Handels- en Nljverheidskamer van Yper CONGO M Glorie- En nu ook niet gelukkiglijk jf LeuridanMaar nu is het een stads- I |j0ol die van ons afhangt, en wanneer ze I S.0?teloos wordt gemaakt en de onderwijze- ressen door den Staat betaald worden, hebben "over die school niets meer te zeggen. Bonnet. Als die school niet genoeg j bevolkt zijn, dan wordt ze toch afgeschaft. U. Sobry. Laat ons dan het voorstel van jen heer Vandarrme aannemen en zeggen ((iD afwachting y[. Glorie. 't Is toch curieus, heer Voor- jtter, g'hebt het altijd gaarne lang te trekken. $ij zijn nu allen t'akkoord over het voorstel van den heer Delahaye en toch moet gij nog alleen uw gedacht doen. jd, Sobry. Ik leg dan het voorstel van jen heer Delahaye in stemming «Van af den [Januari 1928 wordt de Justiceschool kos teloos Stemmen ja de heeren Lemahieu, D'Hu vettere, Van Nieuwenhove, Glorie, Van damme, Capoen, Laton, Bonnet en Dela jiaye. Onthouden zich de heeren Leuridan, Soete en Sobry. M. Sobry. In afwachting vind ik het toch geraadzaam de som van 55.gg5 fr. voor onkosten der school in de St-Jansstraat in de begrooting te schrijven. M. Lemahieu. - Is dit thans nog wel noodig M. Sobry. Als wij die som niet noodig hebben, dan blijft ze als boni. M. Vandamme. Maar, Heer Voorzitter, ge schrijft sommige vermoedelijke ontvang sten niet in, waarom zoudt gij nu iets in schrijven dat ge niet zult moeten uitgeven M. Sobry. Het zijn eenvoudig de jaar wedden die ten laste van den Staat komen. Om logiek te zijn zouden wij toch moeten inschrijven 55.gg5 46.070 't zij 9.925 fr. Ik stel dus een som voor van 10.000 fr. voor kosten van verwarming, licht, enz. Dit voorstel wordt eenparig gestemd. M. Sobry. Hetzelfde geldt dan ook voor artikel 76, aandeel der stad in de kosten der bewaarschool der St Jansstraat. Hiervoor zou dus een som van 3.5oo fr. moeten ingeschre ven worden in de begrooting en ter beschik king gesteld van den raad voor kosten van verwarming en andere. Al de raadsleden stemmen ja. M. Sobry. Daar er van nu reeds meer uitgaven dan ontvangsten zijn, rond de 35o.ooo fr., stel ik voor om de bqgrooting in evenwicht te hebben voor 35o.ooo fr. intres ten op oorlogsschadevergoeding als ontvang sten in te schrijven. De stad heelt voor ongeveer 8 millioen frank oorlogsschade te goed, en, gezien het akkoord dat gesloten werd tusschen den Staat en de Commissie van Openbaren Onderstand, waar bij het bedrag der oorlogsschadevergo.eding aan den Openbaren Onderstand verschuldigd 'ogeschrevtn werd op ,het grootboekder Cpenbaré Schuld en de Staat .ervan.alleen de Jotresten betaalt, mag de stad .e veneens reke- Den een sómvan ongeveer 400.000 fr. als intrest ontvangen. Ik stel dus. voor als ontvangst eens°m van 35o.ooo fr. in de begrooting te schrijven als intrest van oorlogsschadevergoe- 'ng- Eenparig goedgekeurd. Le héér Voorzitter geeft dan lezing van de totalecijfers der gewone en buitengewone 0ntvangsten en uitgaven, waaruit blijkt dat er gezamenlijk tekort was van 328.5o2 fr. 1 u ls de begrooting in evenwicht gebracht en er nog enkel gestemd worden over hef geheel. Leuridan. Vooraleer over het geheel er hegrooting te stemmen houd ik er aan «en Verklaring te doen Ik en mijn groep zul- 0ns bij die stemming onthouden. Wij sch'n neen stemmen omdat wij er a^e artikelen afzonderlijk goed gevon j,okLen VeLn ervan onvoorwaardelijk gestemd en- Doch wij zullen ook niet «ja» stem- "en h' ke °mdat de meerdeih id der oude katho- Partij buiten den gemeenteraad verraden heeft dat zij niet wil volherden in de sym pathie die zij tot heden jegens ons betoond heeft. De katholieke partij heeft de gemeen schap een slechten dienst bewezen met de samenhoorigheid, die tot op heden tusschen ons bestond, in 't gedrang te brengen. Men tracht ons buiten de katholieke groep te stellen en ons in de oppositie te drijven. Dit zal voor gevolg hebben dat wij ons nu reeds onthouden en toekomende jaar in alles veel scherper zullen toezien. M. Vandamme. De nieuwe gazet moet wel hard op uwe maag liggen, M. Leuridan. M. Leuridan. Ik heb dus maar een half woord noodig om verstaan te worden. M. Glorie. Mijnheer de Voorzitter, hebt gij daarop niets te antwoorden M. Sobry. Neen. M. Glorie. Ah Het zal dus eindigen waar het moest beginnen. Hierop wordt de geheele begrooting ter stemming gelegd. Stemmen ja de heeren Lemahieu, D'Hu vettere, Van Nieuwenhove, Glorie, Vandamme, Delahaye en Sobry Onthouden zich de heeren: Capoen, Laton, Bonnet, Leuridan en Soete. M. Bonnet. Ik houd er aan te zeggen waarom ik niet ja gestemd heb, namelijk omdat er in de begrooting nog verschillige posten voorkomen die veel te wenschen over laten. Wij zullen zorgen dat in 't toekomende er een ander stelsel van belastingen in voege gebracht worde- M. Sobry. Zoo er hier niemand tegen opkomt stel ik voor, bij hoogdringendheid, de aanbesteding van 21 December laatst goed te keuren, betrekkelijk de besteeniging van den ingang der buitenwandeling langs den Boter- plas, ten einde dit werk zoohaast mogelijk te kunnen doen uitvoeren in 't belang dèr beide partijen. Voor dit werk werden vier inschrijvingen regelmatig ingediend. Deze van M. Mahieu voor de som van 22.450 fr.Titeca Victor voor 21.712 fr. 3o, Soete Jules voor 24 275 fr. en Beun Daniel voor 19.992 fr. 5o. Allen zijn aannemers te Yper. Ik stel dus voor den heer Daniel Beun als aanbesteder van dit werk uit te roepen, onder voorbehoud van goedkeuring door de hoogere overheid. Hierop wordt een gunstig advies uitge bracht. Alleen de heer Bonnet onthoudt zichi M. Van Nieuwenhove. II y a la, le long dé la berge, une bande de terrain de 1 m. 5o a 2 mèires qui reste la proprié de la ville. Enormément de monde emprunte ce chemin: Cela raccourcit de beaucoup le chemin a faire par exemple de la Kruisstraat jusqu'a la poste. Je dqmanderais done au collége éehe vinal de vouloir arranger quelque peu ce sen tier. Vous. avez la tout prés des tas dé briquaillons et cela ne vous coüterait ,pas beaucoup. M. Sobry. Ce n'est pas un chemin-qui;- est réservé au public. C'est done une nouvelle routè qué vous 1 ous demandez de faire. Jej trouve que ce n'eèt pas nécessaire, surtout; que nous venons -dé decider d'empierrer le chemin tout a cóté de ce sëntier. M. Van Nieuwenhove. Si vous ne le faites pas, vous verrez que la route se tracera d'elle même. M. Vandamme. Kan de Boerenbond! later niet beletten langsdaar te visschen M. Sobry. Neen, dit is voorzien geweesti in de verkoopsvoorwaarden. De heeren Vandamme en Delahaye steunen de vraag van den heer Van Nieuwenhove omdat de weg die nu zal besteenigd worden meestendeels zal gebruikt worden voor, \ya gens en voertuigen en de bewoners van de Kruisstraat tot een grooten ommetoer ver plicht. Daarbij, zegt de heer Vandamme, ,js een wandeling langs het water veel gezonder. M. Sobry. Wij zullen dat later zien. De Commissie van Openbaren Onderstand vraagt de goedkeuring van twee grondvergun- ningen op het stadski rkhof. Een eeuwige ver gunning van twee vierkante meter ten voor- deele van den heer julien Antony mits betaling eener vergoeding van 140 fr. ten voordeele van de armen, en een vergunning voor 20 jaar, aangevraagd door den heer Dobbelaere, mits een vergoeding van 60 fr. M. Sobry. Komt er iemand tegen op dat die grondvergunningen bij hoogdringendheid goedgekeurd worden M. Van Nieuwenhove. lis suivent l'exem- ple de notre collègue M. D'Huvettere, paree que les taxes augmentent l'année prochaine. Si j'avais su... M. Bonnet. Ik kom er tegen op, heer Voorzitter, omdat dit een zaak is waarvoor er wel kan uitstel verleend worden. M. Sobry. Houdt gij er aan, M. Bonnet, die menschen te benadeeligen M. Bonnet. Neen, maar ik houd eraan de stad te bevoordeeligeri. Ik wil den heer Voorzitter behulpzaam zijn in het verzamelen der zoo noodige financiën. Het voorstel, van hoogdringendheid wórdt dan toch ter stemming gelegd, daar de twee derden der raadsleden er met tegen opkomen, doch het, wordt met een g'roote meerderheid van stemmen verworpen. M. Bonnet. Ik zou nog willen mijn vroe ger gestelde vraag hernieuwen betrekkelijk de optelling der ledigstaandë huizen, der be woonde barakken van het Koning Albertforids, en vernemen hoeveel famiüën door de uit drijving uit de barakken ziillen getroffen worden en wat het schepenencollege hiervoor reeds gedaan heeft. M. Lemahieu. De hoogere overheid heeft beslist die uitdrijving te verdagen. Hierop wordt de openbare zitting om 20 uur.geheven. Zaterdag 7 Januari 1928, om 8 uren,-in het lokaal De Sultan ALGEMEENE VERGADERING. Zaterdag 14 Januari 1928, om 7 uren, JAARLIJKSCH AVONDMAAL in het lokaal. Men zal nota nemén der inschrijvingen tijdens de algeméene vergadèring. Congo, in Midde-n-Afrika, ,2.382.800 vierkante kilometers groot, (Belgie heeft, enkel 29.456 vierkante kilometers), wierd, in i885, een onafhankelijke staat met aan 't hoofd Belgie's koning Leopold XI, die in 1908 zijnen Congo aan Bergje afstond. In 1^85 bestonden weinig .of gepne betrekkingen tusschen Belgie én Congo. „j Ziehier nu .wat, n-a. 40 Jaren bewerking, "in Congo bestaat Witte bevolking 16.000 zielen Hapdelshuizqn 4.50.0 Vennootschappen 176. Mijnvergunningen 40 Landbouwuitbatingen (Katanga) ii5 Gebruikt kapitaal 3 milliard jaarlijksche \vinstaandeelen ,200 millioen in 1926, uitvoerhandel meer dan 1 milliard, namelijk van 70.424 ton Palmolienoten voor j 12 millioen fr. 20.866 ton Copalsnoten 40 2Ó2 ton ivoor 28 1.129 ton caoutchouc 20 85o ton cacao 3 daarbij, koffie, katoen, vellen, koper, goud, diamant, radium, enz. In Congo bestaan reeds vele gaanpaden en spoorwegen, vele schepen, vede aanleghavens, vele teleloon- en telegraaflijnen met en zonder draad, en-een zeevaart- enfl.uchiyaartdienst. Voor de laatste 25 jaar bedraagt de uitvoer meer den 5 milliard frank. Congo wordt een goudmijn voor or.s land.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 3