Groete KARNAVALSTOET Grand Cortege Carnavalesque La Conférence des Réparatioos Jaar, N° 41 - 19 Januari 1929 9« Année, 41 - 19 Janvier 1929 STA.D YPER Op Zondag 10 Februari 1929 VIL.EE D'YEJRES Le Dimanche 10 Février 1929 Euvrs de Pair. (Euvre da Rsstauratioi Onze Statie Weekblad - voor het Arrondissement Yper mm Voreeniging der Geteistarden. Ypersche Club», enz. •er, Opstel tn Ainkmdigtrgen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 ft. Men ben truehrijitn in alle Belgische pottbcn'oren 30 ct. het nummer Naamloope artikel* sewelgera Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de Association des Sinistréa» des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 16 it. 00 par an Etranger 32 fr. On pent s'abonner dans toas les bureaux de poste Beiges 30 ct. Ie numéro Les articles non signès sont refusés om 2 uur 6000 Fr. Premiën in geld Vraagt voorwaarden HOTEL DU NORD Statiestraat, Yper, waar de inschrijvingen ontvangen worden tot 2 Februari. a 2 heures 6000 Fr. de Primes en espèces Demandez conditions HOTEL DU NORD rue de la Gare, Ypres, oü les inscriptions sont recjues jusqu'au 2 Février. L'Ecluse de Boesinghe M. H. Vermeulen, President de la Chambre di Commerce et d'Industrie d' Ypres, a refu la lettre suivante de M. le Baron Jan suns de Bist- hoven, Gouverneur de la Flandre Occidentale. kwnement provincial de la Bruge s FLANDRE OCCIDENTALE le 14 Janvier 1929. Cabinet du Gouverneur Monsieur le Président, II m'est agréable de vous faire savoir que M. le Ministre des Travaux Publics vient d'approuver la soumission sousciile pour l'entreprise des travaux de construction de l'écluse de Boesinghe, Het Sas, au canal d'Ypres a l'Yser. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Le Gouverneur, Bcn Janssens. A Monsieur VermeulenPrésident de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Hotel du Sultan Grana Place, a Ypres. De Conferentie voor fiers iel WerK van Vrede, werK van Herstel De rollen teekenen zich af Duitschland, de vernieler, de schuldenaar. Frankrijk, België, de aangevallene, de vernielde, de schuldeischers. De Vereenigde Staten van Amerika, de be- middelende bankiers. Daar de omloop van geld in Duitschland niet voldoende is om de belangrijke betalingen van het Dawes plan toe te 'aten, zouden de Vereenigde Staten bereid zijn de waarden te disconteeren waarmede Duitschland de betalingen zal uitvoeren. En wij hooren den weergalm van hetgeen langs den overkant van den Atlantischen Dceaan daarover gezegd wordt. Zooals ieder bankier, zullen de Vereenigde Staten eischen dat de waarden volle veiligheid bezitten, en Van een anderen kant, dat de toegestane kre dieten gebezigd worden tot de einddoelen van de conferentie voor herstel Werken van vrede, werken van herstel. Het is dus wel, zooals onze medeburgers het verhoopen, naar het volledig herstel dat wij gaan. Dat de conferentie weldra haar werk maar aanvange en bespoedige. Onze bevol king wacht met angst naar den uitslag. En dat onze verkleefde afgevaardigden der verwoeste streek zich maar gereed maken Weldra zal het uur slaan om opnieuw naar Brussel te vertrekken om er eindelijk de volle dige oplossing van het vraagstuk, dat ons a'len nog zóó bekommert, te halen Les róles se dessinent. L'Allemagne, la destructrice, la débitrice. La France, la Belgique, les envahies, les dévastées, les créancières. Les Etats d'Amérique, les banquiers inter- médiaires. La circulation monétaire de l'Alle- magne étant insuffisante pour permettre chaque année les déplacements de capitaux nécessités par les paiements du plan Dawes, les Etats Unis d'Amérique accepteraient d'escompter les valeurs avec lesquelles ces paiements s'tffectueront. Nous entendons des échos de ce qui se dit outre Atlantique. Comme tout banquier, les Etats Unis exigeront que les valeurs remises soient süres et, d'autre part, que les crédits servent aux buts de la conférence des répara- tions oeuvres de paix, oeuvres de réparation. C'est l'évidence même C'est done bien, ainsi que l'espèrent les habitants de la région sacrifiée, vers la lépa- ration intégrale que nous allons. Que la con férence se réunisse done au plus vite et qu'elle accélère ses travaux. Notre population en attend avec anxiété les résultats. Que nos dévóuées délégations du pays dé- vasté se préparent Puissent-elles 'bientót reprendre le train de Bruxelles et nous rap porter, enfin, la solution totale du problème qui nous to'urmen e encore. In zekere middens zou men, naar het schijnt, de mogelijkheid onderzoeken voor den bouw de gronden te verkavelen tusschen de Poperinghestraat en de lijnrichting van het Torentje», Colaertplaats gelegen, gronden die beschikbaar worden ten gevolge van het verplaatsen der statie van den Buurtspoor weg. Het is te hopen dat dergelijke dwaling nooit zal bedreven worden. Daar de heropbouw der stad tegenwoordig ver gevorderd is schijnt er geen gebrek aan bouwgronden te zijn. De Stad zelve geraakt niet gemakkelijk de gron den kwijt van het gewezen Waterkasteel die zich nochtans in de nabijheid bevinden. Tijdens den verkoop der gronden die ten Oosten der Maarschalk Fochlaan gelegen zijn hebben de koopers zich vooral aangeboden om lat deze gronden rechtover de statiën van den IJzerenweg en van den Buurtspoorweg gelegen waren. Voor den bouw de gronden verkavelen die er zich rechtover bevinden zou aan de eigenaars der Maarschalk Fochlahn een aanzienlijk nadeel en aan hun onroerende goederen een gevoelige commercieele minder waarde berokkenen. Het verkavelen van gezegde gronden zou ten andere elke toekomstige verbetering van de inrichtingen der Spoorwegstatie beletten. Wanneei de Handels- en Nijverheidskamer aan de Nationale Maatschappij der Spoorwe gen gevraagd heeft naar Yper een deel van de kaai schuilplaatsen der afgeschafte statie van Gent-Zuid te zenden, werd er geantwoord dat de kaaien te Yper te smal waren om het oprichten dezer schuilplaatsen toe te laten. Iedereen was ooggetuige van het gedrang veroorzaakt door de ontoereikendheid orzer inrichtingen op de dagen van grooten toeloop die we kennen sinds Yper een der bijzonderste middens van groot toerjsme in ons land ge worden is. Wat moeten de vreemdelingen van ons spoorwegbeheer wel denken En wat zullen ze er het aanstaande seizoen van den ken nu de gronden vóór de statie het veld gè- wo "den zijn waarop de buurtspoorwagens manceuvreeren Op zekere uren is de toegang ERSCHE LA REGION D'VPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1