jaar, N° 11 - 23 Juni 1928 9e Année, N° 11 - 23 Juin 1928 Les F*aiements De Betalingen Plechtigs Overhandiging van hst Vaandal Weekblad - toot het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres ZOMERCARNAVAL JAARLIJKSCHE MONSTERING Vereeniglng der Getelstejrden. émr Tpersche Clubs, enz. Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. j(heet, Opstel en Aankondigingen 15, Boter straat, 15, Yper Abonnement15 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Hen kan inuhrflven in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooste artikels geweigerd Rédactlon, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypret Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro les articles non signés sont refuses Ministère des Finances direction Bruxelles, le 18 Juin 1928. 13, Rue des Uroulines. N> DCl Z/ s. d. Monsieur le Président, t j'ai l'honneur de vous faire savoir que le mntant des liquidations en espèces pour l'arron dissement d'Ypres, prescrites au cours du mois itMai, s'élève d 3.5iQ.é>j7 ,ro fr. L'Office est sur le point d'entamer I'execution mulière des decisions datant d'Aoüt IQ2J. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'as- mme de ma considération distinguée. Le Directeur Général, VERHAEGHE. A Monsieur BUTAYE, Président de la Fédé- ntion des Sinistrés, d Ypres. N. D. L. R. Le retard est done déja iramené a moins d'un an. Lejour n'est plus lointain oü il n'en existe nt plus. II est vrai qu'alors nous serons bien prés de la liquidation finale. Et tant mieux Brussel, den 18 Juni 1928. 13, Ursulinenstraat. Ministerie ian Financiën bestuur Nr DcZs. d. Mijnheer de Voorzitter, D heb de eer U te laten weten dat het bedrag fvereffeningen in baargeld, voor het arron jMement Yper, gedurende de Meimaand voor noen, tot de som beloopt van 3.519.647, to fr. e Dienst is op het punt de regelmatige uit- aan te vangen der beslissingen dagtee- devan Oogst T927. dief te aanvaardenMijnheer dc Voorzitter, verzekering mijner onderscheidene achting. De Algemeene Bestuurder, VERHAEGHE. en ERer BUT AYE, Voorzitter van de erat'e ^er Geteisterde», te Yper. N.D.r an een D Le vertraging is dus op minder D d' Ja\gebracht. een v 1S n'6t meer ver op denwelken er an weVtra^n^ meer za' zyn- We zullen ons evind 1SWaar ^eel nabij de eindvereffening 6n' Zoveel te beter. Vereffening der interesten Nog rond de 200 miljoen Men rekent er op dat al de zaken van oor logsschade voor goederen tegen het einde van het jaar geregeld zullen zijn. De zaken van oorlogsschade voor personen zullen het naaste jaar nog zekere rechtbanken bezig houden uit hoofde van den nieuwen uitstel tot den 3i December 1928 aan de rechthebbenden toegestaan. De vereffening dor interesten, verschuldigd aan de titularissen van vonnissen of van akkoorden bij gemeenschappelijk over leg, is volop aan den gang. Men regelt niet min dan i5.ooo dossiers per maand. Men telt er rond de 600.000 en ze komen neer op de betaling van ongeveer 200 miljoen frank interesten. Om de 600.000 dos siers te vereffenen, zouden er bijna drie en half jaar noodig zijn. Misschien zal wel het middel gevonden worden om den gang te verhaasten, ten einde op twee jaar met gansch het werk klaar te zijn. Dommages de guerre M. Houtart, Ministre des Finances, espère pouvoir terminer, au cours de cette année, la liquidation des dommages de guerre. La liquidation des intéréts dus aux titulai- res des jugements ou d'accords transaction nels se poursuit a raison de quinze mille dossiers par mois mais il y a six cent mille dossiers se rapportant a environ deux cents millions de francs d'intérêts. Une distinction bien méritée M. Paul Beaupain, Président de la Fédé ration Nationale des Sinistrés, vient de se voir décerner la Médaille de la Restauration Nationale. Nos bien vives félicitations Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsslachtoffers onder de hooge bescherming van Mevrouw de Gravin de Mérode AFDEELING YPER door de Gemeenteoveiheid op Zondag 24 Juni 1928 Om 10 uur voormiddag, Plechtige Mis met gelegenheidssermoen en Wijding van het Vaandel in St-Pieterskerk. Om 2 1/2 uur, Groote Stoet opgeluisterd door de verschillende muzieken en andere maatschappijen der stad, alsook door de ver schillende Bonden der Burgerlijke Invaliden van België. Vertrek aan de Statie Statiestraat, Tem pelstraat, Boterstraat, Vanden Peereboom" plaats, Boesinghestraat, Surmont de Vols- berghestraat, Cartonstraat, Lange Thourout- straat, Meenenstraat, Groote Markt, alwaar het Vaandel zal overhandigd worden. Daarna zullen de verschillende Sociëteiten zich stoetsgewijze begeven naar Lapiere's Zaal waar een Congres zal plaats hebben. Naar we vernemen zal zijne Majesteit den Koning zich doen vertegenwoordigen, bij het overhandigen der vlag der Burgerlijke oorlogs slachtoffers, afdeeling Yper en omliggende, door Colonel Rinquet, bevelhebber bij het 3e linieregiment te Oostende. Om 5 1/2 ure, Groot Concert op de Markt, door de Harmonie Ypriana onder de leiding van den heer Albert Van Egroo, Officier d'Académie, Bestuurder der Muziek school der stad Yper. PROGRAMMA 1) Allegro Militairemarche XX 2) Eleusinies, ouverture Paul Gilson 3) Danses N" 5 et 6 Brahms 4Au Brésil Immense, Teddy Moon mélodie-foxtrot 5) Suite Oriëntale Francis Popy a) Les Bayaderes, divertissement. b) Au Bord du Gauge, rêverie. c) Les Almées, danse. d) Patrouille. De bewoners der straten waar de stoet zal voorbij trekken, worden vriendelijk verzocht hunne huizen te willen bevlaggen. STAD POPERINGHE ZONDAG 24 JUNI 1928, om 3 y« uur met REKLAAMSTOET 4.000 fr. PRIJZEN, 4 000 fr. gaat Zondag 24 Juni met zijne REUS naar Poperinghe. Het Comiteit doet een warmen oproep tot leden en supporters van de Voetbalclub om in groot getal de Reus in den Stoet te ver gezellen. Hel Comiteit. De Burgemeester der stad Yper heeft de eer zijne medeburgers ter kennis te brengen dat de Bevelhebber van het Gendarmeriege- bied het OVERZICHT zal houden van de Militairen in onbepaald verlof der Klassen 1912 en 1921, den 2 JULI 1928, om 6 3/4 's morgens, in 't OUD GEVANG, Elverdinghestraat. Yper, den 18 Juni IQ28. De Burgemeester, H. Sobry. yPERSCHE LA D'VPRES Oifiea de liquidation ju Dommages de Guerre feit voor vereffening der Oorlogsschade

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1