fper. sche VoetbaIkroniek Pachting van onze velobanen FOOTBALL zot1dag 25 December 1927 0p het Stadium, Augustinestraat uur :C. S. Y.-IV-MEENEN Ingang i fr. 25. ,nche 35 Décembre 1937 piinar au Stade, rue des Augustins C. S. Y. I fr. 25. heures Entrée IV - M E N I N get winterweder heeft ons voor de eerste ia[perten gebakken, en terwijl in de hoo- afdeelmgen al de matchen doorgaan, ,ben daarentegen de lagere divisies in onze jvinr.ie gedwongen moeten rusten. Te ?en dat de weermaker Zondag een beetje jttiever zal zijn en maken dat de ontmoe ten kunnen plaats grijpen. Niet dat Cercle erg zal aanhouden de verre verplaatsing jrHeystte ondernemen, want de uitslagen ffijZen dat laatstgenoemde club op eigen rein zich zoo gemakkelijk niet verloren .ftvoegt daarbij de koude temperatuur en lange reis, en, mij dunkt, dat onze spelers lenmoeten doorgeven, willen^zij ten minste puntje naar huis mede nemen. ,'ierde ontvangt de leider zijner reeks, rdekamp in 't verschiet. Doch onze rood- ten, onder geleide van hunnen dapperen litein, zullen trachten hunne eerste zege- al te bevestigen en Meenen nogmaals de spanten ontfutselen. Moest dit gebeuren, men, dan zult gij 16 punten tellen met chterstel op uwen bezoeker, maar die gij in en uitgestelden match gemakkelijk kunt ;icnen. )trde, kampioen van derde speciaal C. ilswijeensde uitslagen nagaan, die dit il gedurende de ontmoetingen zijner reeks rezenlijkt heeft, moeten wij toch bekennen deze allen als prachtig mogen geboekt En wat die resultaten nog eigenaar- i maakt, 't is dat de 4 verplaatsingen op 4 winningen uitloopen, terwijl op eigen einer enkel 1 zege en 3 drawn's bekomen dt, zoodat het doelgemiddelte de volgende s aanwijst 17 tegen 7 of 10 tegen 2 en huis en 7-5 te Yper. 'k Neem van de genheid gebruik om al de spelers van dit il nogmaals hartelijk gelqk te wenschen en aan te zetten zich goed te oefenen en te 'gen om den eindtoer met volle vertrou- aan te vatten. Ten titel van inlichting ler hoe die ploeg meerendeels samenge- Iwerd Gadeyne Dechiever Dehem Bumortier Hollebeke Debergh s'er Coene Depuydt Van Bost Talon 'aatsvervangers Hoornaert, Witterbecq, Nies. NEMO. Pronostiekers opgepast lar al de matchen Zondag laatst tegelijk 'eld werden, zullen de pronostiekbulle- '°°gst waarschijnlijk later te pas komen, "dus behouden. ;ïer ischen dagen, in een vergadering van den Wel 'a de gemeenteraad deed een lid maar °Pmerken indien het wenschelijk is mate van het mogelijke ieder dienst °n °sten dekt, dan ook 't geld dat ^ordt voor eene zake van openbaar 1 daar toe moet besteed worden... en il n,et 'echt is maar altijd te doen JMV°°r ve^°®,anen n*e* bestaan! Huvettere, dat is den nagel op de grootste voldoening hebben wij dat de heer Schepen Lemahieu dadelijk bekwam eene toelage van 55.000 fr. in de begrooting te schrijven en bijzonderlijk dat hij alrap de pleegvormen vervuld heeft en reeds verzekerd is van de tusschenkomst der Provincie voor 40 000 fr. Onzen besten dank, Mijnheer de Schepen dat is in onze kanse troef Beste lezers van 't Ypersche hoe dik wijls hebben vyij geschreven en verzet aange teekend tegen dat schreeuwend onrecht te doen betalen voor velobanen die niet bestaan? Herinnert UE. 't nummer van 13 Februari 1926. Een die er bij was gaf er verslag over eene aansprake van Dr Brutsaert, Voor zitter van den Provincialen raad, tot de 40 leden van 't Verbond der Katholieke Gemeen teraadsleden van 't Arrondissement Yper betrekkelijk de financieel e hulp der Provincie aan de Gemeenten. Leest en oordeelt en niet weinig verstomd waren sommige toehoorders te vernemen welke groote toelagen er kunnen bekomen worden onder zekere voorwaarden die onder andere voor 't aanleggen en herleggen der wegen beliepen tot 1/4 der kosten, en voor de velobanen tot 75 °/o en zelfs 90 Spreker deed onder ander opmerken dat er in 't budget der Provincie voor het jaar 1925 een som voorzien was van 400.000 fr. voor het aanleggen van velobanen, en dat er slechts aanvragen ingediend werden door de gemeenten ten bedrage van 62.000 fr. Dat feit kan slechts uitgelegd worden door de on wetendheid waarin sommige onzer ge meentebesturen dienaangaande verkee- rer. In 't nummer van 27 Februari ig2Ó waren wij zoo stout te doen opmerken dat deze die aan de spits moesten staan van het herstel onzer armoedige frontstreek zelfs op de hoogte niet waren van de hulpgelden die ons toekomen. In 't nummer van 6 Maart kregen wij een klein antwoordje Aan diegene die van de subsidies kunnen genietendie aan te vragen. En daarom is het dat het Verbond in kwestie zijne leden er van op de hoogte gebracht heeft Wij zullen ons toelaten een klein vraagsken te stellen hoevele zijn er die konden van die subsidies genieten en die er aangevraagd heb ben En zouden er in deze twee jaren in al de gemeenten van onze arme en verwaar loosde frontstreek van Yper in 't geheel twee kilometers velobanen aangelegd geweest Een van 't Ypersche. Sportkroniek Op Zaterdag 10 dezer gaf de Ypersche Wielrijdersclub zijn banket waaraan een vijftigtal leden de uitnoodiging beantwoord hadden Het was een vroolijke bijeenkomst en een aangenaam verzet te zien hoe iedereen het zich lekker liet smaken. Aantrekkelijke plats werden er opge diend met, als tusschengerecht eenige lustige liederen, gezongen door de heeren Joye, de kleine Gust, Mimile, Gadenne, als ook door den eere-voorzitter, heer Lahaye, die ook niet ten achteren wilde blijven. Een bijzonder bloempje aan Marten Lepere die bij smulpartijtjes altijd welgekomen is. Als nagerecht kwam de vriend René een vreeselijken Ribidibi aflappen waardoor de drie vierden der leden er de rest van hun haar van gepijndheid bij verloren. En nu tot toekomend jaar De heer Aimé Gruwez, op het feest uitge- noodigd, liet zich verontschuldigen en beloof de toekomend jaar nog meer de maatschappij te zullen ondersteunen. Een Uitgehongerde. Redevoering van den heer Voorzitter tijdens het banket Voor de eerste maal sedert den oorlog werd in onze stad op 10 Maart 1927 een Wielrij dersclub gesticht. Geen beter lokaal kon daarvoor schikken dan het huis van sport- makker Joseph Debeer die er aan gehouden had het voor die gelegenheid Café .Sport wereld te doopen. Een bestuur werd alras gekozen onder de meest sportieve inwoners der stad en waar van de sympathieke heer Lahaye het eere voorzitterschap wilde aanvaarden. Het had voor doel koersen in te richten, de renners van den deelmakenden club in te lichten, raad te geven en zooveel mogelijk onder finantieel en sportief gebied te helpen en te onder steunen. Eenige weken later gaf de club zijn eersten koers aan de juniors voorbehouden. Alhoewel geen overgroot succes kennende ontbrak het er nochtans niet aan volk, dat van dan af op de hoogte gebracht werd van het bestaan der nieuwe sportmaatschappij en tevens voor haar eene aanmoediging was om meer en meer de velokoersen aan het order van den dag te brengen, en op deze manier de ont wikkeling en de propaganda van dit sport in de streek uit te breiden. Sedertdien werden verscheidene koersen op de wijken der stad ingericht en betwist waarin wij dan ook onze medewerking verleenden. Intusschen kwamen nieuwe elementen voor den dag die zich ook geneigd voelden hunne reeds vroeger begon nen strijdmakkers na te volgen. De prachtige uitslagen bekomen door onzen Fonten, Boer tje, Coppens, Noterdame, Plaetevoet, Flori- zoone en tutti quanti schonken nieuwen moed tusschen de opdagende krachten welke zich met een onverschrokken moed in den strijd wierpen. Helaas, de eene is dikwijls meer dan de andere door het noodlot vervolgd geweest, de eene is somtijds vroeger aange tast door de ontmoediging dan de andere, edoch, daarom zullen zij den moed niet laten vallen en hun niet overwonnen geven, ver geten wij aldus het oud spreekwoord niet men prijst een stuur begin zoo ook moet het zijn tijdens uw vechten en streven. Houdt aan en ziet voor U, verzorgt u wel en gedraagt u zooals het een leven van een deftigen renner eischt, zonder dit kunt gij nimmer schoone uitslagen bekomen, oefent u zoo mogelijk met ijver en werpt u in den strijd met een vastberaden wil de overwin ning naar uwe haardstede te mogen mede brengen. Wij, uwe verdedigers, uwe aanhan gers, zijn de tolk voor hetgene u te wachten staat, uwe uitslagen bekommeren ons, zij boezemen ons vertrouwen in, en doen ons de hoop koesteren onder u eerstdaags een kam pioen te mogen begroeten waarover wij allen Ypersche sportvrienden fier zullen zijn en onzen afgod ervan zullen maken. Laat mij toe de achtbare leden en vrienden hier tegenwoordig op dit avondmaal, te be danken voor hunne talrijke opkomst, met de hoop dat zij, aangemoedigd door de prachtige uitslagen onzer Ypersche renners gedurende het verloqpen seizoen, nog vele nieuwe leden zouden in ons midden mogen medebrengen, bijzonderlijk werkers en durvers daarom doe ik een warmen oproep aan ieder sportman om te toonen dat het Ypersche bloed weerdig is kampioenen te kweeken zooals andere gou wen er reeds voortbrachten. Onze martelaarstad welke reeds vroeger een wereldfaam verwierf zal eens te meer in de sportbladen verschijnen en door de sport- massa uitgesproken worden vergeten wij niet dat onze raad en onze steun ijver en strijdlust tusschen de renners verwekken en dat er reeds meer dan één van hen hun toe komst te danken hebben door naar het goede woord te hebben willen luisteren. Begrijpen wij dus onze taak en onzen plicht als sport man van hert, wij bezitten een schoon lot jonge rijders, 't zijn er van onzen club, schen ken wij hun moed en milddadigheid, zij zulllen voor ons strijden en wij voor hen. Ik moet nog een bijzonder woord van dank sturen aan het bestuur en de leden alsook aai*. *1 zijn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 5