HBT ypersche- LA RÉGION D'YPREi Zondagrast - Repos dominical Bijvoegsel züz== Supplément Ijelijksc^ Overzicht choone Postkaarter» Vïlie> d'Ypres L'Arbre de Noël pour les Enfants Invalides et Anciens Combattants t ZIELÜlSb a Bwrgerlij&e Stand van Yper - ar^ang, Nr 37 - 24 December 1927 8r ^nnee, Nu 37 24 Décambre 1927 •tschlandl. De Rijksraad in Duitsch- [jad deze week te beslissen over de ten aangevraagd door het ministerie "orlog. De heer Gessier, minister van was gewoon te zien dat men hem lelings volgde in zijne aanvragen voor de ening te lande en ter zee. Ditmaal jjij g millioen drie honderd duizend "voor het bouwen van nieuwe kruisers en lljoen 3oo.ooo mark voor de Reichswehr. n minister Gessier had goed voor te bren- jat deze uitgaven noodzakelijk waren en [euitbreiding der vloot de werkeloosheid iwerven zou verhelpen.... de veitegen- digers hebben zijne kredieten geweigerd, yijst aan dat er een belangrijken omme inden Rijksraad ontstaan is, waaraan os niet verwachtten. Maar wellicht is dit slechts oogenverblinding, die op eene re wijze zal voldoening geven aan minis lessler. en herinnert zich nog dat wij het voorval jeBerlin en Prins Heinrich aange- j hebben, waarbij deze laatste te werk an was alsof men nog volledig onder het Keizerlijk bewind ware. Welnu, de be- >bber van het schip werd volkomen vrij- jdvan alle schuld.... omdat hij gehandeld lj> bevel van hooger hand lina. Het gelukkig gevolg der jongste jirtenissen in China dat wij verleden lieten voorzien, is waarheid geworden, lieuwe elementen hebben afbreuk ge- tmet derussische communisten, lgenseen beiicht uit Hankeoe werden al mizen vroeger bezet door de russische lie onderzocht. Een groot getal commu- werden aangehouden. De personen uitmakend van het sovietconsulaat te ghaï hebben aanvang gemaakt met de liming. Het russisch consulaat van Han- is ook te Shanghai aangekomen en zal tiaar naar Vladivostock afreizen, ichtans mag men nog niet te veel tel ma- •pdeze voordeelige gebeurtenissen want gelukkige ommekeer zou van even korten kunnen zijn als de andere toestanden, igeland. De vertegenwoordiger der Ische werkerspartij had op 8 dezer aan eersten engelschen minister een smeek- 't overhandigd met niet minder dan 7o handteekens ten einde vrede te be door ontwapening. £heer Baldwin heeft daarop geantwoord fa aan Engeland zonder zeemacht en lCrbewapening niet meer mogelijk zou fcn Natiënbond. te steunen en zijn gezag ipen uitbreiden. Orders, voegt de heer Baldwin erbij, Wuden wij kunnen gevolg geven aan de 0ns geteekende verdragen als wij niet 111 staat zouden zijn te lande en ter zee te bieden aan degenen die reker.en medewerking wanneer zij zonder worden aangevallen. Wat zouden wij !at zijn te doen indien er nogmaals ge- lenissen moesten voorkomen zooals in RIK. avons appris que Ie diner annuel du Ypres Toe H a eu lieu Samedi l7 décembre, a 7 h. du soir, sous la de M. J. Watt a l'HÓtel Skindies. M. Plumer, soeur de lord Plumer of Bes' y assistait. *en bureele dezer. des LISTE DE SOUSCRIPTION Report des listes précédentes i8o5.— Assemblée Générale Brasserie Centrale Yproise igo. Hotel Continental. 20.— Mrl' s Déwaele10. Anonyme 3. Jules Degroote5._ Pour que Roma n'écoute pas trop les racontars1. 6e Liste de Souscription du Casino jyiertosancB© Nieuws Woester. Zaterdag avond ontstond brand in een bouwvallig en onbewoond huis, staande dicht bij het dorp langsheen de groote baan naar Veurne. Het gebouw, dat binnen kort moest afgetrokken en vernieuwd wor den, is ten gronde afgebrand. De aanpalende woning die fel bedreigd werd, is kunnen be- v ijd worden. Alles bepaalt zich bij stoffelijke schade, gelukkiglijk door verzekering gedekt. Men kan niet denken aan welke oorzaak, de brand zou te wijten zijn. Yper. Botsing. Maandag, rond i3u. 3o, reed de heer C. S...., zaakwaar nemer, Maloulaan, te Yper, in auto den Veurnesteenweg op. Dicht bij de herberg- afspanning Yper-Hoekje bewoond door den heer Maurice Dumortier, werd de auto van den heer C. S...., plots aangereden door een auto van Dixmude, die uit de Oude Veurnestraat kwam gebold. Door het geweld der botsing werd de auto van den heer C. S... op de gladde baan letterlijk weggeslingerd, met het ongelukkig gevolg dat de heer C. S... door glasscherven nogal erg in het aangezicht werd gewond. In het Yper - Hoekje werden hem de eerste zorgen toegediend terwijl de heer Van Limburg onmiddellijk geneeskundige hulp ging inroepen. De heeren dokters Snick en Billiau waren in een oogwenk ter plaatse en konden, na verpleging den gekwetste naar huis doen overbrengen. Intusschen deed de Rijkswacht, cp de hoogte van het ongeval gebracht, het gebrui kelijk onderzoek om de verantwoordelijkheden vast te stellen. De auto van Dixmude was geleid door den heer de G..., vertegenwoordiger van een franschen aannemer. De heer de G.... en de geleider van den heer C. S... bleven ongedeerd. Komen. Brandwonden. In de elee triciteitsfabriek heeft .de 22 jarige werkman Vuylsteke Gustaaf zich aan de linkerhand zeer erg verbrand. - Bij het reinigen van een oven in de fabriek van scheikundige stoffen werd de 55 jarige werkman Modeste Geldhof, uit Yper, nogal erg aan den nek vèrbrand. Erge val. De 61 jarige Marie Wil- dermeersch was op de verdieping de ruiten aan 't kuiechen toen ze opeens het evenwicht verloor en dwars door een veranda ten gronde plofte. De arm-e vrouw werd zeer erg gewond. Vrienden en kennissen worden uitgenoo ligd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag25 December,(Kerstdag) om 8 1/2 ure, in St Niklaaskerk, tot zielelafe- nis van de familie BLOOTACKER-GOETGHELUCÜ Vrienden enkennissen wordenüitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen, die zal gezongen worden' op Zondag 25 December, om 8 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw DEPLANCKE - SLEG TINCK Vrienden en kennissen worden üitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 DecemberKerstd om 8 1/2 u., in de kerk van Onze Vrouw Hos pitaal, Lange Thouroutstraat, tot zielelafenis van de overledene familie van Daniel DEFEVER - JOOS Les amis et connaissances sont priés de bien vouloir assister aux MESSES qui seront c.élébrées en l'église St Martin, p .ur le repos de l'ame de Monsieur André ERGRACH T, le Dimanche 25 décembre (fête de Noël), a it h. 1/2 de la part de la confrérie du Saint Sacrement et le Lundi 26 décembre. a 8 h., de la part de la confrérie des ames du Par- gatoire. Vrienden en kennissen worden vriendelijk üitgenoodigd de ZIELMISSEN te willen bij wonen die zullen gelezen worden in St Maar tenskerk, tot zielelafenis van Heer André VERGRACHT op Zondag 25 December (Kerstdag), om 11 1/2 uur, vanwege de Broederschap van het H. Sacrament, en op Maandag 26 Decem ber, om 8 uur, vanwege de Broederschap der Geloovige Zielen vau het Vagevuur. Vrienden en kennissen worden üitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Maandag26 December,omgu., in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Gérard VERVAEKE Vriendenen kennissen worden üitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 1 Januari 1&28,om 8 V u in St Pietersk jrk.tot zielelafenis van Heer Camiel VERLEURE, Slachtoffer van den oorlog. Vrienden en kennissen worden üitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag l Januari, om 8 1/2 u., in S( Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw DAEL en dochter De .Apotheek van La Pharmacie dt Mr VAN ROSfliYS Boterstraat -o— Rue au Beurre is ALLEEN OPEN op Zondag 25 Dec. reste seule ouverte le Dimanche 25 Déc. Verklaringen van den 16 tot 22 December ig2j Geboorten Jansegliers Elisabeth, Pannenhuisstraat. Vandeabilcke Hubert, Dickebuschsteenweg, Simoens Monica, Korte Thouroutstraat 14. Knox Lucy, Hoorn werk. Collick Joan, Bruggesteenweg 5. Hollebeke Qodelieve, Hondstraat 35. Vander Ghote Denise, Gustaaf de Stuersstraat 1. Warlop Livina, Schuttelaerestraat. 10' - -^ss^aamsa^r^*'tmrmtpvasammm Omdat Gustaaf zoude uit de keuken blijven van zijn gebuur uit de.Rijsselstraat 10.— Pour le bonheur de Rachel40. Emile Demarey5. F. Desmul-Carion 25. Opdat Rachel voor hare goede werken zou beloond worden5.— Een die er geern bij is20.— Anonyme5.— Hotel Régina20. Pour que la saison soit bonne 10. Pour qu'il ne fasse plus de brouillard 20. TOTAL 2194.— Overlijdens Mollez Gabrielle, 25 j., modewerkster, echtg. Dobbelaere Gabriel, Statiestraat 4. Cnockaert Jacques, 4 d Dixmudestraat, 19 Tahon Leopoldus, 87 j., z.b., Wed1' Vandarnme Rosalia, Dickebuschsteenweg 68. Werrebrouck Stephaan, 1 m. 24 d., M. Fochlaan 44. Huwelijksaankondigingen Daniel Mortreu, bankbediende en Julia Martein, z.b. te Yper. Julien Ooghe, stoker te Yper, en Martha Parmentier, z.b. te Yper. Evariste De- knudt, bakker te Voormezeele, en Berthe Deknudt, laud- bauwster te Yper. Celestin Le Guyarder, drukker te Pa rijs, en Zulma Vcrkindere, z.b. te Parijs, voorheen te Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 9