•■-<«>• laar, Nu 46-23 Februari 1929 9eAnnée, N° 46 - 23 Février 1929 Onze Vaart Ds toebereidselen der Handelsfaor te ïpar La question des Abris Weekblad - roor bet Arrondissement Yper P* v«"®eniglng der Geteisterden, éar Ypersche Club», enz. •ir, Opstel én Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan intthrijren tn alle Belgische postkantoren 30 ct. het nummer Naamlooge artlkeli geweigerd -ra Journal hebdomadaire de I Arrondissement d'Ypres Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Y prois, etc. RédactlonAdministration et Pablicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 16 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On feat s'abortner dans toas les bureaux de poste Beiges 30 ct. te numéro Les articles non slgnés sont refusès get is ons aangenaun te melden dat, op jvraag van den heer Senator Mullie, de «rSaels zijn amendement gebracht heeft een bedrag van 8 millioen om de overblij fflde herstellir gswerken in eens te kunnen in ubesteding brei gen Bravo Dit voorstel voldoet aan de innige wenschen izer bi /piking en komt overeen met de vaste tlolte gedaan in December door den heer ispar, eerste minister, aan onze afgevaar igden der Geteisterden en der Handels luiers. Eens het amendement gestemd, zal het aan ti Departement van Openbare Werken mo- zijn in korten tijd over te gaan tot de «besteding de brug te Boesinghe is van «zelfden aard als de bruggen van Steen- :raete en Drie Grachten en het tweede sas is telfde als het eerste. laat ons hopen dat deze goede wil wel bin vatbare feiten zal veranderen en dat bevolking met zekerheid den datum zal itnnaderen waarop onze waterweg opnieuw almedehelpen tot den welstand onzer stad astreek. Wij kunnen niet nalaten al dezen die het M meenen aan te raden een oog in het zeil houden de zaak der Vaart is op den goe- weg qn er moet gezorgd worden dat nie ten 1 ze ervan drijve. SENAAT eknopt Verslag - Uittreksels rgadering van I onderdag 14 2 1929 Begrooting vin het Ministerie van Openbare Werken De heer Baels, minister van landbouw en 'penbare werken. Nu kom ik tot het amendement van den Mullie, waarbij ik mij zoowel als de Emissie aansluiten. Wat betielt het aan een van het kanaal van Yper naar den zer, 'aren de eerste werken reeds begonnen. De ïdanghebbenden, door den heer Mullie ver- Jedigd, wen.- chen dat de noodige globale Aflieten werden voorzien om het weik in geheel te voltooien. Wij hadden een •'rendement ingediend waarbij een krediet 'ail6millioen wordt voorzien. De beer Mullie Vraagt 7 y, millioen, denkende dat zulk bedrag n°od'g is. Ik zal h m voldoening geven en een amendement indienen waardoor het kre 'e' °P 8 millioen wordt gebracht. D, |ini; c'ep v Md, heer Mullie. Ik hecht er aan den 'ister te bedanken, waar hij zich bij het pnn- Van mijn amendement heeft aangesloten, werken van het kanaal van Vper naar den Yzer zullen dus tegelijker tijd kunnen aanvangen en het kanaal zal voltooid zijn rond ig3o mijn amendementen zijn dienvolgens wellicht overbodig. Ik wijs den minister op een klacht, die hem misschien niet rechtstreeks betreft. Ik zou willen dat men met wat meer spoed sommige vragen voor schadevergoeding van de stad Yper zou onderzoeken. De kwestie der her stelling van de Hallen zou moeten onderzocht worden. Het ware niet denkbaar dat de stad Yper de puinen zou moeten behouden om de herinnering aan den oorlog té bewaren. Dit vraagstuk verdient te worden onder zocht. Men schat de stoffelijke schade op 22 millioen. Het lijden van Yper verdient dat dit bedrag worde aangevuld om dit prachtig monument weder op te bouwen. Andere oorlogsschade is nog niet hersteld en ik dring aan opdat dit vraagstuk ten spoe digste worde geregeld. Het getal inschrijvingen overtreft reeds de vijftig vele belangrijke firmas hebben den oproep beantwoord. Door de verscheidenheid der tentoonstel lende vakken belooft de handelsfoor zeer aantrekkelijk te zijn er is een wedijver onder de handelaars, om, met de Paaschfeesten, gansch de stad voor de vreemde bezoekers aantrekkelijk te maken, zoowel voor wat de uitstallingen ten huize aangaat, dan voor wat betreft de stands in de handelsfoor. Verscheidene werkhuizen van autos, velos en motos, meubelmakers, kunstsmeden, huis-, sieraad- en kunstschilders, fabrikanten van T. S. F kunstgla'swei kers, enz. enz. maken reeds hunne toebereidsels om hunne schoonste gewrochten te laten bewonderen. Het werk is volop aan den gang en eenieder begrijpt het belang welke de foor voor geheel de stad oplevert. Het inrichtingscomiteit tracht in betrek king te komen met alle Ypersche handelaars en alle depóthouders gevestigd te Yper van vreemde firmas, doch niemand mag het kwa lijk nemen indien hij door de uitnoodigingen niet getroffen werd. Niemand wordt uitge sloten, iedereen is welkom. Uiterlijk tegen I" Maart, moeten alle in schrijvingen inkomen, op lat de plannen der zalen en het regelen en toekennen der stands zouden kunnen in gereedschap gebracht wor den want op Zondag 3" Maart, om 9 1/2 uren voormiddag, in het Hotel du Sultan worden alle deelnemers bijeengevraagd, om elk zijne plaats te geven, en alles derwijze te schikken dat er geen miste redenheid oprijst. De Handels oor heeft enkel en alleen voor doel, het herleven van Yper, de oude Kathe draalstad uit hare asschen verrezen, de hoofd plaats van hetWistland, de kunststadwaar vroeger ieder huis een museum was, en ieder ambacht eene kunst. Het is om den vroegeren welstand en faam te herwinnen dat er hoeft hand in hand ge wrocht te worden de vreemde bezoekers, moeten met de overtuiging vertrekken dat Yper weldra opnieuw de eervolle plaats zal bekleeden, gedurende de vooroorlogsche tijden bekleed. De Paaschfeesten moeten Yper, voor de vreemde bezoekers, aantrekkelijk maken en hun den indruk laten dat hij er welkom is op dat hij terugkeere ook het Ypersche publiek moet meer en meer overtuigd worden, van wat het in zijne eigen stad vinden kan. De Handels- en Nijverheidskamer laat ook geen enkele gelegenheid voorbij gaan, om alle belangrijke nationale vraagstukken in het daglicht der besprekingen te stellen. Op Zaterdag 2 Maart, om 7 1/2 uur 's avonds in De Sultan zal d'heer volks-t vertegenwoordiger Dokter Brutsaert on» eene puike Conferentie komen geven over; HET ARBEIDERSVRAAGSTUK IN ONZE CQNGO-KOLONIE Gezien de bevoegdheid van den Conferen tiegever, die de Congo-Kolonie bezocht heeft, zal hij ongetwijfeld veel aanhoorders hebben, en een welverdienden bijval génieten. Dommages de Gtierre Les bénéficiaires de certaines indemnités pour dommages de guerré regoivent en paye- ment de celles-ci ou des intéréts arriérés (1920 a 1924) y afférents des bons de couleur mauve destines a être écha- gés contre des obligations au porteur de la Dette Publique..5 0 0 cotées en Bourse. Afin d'éviter que des coupons d'óbligations ne soient atteints par la pres cription quir.quennale, les bénéficiaires doi- vent échanger leurs bons 'sans tarder chez 1'Agent du Tié ior au siège local de la Banque Nationale. D'autre part, il est rappelé a l'attention des sinistrés qu'its doivent justifier de suite et d'office a i'Inspecteur de Remploi de leur ressort de la dépense des indemnités qu'ils ont obtenues. Lors de la réunion de la Fédération des Sinistrés, tenue le 10 Février deqnier et a •laquelle assistait M. FIngénieur Hpebeke, délégué de la Société Travaux en Giment»-, chargée de la dérnoiition des abris, cette importante question fut traitéeV a fond et, grace aux éclaircisseme ts t r nseignéments fournis par M. Hoébeke, les nomnreux délé- gues qui étaient présents a ceite réunion en ont tmporté ia rfieilleure impression, et la conviction que l'enièvement des abiissefera "«MnlMKMM, HET PERSCHE La D'YPRES «4>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1