DENTISTE Voor de algeheele herstelling Jaar. N° 30 - 3 November 1928 9' Année, N" 30-3 Novembre 1928 Ghambre de Commerce et d'industrie Handel- Nljverhiidskamsr van Yper toot het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres m, ederatie der Geteisterde» van het Arrondissement Yper Oration des Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres Stad Yper - Ouderdomspensioenen Mme VANDENDRIESSCHE Weekblad ém VereenigJng dep Geteisterde™. dar Yporsche Clubs, enz. Opsid tr Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement15 fr. 00 per jaar Buitenland 32 Sr. Men kan ittsehrijvtn in alle Belgische postkantoren 25 ct. het nummer Naamloont artikels geweigerd Organe de ('Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. RédactionAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Yprc - \bonnement 15 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peat s'abonner dans tons les bureaux de paste Beiges 25 ci. Ie numéro Les articles non stgnés sant re/usês ])e aanstaande maandelijksche verga ring van de Afgevaardigden der Bonden Lgeteisterden ral Maats hebben op Zondag [November 1928, te 14 1/2 uur zeer stipt, ihet Hotel Continental», Statieplaats, te 'PER. DAGORDE 1) De betalingen. 2) Overzicht van den toestand. 3) De onderstanden. 4) Mededeelingen. 5) Wenschen voor de dagorde der aanstaan de vergadering. ONDERSTANDEN eze week hebben wij nog de volgende sten van onderstanden ontvangen en naar issel verzonden luckene (geen), Vlamertinghe (26), Wyt- aete (178), St-Jan (184), Woesten (96), nelen (48), Poperinghe (49), Zillebeke (33g). Ie samen dus reeds ongeveer 25oo onder- inden Er zijn nog 17 gemeenten die onzen oproep iet beantwoord hebben, en onder hen zijn er w er meer onderstanden bestaan dan over- elders. Al ónze bonden en samenwerkende vennoot- hppen en al onze gemeente overheden "den dringend verzocht afgevaardigden urde vergadering te zenden Ingang vrij 11 alle geteisterden. la prochaine réuoion mensuelle des ®'®gttés des clubs cle sinistrés aura lieu le ®Wnche 11 Novembre 1928, a 14 1/2 h. ■sprécises, a 1' Hotel Continental Place Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR Les paiements. 'j Examen de la situation. I Lés abris. Communications. Vaux a mettre d l'ordre du jour de la Lrochaine séance. LES ABRIS lri]US^VOns regu cette semaine et expédié q Xe s leslistes suivantes d'abris (aucun), Vlamertinghe (26), Wyt- tielen 'o^' StJean (184), Woesten (96), InsemM ?°Perin.ghe (49). Zillebeke (33g). P le done déja environ 25oo abris. tiotre communes n'ont pas repondu téciji aPPe'. et parmi celles ci se trouvent f ent: celles oü il existe le plus d'abris. <\nos associations et nos coopérati- ^aiumU autorités communales sont réun^nt ^r^es d'envoyer leurs délégués 0n- Tous les sinistrés sont admis. LDe Voorzitter, - Le Président, Arth, BUTAYE, av., Ypres. D' YPRES L'Assemblee générale du 3 Novembre a été pour des raisons spéciales remise au Samedi 17 Novembre. Le bulletin pour Novembre paraitra aussi avec un retard de quinze jours. Le Comité. De algemeene vergadering, welke moest plaats hebben op Zaterdag 3" November is, om bijzondere redenen, tot Zaterdag 17" November verschoven. Het bulletijn voor November zal ook maar tegen dien datum verschijnen. Het Bestuur. De uitbetaling van het pensioen van het loopende kwartaal zal gedaan worden ten Stadhuize op Maandag 5 en Dinsdag 6 November a. s., telkens van 2 tot 5 uur namiddag. De aanvullende ouderdomspen sioenen van de vier kwartalen 1928 zullen terzelfdertijd ook uitbetaald worden aan die gene die hun tweede boekje van het gemeen tebestuur ontvangen hebben. De ouderlingen die hun pensioen per post ten huize betaald worden zijn verzocht zich, voor dees maal, ook ten Stadhuize aan te bieden. Er wordt herinnerd dat de nieuwe aanvra gen om ouderdomspensioen of voor de her ziening ervan aanvaard worden ieder maand, den derden Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag, ten bureèle van den ontvanger der belastingen, Cartonstraat, 3 ralhier. Men biedt zich aan met eenzelvigheidskaart, trouwboekje, lijfrentekaart, spaarboekje of ander bewijs van geldbezit of eigendom. De Ontvanger, Van landschoot. JOURNAL OFFICIEL du 28 Octobre Notarial Est nommé notaire a la résidence de Comi- nes, M. NAUDTS J., notaire a Kerkhove, juge suppléant a la justice de paix du canton d'Avelghem.en remplacement de M. Lannoy, démissionnaire. 47, Rue de Dixmude, 47, YPRES door* ders oofSog, Verwoeste Gewesten Volgend manifest werd deze week opge stuurd aan Z. Mden Koning, aan de Ministers, de Gouverneurs, de Senators, de Volksver tegenwoordigers, en de groote pers MIJNHEER, Wij hebben de eer Ued. te bidden kennis te willen vemen van den hierbijgenoegden oproep gedaan in naam der verwoeste streek door den Bond der geteisterden en de Handelskamers van Nieuwpoort en Yper. Wij durven verhopen dat de lezing ervan Ued. zal overtuigen van de rechtvaardigheid onzer vraag en dat wij Ued. zullen mogen tellen onder de Belgendie begrijpen dat eindelijk de tijd gekomen is om aan ons gewest de economische toerusting terug te geven welke het verloor in het belang van allen. Gelief te aanvaardenMijnheerde verzekering onzer goede gevoelens. A. Bntaye ady., Van Eynde, H. Vermeulen. Eert oproep aan de Bevolking, de Regeering, het Parlement en de Drukpers De zaak van Nieuwpoort heeft, eens te meer, onder een eigenaardig licht de gevoelens doen uitschijnen, welke in het Ministerie van Open bare Werken bestaan tegenover de streek wier martelaarschap het vaderland heeft gered. De inwoners van dit gewest zijn daarvan geenszins verwonderd en het zijn nogmaals zij die de slacht offers zijn. Bij den terugkeer naar het vaderland, beloofde op plechtige v/ijze Zijne Majesteit Koning Albert dat de verwoeste streek ten volle zou hersteld worden in haar vroegeren toestand. Verscheidene Ministers kwamen de pioniers aanmoedigen en overladen met beloften Ten einde den heropbouw te bespoedigen werd een Ministerie van de Verwoeste Gewes ten gesticht. Deze inrichting bevorderde groote- lijks het in orde brengen der streek, maar zij diende geenszins om de verloren bronnen en middelen van welstand terug te schenken. Inte gendeel, het was voor de andere Ministeries een voorwendsel om geen belang meer te stellen in ons en, wat erger is, ons te berooven van het geen ons sedert altijd toebehoord had. Het Koninklijk Instituut van Meessen, ten eeuwige dage in de Abdij van Meessen ge sticht door Keizerin Maria-Theresia, werd naar Lede verplaatst. De school van Weldadigheid, ingericht ten gevolge eener overeenkomst tusschen den Staat en de erfgenamen Godtschalck, waaronder de Burgerlijke Godshuizen van Yper zich bevonden, werd niet herbouwd. SCHE LA RÉÖION D'VPRES LtlCOrp T„ j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1