Me KARNAVALSTOET Grand Gortep Carnavalesque cje Jair, M° 44-9 Februari 192 9 9e Année, N° 4 - 9 Février 1929 STAD YPER Op Zondag 10 Februari 1929 VIJLJLE DlTEFtES Le Dimanche 10 Février 1929 Ouderdomspensioenen CONCERT "pTi" Accordéonisten (s) Ostende Weekblad voor het Arrondissement Yper émr VwMnigjlng der Geteisterden. émr Vpersche pub», enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15. Boterstraat, 15, Yper Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men ion inschrijven in allt Belgische postkantoren 30 cf. het nummer Naamlooss artikels geweigerd Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Organs de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Pablicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 16 fr. 00 par an Etranger 32 ft. On reut s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 30 ct. Ie numéro Les articles non stgnès sent re/usès om 2 uur 6000 Fr. Premiën in geld a 2 heures 6000 Fr. de Primes en espèces GROEPEN t 1. Politie. 2. Tambour Major (Yper). 10. De Zanzibars van Iseghem. 4. Zijne Majesteit Carnaval (Yper). 5. De Zeeschuimers van Kortrijk. 6. Le Repaire des Pirates (Kortrijk). 7 De Vereenigde Rookersgilde, Statiewijk Poelcapelle, met Tiest en Triene. 8. - De Ypersche Schotten. 9. Chanteclair (Yper). 11. Les Coquelicots (Yper). 12 Wanne en Siska met haar bruidegom (Poperinghe). 13. - Handboogmaatschappij Yper-Hoekje. H. De Vlaamsche Harmonie (Yper) De Philippijnsche Mosselrukkers van Kortrijk De Galeiboeven van De Panne. 17. Vlaamsche Kermis, Kruisstraat (Yper) 18. Een Beenhouwershuwelijk met zijn ge volg (Yper) De Sneeuwvlokken (Poperinghe). Woningnood (Yper) De Veloclub van Dickebusch. W E O VV IJZER De sloet wordt gevcml op de Maar schalk Frenchlaan Vfeenenpoort) van daar hij om 2 uur vertrtkt om den volgen- 'ien wrg te volgen Meenenstr., Groote Markt, waar hij voor de Gemeenteovei heid ^oorbijtrt kt, Hondstr., Bukkerstr., Giim- ^inckstr., Rijss, lstr.Boterstr.,T» mpelstr., 8'atiestr.Statiepl.. Statielaan, Capronstr., ^Iverdinrhestr., Bot singhestr., Veemarkt, ■Machtbuisstr.Dixinudestr.om op de Groote. Markt uiteen te gaan. De stoet zal stilhouden op St Pieterswijk, de otatie plaats en de Veemarkt. 15. 16 34. 35. GROUPES 22. Carnavalgroep Chicorei Wypelier-Taf- fin (Yper). 23. Tambour Janssens (Yper). 24. Madame Babillontje (Yper). 25. De blijde Intrede van de eerste Boot in de Vaart te Yper. 26. Hollandsche groep van Kortrijk (Ballet). 27. Bloemenmeisjes (Yper) 28. Oud Antwerpen (De Vlaamsche Ster Yper). 29. Het Schelpenmuziek (De Panne). 30. De Koperwagen (Yper). 31. L'Harmonie Royale de Warnêton. 32. Een Koppel in doozen (Yper). 33. De Ware Trachterschutters van St- Pieters (Yper). Les Papillons d'Or d'Ath (Pr Hainaut). Le Mardi Gras conduit par le Mercredi des Cendres (Messines). De Liefdadiiheidsma^tschappij De Vischmijnvrienden van Ostende bestaande als volgt 36. De Accordeonisten van\ Ostende. 37. De looze Visschertjes van Ostende. 38. De Vischmijnvrienden van Ostende. IT1NÉRAIRB Le córtège est formé Boulevard Maré chalFrmch (Porte de Menin) d'cü il partira a 2 heures pour suivre les rues suivantes rue de Menin, Grand'Place, oü il défilé devant. les autorités communales. r. des Chiens r. des Boudeurs, r. Giim- minrk, r. de 1 ille, r. au Reurre, r. du Tem pie, r. de 11 Station, Place de la Gare, Fd Maiéchal Foch. r. Capron. r d'Elver- dinghe. r. de Roesinghe, Marché au Bétail, r. de l'Abatfoir, r. de Dixmude, pour se disloquèr a la Grand'Place. Le cortège s'arrêtera au O rartier Sr-Pierre, a la Place de la Gare et au Marché au Bétail. =5^röir^g=>r-7r~r rrr,r~*s==>j-)y Om ir y, uur, op de Groote Markt, en m Scval van sleclv weder in Oud 3 pei oneer ^Ic leiding van M. Vande Cas eeie A li Vi heures, a la Grand'Place et, en cas de mauvais temps, au Vieil Ypres sous la direction de M. Vande Casteele programma pas reloublé Pax, 2. - Valse de Concert 3. 1914, pas redoublé Seffens nadien, Wand®1®0"0®8*18* de Zangafdeeling der Vischmijnvnen- den van Ostende, in de bijzondei ste heroei- der stad. PROGRAMME 4. Mignolette, ouverture 5. Au Drap-au, pas redoublé 6. C'est ia dernière Java Immédiatement après, Concert Promenade, par la Section chorale dis Amis de la Minque d'Ostende, dans les principiux cafés de la ville. •ederatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper De aanstaande ma andelij ksche verga» tering van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden *al >laats hebben op Zondag 10° Februari 1929, te 14 1/2 uur zeer stipt, tn het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 2) De kwestie der interesten. 3) Onderhoud met Mijnheer Hoebeke, nopens het vernielen der onderstanden. 4) Mededeelingen. 5) Wenschen voor de dagorde der aanstaan de vergadering. Al onze bonden en samenwei kende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden Federation des Sinistris de 1'Arrondissement d'Ypres La prochaine réunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu Je Dimanche 10 Février 1929, a 14 1/2 h. trés précises, a 1' Hotel Continental Place de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situiiion. 2) La question des intéréts. 3) Entrevue avrc Monsieur Hoebeke au sujet de la demolition de: abris. 4) Communications. 5) Va'ux d mettre d l'ordre du jour de la prochaine séance. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment pnées d'envoyer leurs délégués a la téunion. Tous les sinistrés sont admis. De Voorzitter- Le Président, Arth. BUT AYE, av Ypres. De uitbetaling der ouderdomspensioenen, lste kwartaal 1929, zal geschieden ten Stad- huize, Groote Markt, op Maandag tl era Dinsdag 12 dezer, telkens van 2 tot 5 uur namiddag. HET' YPERSCHE LA REGION D'VPRES I. A

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1