[aar. N° 29 -27 October 1928 9e Année, N° 29 - 27 Octobre 1928 Gemeenteraad van Yper Weekblad - roor bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement cl'Ypres ERHEÏL1GEN - BERICHTEN Stad Yper - Ouderdomspensioenen Federatie der Geteisterden ONDERSTANDEN ABRIS jgggMtfB öw Vwuanlging der Geteisterden. ter Tperse hue Club», enz. OpsUl m Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Ibonuement15 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan intihrtjren in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamlooss artikels geweigerd Organe de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. RèdactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peat s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 25 ct. Ie numéro Les articles non signés sent refusès Burgemeester der stad Yper heeft de eer ijne medeburgers kenbaar te maken dat p Allerheiligen aanstaande eene vader- iche plechtigheid zal plaats hebben ter lachtenis der Belgische soldaten en deze londgenooten gesneuveld op het Eere- nderdag 1" November om 10.45 uur rop de Groote Markt een stoet gevormd len, waaraan de scholen en maatschap- 1 zullen deelnemen. wijzer van den stoet Groote Markt irdkant) - Dixmudestraat Jansenius- it - Vandenpeereboomplaats Neer- l:t- Groote Markt (Zuidkant)Meenen- A- MeenenpoortMaarschalk French- - Zonnebekesteenweg. Op den door- zullen rouwkronen neergelegd worden elersche en Ypersche Gedenkteekens, de Britsche Zegepoort en, op 't stads- lof, op de graven der Belgische en Fran gesneuvelden, alsook op deze der slacht- svan de ramp van Wytschaete. De Burgemeester, H. SOBRY S. - De familieleden der gesneuvelden en verzocht op de Groote Markt, recht hef stadhuis, te vergaderen op in No- 'er om 10.45 uur. 1 Maatschappijen die bij vergetelheid uitnoodiging zouden ontvangen hebben l£n verzocht zich bij den stoet te willen Ben, Mnklijke Hofbouumaatscha ppij van Yper. ('eden worden dringend uitgenoodigd I'nemen aan de vaderlandsche plechtig- ï'an in November aanstaande, fundering in het lokaal Hotel Conti- '0I" 10 1/4 uur. Het Bestuur. |te Francoises Section d'Ypres. 'Prochain, ir Novembre, aura lieu le |al>e annuel organisé par la ville en mé tesoldats beiges et alliés morts pen |Co' §"erre pour nous défendre. ''"mission des A. F. y participe offi- et elle fait appel aux membres pour viennent en grand nombre se Pttci [reelle Itet, et former ensemble un groupe 1 a la Grand'Place, en face du "Ia3oh I terdu 1 cimetière, dislocation a l'Hótel Zen BERICHT pvvanto°r der accijnzen, Brugge- f'l Oesloten zijn al de Dins- '■ï%]Uldagen der maand November ag uitgezonderd. De uitbetaling van het pensioen van het loopende kwartaal zal gedaan worden ten Stadhuize op Maandag 5 en Dinsdag 6 November a. s., telkens van 2 tot 5 uur naipiddag. De aanvullende ouderdomspen sioenen van de vier kwartalen 1928 zullen terzelfdertijd ook uitbetaald worden aan die gene die hun tweede boekje van het gemeen tebestuur ontvangen hebben. Er wordt herinnerd dat de nieuwe aanvra gen om ouderdomspensioen of voor de her ziening ervan aanvaard worden ieder maand, den derden Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag, ten bureele van den ontvanger der belastingen, Cartonstraat, 3.1, alhier. Men biedt zich aan met eenzelvigheidskaart, t'ouwboekje, lijfrentekaart, spaarboekje of ander bewijs van geldbezit of eigendom. De Ontvanger, Vanlandschoot. De 23 navermelde gemeenten hebben den oproep beantwoord, door de Federatie der Geteisterden van het Arrondissementgedaan en de lijst opgezonden van de op hun grond gebied nog bestaande onderstanden West Nieuwkerke (29), Wervik (80), Komen (42), Oostvleteren (33), Neer-Waasten (26), Lucre (7), Reninghelst (12), Zuydschoote (83), Boesinghe (i55), Yper (208), Voormezeele (g3), Bixschoote (104), Meessen (263), Poelca- pelle, Ncordschoote (79), Reninghe (190), Elverdinghe (60), Dickebusch (16), Zart- voorde (66), Becelaere (22), Westoutre (2) en Staden (40). Te samen, van i5oo tot i6co 0.1 lerstanden. Onder de 25 gemeenten die nog hunne lijsten niet opgezonden hebben, rr kenen wij precies deze die het geluk hebben van er meest van al te bezitten, gelijk Langemarck, Passchendaele, Zonnebeke, Westroosebeke, Gheluvelt, Wytschaete, enz., enz.-, die te midden van het «No man's land liggen. Het ware wenschelijk dat al de gemeenten van het arrondissement de gevraagde inlich tingen zoo gauw mogelijk zouden opzenden. Al de tot nu toe ingediende lijsten zijn reeds naar Brussel verzonden. Die gegevens zullen natuurlijk goeden invloed hebben voor het opmaken van het nieuw reglement nopens de vernieling der onderstanden. En nog eens onzen hartelijksten dank aan de Heeren Deduytschaever, Schellekens en Venneman die onze laatste vergadering zijn komen bijwonen. De Voorzitter, Arth Butaye, Advokaat, Yper. Fédération des Sïnïstrés Les 23 communes suivantes ont répondu a l'appel de la Fédération et envoyé la liste des abris se trouvant sur leur territoire Neuve-Eglise (29), Wervicq (80), Comines (42), Oostvleteren (33), Bas-Warnêton (26), Locre (7), Reninghelst (12), Zuydschote (83), Boesinghe t55), Ypres (208), Voormezeele (93), Bixschote (104), Messines (263), Poelca- pelle, Noordschote (79), Reninghe (190), Elverdinghe (60), Dickebusch (16), Zant- voorde (66), Becelaere (22), Westoutre (2) et Staden (40). Ensemble, de i5oo a 1600 abris. Parmi les 25 communes de l'arrondissement dont les listes ne sont pas encore remises, se trouvent précisément la plupart de celles qui possèdent le plus d'abris chez elles, ainsi que Langemarck, Zonnebeke, Wytschaete, War- nêton, Ploegsteert, etc., etc., situées toutes au milieu du No man's land II est a souhaiter qua ces listes nous par- viennent au plus tót. Ces données seront évidemment trés utiles pour 1 Elaboration d'uh nouveau règlement sur la destruction des. abris. Les listes remises sont déja toutes envoyées a Bruxelles. Nous remercions a nouveau MM. Deduyt schaever, Schellekens et Venneman pour l'obligeance qu'ils ont eue d'assister a notre dernière réunion mensuelle. Le Président Arth Butaye, Avocat, Ypres. Verslag der zitting van 22 October De vergadering wordt enkele minuten na 6 uur geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, burge meester voorzitter Declercq, Lemahieu en D'Huvettere, schepenen Van Nieuwenhove, Vandamme, Capoen, Missiaen, Bossaert, Leuridan en Delahaye, raadsledenVersailles, secretaris. 1. Proces verbaal der zitting van 24 Sep tember ig2S. De heer Secretaris geeft lezing van dit ver slag, waarna het zonder opmerkingen wordt goedgekeurd. 2. Stadsbegrooting voor IQ2Q Neder- legging. M. D' Huvettere. Ik heb de eer gehad de- begrooting van 1929 op het bureel neer te leggen. Ieder raadslid heeft er een exemplaar van ontvangen en ik vraag dat allen dit ont werp van begrooting grondig zouden willen onderzoeken tot meerder nut en welzijn van stads belangen. Dezen morgen echter heb ik een lang gesprek gehad met een afgevaardig de van het Gemeentekrediet, gesprek waaruit voortspruit dat er verscheidene wijzigingen. HET PERSCHE HHftww, dw—am LA D'VPRES Wj,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1