kerstnacht jaar, N° 37 - 24 December 1927 8e Année, N° 37- 24 Décembre 1927 de Abonnenten A^nos Abonnés Gemeenteraad van Yper - Weekblad - voor het Arrondissement Yper ujm é«>sr Vereeniging de? Geteisterde», der Yperscli© Clubs, enz. Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Aiionaement15 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooxe artikels geweigerd Journal hebdomadaire de ['Arrondissement d'Ypres Organe de I'Association des Smïstrés» des Clubs Yprois, etc. RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refuses Woorden van G. GEZELLE. Op Zangwijze van Minuit Chrétiens. acht Slaaf op Wie kander nu nog slapen, Als 'f Eeuwig lichf de duisternis omstraalt lis hef Woord, dat alles heeft geschapen, snif den troon des hemels neergedaald. REFREIN Van Oost en West, uit al de hemelstreken Staat op en komt, niet langer meer gedraald, Een schamel kind komt onze banden breken Kerstnacht 1 Kerstnacht, Messias zegepraalt! deed, verdoold, langs ongebaande sporen Zoekt iedereen den weg, dien niemand vindt ikomf alhier, en. in den slal geboren, lanschouwt den Weg, de Waarheid, in dat kind ischouwt den Weg, de Waarheid en het Leven, lie t ballingschap en 'f slavenjok verkoos, ons genade en vrijheid weer te geven lie Adams schjld in t Paradijs verloos slnacht! Kerstnacht! Vee! schooner als de dagen, lemelzon die Bethlehem verlicht, jd ons ook die u genade vragen, IGroote God, die in een kribbe ligt, toch niet uit ons gedacht verloren al we voortaan geen arme iiên meer zijn ind ren Gods, en rijke in Hem geboren, arm en krank, voor ons ligt in de pijn 'trKomt aan, gij, arme en rijke lieden, inden stal uw harte binnendraagt Heere, ontvangt 'f, en laat er in geschieden taf gij van ons kinderherte vraagt. lie, :ie kunnen niet genoeg aandringen bij E'ezers,aan wie tot heden geen kwijtbrief aangeboden, het bedrag van i5 fr. aan ten gewonen briefdrager te overhandigen, fom zelf op de post of op onze post tekening 46.173 (C. Dumortier) te stor !order verderen uitstel, indien zij wen- voorts regelmatig «Het Ypersche te ;i"gen. •taze abonnenten die op voorhand be ebben, moeten zich tot hunnen brief- |Er wenden indien zij hun blad niet regel °P hetzelfde uur ontvangen. lns]stons viverrient au pres de nos L a qui la quittance de renouvellement °nnement n'aurait pas été présentée, sansplus de retard au facteur ou au audec b postes, ou encore de verser i5 fr. ®Pte chèques 46.173 (C. Dumortier) ^uent continuer 'a recevoir La Ré- *P res aCes abonnés peuvent réclamer leur .ai|/acteur habituel, s'il ne leur est pas lheure habituelle. Sts&d Ypsp Bericht Het College van Burgemeester en Schepe nen maakt bekend dat, ter gelegenheid van Nieuwjaar, de koffiehuizen, gasthoven en danszalen zullen mogen openblijven na één uur 's morgens in den nacht van 3i December 1927 op 1 Januari 1928. De Secretaris, De Burgemeester en Schepenen, G. Versailles. H. Sorry. 'Geleibrieven Zaterdag 31 December, zal het kantoor der accijnzen gesloten zijn van af II uren. Van 9 tot 11 uur zullen alleen de geleibrieven geldig gemaakt worden. B©s ISterqjuises L'hiver avec ses froids, ses pluies et ses neiges est arrivé voici revenu le temps du dégel et de la boue. Nous nous ferons l'écho aujourd'hui des doléances des nombreux Yprois que leurs occupations obligent a de fréquents voyages. O, vous, qui nous lisez, n'avez-vous pas déja souffert de l'inclémence du temps, alors que sur le quai de la gare, vous attendiez patiemment l'arrivée du train Pauvres batiments de la gare d'Ypres, vous êtes minuscules, mais er.fin vous suffisez aux besoins de la calme villette, tandis que vous, tristes quais, quel état vous présentez pendant la mauvaise saison Vous êtes boueux et défoncés et des flaques d'eau vous rendent impratic'ables. Qu'il est gai pour le voyageur après avoir gagné l'endroit qu'il doit stteindre, de rester coi, les pieds dans la boue, sous la pluie et le vent, en attendant le convoi annoncé et commeles étrangers qui visitent notre ville et apportent chez nous un peu de bien être, doi- vent emporter de tristes souvenirs de rette gare si peu hospitalière L'installation de marquises serait-elle coü- teuse Sans doute, mais cela ne répond il pas a une impérieuse nécessité C'est toute une ville, qui, le matin, s'en va jusque par dela la frontière, gagner le pain nécessaire aux foyers Yprois le nombre des voyageurs augmente sans cesse la mise en service du train de 5 1/2 h. du matin en est la preuve. Que pour tous, un effort soit fait et que cette foule laborieuse ait enfin des abris. Nous ne causerons pas des dames. Sont-elles assez craintives, de n'avoir encore osé protes ter au nom des exigences de la mode Messieurs de la compagnie des chemins de fer, donnez nous des marquises. Vous aurez eri échange la gratitude des Yprois et surtout des Yproises, et cela vaut bien, croyons-nous, un petit effort. Ce petit effort le ferez-vous Oui, nous avons confiance et nous vous attendons. 'Maurice de Josei. Verslag der Zitting van 19 Dec. 1927 In plaats van te 7 uur, zooals aangekondigd was, wordt de vergadering slechts te 8 uur geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, dd burgemeester-voorzitter Lemahieu, sche pene D'Huvettere, Van Nieuwenhove, Glo rie, Vandamme, Laton, Missiaen, Bossaert Leuridan, Soete en Delahaye, raadsleden Versailles, secretaris. Afwezig de heeren Declercq, Capoen en Bonnet. De heer Voorzitter, rechtstaande, overhan digt, onder de toejuichingen van de raadsle den, het eerekruis van 2e klas aan den heer, Castel Camille, bediende van het stadhuis sedert 35 jaar, biedt heirv zijne hertelijkste gelukwenschen voor de bekomen onderschei ding en drukt de hoop uit dat hij nog gedu rende lange jaren zijn goede en trouwe diensten aan het stadsbestuur zou mogen toewijden. I. Processen-verbaal der zittingen van 5" en 12" December IQ2J. Na lezing ervan, gegeven door den heer Secretaris, worden deze processen-verbaal opvolgenlijk en zonder opmerkingen goedge keurd. II. StadskerkhofGr on dv er gunning en. Een aantal grond vergunningen op het kerk hof worden onder de gewone voorwaarden toegestaan. Alleen de heer D'Huvettere ont houdt zich, omdat hij, alhoewel nog in leven, in de zaak betrokken is. III. Wegenis Aankoop van grond. Verscheidene aankoopen van grond, ten gevolge van onteigeningen, worden voorge steld, namelijk een strook grond van 160 ni2 tussc'nen den steenweg van Poperinghe en dezen van Veurne aan 9 fr. de m2 53 mi in de gewezen Hallestraat, zijnde den winkel van Mme Ww' Hollevoet,waarop een minder waarde is van 12.000 fr. 33 m2 70 in de Arsenaalstraat aan 12 fr. de m2 24 m2 in zelfde straat aan 10 fr. de mz en 2i3 1112 68 in de Schuttelaarstraat aan 11 fr. de 1112. Deze drie laatste strooken grond zijn eigendom der familie Angllis. Al deze voorstellen van aankoop worden eenparig goedgekeurd. IV. Groens elmarkt Standplaatsen Verpachting Voonvaard'eu. Binnen kort, namelijk op 23 December, zal er overgegaan worden tot de jaarlijksche openbare verpachting der standplaatsen op de groenselmarkt. De gemeenteraad is heden geroepen de voorwaarden van het lastkohier dezer verpachting goed te keuren. Deze voor waarden, behelzen onder meer dat die ver pachting openbaar moet geschieden op den instelprijs van 100 r. per kraam en slechts :i ET (PERSCHE LA REGION D'YPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1