1ERBERGGERIEF ZAAILAND va schoone Taillie Wei- Zaailand WO O IS HU IS Renteniershuizen Beste BA.CHEN HOFSTEDEEEN HOFSTEDEKEN 2 KOEIEN waarvan 1 bskalfde Em. Depuydt-Decïef cq Maandag 26 December 1627 Openbare Verkooping 26 December 1927 VEN DIT IE Instel met Premie OORLOGSCHADE op Vrijdag 90 December 1027 Uit ter band te verknopen Merkweerdige venditi ën Dp Haan dag 26 December 1927 Instel met Premie Woensdag 28 December 1027 Instel met Premie Woensdag f i Januari 1928 Openbare Verkooping Beheer der Domeinen VijtUuj Janua °^REbd o Pik aP r Dinsdag 27 December 1927 te Wytschaete (Oosttaverne) 8 T A D Y P E li Maandag 26 Dec. 1927 Maandag 26 Dcc. 1927 te IAMGEMAICK, St-jULIAAN JtU' die van den Deurwaarder €2. Tahon Jules Capronstraat, 11te Yper JJit oorzaak van vertrek —o (2dt Kerstdag) i uur stipt namiddag, zal de Deurwaarder Gorges TAHON, Jules Capronstraat, n, yper, overgaan in de herberg De Groote piflte bewoond door heer Henri Bauwen- Oarrein, te YPSR, Meenensteenweg, bij je herberg De Bascule tot de ^taande uit 2 toogen met bierpomp en 5 m. darm in tin, buffet, 20 stoelen, tafels, pendule, dgaretkas, herbergstoof, lampen, koperen roeien, en verder herberggerief. Verders hoeveelheid Wiöubels en mobilaire Voorwerpen bevat- lende namentüjk groote kleerkas, verschei dene andere stoven, tafel met schragen, com pleet service voor specerijen, zetel, canapé, beelden onder glas, koffiebrander (trommel), aschkuipen, waschmachien, Engelsche en andere bedden met ressort, lavabo garnituren, 2geheel schoone matrassen in wol, bas cnlemet gewichten, metsers- en ander alaam, 1 liters créoline, enz., enz. Verders hoeveelheid baddens, madriers, planken en brandhout. - Gewone voorwaarden. Komptant. om i3 uur 3o zeer stipt, herberg «In het Paviljoen bij Leopold Callens, te ZILLEBEKE, Oude Brugstraat te ZILLEBEKE, Verbrande Molen Dicht de Oude Brugstraat Langs den ijzerweg van Kortrijk naar Yper. Koopi. - 54 aren ZAAILAND, rechtover fe«Cóte6o sectie C, deel 542I1. Koop 2. 54 aren ZAAILAND, nevens worgaande, sectie C, deel 542h. Koop 3. 69 aren 60 ca. ZAAILAND, tëvens voorgaande, sectie C, deel 542I1. Koop 4. 6 aren 40 ca. ZAAILAND, Wie C, 493d en 494c!. koopen samen hoogst ingesteld 14.000 fr. Koop 5. 35 a. ZAAI LAND, sectie C, 447a. Ingesteld 500 fr. Zie plakbrieven met plan. Inlichtingen te bekomen bij M. Depuydt, egistratie-Naziener te Yper, Surmont de a'sberghestraat, Nr 45. Vie van den Notaris Camerlirnck te Passchendaele. Driekoningen uur zeer stipt namiddag, te Pas Vndaclewiik De Kazak in den eembosch, ten verzoeke van den Heer Rid- er Christian de Ghellinck d'Elseghem. lQ« 2 hectaren, 26 aren, 40 ca, Met comptant geld. Kantoren van de Notarissen Lammey te Komen en Ef*n. De Cock te Yper. Overslag Dinsdag 10 Januari 1Q2<S telkens om 2 1/2 uur zeer stipt namiddag, te KOMEN, in het Hotel du Nord ge houdendoor M. Cam. Vermeersch, garagist, van i°) 1 Ha. 77 aren met alle rechten tot oorlogsschade voor scha de aan den grond, bedragende volgens vonnis 6.405,69 fr. Volgens plakbrief verdeeld in drie koopen. 20) Eén goedvinden voor voor vernieling van een hofstedeken, bedra gende volgens vonnis de som van 38.356 fr. 50 c. Behoud van samenvoeging. Studiën van de Notarissen DE COCK en D'HUVETTERE, beide te Yper. Om uit onverdeeldheid te treden Overslag in één zitdag om 2 uur zeer stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht te Yper, Kazern, Mondstraat, van Een nieuwgebouwd ten dienste van WINKEL met stalling en afhankelijkheden te Yper, op den hoek der Klaver- en Neerstraten, groot x are 66 ca. Vrij vaai gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het tweede kanton Yper. Studie van den Notaris DE COCK t Yper. Twee schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notarif- Ernest DE COCK te Yper. Kantoor van den Deurwaarder GOIGNE te Wervick. van eene schoone hoeveelheid zeer - DEKKLEEDEN - dienstig voor landbouwers, kooplieden en voerlieden. 9. (zijnde Tweede Kerstdag) om g u. voormiddag, te Staden, plaats, voor de herberg Stjean bij M. Van Coillie. II. (zijnde Tweede Kerstdag) om 3 uur namiddag, te Zonnebeke, herberg 't Gemeentehuis bij Jules Quatanne. Kantoor van den Notaris Vam SïecBse te Poperinghe. BIJ RöhLWKOOP o (2d" Kerstdag) te 2 uur stipt nanoen, in den Café de la Paix bij M. Camiel Vandepitte Lemahieu, Groote Markt te POPERINGHE van een allerbeste met schoone gebouwen, hun grond, weideen zaailand te WOëSTEN, langs den kezel- weg genaamd Omloopstraat met partij zaailand langs den kezelweg genaamd «Zuyd- schotestraat of Steenstraat al nabij de herberg De Wyngoot samen groot 3 hec taren 50 aren 84 ca. Bewoond en gebruikt door M. Jerome Mahieu-Van Exem. Verdeeld in 6 koopen. Om seffens in genot te komen met den dag der betaling. o,5o Instelpremie te winnen. Overslag Maandag g Januari TQ28, te 2 u. stipt nanoen, in den Café de la Paix te Poperinghe. Kantoren der Notarissen Vars EtGGké te Poperinghe en De Ta verniet* te Langemarck. te 2 uur nanoen, ter herberg De Steenbakkerij bij M. Emiel Broeckaert, te LANGEMARCK, St-Juliaan ook dienstig voor allen handel nabij de kerk, langs de Sebastopolstraat. Thans bewoond en gebruikt door den ver- kooper M. Cyriel Camiel Santje. - Verdeeld in 3 koopen, te weten Koop i. De gebouwen met 27 aren 40 ca. bebouwden grond, hoving en wei ie. Om in gebruik te komen met i5 Februari 1928 Koopen 2 en 3. Eene allerbeste partij zaailand groot 87 aren 60 ca. Om in genot te komen met den dag der betaling. Overslag Woensdag 11 Januari IQ28 te 2 uur nanoen, ter herberg De Steenbak kerij te Langemarck, St-Juliaan. II. onmiddellijk na den overslag van bovenbe schreven goed, op voormeld hofstedeken, ten verzoeke en behoeve van M. Santy voor noemd, Alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris VAN EECKE voornoemd. BOUWMATERIALEN Steenlcappei-ij Grafzerken, Marmerwerk Koien Djckfcbusch steenweg, YPER (bij de Statie) VAN VAN e 12 1/2 VAN EEN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 11