Groote KARNAVALSTOET Grand Cortège Carnavalesque ie Royal fSraer PBBIP Jaar N° 45 18 Februari 1928 8e Année, N° 45 - 18 Février 1928 S TA ID YE E Ft Op Zondag 19 Februari 1928 VILLE D Le Dimanche 19 Février 1928 Weekblad - roor bet Arrondissement Yper QifgmMm émr Vweeniging der Getelafcerden, ^•r Tpersche Clubs, enz. Journal hebdomadaire de Arrondissement d'Ypres Qrgane de F Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. om 2 uur met de welwillende detlname van de aloude gekende SfCAiWB&föS vair» Roeselaere prachtige groepen van Körtrijk, Moescroen Wervick-Zuid, (omen (Fr.), Meessen, Waasten, Poperinghe, Voorinezeele, Steenvoorde (De Reus) en Hazebrouck. - WEGWIJZER - De stoet wordt gevormd op de Maarschalk Frenchlaan Meenenpoort) vanwaar hij om 2 uur vertrekt om den volgenden te volgen Meenenstraat, Groote Markt, waar hij voor de Gemeenteoverheid voorbijtrekt, Hondstraat, Bukkerstraat, Grim- minckstraat, Rijsselstraat, Boterstraat, Tempelstraat, Statiestraat, Statieplaats, Statielaan, Capronstraat, Elverdinghestraat, Boe- singhestraat, Veemarkt, Slachthuisstraat, Dixmuidestraat, om op Groote Maikt uiteen te gaan. De stoet zal stilhouden op St Pieterswijk, de Statieplaats en de Veemarkt. a 2 heures avec le blenveillart corcours des SiC&fiB^ES de Routers de la Société Bigophonique de Wervioq-Sud et de groupes de Courtrai, Mouscron, Comines (Fr.) Messines, Warnêton, Poperin ghe, Voormezeele, Steenvoorde (Le Géant) et Hazebrouck. ITÏNÉBAI8E Le cortège est formé Boulevard Maréchal French (Porte de Menin) d'oü il partira a 2 heures pour suivre les rues suivantes 1 rue de Menin, Grand'Place, oü il défilé devant les autorités communales, rue des Chiens, rue des Boudeurs, rue Grimminck, rue de Lille, rue au Beurre, rue du Temple, rue de la Station, Place de la Gare, Bd Maréchal Foch, rue Capron, rue d'Elverdinghe, rue de Boesinghe, Marché au Bétail, rue de l'Abattoir, rue de Dixmude, pour se disloquer a Ia Grand'Place. Le cortège s'arrêtera au Quartier St Pierre, a la Place de la Gare et au Marché au Bétail. GROEPEN i. Politie. De twee Ruiters en Marokijn te paard. 3. Tambour- Major. f Ypersche Kinders. 5,— Harmonie Ypriana. 6. Z.M. Karnaval. 7 De Ypersche Reus. Eene beweegbare Schoe. Le Tour du Monde. 10.- Les Bigophones des jardiniers Yprois. 11, Reklaam Margarine Axa-Merveille. '2. idem 13. Harmonie Communale de Warnêton. k De Zeeschuimers van Kortrijk. '5. De Paardenslachterij Lefevre. '6. De Ware Melkgeefslers '7- Beenhouw. en Beestenkoopl. in rouw De omhalingen door de aloude Sicambers van Roese- here gedaan zijn ten voordeele van het Nationaal Werk der Teringlijders Deze omhaling is door de stadsoverheid toegelaten. 18. De drie Gebroeders alle vier. 19. Les Campagnards du Tuquet (Mous cron). 20. Gedenkenis van 1895. 2r. Fanfare S' Cecilia, Voormezeele. 22. De Blijde Kaarters. 23. Reklaam van Dranken. 24. De Dappere Kaarters. 25. De Vlaamsche Harmonie. 26. De 12 Kabouters (Zannekin). 27. Hollandsche Boeren en Boerinnen. 28. De Ypersche Schott< n. 29. Reklaam Koffie en Margarine. 30. Reklaam Biscuiten. 31. Poperinghe Vooruit. 32. De Jonge Rookers van Kortrijk. 33. De Lustige Pompiers van 1835. GROUPES 34. Les Moules a Surprises (Jong Pope ringhe). 35. Les Fils de Charleston (VVervicq-Sud). 36. Auto Fleuri (Comines France). 37. Reklaam Era Blue Band. 38. Fanfare Royale de Messines. 3p. De Vrije Rolders van Falies. 40. Handboogschutters Yper Hoekje. 4t. De Lustige Morynen. 42. Groep der Brouwerij Les Trois Rois 43. Het Rozenkasteel. 44. De Aloude Sicambers van RoestLere. 45. Jan de Houtkapper, reus van Steen voorde, omrirgd van Farfade.ts. 46. Reklaam chicorei Wypelier-Taffin. 47. Jeunesse renaissante Hazebrouck. Les Sicambres de Roulers feront, avec l'autorisation de l'Administration Communale, une quête au profit de l'(Euv:e Nationale des Tuherculeux Kattefeest 1928 te Yper De volgende aantrekkelijkheden zullen op ^foorvan4 Maart aanstaande en volgende l§en geplaatst zijn Autodrome Carrousel Salon fourbillon; W joyeuse Luna-Park Hippodrome- Salon Tunnel Railway Montagne Russe ^lodrome Photographe Carrousel Aérien ;oire Palais du Rire 't Wonder Reisje De Vliegende Dame 2 1 irs 2 eerdemolens 2 Waarzegsters Hoepla Wenboven Gebak- en Suikerkramen. ia; a toüiouésé resfe le meiiScur des APÊfHTIFS 8 Four l'achèvement du Canal Télégrammë envoyé a M. JASPAR, Premier Ministre, Bruxelles. Fédération Sinistrés Arrondissement Ypres insiste vivement pour obtenir affectation immédiate ciédits nécessaire pour achève- ment canal Ypres-Yser indispensable relève ment économique region Ypres. Président avocat Arthur Butaye. Voor de voltooiing der vaart Telegram gezonden aan den heer Minister BAELS, Brussel. Federatie geteisterden arrondissement Yper dringt ten Zeerste aan om onmiddellijke toe kenning te bekomen der kredieten noodig voor algeheele voltooiing vaart Yper-Yzer onont beerlijk voor economische herleving Ypersche strGck Voorzitter advokaat Arthur Butaye. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Vergadering van 12 Februari 1928 BEKNOPT VERSLAG De verg idering wordt te 14 u. 3o geopend. Aan het bureel de heeren Arthur Butaye, advokaat en Voorzitter der Federatie, Dr Henri Brutsaert, Volksvertegenwoordiger en Louis GeutenBestuurder der S.V. voor Oor logsschade Het Leiedal te Wervik. Verslag over de Betalingen Mededeelingen Overzicht van den Toestand De heer Voorzitter geeft lezing van het volgende schrijven HET VPERSCHE LA REGION D'YPRES c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1