"het ypersche - LA RÉGION D'YPREi Zondagrust - Repos dominical Supplément ^eiijkscJü Overzicht Bureel- en Zakagendas III het Waar Sayette Wijvelïen Surgerlijhe Stand van Yper f ZIELMISSEN ja: argang< N' 36 17 December 1927 17 Décembre 1927 8e *nnée, N° 36 Het chineesch wisselspel gaat zijn gang „t eens zien wij een geweldig optreden 4 "Uunistische' macht Canton staat geplunderd en is ten prooi aan straatgevechten. Daarna komt eene !"°Lmünistische macht op, gaat over tot "Geweldigen en bloedigen strij 1 en lukt f' nton te veroveren men telt echter niet fder dan 3ooo dooden en gekwetsten. Lier wat er gebeurde ter gelegenheid enige kleine plaatselijke geschillen stook te gezanten van Moskou al de roode syn- iten op tot rumoer. Er werd dadelijk over- aan tot eene algemeene plundering en men jit een sovietbestuur aan. paarnais er een tegenopstand uitgebroken volgens laatste berichten, erin zou gelukt Canton te hernemen met de medehulp der jaeesche kanoneerbooten die op de rivier ren. Men ziet dat er bijna geen week voor dat zonder in China de meest onvoorziene Jeurtenissen uit te lokken. denkt men toch dat deze bloedige jtand nuttige gevolgen zou kunnen heb- jo' men voorziet eene toenadering tusschen sjang Kai Tsjek en de liberale partij van oeang-Si. Deze overeenkomst zou den toe- ud der gematigde nationalisten te Nankin jsterken en voor gevolg hebben dat men de iïietgezant zou atdanken en de Communis- a uitdrijven. Rusland. Het Dag dad van Stock- geeft een bondig verslag over de jongste trklaringen van M. Staline Rusland, zegt taline, zal weldra het meesterschap der iclit bezitten. Duitschland verleent aan Rus- nd de technische plannen maar Rusland «vaardigt zelf zijne vliegtuigen. Reeds be- ichikthet rooie leger over 1021 oorlogsvlieg aigenbinnen 8 maanden zal het er 3ooo (zitten. Deze vliegtuigen zullen de engelsche hoedanigheid overtreffen. En binnen 6 aanden zullen er nog 7.000 burgerlijke vlieg achienen gereed zijn die met kleine moeite Isoorlogstuigen kunnen gebru kt worden. Er rstaan in Rusland ig588 kringen met 4 mil ieu leden die allen onderricht worden in de liegkunst. De russische fabrieken brengen samen ge nes; stikgassen voort om in 12 uren tijds lijk welken vijandelijken aanval te vernieti ik Rusland werkt dus op groote schaal met loordtuigen Amerika. Terwijl er overal getracht 'orilt naar ONTwapening... echter zonder Ng, helaas 1, ziet men hoe langer hoe meer itbreiding geven aan BBwapening. Het pro- fanima der Vereenigde Staten voorziet een 'fcrd uitgaven te verdeelen over 5 jaren tot proofing der vloot 26 kruisers van 10 000 waarvan elke eenheid i5 millioen dollar 1 3 vliegtuigdragers 5 onderzeeërs 18 'stroyers. en 4 plaatsvervangende kruisers Italië. De betrekkingen tusschen Italië Frankrijk zijn nog steeds niet bevredigend. e°weet dat Ital niet kan vergeten dat men Frankrijk alle vrijheid laat aan de opstokers ,,J antifascistische samenzweringen ^aar de heer Mussolini zich soms laat geslepen in de uitvallen tegen Frankiijk, J'ht Engeland hem zijne raadgevingen te •Dben gestuurd om kalmte en bedaardheid 11,1'e prediken. RIK. Allerhande Nieuws fyer. |n ees, gracht gereden. Ten 8e van het zeer mistig weder is Zater i laatst, bij het Exercicieplein, een rijtuig gracht terecht gekomen, echtgenooten Camille Desmedt, van ^êrtinghe (Geitenhoek), werden nogal erg en moesten, na een eerste verbanc a.ats; terug naar huis worden gebracht •Tuig waa gansch ontredderd. echt e,en gebroken. - Maandag morgenc genoote Paul Vermeulen, van Po- het stappen uit een auto', zoo tr^h^'T gevallen dat zij het rechterbeen op VttkkW eic!ene plaatsen gebroken heeft. s'uchtoffer, moeder van vier kinderen naar 't gasthuis te Yper worden ge bracht waar een heelkundige be werking nood zakelijk werd bevonden. Landlooperij. De genaamde Teunis- sen Jan, geboren te Appeldoorn (Nederland)in 1904, werd, uit hoofde van landlooperij door de politierechtbank van Yper, veroordeeld tot 2 jaar opsluiting in een bedelaarsgesticht. MINISTERIE VAN LANDBOUW Dienst voor Landbouwherstc 1 BERICHT Van af 20 D-ecember aanstaande worden de bureelen van den Dienst voor landelijke Oorlogsschade {Motocultuur), thans geves tigd in de Augustinestraat, overgebracht naar den Openbaren Hof, te Yper, achter Sint Maariens klooster, in de barakken voordezen gebruikt door het Koninklijk Hoog Commis sariaat. De landbouwers en eigenaars van geteis terde gronden worden dus vriendelijk ver zocht, voor het vereffenen hunner land- schade, zich voortaan te wenden of desge vallend hun briefwisseling te sturen aan het hierboven laatstgenoemd adres. De Bestuurder J. De Boeckx. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE Service pour la Kesiauration Agricole AVIS Les bureaux du Service des dommages de guerre pour R ^stauration Agricole Motocultureseront transférés, a partir du 20 Décembre prochain, de la rue des Augustins au Jardin Public, a Ypres, der rière le cloitre de St Martin, dans les bara- quements occupés ci devant par les Services du Haut Commissariat Royal. Les sinistrés sont done priés, pour le règle- ment de leurs dommages agricoles, de vouloir bien s'adresser, a partir de cette date, a. l'adresse susmentionnée. Le Directeur J. De Boechx II est indéniable que Lindberg est un des rois de l'air et que les magasins a Ypres sont les mieux assortis pour toute la CONFECTION DAME. Ju qu'au 31 Décembre, fin de saison SOLOES Verklariugen van den g tot i5 December IQ2\7 Geboorten Verfaillie André, Zillebekestraat. Lamaire Paula, Hondstraat, 21 (van Antwerpen). Parein Gerard, Hondstraat, 21 (van Komen). Casier Cecile, Dickebusch- steenweg. Cnockaert Jacques, Dixmudestraat. De Apotheek van La Pharmacie de Mr HOUTEKIEN Meenenstraat o— Rue de Menin Heer Gabriel Dobbelaere Jufvrouw Liane Dobbelaere De familie Mollez De familie Dobbelaere melden met droefheid het pijnlijk verin s hun ner teergeliefde echtgenoote, moeder, schoon zuster en bloedverwante VROUW Gabrielle - Germaine MOLLEZ geboren te Rijsel, den 7 Mei 1902 en god vruchtig overleden te Yper, den i5 December 1927. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestel- ling, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St Niklaas te Yper, op. Maandag 19 December 1927, om 9 uur. Vergadering ten sterfhuize, Statiestraat, 4, om 8 3/4 uur. Dit bericht dient als uitnoodiging. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 18 December,om8 y* u,, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Rosalie VIN DE VOGEL, We CREPEELE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 Decemb r, om 8 1/2 u., in S1 Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Leopold VANCRAENENBROEK, gewezen chef van Politie, en zijn dochter Yvorme. is ALLEEN OPEN op Zondag 18 Dec. reste seule ouverte ie Ditnauche 18 Déc. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 18 December, om 11 V* u., in St Maartenskerk, tot zielelafenis van de overleden Bakkers der stad Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zond ag25 December,(Kerstdag) om 8 1/2 ure, in St Niklaaskerk, tot zielelafe nis yan de familie BLGOTACKER-GOETGHELUCK Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 December, om 8 JA uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw DEPLANCKE - SLEG fINCK Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 DecemberKerstd om 8 1/2 u., in de kerk van Onze Vrouw Hos pitaal, Lange Thouroutstraat, tot zielelafenis van de overledene familie van Daniel DEFEVER - JOOS Les amis et connaissances sont p iés de bien vouloir assister aux MESSES qui seront célébrées en l'église St Martin, p ur le iepos de Fame de Monsieur André VERGRACHT, le Dimanche 25 décembre (fête de Noëi). a. xi h. 1/2 de la part de la confrérie du Saint Sacrement et le Lundi 26 décembt e. a 8 h. de la part de la confrérie des ames du Par- gatoire. Vrienden en kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd de ZIELMISSEN te willen bij wonen die zullen gelezen worden in St Maar tenskerk, tot zielelafenis van Heer André VERGRACHT, op Zondag 25 December (Kerstdag), om 11 1/2 uur, vanwege de Broederschap van het H. Sacrament, en op Maandag 26 Decem ber, om 8 uur, vanwege de Broederschap der Geloovige Zielen van het Vagevuur. te koop ten bureele dezer. -1 -y -v <h *a^awar-yfBwjrra ^ir nr, nnTtnwrin.-i tm_- juijin j,; b i8 e- biJ Huwelijken Schoonheere Daniel, wachtmeester der Gen darmerie te Elsene en Geiein Augusta, z b. te Yper. Ketels Alphonsus, stoker aan den langen omvaart te Oostende en Geldof Maria.z.b. te Yper. Overlijdens Verbeke Maria, 62 j., herbergierster, echtg. Decommer Camilie, Meenensteenweg, 114. Carton Ma- thilde, 23 j., huishoudster, echtg. Parez Maurice, Meenen steenweg, 87. Menu Michel, 15 j., z.b. Wenninckstraat (van Voormezeele). Vermeersch Marie-Louise, 74 j., z.b. wed. Moerman Frangois, Rijselstraat, 38. Depuydt Theo- phile, 72 j ,z.b. wed. Vanbelle Lucie, Lange Thouroutstraat (van Elverdinghe). Merlevede Elvira, 23 j.huishoudster, echtg. Crombez Camille, Lange Thouroutstraat (van Vlamer- tinghe). Baron Gaston de Vinck, 72 j., gewezen Burge meester van Zillebeke, echtg. Osterrieth Florence,Wenninck straat (van Zillebeke). Dethoor Jules, 77 j., z.b., wed. Hoste Emma, Rijselstraat, 105. Buseyne Clemence, 75 j., z.b., ongehuwd, Surmont de Volsberghestraat, 13.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9