TAILLIE - VENDITIE BOOMEN RÉVE DE BONHEUR Van den Boogaarde E. OUSTRIC C° BREUKEN J. OOT7LBKBIBB VINS EN GROS Maandag 26 Heeember 1927 Merkweerdige Op Vrijdag 6 Januari 1928 Openbare Verkcoping Ie Wsstoufp© Almanakken voor 1928 Mannetje uit de Mane GEMEENTESTADEN DE KLOKKEN van CORNEVILLE CINEMA OMNIA Le plus grand Rmour Grande Disfillerie Dijoimaise GROOTE KEUS JUWEÉLM, HORLOGES Regulateurs en Wekkers Voor uwe DRANKEN wendt U tot het welgekend Huis 32-36, Bukkerstraat YPER Studie van den Notaris EdrnoneS Maertens te Kortrijk. Tweede Kerstdag om x uur stipt namiddag, te BELLEGHEM Omtrent 5 hectaren zwaar en schoon tailliehout 12 jaar oud,). Alles gekapt en verdeeld in 3oo koopen. Vergadering aan den hoek van den bosch, langs den steenweg van Doornijk, gehucht De Katte te Belleghem en betaling in de herberg De Katte», langs zelfden steenweg. Studie van den Notaris Cassie^S te Poperinghe. (Drie Koningen) om i uur zeer stipt namiddag, ten verzoeke der Commissie van Openbaren Onderstand van Westoutre, zal de Notaris CASSIERS, ter verblijfplaats van Poperinghe, overgaan tot houden op de weiden 'gebruikt door MM. Remi Rouseré, René Delhaye en René Legrand, der IE*»BN en EIKEN aldaar staande. De boomen staande in de weide gebruikt door M. René Legrand zullen verkocht wor den te Westoutre in de weide gebruikt door M. René Delhaye en moeten dus vooraf bezichtigd worden. Vergadering in de weide gebruikt door M. Remi Rouseré te Westoutre. Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar. MARKTEM MARCHÉ MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS Tarwe de 100 kilogr. Froment les 100 kilos Rogge id. Seigle id. Haver id. Avoine id. Aardappelen, 100 kil. Pommes de Ter re Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren het stuk CEufs la pièce Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos S3 i -e c I g-Q MarittSen i#arï $,n«S©s»Se«sfat 20 December Varkensmarkt te koop gesteld gedurende de week 2278 stuks, 7,65 8,65-fr. de kilo op voet. 21 December Veemarkt te koop gesteld 665 ossen aan 4,35 6,60 fr., 140 stieren aan 4,25 —5,80 fr., 120 koeien aan 4,o5 - 5,8o fr. Totaal 925 stuks. 22 December Kalvermarkt te koop gesteld 1628 stuks aan 7,25— 9,5o fr. de kilo. In de afgeloopen week zijn 2041 stuks toegekomen. Groote en Kleine SN0ECK van 4 fr. en o fr. 75 o fr. 75 Te bekomen ten hu reel e dezer, 15, Boter- straut, 15, YPER. Onderscheiding Op de Internationale Tentoonstelling van Pasteigebak te Rijssel van i5 December 1.1. waarop 32o tentoonstellers deelnamen komt onze stadsgenoot M. Lobelle-Dauchy, 4°> Boterstraat, bekroond te worden met een eersten prijs met bijzondere gelukwenschen der Jury voor praalgebak. Distinction A l'Exposition Internationale de Ia patisse rie, tenue a Lille, le i5 Décembre dernier et a laquelle participaient 320 exposants, notre concitoyen, M. Lobelle Dauchy, 40, rue au Beurre, vient de remporter un premier prix avec felicitations du Jury pour une pièce patisserie. Koninklijke Tooneelmaatschappij «KUNST BROEDERMIN Schouwburg Flan- dria Yperstraat. Zaterdag Kerstavond 24 December, om 7 uürZondag Kerstdag 25 Decem ber, om 2,15 uur en Maandag 2e Kerst dag 26 Decemberom 2,15 uur, opvoe ring van Wereldberoemd Opéra Comique in vier bedrijven van Clairville en Planquette. Met de kunstvolle medewerking van Mevr. L 5TIGIERS, Opérazangster uit Gent, Mevr. VAN DE WOUWER, Soprano uit Antwerpen en verscheidene dames juffers der gemeente. Prijzen der Plaatsen Voorbehouden 5 fr Genummerde 4 fr. Derde rang 3 fr. Kaar ten van heden af te bekomen bij A. Flamand, Statiestraat, Tel. 24. anEUL-BjattGtJEKBttBUBtntauBnanEUHUiiiïtEttaöfcj 6ROUTE Zaterdag 24, Zondag 25 Dinsdag 27 December, om 8 uur of De Roman van een danseres Sf.HOON KOMIEK Maandag 26 en Donderdag 29 December t'oBuvre Prijzen der plaatsen i.65, 2, 2.5o en 3.5o fr. Vins authentiques et garantis d'origjne 23, Rue Claesseus, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, LIBOURNE (Gironde) Fondée en i836 BRUX DIJON Succ. E- Van den Boogaerde Apéritifs - Liqueurs - Sir ops de fruit Dépot des produits de ces deujt firmej chez M. Ceul@naere a Ypres rue Courte de Thourout, 22. ALLE SLACH VAN BRILLEN Graveur Goudsmid, Diamantzetter (bij de Markt) Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDENUITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, dooi de nieuwe GEBREVETEERDE toestellen van den GEDIPLOMEERDEN Special!»!' Breukmeester Albert DUMONCEAU Belgische firma, opgericht in 1885, VIJF MAAL GEBREVETEERD, EERED1PL0- MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze tor stellen volkomen zonder RUG- of ZIJ- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle wette» zonder eenig ongemak gedragen. Weerhou den onder zachte REGELMATIGE drukking alle breuk, doet ze verminderen tot volledig» verdwijning, met alle WAARBORGEN paising en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, vaa 9 tot 2 uren te O De 3" Dinsdag van leder maand,'n tl,"! Hotel Continental (Statieplaats); van 8 tot 6 uur KOKELAERSTRAAT, 3. Bljsonder Kuis te Brussel! 65 67, rue de la Meuse, 65 67- waar U altijd een groote keus van WIJNEN, LIKEURWIJNEN en STERKE DRANKEN kunt vinden aan voordeelige prijzen en gewaarborgd van herkomst. Al deze dranken kunt U ook bekomen in de volgende huizen aan dezelfde prijzen Coöperatief Eendracht, Elverdinghestraat; Van Elslander, de Haernestraat, 36 Weduwe Bal, Zonnebekesteenweg, 89 Julien Kerrinchx, Hoornwerk, 3 Schoonheere, Ptnnestraat, 3 Bonduwelle-Dumortier, Rijsselstraat OVERAL VOORTVERKOOPERS GEVRAAGD •O 165 172 165 61 ,00 1,40 00 M -O E O» V- o O 52 Q 175 183 171 65 27,50 1,25 00 O) <V J2 1» Jy C/3 o C/3 (v> Q os O 180 180 172 58 27,50 1,40 00 e H OJ <13 Q 153 00 170 68 30,50 1,40 00 ja Ja aj OJ Cl cri CM 190 190 160 50 29,00 1,20 400 Zondag Namiddagvertooningen om 2 '/2 en om'5 uur Groote Galaweek ter gelegenheid van Kerstdag Groote dramatische superproductie, vertolkt door de gravin Agnès Esterhary, Suzy Ellcot en Harry Liedte. Deze film heeft een bijval zonder weerga behaald. Maandag om 3 en 8 uur Groot Belgisch gewrocht van Julien Duvivier, Suzanne Christy, Jacques Van'Hoven, Jimmy O'Kelly. Echt levensdrama dat u de opoffering eener moeder aantoont. Den Zondag en Maandag bijzonder Familie- en kindei- vertooning. Alle taksen inbegrepen. VAN ICOr'ifPiik B'JHUIS open alle dagen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 16