voor een termijn van één jaar, dat de pacht prijs alle drie maanden betaalbaar is, dat een kraam enkel aan een persoon mag in pacht gegeven worden en dat die persoon gehouden is er regelmatig groensels te koop testellen. M. Missiaen. Ik wensch een opheldering te bekomen. Wat wordt hier bedoeld door standplaatsen M. Sobry. Dit is navolgens, de eenen vragen over zooveel vierkante meters te mo gen beschikken, anderen over zooveel. Vroe ger werden die standplaatsen afgeteekend met kalk, zoodat de groenseliers wel weten welke ruimte er hun voorbehouden is. Noch- tans kunnen wij vóór deze verpachting op nieuw de verscheidene standplaatsen met krijt doen afteekenen. M. Missiaen. Is de verkoop van fruit hier totaal uitgesloten M. Sobry. Ja, de verkoop van fruit is voorbehouden voor de marktkramers, omdat wij den zaterdag een fruitmarkt hebben. M .Missiaen. Ik zie niet in welk nut den verkoop van fruit op de groenselmarkt te verbieden oplevert, vermits gij gedurende het seizoen er toelaat tros en aardbeziën te koop te stellen. Waarom er niet alle fruit laten verkoopen, uitgenomen op de marktdagen Wie weet of dit niet gelegenheid zal geven de standplaatsen meer te zien opbrengen. Er zijn ook winkels in stad die groensels verkoopen, men kan dus evenmin aanvoeren dat den ver koop van fruit op de groenselmarkt nadeel zal berokkenen aan de fruitwinkels in stad, vermits men die beweegreden niet gebruikt voor de groensels. Na een kleine gedachtenwisseling wordt het voorstel van den heer Missiaen in stem ming gelegd en eenparig goedgekeurd. In het lastkohier der verpachting zal dus vermeld worden dat de verkoop van fruit toegelaten is alle dagen buiten op de marktdagen. V. Openbare Onderstand Ruiling en verkooping van grond. De Commissie van Openbaren Onderstand vraagt de toelating éen perceel grond van 1782 m2 gelegen te St Jan te mogen verwis selen en een tweede perceel van 1829 m2 uit ter hand te mogen afstaan aan de gemeente St-Jan, om deze laatste toe te laten enkele straten te verbreeden. Eenparig goedgekeurd. VI. Commissie van Openbaren Onderstand Herziening van pacht. Daar de hofsteden niet vroeger konden hersteld worden vraagt de Commissie van Openbaren Onderstand een nieuwe pacht van 9 jaar te mogen toestaan aan Adolf Phlypo te Merckem mits den jaarlijkschen pachtprijs van 842 fr. per hectaar en aan een zekeren Cailliez te Zillebeke mits den prijs van onge veer 65o fr. per hectaar. Beide vragen worden eenparig ingewilligd. VII. Kerkfabriek van St-Pieters Be grooting voor het jaar iQ2j. Deze begrooting beloopt tot de som van 42.435 fr in ontvangsten en uitgaven. Goed gekeurd. Alleen de heeren Van Nieuwenhove, Glorie, Missiaen en Bossaert onthouden zich. VIII. Stads Muziekschool Begrooting voor het jaar IQ28. Deze begrooting sluit met een so n van 38.8oo fr. Door de verhooging der wedde van een leeraar moet dit bedrag met 246 fr. ver meerderd worden. Algemeen goedgekeurd. IX. Slachlr echten Herziening. De gemeenteraad heeft, in geheime zitting, beslist voor de twee nog te loopen jaren van de vijf, waarvoor die rechten vroeger gestemd werden, de slacht- en keurrechten van 2 op 5 centiemen den kilo, levend gewogen, te bren gen. Eenparig aangenomen. X. Taks op de terrassen Herziening. Gevolg aan de beslissing, verleden week genomen tijdens de geheime zitting, wordt er voorgesteld de taks op de terrassen te bepalen op 10 fr. dem2 voor de Groote Markt en de Statieplaats. Enkele leden doen opmerken dat die taks werd aangenomen niet voor geheel de markt, maar enkel voor den Zuidkant, omdat deze kant het meest bevoordeeligd is. Doch het schepenencollege is van oordeel dat er maar moeilijk een verschillende taks kan bepaald worden voor den Zuidkant en voor den Noordkant, omdat tijdens de feesten en fooren beide kanten even bevoordeeligd zijn en er in gewonen tijd ook gasthoven zijn al den Zuidkant die minder te doen hebben dan andere aan den Noordkant gelegen. Het gedane voorstel wordt dan goedge keurd. Stemmen neen de heeren Van Nieuwenhove en Glorie. XI. Leening van i.5oo.ooo fr. bi] het Gemeentekrediet van Belgie. Deze leening is bestemd voor de teruggave aan den Staat van verschoten geld, in 1919 gegeven voor de terugbetaling der kasbons, en ten tweede voor het uitvoeren van zekere wegeniswerken. Stemmen ja de heeren Lemahieu, D'Hu- vettere, Vandamme, Laton, Leuridan, Soete, Delahaye en Sobry neen de heeren Van Nieuwenhove, Glorie, Missiaen en Bossaert. XII. Stadsbegrooting voor 1Q28- Enkele artikelen der uitgaven, die tijdens de vorige zittingen werden voorbehouden, dienen nu gestemd te worden. Art. 1, jaarwedde van den Burgemeester. Stemmen neen de heeren Missiaen en Bos saert. De heer Sobry onthoudt zich. De overige raadsleden stemmen ja. Art. 2, jaarwedde der schepenen. Stem men neen de heeren Missiaen en Bossaert onthouden zich de heeren Lemahieu en Sobry al de andere raadsleden stemmen ja. Artikelen 3 en 4, jaarwedden van den gemeentesecretaris en gemeenteontvanger, worden eenparig goedgekeurd. Ook het arti kei 5, jaarwedde van 't personeel van secre tariaat en Burgerlijken stand, wordt gestemd onder voorbehoud dit te onderwerpen aan het onderzoek eener bijzondere Commissie. De artikelen 6 en 7, jaarwedde van den boekbewaarder en den ingenieur-bouwkundige, worden eenparig gestemd. De jaarwedden van den toeziener der wer ken en van de stadsboden, ingeschreven onder artikelen .8 en 9, worden met 20 verhoogd. Art. 14 Kiezerslijsten en kiezingen. Na onderzoek werd bevonden dat de voorziene som van 10.000 fr. voldoende is. M. Missiaen. Daar het drukken der kie zerslijsten een zeer groot en belangrijk werk is, meen ik dat het voordeelig ware dit werk in openbare aanbesteding uit te geven. Al de raadsleden gaan hiermede t' akkoord en het artikel 14 wordt eenparig gestemd. Art. 34 Bijvoegsel van pensioen der stad aan gewezen gemeenteambtenaren en bedienden- De voorziene som van 4000 fr. moet met 2706 fr. verhoogd worden. Goedge keurd. De artikelen 38, 3g en 40, jaarwedden van den policiecommissaris, van den toegevoeg- den policiecommissaris, van den secretaris van policie en van de tien policieagenten, worden met 20 verhoogd. Deze drie arti kelen worden achtereenvolgens en zonder opmerkingen goedgekeurd. Art. 48 Jaarwedde van den geneesheer gelast met de bestatiging der overlijdens. Die jaarwedde wordt verdubbeld. Algemeen aan genomen. Art. 5i Openbaar slachthuis-personeel. Een deel der voorziene som wordt ten voor- deele van een bediende met 20 verhoogd. Eenparig goedgekeurd. De artikelen 53, waterleiding personeel, en 56, wedde van den cipier van het nacht verblijf, worden zonder wijziging goedge keurd. M. Delahaye. Ik zou aan den gemeente raad willen vragen de beslissing, genomen door het bestuur van het Werkloozenfonds in zijne vergadering van 16 dezer, goed te keu ren, opdat die beslissing reeds zou k toegepast worden met den in Januari aUnnen bestuurraad heeft beslist de vergoedin de vrouw of huishoudster op 5o centieme^ brengen in plaats van 25 cm. Deze verhoon verandert in niets de vroeger gestemde stad bijdragen ten voordeele van het Werkloo- S" fonds. Zen" Deze beslissing wordt eenparig goedgekeurd Art. 83 Dienst der Muziekschool. De voorgestelde som wordt met 246 fr. verhoogd Al de raadsleden stemmen ja. Art. 89 Geneeskundig schoolopzicht In plaats van 2000 fr. wordt er nu 7000 fr. voor gesteld. Goedgekeurd. Art. 97 Interesten en afkorting aan 10,80 in twintig jaar der aan te gane lee. ning bij 't Gemeentekrediet. Voorzien de som van 162.000 fr. Stemmen neen de heeren Van Nieuwen hove, Glorie, Missiaen en Bossaert. Art. 97 bis Volgens de standregelen van het Gemeentekrediet moet er voor ieder aan gegane leening 5 onderschreven worden in het maatschappelijk kapitaal, het zij dus hier in dit geval 75.000 fr., waarvan een tiende onmiddellijk dient gestort te worden, weze 7.5oo fr. zooals voorzien is in het tegenwoor dig artikel 97 bis. Dit artikel wordt goedgekeurd door zelfde stemming als bij artikel 97. Art. g8bis Voor de mobilisatie van titels van oorlogsschade bij het Gemeentekrediet moet er insgelijks 5 onderschreven worden in het maatschappelijk kapitaal waarvan een tiende te storten, 't zij 5oo fr. Goedgekeurd. Alleen de heer Glorie stemt neen. Art. 99 Aanwezigheidspenningen aan de leden van den Gemeenteraad, wordt een parig aangenomen. De artikelen io5, duurtetoeslag volgens 't indexcijfer (162.000 fr.) 106, geboortetoe lage (3ooo fr-) en 107, familievergoeding (25.000 fr.) worden zonder opmerkingen aan genomen. Voor artikelen i32, i33 en 134, die vroeger reeds gestemd werden, stelt de heer Voorzit ter een kleine verandering voor, namelijk het weglaten van het woord teruggaafDaar die artikelen hier voorkomen in de uitgaven kan er geen spraak zijn van teruggaaf. Een parige instemming. Art. l83 Gebruik der leening bij het Gemeentekrediet van i.5oo.ooo tr. Volgens beslissing zullen 5oo.ooo fr. dienen om het geld door den Staat verschoten in 1919 terug te betalen. In 1912 werden kasbons van vijf jaar uitgegeven om de stad toe te laten de Hallen te herstellen. In 1919 was de stad in de onmogelijkheid die kasbons terug te beta len en de Staat heeft dan het noodige geld geleend aan de stad. Wij meenden eerst dat dit geld ons gegeven werd op afrekening onzer oorlogsschade, doch de Staat eischt thans de volledige terugbetaling der geleende gelden. Het tweede deel der leening, namelijk 1.000.000 fr., zou dienen voor een aantal kassei- en andere verbeteringswerken in de Ste Elisabethstraat, de Maagdenstraat, Goude Konijnstraat, Beluikstraat, Basculestraat, Maarschalk FrenchlaanKauwekijnstraat, Kalfvaart, de weg van aan den Veurnesteen- weg tot aan de fabriek der heeren Seys, het Hoornwerk, Moscoustraat, de straat van aan den Kanonweg tot aan het Zaalhof, en andere. Ook nog voor het aanleggen der electrieke leiding tot aan de pompstatie van Dickebusch, voor het aankoopen van een electrieke motor voor voornoemde instelling, voor de verster king der dammen van de vijvers van Die busch en Zillebeke, voor de verbetering e schoolinrichtingen, voor aankoop van gr0 enz., enz. De heer Voorzitter zegt dat de n^v°e^e dezer reeks belangrijke werken een 8 verbetering zal daarstellen voor de sta dat het zijn vurigste wensch is de SeTnee.^{ raad er in te zien lukken gedurende het J ?KflKSS mess ESS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 2