Iroote KARNAVALSTOET 0 x Grand Cortege Carnavalesque Jaar, N° 43 - 2 Februari 1929 9e Année, W° 43 - 2 Février 1929 STA.D YPER Dp Zondag 10 Februari 1929 VIEEE D'YEJRES Le Dimanche 10 Février 1929 Een nieuwe werking der Handslskamar 08 toebareidseSeri voor dg Handelsfaor - Weekblad - - roor bet Arrondissement Yper CfefBft* 4mr V«n»enixing dep Geteisterden. 4mr Ypcsrsch© Club», enz. jiheer OpsUl tn Aankondigingen 15. Boterstraat, 15, Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de ('Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. Abonnement16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Aten Man Inuhrijiin in alle Belgische postkantoren 30 ct. het nummer Naamloost artikels geweigerd RédactionAdministration et Publicité15, rue au Beurre, Ypret. Abonnement 16 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 30 ct. Ie numéro Les articles non signés sont refusês om 2 uur 6000 Fr. Premiën in geld Onder de reeds ingeschreven groepen bemerken wij i° De wei- lekende maatschappi; «De Vischmijnvriendenvan Oostende «staande uit a) de accordeonnisten (muziek) b) de looze vis sertjes (zangers) c) de vischmijnvrienden (dans). 2" Le Cercle Carnavalesque Les Infatigables d'Ath die eGouden Vlinders zal verbeelden. 3° Twee machtige groepen uit Kortrijk, enz., enz. a 2 heures 6000 Fr. de Primes en espèces Parmi les groupes déjainscrits nous remarquons: i° La grande société De Vischmijnvrienden d'Ostende, se composant de a) La musique des accordéonnistes b) Les fins pêcheurs (chant) et c) Les amis de la minque (danse). 2° Le Cercle Carnavalesque Les Infatigables d'Ath qui forme le groupe des Papillons d'Or 3° Deux grands groupes de Courtrai, etc., etc. ederatie der Geteisterde a ?an het Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga- lering van de Afgevaardigden der Bonden vangeteisterden *al plaats hebben op Zondag Ftbruaii 1929, te 14 1/2 uur zeer stipt, het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 2) De kwestie der interesten. 3) Onderhond met Mijnheer Hoebeke, nopens het vernielen der onderstanden 4) Mededeelingen. 5) Wenschen voor de dagorde der aanstaan de vergadering. Al onze bonden en samenwerkende vennoot- diappen en al onze gemeente - overheden 'orden dringend verzocht algevaardigden aiar de vergadering te zenden. Ingang vrij Jao alle geteisterden deration des Sinistrés de 1'Arrondissement d Ypres La prochaine réuuion mensuelle des ^légués des clubs de sinistrés aura lieu le "ifflanche 10 Février 1929, a 14 1/2 h. trèsprécises, a 1' Hotel Continental Place H Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 2) La question des intéréts. 3) Entreiute avec Monsieur Hoebeke au sujet de la démoliiion des abris. 4) Communications. 5) Véux d mettre d l'ordre du jour de la prochaine séance. ^°utes nos associations et nos cooperatives Jotites les autorités communaies sont in-. Anient priées d'envoyer leurs teunion. Tous les sinistrés sont admts. De Voorzitter, - Le Président, Arth. BVTAYEi av ,^pres MozieKKriüg Ypriana Het Bestuur der harmonie heeft het genoe gen zijne eere- en werkende leden, met hun familie, onder het zelfde dak wonende, uit te noodigen tot het Bal met groot orkest, dat zal gegeven worden op DINSDAG 5" FEBRUARI a.s., om 8 uur zeer stipt, in de zaal Oud Yper Statieplaats. De eereleden, die ge en uitnoodiging zouden ontvangen hebben, worden verzocht zich te wenden tot den voorzitter. Cercle Musical Ypriana Le Comité de l'harmonie a l'honneur d'in- viter les membres honoraires et exécutants, ainsi que leur familie, habitant sous le même toit. au Bal a grand orchestre, qui aura lieu' le MARDI 5 FÉVRIER prochain, a 8 heures précises, dans la salie du Vieil Ypres Place de la Gare. Les membres qui n'auraient pas requ leur invitation sont priés de s'adresser au président. Confere tie met film our onze Congo - Kolonie, door een ooggetuige Men moet bestatigen dat het groot publiek van langs om meer zijne aandacht vestigt op onze Afrikaansche Congo-Kolonie, en met gretigheid luistert naar het woord van die genen, welke de Congo bezocht hebben en hunne indrukken of lotgevallen, met de pen of met het woord, kenbaar maken. Door het initiatief van het Comiteit der Handelskamer zullen onze medeburgers het genoegen hebben een aangename en leerzame voordracht te hooren met film. M Paul Degraeve, advokaat te Veurne, heeft er in toegestemd ons zijne reis in de Con»o Kolonie te komen verhal- n'. Een film genomen door M. Pastori, en in vier deelen verdeeld, zal voor onze oogen de landschappen en de rijkdommen onzer Kolo nie ontrollen en zal veel bijdragen om de aangename en leerzame Conferentie te ver heffen en op te luisteren. Zij zal plaats hebben op Woensdag 6 Fe bruari, om 8 uur 's avonds, in de zaal van Oud Yper. De ingang is kosteloos, de leden der Han delskamer met hunne familie worden bijzon derlijk uitgenoodigd. Zij mogen vrienden en kennissen meêbrengen die allen zullen welkom zijn. Den Zondag 17 M art, om 4 uren, in de zelfde zaal van Oud Yper, zal M. Calembert, bestuurder van de propaganda voor den bur gerlijken vliegdienst, or.s komen spreken over: De vliegdienst op handelsgebied 10 jaar na den wapenstilstand Als film, iets buitengewoons De reis Londen Brussel gezien per vlieg- machien. Beurtelings zullen zich afrollen, voor de oogen der toeschouwers, de land schappen over dewelke de reis geschiedt, en waarvan sommige ons goed bekend zijn. Deze verjaringsfoor belooft een waar succes te zijn. Zij zal gepaard gaan met een tentoon stelling door den burgerlijken en militairen vliegdienst op touw gezet. De deelnemers laten zich talrijk inschrijven en het is te vreezen- dat de latekomers of de twijfelaars zich zullen, moeten vergenoegen met het overschot, 'Dis te zeggen de minst begunstigde plaatsen. Het Comiteit raadt de deelnemers aan, op behoorlijke wijze de waarde hunner ten toon gestelde goederen aan te geven, daar .alles, vc lgens de aangifte d'er. tentoonstellers, tegen (PERSCHE LA REGION D'VPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1