedulle. 58 punten Gillioen J., Deplancke Blootacker Alb., Verfaillie ckaert. 57 punten Odent G., Hoflack L., Hoorens, Janssens Jos., Goetgheluck, Hollebeke O., Supporter X. Desodt Fr., Depuydt E G., Mer- Beirnaert L. FOOTBALL Zondag IS December 1927 op het Stadium, Augustinestraat Inkomprijs 2,5o fr. L,e Dimanche 18 Décembre 1927 au Stade, rue des Augustins Entrée 2,5o fr. 48 49 39 14 3 1 1 6 5 4 3 11 December 1927 Uitslagen van Algemeen klassement na 11 December Zondag 18 December 1927, te 14 1/2 u. in het Hotel Continental Algemeece Vergadering. DAGORDE 1) Lezing van het verslag der voorgaande vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Betaling der jaarlijksche bijdrage (vanaf 14 uur). 4) Voorstelling van nieuwe leden. 5) Beoordeeling van aanbrengsten. 6) Plechtige prijsuitdeeling der Wederland- sche tentoonstelling van 4 en 5 September 1927. 7) Uitbetaling der hofbezoeken en aan brengsten. 8) Prijsuitdeeling Wedstrijd van ver sierde vensters en balcons. Namevs het Bestuur De Secretaris, De d.d. Voorzitter, Ferd. Dethoor. Th. Herreman. PRONOSTIEKWEDSTRUD 2C9 Mededingers Uitslag van 11 December 1927 .10 punten Coffyn Florent. 9 punten Deeadt M., Gillioen J. 8 punten De Buyser Marchal De Bergh J., Janssens, Depuydt E., Bertheloot L., Dumorlier L Hollebeke J., Souxdorf R., Beddeleem Eug., Huyghebaert Od., Dekeeile Eug. 26 pronostiekers van 7 punten Algemeen Klassement na 11 December 69 punten Deplancke Alb. IIe Afdeeling Stade Kortrijk o— Yper o 11Ie Afdeeling Poperinghe IYper 2 IVeAf deeling Yper 3 - S. V. Sweveghem 2 De voorspelling van verleden week is daar omtrent uitgevallen en Cercle's elftallen heb ben toch 5 punten van de 5 weten te bemach tigen. De drawn van tweede afdeeling mag als bevredigend aanschouwd worden, te meer dat Molein de verplaatsing niet kon mede maken. Het zij terloops gezegd dat zijne afwezigheid in de voorhjn zich deed gevoelen. Yper den toss gewonnen hebbende, zoo trapt Stade af en komt geweldig opzetten. Een bliksemshot van hun centervoor komt op de lat te pletter. De mauven blijven aan dringen en niettegenstaande zij tegen wind spelen, bekomen zij kort na een 3 hoekschop pen die, allen hard betwist, met evenveel brio door Marqonneau afgeweerd worden. Yper komt eindelijk onder doom en een pas van Vansevenar.t wordt door Deplancke juist boven gezonden. De onzen blij ven aandringen en een hunner aanvallen wordt ei kel in corner gered. Vannieuwenhuyze zendt goed in maar de Kortrijksche keeper kan opvangen. Stade neemt nu wederom de bovenhand doch voor' niet lang. Debuyser zendt een keihard shot dat door Stade's keeper moeilijk bemeesterd wordt, Vannieuwenhuyze komt opgeloopen t rwijl de keeper nog op grond ligt, maar zendt nevens. Nog twee hoeLchoppen vallen ons te beurt <!ie echter niets opleveren. De laatste aantallen voor de rust zijn in 't vooi- deel van Stade, doch de scoor wordt niet geopend. Nauwelijks hernomen of Cercle bekomt coiner die ontzet wordt. Stade zet nu alle zeilen open en onze verdediging heeft het hard te verduren. Marqonneau is in de gele genheid gesteld zijn kunde te toonen. Hij kwijt zich ten andere uitmuntend van zijne taak en houdt de beste shotten tegen. Niet min dan zeven corners moeten aan de mauven worden toegestaan, evenwel gaat er niets door. Onze voorlijn die nu en dan de kans he-ft om er van onder te muizen, verkijkt de beste passen.Vansevenant,goed gehouden doorCop. pens, kan niettemin eenige gevaarlijke ovefzet- ten plaatsen die, evenals twee hoekschoppen niet benuttigd worden. Nadat Stade al het mogelijke beproefd heeft om te doelen, komt het einde met blanke scoor. Een bijzonder pluimpje voor Marqonneau die een prachtige partij speelde, de andere spelers voldeden zonder meer. Thourout komt ons Zondag bezoeken en aan volk zal het geheel zeker niet ontbreken. Mannen, de bezoekende club is geen kat om zonder handschoenen aan te pakken, allen uw best gedaan om tenminste één puntje thuis te houden. Een driedubbele hoera 1 voor derde spe ciaal. Dit elftal eindigt zijne reeks matchen zonder er een te verliezen en bekleedt de eerste plaats van de rangschikking. Kapitein Hollebeke en zijne medematen, nogmaals hartelijk proficiat, en nu vooruit voor den eindtoer Vierde plukt insgelijks lauweren en Sweve ghem mag ditmaal ook met ledige handen huiswaarts trekken. 3-3 was de uitslag welke gij op eigen veld tegen Bisseghem verwezen lijkte tracht nu eens te bewijzen dat gij veel beter kunt met dit elftal op zijn plein te gaan vloeren. NEMO. Le comité a l'honneur d'inviter tous ses membres a l'Assemblée Générale Extra ordinaire qui se titndra le 28 Décembre prochaio, a 8 1/2 h. trés précises, a l'hótel Excelsior ORDRE DU JOUR 1) Fete d'Hiver. 2) Situation du Club. 3) Nomination de quatre commissaires. Le comité ose espérer que tous les mem bres auront a coeur d'assister a cette réunion qui sera d'une trés grande importance. Le Comité. Rechtbank van Eersten Aanieg te Yper o Nr io3 der Greffie - Nr 2866 van het Paiket van een vonnis wedersprakelijk uitgesproken door de Rechtbank van Eersten Aanleg van het Arrondissement YperProvincie Wést- Vlaande ren, den 25 November 1927 op verzet aan het vonnis van 4. November 1927. In zaak van het Openbaar Ministerie, ten laste van 114. - Dscraemer Alphonse, zoon van Camille, geboren te Thielt op io Maait 1891, gewezen handelaar te Yper, ihans te Thielt; Overtuigd van te Yper of elders in igzö A. Bedrieglijke bankbreuk om een deel van zijn actieva 't zij een automobiel ontdra gen te hebben B. Enkele bankbreuk om de bekentenis- niet gedaan te hebben der ophouding zijner betalingen, nagelaten te hebben zich aan te bieden op de bijt enroeping gedaan door den kurator, en de boeken door de wet voor geschreven niet gehouden te hebben De Rechtbai k bij toepassing der at tikt len 574 4, 5. 6, 077 2, 583 472 van het KoophandeLwt tr>oek 489$ r. 2, 79 80 van het Strafwetboek, ïgp, strafvorderingswet boek; wet van s3 Oogst 1919. Veroordeelt hem tot eene gevangenzit ti»g van a) eene maand, b) eene maand; en tot de kosten begroot op 95 frank 85 centiemen Beveelt de bekendmaking van het tegen woordig vonnis, onder vorm van uittreksel, bij aanplakking ter gehoorzaal der Koophandels- richtbank van Yper en bij inlas-ching in het week dad Het Ypersch Dit alles ten koste van de veroordeelde Vonnis zonder beroep. Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd ten verzoeke van het Openbaar Ministerie. Yper, den i3 December '9-7- De Greffier der Rechtbank Ferd DETHOOR Statiestraat, 18 YPëR Specialiteit voor Rffland- en TantSzieW©*1 Gebitten en Misgroeide Tanden- Op 2 I O Stade 0 Yper 0 Thoureut 2 Heyst 0 Sweveghem 5Nieuwpoort 1 Veurne 3 Rousselare 0 Daring 0 Meenen 2 Moescroen 0Waereghem 2 Poperinghe 2 Thielt 3 O. G. V. D. V. T. P. 1 S. C. Meenen 12 2 Waereghem 11 3 F. C. Thourout 12 4 F. C. Thielt 11 5 Daring Blankenberghe 12 6 S. V. Veurne 12 7 F. C. Roeselaere 11 8 C. S. YPER 11 9 S. K. Sweveghem 12 10 Stade Kortrijk 11 11 A. A. Moescroen 12 12 S. K. Nieuwpoort 12 13 Heyst F. C. 12 14 F. C. Poperinghe 11 10 8 8 6 7 6 4 3 3 4 2 4 2 1 1 2 3 1 3 5 4 5 6 6 6 8 8 10 1 1 1 4 2 1 3 3 3 1 4 37 33 37 26 42 25 25 24 26 14 23 15 24 18 9 13 18 18 12 43 29 23 35 19 27 36 40 47 21 17 17 16 16 13 11 9 9 9

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6